Ipari hátterû ("szendvics") képzés a Villamosmérnöki és Informatikai Karon

1. Elõzmények

1.1 BME-Dunaferr Rt. együttmûködés:

1995. szeptember 20-án a Budapesti Mûszaki Egyetem és a Dunaferr Rt. együttmûködési szerzõdést írt alá, melynek fõ területei -a graduális oktatás és továbbképzés - tudományos kutatás. A mindkét fél elõnyét célzó szerzõdés súlyponti része az ipari hátterû szendvics képzés igényének felvetése a vállalat részérõl. A BME részétõl a koordinálást a Gépészmérnöki Kar Dékánja látja el. A Villamosmérnöki és Informatikai Kar vonatkozásában elõször a Folyamatirányítási és Robotinformatika fõ szakirány tematikájának megfelelõ modul kidolgozása merült fel, melynek gazdája a Folyamatszabályozási Tanszék. Tematikai és strukturális kérdésekben a vállalat képviselõivel számos egyeztetés történt.

1.2. Francia állami támogatás:

Több szálon is kapcsolat alakult ki a patinás párizsi egyetemmel, a CNAM-mal (Conservatoire National des Arts et Metiers), ahol hat nagyvállalat kezdeményezésére 1990 óta folyik ipari hátterû felsõfokú képzés. A CNAM kész a tapasztalatok átadására és az új oktatási forma BME sajátosságaihoz igazodó adaptációjának segítésére. E tevékenységhez a Francia kormány anyagi támogatást is nyújt.

1.3 Phare projekt:

A szendvicsképzés létrehozásához az egyetem - magyar és külföldi partnereivel -PHARE pályázatot nyújtott be 1995 végén, melyet 1996 nyarán elfogadtak. Pályázat fõbb célkitûzései: Változatlan, államilag elismert diploma megszerzéséhez szükséges ipari hátterû alternáló képzés általános struktúrájának kidolgozása, illetve elsõsorban a Dunaferr Rt. igényeinek megfelelõen kezdetben három karon 1-1 szakirány beindítása.

Ipari hátterû szendvicsképzés oktatási alapkoncepciója

Az ipari hátterû alternáló, szendvics képzés (A"Sandwich" elnevezés az angol projektcím szavainak betûibõl összerakott acronim, egyben az egyetemi és ipari környezet közé kerülõ hallgató státuszára is utal...) létjogosultságát az ipari aktivitás lényeges elemeinek (ipar produktumainak megtervezése - a gyártási folyamat megtervezése - a gyártási folyamat levezénylése) egyre fokozódó integrációja adja.

Egyre nagyobb fizetõképes kereslet mutatkozik olyan mérnökök iránt, akik:

- a korszerû elméletet birtokolják és képesek a fejlõdés követésére

- van érzékük gyakorlati problémák megoldására

- képesek a termelési folyamatot irányítani

- tudnak egy vállalati csapatmunkában dolgozni

- a szakmai és gazdasági kérdésekben egyaránt döntésképesek

- a vállalat számára szinte azonnal hadrafoghatók, az alkalmazásuk kockázatai minimalizálhatók.

Ezek a célkitûzések már a Villamosmérnöki és Informatikai Kar mai oktatásában is jelen vannak, így az alternáló oktatás a már meglévõ kari oktatás elemeit használva bevezethetõ lényeges módosítások nélkül.

Elõnyök:

Kar számára: új “piacképes” oktatási forma bevezetése a hallgatók körében népszerûvé válhat, további anyagi források vonhatók be, meghatározó jelentõségû nagyvállalatokkal való szoros együttmûködés erõsíti a résztvevõ karok szakmai pozícióit, stb.

Hallgatók számára: mai vállalati igényeknek megfelelõ képzésben való részvétel, jelentõs vállalati ösztöndíj, motivált hallgatóknak végzés utáni azonnali elhelyezkedés igérete ismert szakmai környezetben. Vállalat számára: azonnal “hadrafogható” motivált hallgatók kiválasztása.

Nemzetközi összefüggések: Az ipari hátterû alternatív oktatásnak immár gazdag tapasztalatai vannak több európai országban, elsõsorban Franciaországban és Németországban. A nemzetközi együttmûködés segít elkerülni a buktatókat, pótlólagos financiális hátteret nyújt, elõsegíti az alternatív képzésben résztvevõ hallgatók, oktatók és ipari tutorok szakmai mobilitását.

Szervezeti felépítés: Szakmai tevékenység kari keretek között zajlik - a Nemzetközi Oktatási Központ mint adminisztratív háttér biztosít központi infrastruktúrát, így egységes arculatot is adva a képzésnek

Potenciális partner vállalatok köre: Minden olyan (nagy)vállalat potenciális partnerünk, mely stabil, a Kar valamely profiljába illeszkedõ oktatási igényt tud megfogalmazni és képes a reá háruló oktatási feladat megfelelõ szintû ellátására. A PR munkát hagyományos partnereink körében a meglévõ kapcsolatrendszeren keresztül már elindítottuk.

