LEONARDO DA VINCI NEMZETI IRODA

MAGYARORSZÁG

 

 

 

LEONARDO DA VINCI PROGRAM

 

 

MOBILITÁSI PROJEKTEK

ZÁRÓBESZÁMOLÓ

 

 

A támogatási szerződés száma:

HU/05/PL/205

A projekt kezdete és vége (év/hó/nap): 2005. június 1.

A projekt hossza (hónap): 2006. május 31.

A projekt címe: Mérnök hallgatók szakmai gyakorlata

A szerződéskötő intézmény: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Szerződés módosítás(ok)

Igen       Nem X

 

 

NYILATKOZAT

 

Alulírott ezennel kijelentem, hogy a jelen beszámolóban foglalt, illetve annak mellékletét képező adatok pontosak és mindenben megfelelnek a valóságnak. Különösképpen a beszámolóban feltüntetett pénzügyi adatok, melyek összhangban állnak a mobilitási projekt szervezése és a kedvezményezettek felkészítése során felmerült, valamint a projektben tervezett külföldi gyakorlat(ok)/csereprogram(ok) teljesítésével kapcsolatban felmerült mobilitási költségekre fordított tényleges kiadásokkal.

 

 

 

..........................................................................................................................................................................

(A szerződéskötő intézmény hivatalos képviselőjének (a szerződés aláírójának) eredeti aláírása)

 

Név:                                                                                        Dr. Zrinyi Miklós

A szerződéskötő intézményben betöltött munkakör:                   rektorhelyettes           

Dátum:             2006. június 30.

 

 

A beszámolót 1 nyomtatott példányban, valamint elektronikusan (e-mailben vagy lemezen) az alábbi címre juttassák el:

 

Leonardo Nemzeti Iroda

1438 Budapest 70, Pf. 508

leonardo@tpf.hu

 


 

I. A PROJEKT ÁTTEKINTÉSE

 

1.       A PROJEKT ÖSSZEFOGLALÁSA

 

Kérjük, adjon rövid (egy oldalas) áttekintést mobilitási projektjük fő t artalmi elemeiről (témák, technológiai és képzési területek, partnerek, a kiutazás programja), a projektben elért eredményekről, valamint az eredmények terjesztésének módjairól, sikerességéről.

Értékelje, hogy a projekt megvalósítása során mennyiben teljesítették a pályázatban foglalt célokat.

Fejtse ki a külföldi gyakorlatok/csereprogramok hasznosságát a kedvezményezettek szempontjából, és mutassa be, milyen módon ismerték el a megszerzett kompetenciákat.

 

Kérjük, a projekt áttekintését angol, francia vagy német nyelven is szíveskedjen elkészíteni és a beszámolóhoz mellékelni.

 

 

Az elfogadott projekt célkitűzése a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) és a Budapesti Műszaki Főiskola (BMF) 33 felsőbb éves hallgatója összesen 660 hetes külföldi szakmai gyakorlatának megszervezése volt. Ténylegesen 38 hallgató utazott külföldi munkavégzésre a projekt keretében. A részvevők számának lehetőség szerinti növelése a projektvezetés tudatos törekvése. Jelezzük, hogy a pályázatban 40 szakmai gyakorlatra kértünk támogatást.

Ezen egy éves futamidejű projekt végrehajtása párhuzamosan haladt és egyszerre fejeződött be a kétéves futamidejű HU/04/PL/210 projekttel. Mindkettő a két nagy budapesti műszaki felsőoktatási intézmény magasabb évfolyamú hallgatóinak szakmai gyakorlata megszervezését tűzte ki célul. Az utóbbi projekt „elhúzódásának” az oka egy 2005. decemberében odaítélt, és nagy örömmel fogadott, kiegészítő támogatás volt. A projektek hasonlósága miatt értelemszerűen a záró beszámolók egyes részei is hasonlóak.

A jelen mobilitási projekt statisztikáját vizsgálva összefoglalhatjuk, hogy a fogadó vállalatok között jelen voltak korábbi partnerek (köztük a konzorciumi tagok) és új vállalatok is. Az országok tekintetében az elmúlt évekhez hasonlóan Németországgal a legaktívabb az együttműködés (21 fő), de további 9 európai országba is utaztak hallgatóink. Céljainknak megfelelően a szakmai skála kiegyensúlyozott, javult a nők – férfiak (0.38-ról 0.52-re) aránya.

A BME 1999 óta vesz részt a Leonardo Programban, lényegében változatlan menedzsmenttel. Ez már az ötödik projekt, ahol közösen pályázott a BME és a BMF. A BME 2002-ben létrehozta a Leonardo intézményi koordinátori funkciót (hasonlóan a már korábban megalakult Socrates / Erasmus Irodához, melyet szintén egy intézményi koordinátor vezet). Jelen projektet is az egyetem e szervezeti egysége nyújtotta be. Tudomásunk szerint 2007-től a Leonardo program felsőoktatási része az EU Erasmus programhoz hasonlóan / annak részeként fog működni. Úgy tekinthetjük, hogy ebben a projektben már megtörténtek az első lépések a fenti irányba.

A projektmenedzsment korábbi stratégiáját – hallgatók toborzása, vállalatok felkutatása, majd hallgató-vállalat párosítása – új gyakorlat váltotta fel, amelyet a hallgatók és oktatók nagyobb aktivitása jellemzett, a projektmenedzsment szerepe csökkent a gyakorlatok létrejöttében, viszont nőtt a minőség biztosításának irányában. Mindezt kedvező változásnak tekintjük, amely fejlődést több éves Leonardo mobilitási tevékenység alapozott meg. Az 2005-ös évben már jelentős mennyiségi (csak a Leonardo program keretében összesen 98 új külföldi szakmai gyakorlat megszervezésére van lehetőség), és minőségi (ezt mutatja például, hogy az egyik projektünk bekerült Európa 5 legjobb mobilitási projektje közé, és 2005-ben az Oslóban megrendezett „Conference on Valorization and Quality in Mobility” Leonardo rendezvényen elismerésben részesült) növekedést is vont maga után.

