LEONARDO NEMZETI IRODA

 

 

 

LEONARDO DA VINCI PROGRAM

 

 

 

MOBILITÁSI PROJEKTEK

ZÁRÓBESZÁMOLÓ

 

 

Megállapodás száma: HU/01/PL/217

A megállapodás időtartama: 20 hónap

Év: 2001

Ország: Magyarország

A projekt hossza:  20 (hónap)

Projekt címe: Foreign professional training of students majoring in informatics (INFTRAIN)

Szerződéskötő intézmény: Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)

A szerződéskötő intézmény hivatalos képviselője: Dr. Detrekői Ákos rektor

A beszámoló mely időszakra vonatkozik

01/10/2001 tól  31/05/2003 ig

Szerződés módosítás(ok)

Igen  X      Nem

 

 

NYILATKOZAT

Alulírott ezennel kijelentem, hogy a jelen beszámolóban foglalt, illetve annak mellékletét képező adatok pontosak és mindenben megfelelnek a valóságnak. Különösképpen a beszámolóban feltüntetett pénzügyi adatok, melyek összhangban állnak a mobilitási projekt szervezése és a kedvezményezettek felkészítése során felmerült, valamint a projektben tervezett külföldi gyakorlat(ok)/csereprogram(ok) teljesítésével kapcsolatban felmerült mobilitási költségekre fordított tényleges kiadásokkal.

 

............................................................................................................

(A szerződéskötő intézmény hivatalos képviselőjének (a megállapodás aláírójának) eredeti aláírása)

 

Név:                                                                Dr. Detrekői Ákos

A szerződéskötő intézményben betöltött munkakör:        rektor

Dátum: 2003. június 18.

 

A beszámolót az alábbi címre juttassák el:

 

Leonardo Nemzeti Iroda

1082 Budapest, Üllői út 82.

1438 Budapest 70, Pf. 508

 

 

 

 

 

 

 

A.        A SZERZŐDÉSKÖTŐ INTÉZMÉNY ADATAI

 

Az intézmény neve magyarul

(Tüntessék fel az intézmény teljes nevét, valamint rövidített elnevezését, ha van ilyen!)

BUDAPESTI MŰSZAKI és GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM (BME)

Az intézmény neve angolul, franciául vagy németül

BUDAPEST UNIVERSITY of TECHNOLOGY and ECONOMICS (BUTE)

Az intézmény székhelye

Utca

Műegyetem rkp.

Házszám

1-3.

Irányítószám

H-1111

Város

Budapest

Ország

Magyarország

A kapcsolattartó személy adatai

Név

Mr X  Ms

Dr. MOSON PÉTER

Beosztás

egyetemi docens, Leonardo intézményi koordinátor

Utca

Bertalan Lajos

Házszám

2.

Irányítószám

H-1521

Város

Budapest

Ország

Magyarország

Telefon

++           /+36-1-4632690 , mobil: +36-30-9329626

Fax

++           /+36-1-4631291

E-mail

moson@tutor.nok.bme.hu

Honlap

www.bme.hu

Az intézmény hivatalos képviselője

 

 

Név

Mr X   Ms

DR. DETREKŐI ÁKOS

Beosztás

rektor

 

Az intézmény típus kódja [1]

Régiókód

Szektorkód (max 3)

Méretkód

08 - U

HU01

M80

 

 

S7

 

A projekt jellemzése [2](max 3 kulcskifejezés angol, francia vagy német nyelven)

Access to Vocational training

University/industry cooperation

 

 


 

B. A MOBILITÁSI PROJEKT ÁTTEKINTÉSE

 

1. CÉLCSOPORT

 

Jelölje meg a projektben szereplő célcsoportot:

 

Külföldi gyakorlatok:

q       A – Szakmai alapképzésben résztvevő fiatalok

X – Felsőoktatásban tanuló diákok

q       C – Fiatal dolgozók, friss diplomások

 

Csereprogramok :

q       D – Vállalatok HR vezetői, szakképzési döntéshozók, oktatók, foglalkoztatási tanácsadók

q       E – Szaknyelvet oktatók, szaknyelvi tanácsadók

 

2. A KEDVEZMÉNYEZETTEK SZÁMA

 

 

