Beszámoló

1. rész

Az eddigi tevékenységrõl

A beszámoló tartalmazza a Szendvics projekt keretében elvégzett munkák leírását és a projekt pénzügyi elszámolását. A beszámoló által érintett idõszak

-tevékenység: 1996. júniustól 1996. október 15-ig

-pénzügyi elszámolás: 1996. júniustól 1996. szeptember 30.

A jelentés felépítése a Phare PMU által elfogadott (1996. június 13.) munkaterv felépítését követi. Emlékeztetõül, a projektben folyó tevékenységek 9 részmodul keretében folynak. A beszámoló elsõ része az elért eredmények általános összegzését és az egyik almodul (General Management - Common Activities) részletes munkabeszámolóját tartalmazza. A nyolc másik almodul tevékenységének részletezése külön jelentésben van mellékelve.

Általános értékelés

· A program célja a mérnökképzés területén diplomát kibocsátó, hosszú ciklusú váltakozó felsõoktatási formák kialakítása a nemzetközi tapasztalatok figyelembevételével (elsõsorban gyakornoki képzés - CNAM Franciaország) és a magyar vállalatok valós igényei alapján. A megvalósítás pilot-modulok indításával kezdõdik.

· Az erre a periódusra tervezett tevékenységeket végrehajtottuk. A CFA irodát és az információs rendszert létrehoztuk 1996. szeptemberéig. 1996. szeptember 16-án a “szendvics-típusú" diákok oktatása megkezdõdött a BME két karán. (Építõmérnöki kar- Acélszerkezetek, Gépészmérnöki kar- Környezettechnika-menedzsment). Az oktatás beindítását intenzív tananyag fejlesztés (ipari és egyetemi szakértõk bevonásával) és akkreditációs tevékenység elõzte meg (mind tanszéki és egyetemi szinten). A fentebb leírt munka külföldi partnereinkkel illetve a Dunaferr Rt-vel szoros együttmûködésben zajlott.

A tevékenységek értékelése

A projekt tevékenységei három területre (néhány alterülettel) bontható. A továbbiakban általános leírást adunk a projekt tevékenységérõl, részletek a csatolt jelentésekben találhatók.

· 1. Almodul: Információ technológia

Feladatok: 1. A projekt információ technika rendszerét kialakítottuk

2. Az erre a periódusra tervezett eszközöket beszereztük (a Phare szabályai szerint) felszereltük a szervert és az egyéb eszközöket, elkészült a CFA Magyarország Home-Page-e. Egy rövid kurzus elõkészületei megtörténtek az információs rendszer használatának megismeréséhez.

· 2. Almodul: Általános menedzsment

Létrehoztunk egy hatékony szervezeti struktúrát és elindítottuk az oktatást kísérleti jelleggel. Ezek voltak ennek az almodulnak a fõ feladatai ebben a periódusban.

Részletesen:

1. CFA iroda felállítása a Budapesti Mûszaki Egyetemen (Z. 101/a.) Az iroda számos részfoglalkoztatású alkalmazottat foglalkoztat (koordinátor, asszisztens koordinátor, program asszisztens, hivatalsegéd, titkárnõ).

2. Rendszeresen megbeszéléseket tartottunk az almodulok vezetõivel és az Irányító Testület tagjaival. (Hozzávetõleg 2/hó, lásd: mellékelt emlékeztetõket).

3. Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot vállalatokkal (Dunaferr, Mádliné dr. Maár Ilona Humánerõforrás igazgató és egyéb vállalatok képviselõivel.) A megbeszélések eredményeképpen alakult ki a beinduló modulok listája, a tananyagok fejlesztésének iránya és a vállalat és diák között kötendõ szerzõdés végsõ formája.

4. Állandó kapcsolatban álltunk a tanszékekkel és az Egyetem vezetésével mely az új oktatási forma hivatalos elfogadásához vezetett. Információs anyagokat készítettünk (és továbbiak készítését tervezzük), melyek segítenek a diákok érdeklõdésének felkeltésében, a vállaltok és oktatási intézmények részére felvilágosítást adnak az új oktatási forma lehetõségeirõl. (Pl.: találkozók humánerõforrás igazgatókkal az Egyetemi Tanács tagjaival és a diákokkal.)

5. A konzorciumi tagokkal különösen a CNAM és az Engineer 2000-rel (M. Sol ESCPI igazgató és kollégái - know-how) és a Dunaferrel szorosan együttmûködve dolgoztunk

6. Elõkészületeket tettünk az 1996-os õszi események megszervezésére (hivatalos évnyitó, sajtótájékoztató, tutor-tréning, új modulok indításának lehetõsége és új vállaltok bevonása.)