A szakmai gyakorlatok jelentősége a hallgatók számára a későbbi munkavállalás szempontjából egyre nő. A szakmai tudás gyarapodásán túl, a magas szintű nyelvtudás és a munkatapasztalat egyaránt fontos elemei az álláskereső életrajzának. Ezen túl kiemelendő, hogy a Leonardo gyakornokok nemzetközi kapcsolati tőkére tesznek szert, ami különösen vonzó lehet lehetséges munkáltatóik szempontjából.

 

A Leonardo programban való részvétel a felsőoktatási intézmények kapcsolatrendszerét is növelte. Hálózatokhoz csatlakoztunk (Leo-Net, FACE), a menedzsment tudatos disszeminációs tevékenységet folytat (sajtó, TV, szemináriumok – konferenciák, szakcikkek stb.).

Összességében megítélésünk szerint a HU/05/PL/205 mobilitási projektet a konzorcium sikeresen végrehajtotta, a projekt hozzájárult a szakmai gyakorlatok szerepének növeléséhez.

A Leonardo da Vinci programról, beleértve ezt a projektet is további információk találhatóak a BME Tudományos és Nemzetközi Igazgatóság honlapján www.tudig.bme.hu a Leonardo / Szakmai gyakorlatok részre kattintással.

 

 

 


 

SUMMARY (in English)

The goal of the project was to organize foreign practical placements for 33 higher year engineering students for altogether 660 weeks of the 2 important engineering schools located in Budapest (Budapest University of Technology and Economics BME; Budapest Polytechnics BMF). Finally the implemented project carried out an increased program, there were 38 students on practical training with Leonardo support.

Summarizing the statistics of this mobility we can state that the list of the host institutions includes previous partner companies (among others the consortium members), but there are new partners besides them as well. Concerning the countries of the placements, Germany is the most active traditionally (21 beneficiaries), but there are another 9 European countries offering placements. According to our objectives the professional participation is balanced, ther is some development in the female – male ration(form 0.38 to 0.52).

BME has been participating in the Leonardo Mobility Program since 1999 and the organization was carried out by basically the same management unit. This is the fifth joint project of BME and BMF. Foreign practical placements have found their place in the organizational structure of BME, following the establishment of the Leonardo Institutional Coordinator function in 2002 (similarly to the Socrates/Erasmus Office, which is led by an institutional coordinator as well). According to our knowledge from 2007 the 2 programs (Erasmus – Leonardo) will be united on the higher educational level. One can state that the realization of this project has done the first steps toward such a united activity.

The successful Leonardo projects of the previous years created a wider interest among the students and the professors of the higher educational institutions, the outcome of which was a more active participation of students and staff members in setting up student-company co-operations. The former strategy of the Leonardo project management – recruiting students and companies and then pairing them – has been replaced by a new practice, which was based on the greater activity of students and teachers. The project management therefore had lesser role in placing the students, but its role in quality issues became more significant. We consider it an improvement, which was made possible by years of hard work establishing Leonardo mobility at BME, BMF. In 2005 it resulted a significant  quantitative ( in 2005 alone BME was awarded financing for 98 Leonardo placements) and qualitative (a project of BME has been chosen as one of the five best European mobility projects and it was presented and praised at a conference in Oslo in 2005) growth as well.

For the students, future young graduates the professional experience is getting more and more important in the process of finding employment. Besides the attained professional skills, the high level foreign language competencies and the foreign work experiences are all very important part of the cv of a job seeker. It should also be underlined that the Leonardo trainees gain international enterprise connections, business relations, which might be very attractive for prospective employers.

The participation in the Leonardo Program has increased the networking potentials of participating higher educational institutions as well. We joined Leonardo networks (e.g. Leo-Net, FACE) and the project management puts great emphasis on dissemination (newspapers, television, seminars, conferences, professional publications, etc.). Here we mention only a publication: P. Moson, I. Varga: Quality of EU Leonardo mobility projects university-enterprise. International Conference on Engineering Education and Research. Gliwice, Poland, July 25-29, 2005. See www.ineer.org .

Our overall opinion is that BME-BMF have successfully implemented the HU/05/PL/205 mobility project and contributed to the development of the significance of foreign practical placements.

More information about the activity related to the Leonardo da Vinci program and this project www.tudig.bme.hu.

 

 

 

2.       A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA

 

Írja le és értékelje a külföldi gyakorlat/csereprogram előkészítésére, szervezésére, nyomonkövetésére, értékelésére és terjesztésére vonatkozó tevékenységeket az alábbi öt alpont segítségével.

 

2.1. A PROJEKT INDÍTÁSA

 • az együttműködés indítása: a fogadó intézmények kiválasztása, a partnerek szerepének tisztázása a munkaprogramban, szerződéskötés a partnerek között
 • a kedvezményezettek mobilitását akadályozó tényezők bemutatása (adminisztratív, jogi illetve gyakorlati tényezők) és a lehetséges megoldások keresése
 • források felkutatása a projekt finanszírozásához (miért pont a Leonardo da Vinci program, egyéb finanszírozási források)

 

 

Az együttműködés indítása

Ezen projekt a BME, BMF 5 korábbi sikeresen megvalósított Leonardo da Vinci mobilitási projektjét (HU/00/PL/205, HU/01/PL/217, HU/02/PL/210, HU/03/PL/203; HU/04/PL/210) követte.  A harmadik projekt jelölt volt a 2004. évi magyarországi „Mobilitási Nívódíj” elismerő címre magasabb évfolyamú hallgatók külföldi szakmai gyakorlatának megszervezésében.

A konzorciumi tagok egy részével (Együttműködésben résztvevő egyéb partnerek: INSA de Rennes, TU Berlin) már több éve együttműködünk oktatási-, ipari kapcsolatok témában.

A Fogadó Intézmények résznél néhány korábbi partner vállalat szerepelt.

A vállalati fogadókészség megszervezésében a pályázók, illetve mentoraik támaszkodhattak még a Danube által képviselt Leo-Net hálózatra (www.leo-net.org), mely 26 európai ország 130 intézményét (köztük 2002 óta a BME) tömöríti a Leonardo szakmai gyakorlatok megszervezését segítő céllal.