A kedvezményezettek összlétszáma

A kedvezméynezettek neme

 

A fogyatékos kedvezméynezettek száma

 

 

Férfi

 

 

A benyújtott pályázatban foglaltak szerint

30

 

 

 

0

A támogatásra elfogadott projektben foglaltak szerint

20

 

 

 

0

A tényleges megvalósulás szerint

9

0

9

 

 

0

 

 

C. A PROJEKT LEÍRÁSA

 

3. A PROJEKT ÁTTEKINTÉSE

 

Kérjük, adjon rövid (egy oldalas) áttekintést mobilitási projektjük fő tartalmi elemeiről (témák, technológiai és képzési területek, partnerek, a kiutazás programja), a projektben elért eredményekről, valamint az eredmények terjesztésének módjairól, sikerességéről. Értékelje, hogy a projekt megvalósítása során mennyiben teljesítették a pályázatban foglalt célokat. Fejtse ki a külföldi gyakorlatok/csereprogramok hasznosságát a kedvezményezettek szempontjából, és mutassa be, milyen módon ismerték el a megszerzett kompetenciákat.

Kérjük, a projekt áttekintését angol, francia vagy német nyelven is szíveskedjen elkészíteni és a beszámolóhoz mellékelni.


 

ÖSSZEFOGLALÁS (magyarul)

 

A magyar felsőoktatást gyakran éri kritika (vállalatok, hallgatók, kormányszervek stb. részéről) a képzés túlságosan elméleti jellege, a kevés szakmai tapasztalat (különösen nemzetközi) miatt. Jelen projekt e helyzet javításához kívánt hozzájárulni.

A projekt közvetlen célja 3 magyar felsőoktatási intézmény (Budapesti Műszaki és Gazdaság-tudományi Egyetem, Budapesti Műszaki Főiskola, Dunaújvárosi Főiskola) 20 magasabb évfolyamú hallgatója külföldi szakmai gyakorlatának támogatása elsősorban informatika témában.

A konzorcium tagjai voltak még (zárójelben közöljük rövid bemutatásukat - vállalt feladataikat): IBISTRA (német kisvállalkozás - a gyakorlatok külföldi szervezése), BITKOM (német informatikai vállalkozások szövetsége - a fogadó intézmények képviselője), Ericsson (svéd vállalat - fogadóintézmény), CNAM (francia szakképzési, felsőoktatási intézmény - szakmai tanácsadó), Duneferr (magyar nagyvállalat - szaktanácsadó).

Ugyanez a konzorcium 2000-2002-ben sikeresen megvalósított egy hasonló célkitűzésű projektet (INFGERM HU/00/PL/205) 30 külföldi szakmai gyakorlattal. Itt helyhiány miatt nem térünk ki a szervezés minden elemére (a gyakorlat előkészítése, megvalósítása, nyomon követése, értékelése), csak a HU/01/PL/217  projektre jellemző fő kérdéseket tárgyaljuk.

A szervezés a már "bevált" gyakorlat szerint kezdődött (részletek http://tutor.nok.bme.hu , szakmai gyakorlatok rész). 2001 őszén a 3 intézmény nagyszámú érdeklődő hallgatójából 35 kiválasztott készítette el részletes pályázati anyagát, kezdte meg a nyelvi, szakmai felkészülést. Sajnálatosan 2001 telén az európai informatikai piacon válság keletkezett (csődök, elbocsátások). A német partner (IBISTRA) erőfeszítései ellenére sem sikerült jelentős számú vállalati fogadókészség biztosítása, végül csak 2 hallgató kezdte meg a gyakorlatot.

A helyzet értékelésénél megállapítható, hogy a Leonardo program lassú átfutása (több mint 1 év a pályázat elkészítése, és a tényleges gyakorlatok megkezdése között) nem alkalmas a gazdaság egy szűk területén mutatkozó mégoly jelentős gyakorlati igény kielégítésére egy-két külföldi partner segítségével. A BME vezetése 2002. nyarán létrehozta a Leonardo intézményi koordinátor intézményét (hasonlóan az EU Socrates/Erasmus akadémiai csereprogram intézményi koordinátorához) az egyetem minden kara hallgatói szakmai gyakorlata támogatására. Új módszerek kerültek bevezetésre a vállalati fogadókészség biztosítására:

·                     A BME csatlakozott a LEO-NET hálózathoz, ahol több mint száz európai tagintézmény kölcsönösen segíti egymást a szakmai gyakorlatok megszervezésében.