Beindítható fõ szakirányok köre: Mindhárom fél (kar/szakirány felelõs tanszék, vállalat, hallgatók) részvételi szándéka esetén az összes fõ szakirány alternatív verziója beindulhat, esetenként alsó/felsõ létszám korlát elképzelhetõ.

Hallgatói jelentkeztetés, hallgatók státusza, vállalati ösztöndíj: A hallgatók a fõ szakirányokra való jelentkezéssel egyidõben vállalják a szendvicsképzést. A képzés során jelentõs, motiváló vállalati ösztöndíjat kapnak, de hallgatói státuszuk érintetlen marad. Jelenleg egy kétlépcsõs ösztöndíj rendszert alkalmazunk: az emelt ösztöndíjat a vállalat által a képzés során kiválasztott hallgatók kapják, de a tanulmányok befejezéséig - a követelmények teljesítése esetén - a többi hallgató is kapná az alapösszeget. Az egyes vállalatoknál a szerzõdés részletei változhatnak, de az alapelvek nem.

Új együttmûködési formák perspektívái meghatározó vállalatokkal: Elképzelésünk szerint a vállalatokkal végzett oktatási együttmûködés számos olyan területre fog kiterjedni (K+F, közös pályázatok, stb.), mely a Villamosmérnöki és Informatikai Kar számára is elõnyös.

Az 1996. õszén bevezetni kívánt Folyamatirányítási és Robotinformatika szendvicsképzés struktúrája:

Figyelembe vett korlátok: - A jelenlegi - oktatási struktura változási tranziensekkel amúgy is terhelt - idõszak nem teszi kívánatossá egy újabb alapvetõen eltérõ oktatási struktúra bevezetését. - Kezdetben nem várható - minden vonzereje ellenére - az alternatív képzés nagy létszámú bevezetése. - A képzés "távolsága" az átlagos vonulathoz képest ne legyen nagyobb mint egy külföldi félév áthallgatás esetén (megítélésünk szerint kisebb). - Az ipari szekvencia más és több kell hogy legyen mint egy kihelyezett egyetemi részképzés vagy egy hagyományos szakmai gyakorlat. Ha adottak a motivált résztvevõk, ez reális célkitûzés.

Javasolt megoldások: - Az újonnan bevezetett fõ- és mellék szakirányok rugalmas kereteiben gondolkodva az ipari hátterû alternatív képzés a karon fokozatosan, a vállalati igényekhez igazodóan bevezethetõ. - A hallgatók a szakirány választással egyidejûleg jelentkezhetnek annak szendvicsjellegû formájára - amennyiben az meghirdetésre kerül. - A kar és a vállalat közösen a szakirány nyújtotta opciók közül egy vagy több lehetséges tantárgycsoportot elõírhat. - A vállalat kiegészítõ követelményeket, feladatokat a hallgatóinak elõírhat. Jelenlegi felmérések szerint a szakmai specifikumon túlmenõ általános igény az idegen nyelv, menedzsment és kommunikáció emelt szintû elsajátítása. Az alternatív képzési központ - a megfelelõ egyetemi szakemberek irányításával - kidolgozott egy ilyen közös oktatási modult. - Az alternáció javasolt ciklusa a szemeszter. Jelenleg egységesen a 8. és 10. (diplomatervezési) félév javasolt az ipari periódusra. - A 8. félév fõ szakirány változatlan követelményrendszerét a hallgatók egyéni tanulmányi rend szerint teljesíhetik. A választott mellékszakirány egyes - gyakorlatorientált tárgyai (laboratórium, önálló laboratórium, egyes elméleti tárgyak) a Kar szakmai felügyelete mellett a vállalat specifikus igényeire adaptálhatók és (részben) a vállalatra bízhatók. - A hallgató szakmai elõmenetelét egy-egy egyetemi illetve ipari tutor kiséri figyelemmel. - A hallgató értékelésébe bevonjuk a vállalat képviselõit. Ehhez egy közös értékelési és kapcsolattartási rendszer került kidolgozása.

Informatikai háttér: Az alternatív képzés során jól hasznosíthatók a multimédia bázisú (táv)oktatás egyes elemei, melynek a karon a szakmai és infrastruktúrális elõfeltételei illetve fejlesztési koncepciók adottak.

Kapcsolattartás az ipari tutorokkal, tutorok képzése: Kiemelten fontos feladat melynek egységes kereteit jelenleg dolgozzuk ki.


E-mail Dr. Loványi Istvannak


Vissza a fõ lapra