 

A kedvezményezettek mobilitását akadályozó tényezők

Komolyabb akadályozó tényező nem volt. A jelentősebb utánajárást kívánók között megemlítenénk a német munkavállalási engedély beszerzése kérdését. Ez a téma is 2005-től érdemben megoldódott, leegyszerűsödött.

 

Források felkutatása

Hasonlóan a korábbi évekhez a külföldi szakmai gyakorlatok még mindig nem általánosak a hazai felsőoktatásban. A Leonardo program nyújtotta lehetőséggel élve a felsőoktatási intézmények igyekeznek növelni e gyakorlatok számát. A Leonardo támogatást szinte minden esetben kiegészítette valamilyen vállalati hozzájárulás is (ami időnként nem egyszerűen dokumentálható: pl. olcsóbb szállás, étkezés, szakmai – kulturális programon való részvétel biztosítása). Aláhúzandó, hogy célunk és már évek óta gyakorlat is, hogy a Leonardo program keretében megvalósult gyakorlatok mellett a vállalatok fogadjanak további, nem Leonardo finanszírozott, hallgatókat is. Ilyen például a jelen projekt esetében a konzorciumi tag RLE német cég. Előfordult az is, hogy az együttműködés eredményeként 3 magyar hallgató a német Leonardo keret terhére végzett munkát.

 

 

 


 

2.2. A KÜLFÖLDI GYAKORLATOK/CSEREPROGRAMOK ELŐKÉSZÍTÉSE

 • a kedvezményezettek toborzásánál és kiválasztásánál alkalmazott szempontok
 • a kedvezményezettek munkaprogramjának kialakítása a fogadó intézménnyel
 • Pszichológiai, kulturális és nyelvi felkészítés biztosítása a külföldi gyakorlat (esetleg csereprogram) előtt és alatt. Ön szerint szükséges a felkészítés továbbfejlesztése, ha igen, milyen lehetőségeket, módszereket lát erre?
 • az utazás, szállás, az egészség és személyi biztosítás szervezése

 

A kedvezményezettek toborzása, kiválasztása

A nyertes projekt, a részvétel lehetősége széleskörűen meghirdetésre került intézményi szinten (honlap – www.tudig.bme.hu, internetes újság, intézményi Leonardo faliújság stb.). Törekedtünk arra, hogy az egyetem minél több kara részesüljön a támogatásban. Kiépülőben van (hasonlóan a Socrates / Erasmus programhoz) a kari Leonardo koordinátorok rendszere is.

A jelentkezők elkészítették a pályázati anyagaikat (idegen nyelvű szakmai önéletrajz; motivációs levél; oktatói ajánlólevél a mentorálás elvállalásának jelzésével; vállalati fogadókészség, rövid munkaterv; felkészítési igény megjelölése stb.). A kiválasztás ez alapján történt elsősorban a szakmai szempontok alapján figyelembe véve a pályázatban megjelölt prioritásokat is.

 

Munkaprogram

Együtt kerül kidolgozásra (vállalat – kedvezményezett) a mentor egyetértésével.

 

Pedagógiai, kulturális és nyelvi felkészítés

A projekt keretében megvalósult szakmai gyakorlatok többségükben különböző időpontban különböző országok különböző vállalatainál kerültek lebonyolításra. Így egyedi, sokszínű felkészítésre volt szükség. Mindemellett kialakultak közös elemek, melyekből néhányat felsorolunk:

·                     A koordinátor személyesen minden érdeklődő hallgatónak eligazítást tart. Ennek fő témái: a Leonardo program bemutatása, a vállalati fogadókészség felkutatási módjainak vizsgálata, pedagógiai felkészítés az előkészítő tárgyalásokra (vállalat - egyetem, szakmai - pénzügyi), a pályázás feltételei (tanulmányi eredmény, vállalati fogadókészség, egyetemi mentor, rövid munkaprogram stb.), a kulturális, nyelvi felkészítés bemutatása (honlapok, segédletek, tanfolyamok stb.).

·                     Miután a pályázás alapfeltételei (ls. előbb) teljesültek a pénzügyi és asszisztens koordinátorok, az oktató mentor részletezik, megszervezik, részben megvalósítják a pedagógiai, kulturális, nyelvi és szakmai felkészítést az adott hallgató esetére.

·                     A tényleges tevékenység, mint már jeleztük egyedi. Néhány példát felsorolunk: személyre szóló, vagy kiscsoportos nyelvi felkészítés, a Franciaországba irányuló szakmai gyakorlatokat segíti egy anyanyelvi munkatárs (BME Francia Tagozat Ipari Kapcsolatok Iroda), szakmai felkészítés (pl. egy speciális szoftver megtanítása az RLE-be utazó hallgatóknak).

Mostanáig ezen projektekben szakértő által tartott pszichológiai felkészítés nem volt. Mivel a BME egy másik projektcsaládjánál ez bevált (Nyári szakmai gyakorlatok Spanyolországban), tervezzük itteni bevezetését is.

 

Utazás, szállás, biztosítás

A menetjegyek, a biztosítás megvétele a Leonardo Iroda pénzügyi munkatársainak feladata. A szállást a kedvezményezett intézi, tipikusan a fogadó fél segítségével.