·                     Az EU országok gyakorlatához hasonlóan fokozottan építettünk a hallgatók, felsőoktatási intézmények saját kapcsolatrendszerére.

Az új módszerekkel további 7 hallgató folytathatott külföldön szakmai gyakorlatot. Abban, hogy a teljes keretszámot nem sikerült kitölteni szerepet játszott az is, hogy a szakmai gyakorlat / diplomamunka helye a tanrendben tipikusan a tavaszi szemeszter, és 2003. tavaszán már nem volt lehetőség 5 hónapos gyakorlatok megvalósítására.

Ez a projekt menedzsment eddig kb. 100 külföldi szakmai gyakorlatot szervezett 5 Leonardo projekt (köztük a mobilitási nívódíjjal kitüntetett HU/01/Pl/202) keretében. Mind a tájékoztatásnál, mind a projekt lebonyolításánál fontos szerepet kap a modern információs technológia (pl. www.bme.hu egyetemi honlap Leonardo része, www.tampont.bme.hu internetes újság, vagy a projekt saját már fentebb idézett honlapja). A tapasztalatokat egyetemi, országos (Leonardo konferenciák, rendezvények), nemzetközi konferenciákon (pl. ICEE- International Conference on Engineering Education, vagy Placements Abroad, Strategies and Systems, Paris, UNESCO) szinten igyekezünk terjeszteni.

Összefoglalva: Habár a hallgatói kiutazásokat nem sikerült teljes mértékben realizálni a projekt tapasztalatai jelentősen hozzájárultak a BME külföldi szakmai gyakorlatok rendszere továbbfejlesztéséhez (jelezzük, hogy az elfogadott 2003. évi Leonardo mobilitási projekt már ezen új alapokon készült).

SUMMARY (in English)

The Hungarian higher education has been often criticized (by enterprises, students, governmental bodies, etc.) because of its exaggerated theoretical training and the insufficient practical experience (especially international). This project wanted to contribute to the improvement of this situation.

The direct aim of project was to support the foreign practical placements for 20 students in informatics of 3 higher educational institutions (Budapest University of Technology and Economics, Budapest Polytechnic, Dunaújváros Polytechnic)

The members of consortium were furthermore (in parenthesis their short presentation - tasks): IBISTRA (German PME - foreign organization of internships), BITKOM (union of German enterprises in informatics - representative of receiving enterprises), Ericsson (Swedish GE - receiving partner), CNAM (French vocational, higher educational institution - expert), Dunaferr (Hungarian GE - expert):

The same consortium successfully realized in 2000-2002 the Leonardo project INFGERM (HU/00/PL/205) with similar objectives for 30 practical placements. Here because of the lack of space we do not consider all elements of organizational process (preparation, realization, follow up, evaluation of placements), it will be concentrated only on the special aspects of this project.

The organization was started according to the well established practice (see http://tutor.nok.bme.hu  practical placements). In fall 2001 35 students were selected from the important number of candidates. They prepared the detailed application material (student's profile), started language, professional preparation. Unfortunately in Winter 2001 there was an economic crisis at the informatics market (bankruptcies, dismissals). Despite of efforts of the German partner (IBISTRA) there was not enough receiving enterprises, finally only 2 students started their placements.

The evaluation of the situation gave that the narrow profile Leonardo projects with only one foreign organizer could lead to problems (even if at the moment of application there was a large demand in informaticians but the time interval between the application procedure and the realization of internships was too long, more then 1 year). As a consequence BUTE created in 2002 a Leonardo institutional coordination unit (similarly to the EU Socrates / Erasmus academic exchange unit) with objective to support the foreign practical placements for students of all faculties. There were introduced new methods to find, contact receiving enterprises:

·                     BUTE has joined the LEO-NET network, where more than 100 European institutions mutually help each other in the organization of internships.

·                     Following the practice of EU countries more emphasis is given to the own contacts of students and institutions.