· 3-9. Almodulok: Oktatási Modulok

Az oktatási tevékenység oktatási modulok keretében történik. Minden hallgatónak van egy szakmai modulja és a további 3 modulja, ezek menedzsment, kommunikációs készségfejlesztés és idegen nyelv.

Szakmai Modulok (almodul 3-6)

A szakmai modulok különbözõ karokhoz tartoznak. Jelenleg 4 kar vesz részt a szendvics típusú képzésben.

A tevékenységek 3 karon és almodulban hasonlóak voltak. (Építõmérnöki Kar- Acélszerkezetek modul, Villamosmérnöki és Informatikai Kar- Folyamatszabályozási modul, Gépészmérnöki Kar-Környezettechnika és menedzsment modul).

- Tanterv- és tananyagfejlesztés az ipari igényekkel harmonizálva (Rendszeresen látogattuk meg a Dunaferr Rt-t Dunaújvárosban és listát készítettünk olyan szakmai területekrõl, melyek más vállalatok igényeit elégítheti ki.)

- Tájékoztatták a karok Dékánjait és megvizsgálták, hogyan lehet a szendvics típusú képzést beilleszteni a karokon folyó oktatási folyamatba, ezután az új forma kari elfogadtatása következett.

- Tájékoztató anyagok készültek a diákok számára, hallgatók toborzása céljából.

- Folyamatban további vállaltok bevonása, melyek ezeknek a moduloknak a tevékenységébe kapcsolódnának be.

Az Építészmérnöki Kar moduljának tevékenysége:

Ez a modul a jövendõbeli oktatás elõkészítésével foglalkozott. Az érdeklõdõ vállaltok megkeresése, felkeresése és az igények értékelése volt alapvetõ tevékenysége.

Menedzsment, kommunikációs készségfejlesztés és idegen nyelvi modulok (7-9 almodul)

-A modulok alapvetõ tevékenységei ebben az idõszakban: Tananyagfejlesztés, az ipar igényeinek felmérése, tananyagok harmonizálása az igényekkel, akkreditáció a Természettudományi Kar szintjén.

2. Rész

Az eddig elért eredmények:

A beszámoló itt is ugyanazt a felépítést követi, mint az elsõ részben.

· 1. Almodul: Információ Technika

A projekt (technikai értelemben) készen áll Internet kommunikácó széleskörû alkalmazására, a partnerekkel illetve diákokkal való kapcsolattartásra, oktatási anyagok terjesztésére és reklámtevékenységre, melyeket a jovõben használni kívánunk. Az elsõ anyagok meg is jelentek a rendszeren és elérhetõk a következõ WWW címen:

http://tutor.nok.bme.hu

· 2. Almodul: Általános menedzsment

- A projekt menedzsment és adminisztrációs teamje megalakult, a feladatok szétosztása az egyes résztvevõk között megtörtént. (Végrehajtó Testület, Irányító Testület, almodul vezetõk, irodai alkalmazottak)

- A projekt iránt érdeklõdõ testületeket, szervezeteket értesítettük a projekt beindulásáról.

- Az egyetemi szinten szükséges jogi feltételeket megteremtettük (Rektorhelyettesi döntés a hallgatók diákstátuszáról, kredit pontok beszámításáról, kollégiumi elhelyezésérõl...)

- Modellértékû szerzõdés született a Dunaferr-rel. (14 hallgató aláírta szeptemberben)

- Jelenleg 18 hallgató iratkozott be a szendvics típusú képzésre. (Acélszerkezetek modul: 4, Környezettechnika-menedzsment modul: 14). Az egyetemi szakasz alatt még lehetõség van néhány hallgató csatlakozására.

· Oktatási Modulok (3-9 almodul):

Szakmai modulok (3-6 almodul)

- 3 tanterv készült el a Dunaferr szakértõivel egyeztetve (Környezettechnika, Folyamatszabályozás, Acélszerkezetek)

- A 3 tantervet a karok elfogadták (Az elfogadás módja az adott kartól függ pl.: a Gépészmérnöki karon a Kari Tanács határozata alapján)

- Két karon az oktatás beindult (Környezettechnika- menedzsment, Acélszerkezetek)

Menedzsment, Kommunikációs készségfejlesztés, Idegen nyelv (7-9 almodul)

Tantárgy-és tananyagfejlesztés folyik, és szeptemberben megkezdõdött az oktatás.