 

 


 

2.3. A PROJEKT NYOMONKÖVETÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE

 • a kedvezményezettek mentorálása és támogatása érdekében tett lépések
 • a projekt szakmai felügyeletének biztosítása (a külföldi gyakorlatok/csereprogramok szakmai tartalmának biztosítása, a partnerek vállalt szerepének betartása, stb.)
 • a projekt folyamatos értékelésére alkalmazott módszerek és a fenntarthatóság biztosítása érdekében tett lépések

 

A kedvezményezettek mentorálása, szakmai felügyeletének biztosítása

A projektben résztvevő hallgatók szakmai felügyelete kettős (vállalati – egyetemi) tutorálás, mentorálás mellett folyik. A támogatás nagymértékben kiutazásuk előtt megkezdődik, megtörténik. Valamennyi adminisztratív problémájukkal a BME Leonardo Iroda munkatársaihoz fordulhatnak. A szakmai jellegű problémák megoldásához elsősorban az egyetemi mentor, esetenként az adott kar kijelölt felelőse járul hozzá (például Vegyész-, Közlekedésmérnöki Karok). A végzés előtt álló hallgatóknál többnyire a diploma témavezetője az egyetemi mentor. Azok a gyakorlati helyek, ahova a hallgatók elhelyezkedtek gyakran személyes egyetemi, vagy hallgatói kapcsolatok eredményei, ezért a szakmai munka színvonala, illetve a hallgatói igényhez való illeszkedése adott. Lehetőség szerint a szakmai mentorok (vállalati - egyetemi) személyesen is találkoztak. A több hallgatót foglalkoztató RLE esetén ez rendszeres. Az opsira GmbH mentora ellátogatott a BME-re a beszámolási időszakban.

 

A projekt értékelése, fenntarthatóság

A projekt értékelését a hallgatók időközi illetve végső beszámolója alapozza meg. A szakmai tevékenység leírásán kívül olyan kérdésekre is válaszolniuk kell, ami a projektmenedzsment munkáját értékeli, és válaszaik alapján azt fejlesztjük is.

Értékelést végez a Leonardo Nemzeti Iroda rendszeres monitoring látogatásával, az ez alapján készülő jelentésekkel, jelölésekkel különböző díjakra.

E projekt menedzsment munkatársai 19 Leonardo mobilitási projektet nyertek el, ebből eddig mindet határidőre sikeresen megvalósították. Ez bizonyítja a fenntarthatóságot, mely érdekében persze sok minden történik, így partnerkapcsolat építés minden szinten (intézmény, országos, nemzetközi), TV, újság, szakcikkek, konferencia előadások stb. E lépések részletezése később (Terjesztés) kerül sor.

 

 

2.4. A KÜLFÖLDI GYAKORLAT/CSEREPROGRAM ELISMERÉSE

 • a külföldi gyakorlat/csereprogram érvényesítése és tanúsítása, valamint a kedvezményezettek által szerzett szakmai tapasztalatok elismerése érdekében tett intézkedések, elért eredmények
 • Csatolja a kedvezményezettek részére kiállított igazolás/tanúsítvány egy másolati példányát!

 

E téren a korábbi projektekhez képest jelentős előrelépés történt. A 2006. tavaszán életbe lépett magyar felsőoktatási törvény értelmében az idei évtől kezdve kötelezően ki kell adni a végző hallgatók számára az OKLEVÉLMELLÉKLET nevű dokumentumot. Az Európai Bizottság ajánlása szerint minden olyan adatot be kell írni a mellékletbe, mely a hallgató tanulmányait, illetve ezekkel kapcsolatos további eredményeit írja le. Ilyen a tantárgyakra kapott jegyeken túlmenően az esetleges külföldi részképzés, termelési gyakorlat, stb. ténye. A BME megtette a szükséges lépéseket, mellékeljük az oklevélmellékletbe bekerülő szövegek listáját e projekt kedvezményezettei viszonylatában.

Emellett a korábbi gyakorlatot is folytatjuk. A szakmai gyakorlatok elismerése az egyes intézményekben, azok karain eltérő, a helyi sajátosságoknak megfelelően illeszkedik a hallgatók egyéni programjába. Az alapszabály az, hogy a műszaki szakok képesítési követelményeiben szerepel egy kötelező (jelenleg minimum 6 hét) szakmai gyakorlat.

Ideális esetben a hallgató abban a félévben, időszakban vesz részt a külföldi gyakorlaton, amikor a programjában (az adott szak mintatantervében) éppen szakmai gyakorlat / diplomatervezés szerepel/ praktikum szemeszter, és ezt az intézmény elfogadja teljesítettnek. A szakmai gyakorlat, tartalmától függően, a diplomamunka érdemi elkészítésében is segítségükre van. Ezt a hallgató magyarországi szakmai vezetője tanúsítja. Abban az esetben, ha egyik feltétel sem teljesült, akkor mind a felsőoktatási intézmény, mind a külföldi cég nagy fokú rugalmasságot tanúsított, hogy a hallgató megfelelő számú kredtit pontot tudjon teljesíteni a gyakorlati félév alatt (passzív félév, egyéni vizsgarend, szabadság, ...).

A hallgatóknak lehetőségük van EUROPASS bizonyítvány megszerzésére is E projektekben ez nem tekinthető általánosnak.

A formális elismertetés mellett a kedvezményezettek többsége jól elvégzett munkája után a vállalattól egy tanúsító iratot (ajánlólevél stb.) kapott, melyet be tud építeni majd későbbi álláskereső dokumentumai közé.

 

 

2.5. AZ EREDMÉNYEK TERJESZTÉSE

 • a projekt során szerzett tapasztalatok és az elért eredmények széleskörű terjesztésének módszerei, célcsoportjai és fórumai

 

A Leonardo program, projektek eredményeinek terjesztését különböző szinteken, célcsoportoknak végezzük. Ez egy folyamatos feladat, itt az adott projektidőszak főbb eseményei részletezésére kerül sor. A projekt(ek)re vonatkozó minden fontosabb információ megtalálható - mindenki számára elérhető - a www.tudig.bme.hu honlapon (Leonardo / Szakmai gyakorlatok rész).

 

Hallgatók, oktatók

A BME, BMF hallgatói képviselete és az általuk fenntartott többnyire elektronikus fórumok (pl. Támpont) bevonása, illetve nyomtatott sajtótermékek (pl. Műhely, Ösztöndíjkalauz) felhasználása volt az alapvető módszer. A BME Leonardo Iroda létrehozása már önmagában is a jobb tájékoztatás célját támogatta. Ezen iroda hírei megtalálhatóak a BME honlapja nemzetközi kapcsolatokat részletező részén (www.tudig.bme.hu). Egy faliújság is létesült (az Aulában központi helyen), ahol az aktuális információk, az elérhetőségünk megtalálható. Az előző Leonardo mobilitási projektekben résztvevő hallgatók rendezvényeken számoltak be tapasztalataikról, melyen jelen volt a leendő kedvezményezettek egy része.

 

Hazai közvélemény, országos szint.

Munkatársaink (Dudás Mária - BMF, Varga Ildikó, Moson Péter - BME) több hazai konferencián, Leonardo ülésen tartottak előadást. A Magyar Televízió "Uni-Jó" címmel az ORTT támogatásával filmet (kb. 25 perc) készíttetetett a Leonardo program bemutatására. A mobilitási programok szervezését a BME példáján szemléltették.

 

Nemzetközi szint

A projekt BME/BMF szervezői részt vesznek (az esetek döntő többségében meghívott előadóként előadásokat tartanak, cikkeket publikálnak) nemzetközi konferenciákon a szakképzés, szakmai gyakorlatok témában. Néhány példa a közelmúltból:

Párizs, 2004. június (Moson). CEFI (Comité d'Etudes sur les Formations d'Ingénieurs, www.cefi.org) szeminárium "Les formations d'ingénieurs dans les pays d'Europe Centrale et Orientale”. Az eredmények a CEFI Dossier Partenariat Entreprises sorozata 100 oldalas kiadványában is megjelentek.

Torinó, Krakkó 2004, 2005. szeptember. (Dudás, Varga, Moson). European Association for International Education (EAIE, www.eaie.org) évi rendes (16-17.) közgyűlése. Pl. Workshop XXIV. Towards content and language integrated LOP (Language for Occupational Purposes) training.

Bonn, 2004. november. (Moson). Német Leonardo da Vinci Konferencia 2004, „Quality of mobility projects university – enterprise” workshop.

Budapest, 2004. november. (Varga). EUROPASS konferencia. Poszter szekció.

Oslo, 2005. január. (Dudás, Varga). Nemzetközi "Mobilitási Nívódíj" átadási ceremónia. Film a projektekről, poszter, vitafórum.

Szakcikkek a témáról, pl.: P. Moson, I. Varga: Quality of EU Leonardo mobility projects university – enterprise. International Conference on Engineering Education. Proccedings (ICEE05 Gliwice, Poland.  July 25-29, 2005). Book, CD ISSN 1562-3580 (p. 287-290). www.ineer.org.

A BME/BMF partnerként közreműködött / közreműködik Leonardo kísérleti, hálózati projektek munkájában. Ezek honlapjai, kiadványai az eredmények terjesztésének fontos eszközei. Így a MESIPA (Methodology for the Evaluation of Students Practical Placements Abroad) projekt fő eredménye egy Útmutató ("Practical Guide") az esettanulmányai között tartalmazza a mobilitási projekteket is (www.cefi.org ). A téma, az ebből készült nyomtatott anyag plenáris előadás tárgya volt a párizsi UNESCO palotában rendezett "Placements Abroad, Strategies and Systems" konferencián. Vagy a FACE (www.face.net.tc ) hálózati projekt országonként és európai dimenzióban mutatja be a vegyipari szakmai gyakorlatokat.

 

Mindezen disszeminációs tevékenység elősegíti szélesebben a magyar felsőoktatás és a gazdaság kapcsolatai növelését, szűkebb értelemben a mérnöki szakmai gyakorlatok bővülését. Meggyőződésünk szerint ez hozzájárul hallgatóink jobb felkészültségéhez, hazánk, térségünk, Európa versenyképessége növeléséhez.

 

 

2.6. FELMERÜLT NEHÉZSÉGEK ÉS JAVASLATOK

 • a projekt megvalósítása során felmerült nehézségek és megoldásaik
 • javaslatok a Nemzeti Iroda és az Európai Bizottság számára a program egyes elemeivel kapcsolatban, valamint a pályázók még hatékonyabb segítésére
 • A jövőben szívesen pályázna a Leonardo da Vinci programban?

 

Nehézségek

Komoly NEM volt. Az áthidalhatóak hasonlóak voltak a korábbi, a végrehajtás időszakát tekintve is egymásba átnyúló projektekéhez. A megvalósítás közben felmerülő leggyakoribb probléma a munkavállalási engedélyekkel kapcsolatos. Kisebb cégek, akik nem ismerték a jogszabályi feltételeket, irodánktól kértek segítséget, de ehhez esetenként a mi ismereteink is hiányoztak. Külön köszönet a Leonardo Nemzeti Iroda munkatársainak, akik türelemmel és gyorsan segítettek nekünk a megoldásban. Mára a németországi gyakorlatot már megismertük, illetve a rendszer is egyszerűsödött, de újabb országok esetén ezt a megismerési folyamatot mindig újra kell kezdenünk. A projekt indulásakor (az első hallgató 20 nappal a hivatalos projektkezdés után, lényegében még a szerződéskötési időszakban, utazott) a támogatás valamelyest későbbi megérkezése okozott izgalmakat.

 

Jövő

A BME, BMF rendszeres pályázók a Leonardo da Vinci programban. A már jelzett kiépülő szervezeti keretek (Leonardo Iroda, intézményi, kari koordinátorok stb.) feltételezik a hosszú távú részvételt, tevékenységet e téren. Igyekezünk mindig új elemeket is bevinni (pl. 2006-ban az angol, francia, német, spanyol munkanyelvek után nagyobb hangsúlyt adunk az olasznak). Várjuk az új Leonardo III. programkiírását.

 

 

 

3.       AZ EREDMÉNYEK AZONOSÍTÁSA

 

Számoljon be az elért eredményekről a projekt különböző szereplői (kedvezményezettek, küldő- és fogadó intézmények, közvetítő intézmények) szemszögéből, valamint mutassa be a projekt további hatásait az adott szektorra, illetve régióra nézve az alábbi öt alpont segítségével!

 

3.1. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE

 • Adjon rövid áttekintést (max. 1 oldal) a projekt megvalósításáról (résztvevő országok, partnerek, a külföldi gyakorlatok/csereprogramok tartalma…) a támogatásra elfogadott pályázatban foglaltakhoz képest!