A KÖLTSÉGVETÉS ÉS A TÉNYLEGES KÖLTÉS KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG

Az 1. munkaidõszak költségvetése háromféle költséget tartalmaz.

Nincs jelentõs eltérés a költségvetés és a tényleges költés között az eszköz és a közvetlen költségek rovaton.

A személyi költségekben mutatkozó eltérések elsõsorban a kifizetések szabályai kidolgozásánál kialakult késedelemmel, illetve a BME-n mûködõ kifizetési rendszer lassú és bonyolult voltával magyarázhatók (ez utóbbi a már aláírt szerzõdéseket érinti). Aláhúzzuk, hogy a tevékenységi tervben elõírt munkát minden területen teljesítettük.

ANNEX A3: TEVÉKENYSÉGEK - ÜTEMTERVEK.

Minden az ANNEX A3-ban leirt tevékenység végrehajtásra került az adott idõszakban.

Nincs említésre méltó eltérés a pályázat ütemterve (1995. október) illetve az Aktualizált tevékenységi terv (1996. május) között.

A munkát a pályázatban leírt módon rendszeresen felügyeljük és értékeljük.

2. rész : EMBERI ERÕFORRÁSOK

A projektet a koordinátor Dr. Moson Péter vezeti. Munkaideje 1/3-át (3óra/nap) fordítja ezekre a feladatokra.

A koordinálást támogatja 2 (részmunkaidõs) koordinátor asszisztens, 1 (részmunkaidõs) titkárnõ, illetve 1 (részmunkaidõs) hivatalsegéd.

A részletek megtalálhatóak a Mellékelt Pénzügyi beszámoló az elsõ idõszakról dokumentumban.

A projekt irányítása a pályázat szerint történik:

irányító bizottság (a konzorciumot képviselõ 7 taggal),

a BME operatív bizottsága (6 tag: a koordinátor, a szakmai modulok képviselõi - Iványi M., Lajos, T., Loványi I., Matuscsák T. , információs technológia Nagy Á.).

A 9 alprojekt koordinátor

- 1. Információs technológia - Nagy Á.,

- 2. Általános menedzsment- közös tevékenységek - Moson P.,

- 3. Építészet modul - Matuscsák T., Rostás Z.,

- 4. Környezetvédelem modul - Lajos T., Parti M.,

- 5. Folyamatszabályozás modul - Arató P., Loványi I.,

- 6.Acélszerkezetek modul - Iványi M., Dunai L.,

- 7.Angol kommunikáció modul - Sárvári J.,

- 8. Anyanyelvi kommunikáció modul - Kelemen É.,

- 9. Menedzsment modul - Hóka J., Gelegonya J..

3. rész: JÖVÕBELI TEVÉKENYSÉGEK (A PROJEKT VÉGÉIG)

A projekt végéig tervezett tevékenységek. A tevékenységek részletezett tervét követjük (Co-finance Agreement A3). Nincs szükség e terv módosítására. A legfontosabb tevékenységek a következõk lesznek: a rendszer folyamatos mûködése (információ technológia, adminisztráció, oktatási folyamat, állandó kapcsolattartás a konzorcium tagok között, különösen a CNAM-mal, az egyetem-vállalkozások között), az alternáló mérnökképzés struktúrájának kidolgozása (jogi, pénzügyi, módszertani stb. háttér), kiterjesztés, a gazdaság, a karok további képviselõinek, más felsõoktatási intézmények bevonása.

Ebben a pillanatban úgy tûnik, hogy a pályázatban megfogalmazott célkitûzések teljesíthetõek az adott idõszakban.

A költségvetés reális. Az Elsõ munkaidõszak elkésett kifizetései hamarosan kifizetésre kerülnek.A 2-4. munkaidõszakokat az ANNEX B. táblázatai szerint kívánjuk finanszírozni.

A résztvevõk nem látnak több kockázati tényezõt, mint a korábban már megfogalmazottak:

· Egy ilyenfajta képzési forma sikere az ipar érdeklõdésén múlik, minden konzorciumi tagnak ennek érdekében kell tevékenykednie különösen saját országa nemzeti vállalatainál.

· Hosszú távú finanszírozás /ipari, egyetemi szakaszok költségei, a gyakornokok fizetése stb./

· A gyakornoki képzésnek, mint magas színvonalú önálló képzési formának /amely mind az alapképzéstõl, mind a továbbképzéstõl eltér/ hazai és nemzetközi elismerést kell szerezni.