 

38 fő szakmai gyakorlatára került sor. Közülük 25 férfi, 13 nő. 21-en Németországban; 3-3 fő Finnországban, Olaszországban; 2–2 fő Ausztriában, Franciaországban, Görögországban, Svédországban, 1 - 1 fő Dániában, Nagy-Britanniában, Spanyolországban, volt. Az időtartam 2 év volt. A kiutazó hallgatók kb. harmada a projekt, konzorciumi tagjaihoz utazott (opsira, Royal Nedalco; RLE). Ezekkel a cégekkel évek óta tart az együttműködés, magas színvonalon, kölcsönös megelégedettség mellett.

Összességében elmondható, hogy valamennyi gyakorlat sikeres volt, komolyabb problémáról senki nem számolt be. Szakmailag és személyes fejlődésüket tekintve viszont nagyon hasznosnak találták a hallgatók. Több diplomamunka is született.

 

 

3.2. A PROJEKT EREDMÉNYEI A KEDVEZMÉNYEZETTEK SZEMPONTJÁBÓL

 • készségek fejlődése (szakmai képzettség/kompetencia, idegennyelvi készségek, interkulturális és szociális készségek, viselkedés, alkalmazkodókészség, számítástechnikai készségek…)
 • a nemek közti esélyegyenlőség elősegítése
 • a munkaerő-piaci integráció elősegítése
 • a szociális kirekesztettség elleni küzdelem elősegítése (hátrányos helyzetű fiatalok, fogyatékkal élők)
 • a szakképzési és humánerőforrás területen dolgozó szakemberek képzése (a különböző képzési rendszerek ismeretének elősegítése, tapasztalatcsere a szakképzés vonatkozásában, új számítástechnikai ismeretek, szaknyelvi ismeretek…)
 • egyéb idetartozó információ

 

Az előző pontban részletezett, szakmailag sikeres gyakorlatok beszámolóiból idézzük a következőket:

„Örülök, hogy tanulmányaim területén szerezhettem tapasztalatokat, és a kölcsönös megelégedettség zálogának tekintem, hogy eredeti szakmai gyakorlatom lejártát követően a vállalat azt meghosszabbította, megemelt honoráriummal egyetemben”  Jónás Péter, London

„a Leonardo-ösztöndíj lehetővé tette, hogy szülői támogatás nélkül el tudjam végezni a gyakorlatot. Kovács Gábor, Németország

„Szerencsére formatervezési téma mellé gépészmérnök konzulenst ajánlott a tanszék, amit én örömmel fogadtam, mert így a cégnél az esztétikai oldalt, az egyetemen a gyárthatóságot tudtam magas szinten egyeztetni. A kommunikáció a két oldal között (főnökeim-konzulensem) tulajdonképpen rajtam keresztül valósult meg. Mindkét fél kellő alázattal fogadta a másik véleményét, és emiatt sosem volt gondom a munkámmal, folyamatosan tudtam vele foglalkozni, és minden kérdésemre azonnal választ kaptam.”  Magyar Mátyás, Németország

„Svédország déli része a dán koppenhágai régióval együtt a világ élvonalába tartozik az enzimgyártás területén. Ebben a technikailag nagyon fejlett munkakörnyezetben volt lehetőségem ipari gyakorlatot szerezni. –Megyeri Márton, Svédország

 

„A cégnél a diplomamunka megírása volt a fő feladatom. A diplomamunkám címe: „The effect of the Continuously Adjustable Electronic Down” A cégnél ezen kívül különféle hálóza tervezési és optimalizálási feladatokban vettem részt. Természetesen ezekről az aláírt titoktartási nyilatkozat miatt többet nem mondhatok.” –Tuzson Balázs, Finnország

 

„A Leonardo ösztöndíj egy nagyon hasznos támogatás az olyan diákoknak, akiknek nincs más lehetősége külföldön szakmai gyakorlatot csinálni. A külföldi diákoknál teljesen normális, hogy diploma előtt minimum 1 évet külföldön töltenek.” –Varga Rita, Németország

 

„Tovább nehezítette a feladatot, hogy mindent angolul kellett megcsinálni, azonban a mérnökökkel németül beszéltem, azaz az egyes szakszavakat mindig át kellett fordítanom németről angolra, vagy éppen fordítva….Nagyon hálás vagyok azért, hogy megkaphattam ezt az ösztöndíjat, és én ezután mindenkit csak bátorítani fogok, hogy ha teheti, mindenképpen vegyen részt valamilyen hasonló programban.”  -Vass Ágnes, Németország

 

„A Leonardo ösztöndíjjal támogatott szakmai gyakorlatomat életem egyik legjelentősebb eseményei közé sorolom. Dortmundi tartózkodásomnak komoly befolyása van a jövőmre. A VSBS modell, amellyel az RWE Energy AG-nal Klaus Leisen úrral foglaloztunk kiváló diplomatéma. És mivel az RWE e modell magyarországi bevezetését tényleg tervezi, ez már több diplomamunkánál. A szakmai gyakorlatom alatt elsajátított tapasztalatok, megismert munkatársak mind nagy szerepet játszottak abban, hogy hazaérkezésem után jó álláshoz jutottam a Budapesti Elektromos Műveknél.”  -Pintér Gábor, Németország

 

„ A mérnökgeológia tanszék részéről Dr.Török Ákos lett a mentorom és konzulensem, aki még a szakmai gyakorlat megkezdése előtt ellátott számos magyar és angol nyelvű szakirodalommal. A szakmai gyakorlatomról tájékoztattam a környezettechnika szakirány vezetőjét, Dr. Parti Mihály urat is, aki a kezdetektől fogva támogatásáról biztosított. Az ő támogatása azért is különösen fontos, mert karunkon a képzés alatt egy hónapot szakmai gyakorlaton kell tölteni, általában nyáron. Parti tanár úr beleegyezett, hogy a Leonardo ösztöndíjjal eltöltött külföldi gyakorlatomat itthon szakmai gyakorlatként is elfogadják.” – Bérces Balázs, Görögország

 

„ A diplomamunkám elvégzésére megpályáztam a németországi AREVA NP GmbH cég által kiírt diplomatervezési munkalehetőséget...A cég, amelynél végeztem a gyakorlatot, az atomipar egyik jelentős láncszeme. Végeznek kutatást, erőművek karbantartását és erőműépítést…. A szakmai gyakorlat alatt az általam végzett tevékenységek egybevágtak az itthoni szakmai képzésemen, a szakirányomon tanultakkal…-Csécs Kinga, Németország

 

„A Leonardo ösztöndíjból kis odafigyeléssel fedezni tudtam megélhetésem összes kiadását.Úgy gondolom, a Berlinben töltött hónapoknak köszönhetően nem csak jó német nyelvtudásra tettem szert, de az ország kultúrájával, és a mindennapi élettel is megismerkedhettem.Az irodában eltöltött idő pedig talán még hasznosabb volt: hiszen nagyszerű téma adódott a diplomamunkámhoz és szakmai téren is sokat tanultam. –Csuvár Zsuzsa, Németország

 

„Továbbá szeretném megköszönni Farkas Lajosnak, hogy mentorom volt a 14 hét alatt és bármilyen problémám volt, mindig segítségemre volt. Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni, Varga Ildikónak és Moson Péternek, hogy hozzásegítettek a Leonardo ösztöndíjhoz, hogy esélyt adtalk a gyakorlat elvégzésére.” –Dargó Sándor, Svédország

 

„A fizikai munkálatokban semmi sem volt kötelező jellegű.Természetesen azonban részt vettem mindenben, amiben lehetett. Így nagy örömömre pontról-pontra, lépésről-lépésre végig követhettem egy ház felépítését.Nagyszerű dolog volt, és nem csak azért mert ebben én is aktívan részt vállalhattam, hanem, mert minden egyes újabb fázisnál jött a magyarázat, az indoklás, az összevetés, hogy miért is alkalmazzák itt ezt, és miért is előnyösebb ennél vagy annál a megoldásnál- Freisinger Zoltán, Németország

 

„A főnök azt mondta, hogy igazából már most megtérült nekik, hogy gyakornoknak fogadtak és szeretnék, ha a tervezői oldalról is tanulnék igy…elmehetek dolgozni tervező irodához is….örültem, hogy más téren is kipróbálhatom magam, és nagyon rendes dolognak tartom, hogy ennek külön ők maguk jártak utána, hogy én még többet tanulhassak….Ez a félév nagyon tanulságos volt, rengeteg tapasztalatot szereztem; először éltem egyedül, ráadásul mindezt idegen országban. És először dolgoztam ennyire komolyan is, napi nyolc órát, vagy akár többet is…Azt is nagyon jó volt látni, hogy igenis ér valamit az a tudás, amit az egyetemen szereztem. –Gál Melinda, Dánia

 

 

3.3. A PROJEKT HASZNOSSÁGA AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK SZEMPONTJÁBÓL ÉS EGYÉB HATÁSOK

 • a projekteredmények beépítése az intézmény képzési tervébe
 • szektoron belüli fejlesztések (vállalatok közti együttműködés, az adott szektor képzési szükségleteire adott válaszok)
 • regionális fejlesztés elősegítése
 • az oktatási/képzőintézmények és a munkaerőpiac közti együttműködés (szociális partnerek bevonásával, ahol ez lehetséges)
 • a képzőintézmények nemzetközi kapacitásának erősítése (csereprogramok)
 • az európai szakképzési rendszerek közti konvergencia elősegítése (csereprogramok)
 • egyéb idetartozó információ

 

Hazánkban a műszaki felsőoktatás képesítési követelményei előírnak szakmai gyakorlatot. A fentiek miatt a BME, BMF kari (szakok) tantervei több, kevesebb mértékben szintén tartalmaznak szakmai gyakorlatot.

A jelentős hallgatói igény igazolásául álljon itt a BME Diákközpont gondozásában (felelős kiadó: Veres Gábor) készült "A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Friss Diplomásainak Elhelyezkedési Esélyei” című 2005. szeptemberében megjelent 40 oldal terjedelmű kérdőíves felmérést összegező, értékelő kiadvány néhány sora. A vezetői összefoglaló részben (2. oldal) az alábbiak olvashatók: „Ahogy az elmúlt hat évben, úgy most is az egyetemi képzés fő gyengesége a szakmai gyakorlatok hiánya, vagy nem kielégítő aránya az oktatás egészén belül. A pályakezdők gyakorlatának hiányát egyre több gazdálkodó emeli ki.”. Hasonlóan nyilatkoznak (szakmai, nyelvi ismeretek nem elégséges volta) a vállalatok képviselői a BME Társadalmi Szenátusában. A sikeres Leonardo projektek hozzájárulnak e hiányosság enyhítéséhez, ösztönzik az érdekelteket a külföldi szakmai gyakorlatok számának növelésére.

A fentieket kapcsolódik a BME Egyetemi Tanács 2005. április 25-i ülésén elfogadott Javaslat a BME stratégia célkitűzésére dokumentum alábbi részlete. „A BME hagyományaira építve fenntartja és lehetőségei szerint fejleszti idegen nyelven folyó képzéseit. Az egyetem aktívan részt kíván venni a nemzetközi oktatási és szakmai gyakorlatok csereprogramokban (pl. EU Socrates / Erasmus, Leonardo), törekedik közös képzési formák létrehozására a világ vezető egyetemeivel.”

Itt csak jelezzük, hogy e projekt konzorciuma felsőoktatási tagjaival (Rennes, Beriln) több közös képzése, csereprogramja van egyetemünknek.

A megvalósítás során szerzett tapasztalatok és kapcsolatok reményt adnak arra, hogy ezen tevékenység a Leonardo program keretein belül és kívül is folytathatóvá és finanszírozhatóvá válik, és a külföldi szakmai gyakorlatok, egyéb programok lehetőséget egyre több hallgató veheti igénybe. A disszeminációs tevékenység közben megismerjük az EU országok gyakorlatát (egyes intézményekben már minden hallgatónak kötelezően kell külföldi tanulmányt, vagy szakmai gyakorlatot folytatnia).

Végezetül megemlítendő, hogy az egységesedő Európa alapvető érdeke a világméretű versenyben a több kultúrában járatos, magasan képzett szakemberek számának növelése. E tényt az általános európai nyilatkozatok mellett bizonyítja az utóbbi időben megélénkült tevékenység az EU műszaki felsőoktatása fejlesztésére (pl. gondolatok, viták az Európai Műszaki Egyetem témában).

 

3.4. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK, MEGJEGYZÉSEK, ÉSZREVÉTELEK

 

 

Ehelyütt intézményeink, és hallgatóink nevében szeretnénk megköszönni az EU, a Magyar Nemzeti Leonardo Iroda támogatását. Egyben jelezzük, hogy az itt ismertetett projekthez hasonlóan a többi, jelenleg végrehajtási stádiumban levő, projektjeinknél is örömmel vennénk egy esetleges kiegészítő támogatást (hivatkozással arra is, hogy az érthető korlátos pénzügyi lehetőségek miatt, pályázataink általában csökkentett költségvetéssel kerültek elfogadásra).

 


 

Az alábbi – a támogatási szerződés 4.b.2 mellékletét képező – táblázatok a RAP4LEOeo Adatbázisban készíthetők el.

 

II. A PARTNEREK ADATAI

 

Kérjük, hogy a RAP4LEO Adatbázisból nyomtassa ki a küldő, a fogadó és a közvetítő partnerek adatait tartalmazó táblázatokat, és csatolja ezeket a záróbeszámolóhoz.

 

III. A KIUTAZÁSOK ADATAI

 

Kérjük, hogy a RAP4LEO Adatbázisból nyomtassa ki a kedvezményezettek adatait tartalmazó táblázatot és csatolja azt a záróbeszámolóhoz.

 

IV. KEDVEZMÉNYEZETTI KÉRDŐÍVEK

 

Kérjük, figyeljen rá, hogy a RAP4LEO adatbázisban minden kedvezményezett kitöltse a kedvezményezetti kérdőívet. A kérdőívek kinyomtatása nem szükséges, de a záróbeszámoló elfogadásához elengedhetetlen, hogy minden egyes kedvezményezett kitöltse azt.

 

IV. ZÁRÓ PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

 

Kérjük, hogy a projekt záró pénzügyi beszámolóját RAP4LEO Adatbázis segítségével készítse el. Nyomtassa ki a következő táblázatokat és az intézmény pecsétjével, valamint a hivatalos képviselő aláírásával ellátva csatolja ezeket a záróbeszámolóhoz:

q       Pénzügyi összefoglaló

q       Pedagógiai, nyelvi és kulturális felkészítés költségei

q       Mobilitási költségek kedvezményezettenkénti lebontásban

q       Mobilitási költségek kísérőnkénti lebontásban (amennyiben voltak kísérők)

q       Kizárólag kis projektek esetében: az előkészítő és monitoring látogatások utazási és megélhetési költségei

 

A támogatás fennmaradó részletének átutalási feltétele a záróbeszámolóval együtt a Nemzeti Irodának megküldött, a kért fennmaradó részlet pontos összegét is megjelölő, folyósításra vonatkozó írásbeli kérelem.

 

V. MELLÉKLETEK

 

A tartalmi beszámolóhoz mellékelje:

§         a kedvezményezetti munkanaplók/beszámolók 20 %-nak másolatát

§         a kedvezményezettel és a fogadó intézménnyel kötött szerződés másolatát (amennyiben ezt eddig még nem juttatta el a Nemzeti Irodához) minden kiutazásra vonatkozóan,

§         az Europass Mobilitási Igazolványnak vagy a fogadó intézmény egyéb igazolásának másolatát minden egyes megvalósított szakmai gyakorlatról/tanulmányútról. Az igazolásnak tartalmaznia kell a fogadott kedvezményezett nevét, a külföldi gyakorlat/tanulmányút pontos időtartamát, valamint az elvégzett feladatok és a szakmai program bemutatását.

 

Támogatottnak, a Leonardo Nemzeti Iroda kérésére, be kell nyújtania a projekttel összefüggő dokumentumokat és pénzügyi bizonylatokat a Leonardo da Vinci támogatás szabályszerű felhasználásának alátámasztására.

 

Támogatott köteles az említett dokumentumokat és a projekttel összefüggő valamennyi pénzügyi bizonylatot a támogatás utolsó részletének kézhezvételét követő 5 évig megőrizni.


 


ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

 

Az átvételi elismervényt a nemzeti iroda visszajuttatja intézményüknek, ezzel igazolva záróbeszámolójuk beérkezését. Kérjük, hogy az alábbi táblázatot pontosan töltsék ki!

 

A projekt címe:

 

A pályázó intézmény neve

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

 

A kapcsolattartó személy neve

Dr. Moson Péter

 

Utca, házszám

Műegyetem rkp. 1-3.

 

Az ország kódja, irányítószám, város

H-1111. Budapest

 

 

 

 

Az záróbeszámoló beküldésének időpontja

30 / 06 / 2006

 

___________________________________________________________________________

A Leonardo Nemzeti Iroda tölti ki

 

A beérkezett dokumentumok:

 

 

 

 

 

 

Hiánypótlás, mihamarabbi benyújtásra (max. két héten belül):

 

 

 

 

 

 

 

 

Igazoljuk, hogy a projektre vonatkozó záróbeszámolót megkaptuk:         

 

Ország

Év

Projekttípus

Projektszám

HU

04

PL / EX

 

 

Kérjük, hogy a Nemzeti Irodával történő kapcsolattartás során minden esetben hivatkozzon a fenti projektszámra.

 

Üdvözlettel,

 

Dátum: _________        Aláírás: ____________________________________________

Név : __________________________________________________________________

Beosztás : __________________________________