By the help of these new methods another 7 students could carry out their foreign internships. The typical period of practical placements/ diploma works is the Spring semester. This fact played role as well that the project could not use all the internships awarded (in 2003 there was no enough time for 5 months placements).

This project management unit has organized about 100 foreign internships in the framework of 5 Leonardo projects (among them the mobility award winning HU/01/PL/202). The modern information technology (e.g. the Leonardo part of BUTE homepage www.bme.hu , the internet newspaper www.tampont.bme.hu , or the homepage of the projects cited above) plays an important role both in the information and management. The experience is disseminated on university, national (Leonardo conferences, meetings), international level (e.g. ICEE- International Conference on Engineering Education, or Placements Abroad, Strategies and Systems, Paris, UNESCO).

Summarizing: However the students' placements have not been fully realized the experience of the project has significantly contributed to the development of BUTE foreign practical placements system (remark that the accepted mobility project of year 2003 is already based on these new ideas).

 


 

4. PROJEKT MENEDZSMENT

 

Írja le és értékelje a külföldi gyakorlat/csereprogram előkészítésére, szervezésére, nyomonkövetésére, értékelésére és terjesztésére vonatkozó tevékenységeket az alábbi öt alpont segítségével.

 

4.1. A PROJEKT INDÍTÁSA

 

·         Az együttműködés indítása: a fogadó intézmények kiválasztása, a partnerek szerepének tisztázása a munkaprogramban

·         A kedvezményezettek mobilitását akadályozó tényezők bemutatása (adminisztratív, jogi illetve gyakorlati tényezők) és a lehetséges megoldások keresése

·         Források felkutatása a projekt finanszírozásához (miért pont a Leonardo da Vinci program, egyéb finanszírozási források)

 

Az együttműködés indítása

Ez a projekt a sikeresen megvalósított INFGERM Leonardo mobilitási projekt (HU/00/PL/205) folytatásaként indult, gyakorlatilag avval megegyező konzorciumi tagokkal (megjegyezzük, hogy a fő külföldi partnerekkel /CNAM,IBISTRA/ a BME már 1995 óta együtt dolgozik), hasonló szervezési módszerekkel. Azaz a tervek szerint:

  1. A részvevő hallgatók 3 magyar felsőoktatási intézményből kerülnek ki (BME, BMF, Dunaújvárosi Főiskola). A projekt koordinálását a BME végzi. A hallgatók kiválasztásában, felkészítésében, külföldi munkájuk nyomon követésében mindhárom intézmény vezető munkatársai (pl. dékánhelyettes), oktatói (pl. nyelvtanár), tutorai (oktatók) közreműködnek.
  2. A partner vállalatok a több ezer tagot számláló német konzorciumi tag BITKOM tagszervezetei. A partnerkapcsolat létrejöttében segít, a németországi szervezőmunkát végzi a szintén konzorciumi tag IBISTRA.
  3. A projekt munkáját értékeli, gazdagítja a szakmai gyakorlatok terén nagy tapasztalattal rendelkező francia CNAM, illetve magyar Dunaferr Rt.

 

A kedvezményezettek mobilitását akadályozó tényezők

A már említett válság miatt az informatikai piacon (ami a vállalati fogadókészség visszaeséséhez vezetett) a 2. pontban módosításokra volt szükség a partner vállalatok, de elsősorban a közvetítő intézmények tekintetében. A BME csatlakozott a LEO-NET szervezethez.

 

Források felkutatása

A külföldi szakmai gyakorlatok nem általánosak a hazai felsőoktatásban. A Leonardo program nyújtotta lehetőséggel az intézményeink igyekeznek növelni számukat. A Leonardo támogatást szinte minden esetben kiegészítette valamilyen vállalati hozzájárulás is (ami időnként nem egyszerűen dokumentálható: pl. olcsóbb szállás biztosítása).

 

 

 

4.2. A KÜLFÖLDI GYAKORLATOK/CSEREPROGRAMOK ELŐKÉSZÍTÉSE

 

·         A kedvezményezettek toborzásánál és kiválasztásánál alkalmazott szempontok

·         A pedagógiai, kulturális és nyelvi felkészítés biztosítása a külföldi gyakorlat (esetleg csereprogram) előtt és alatt. Ön szerint szükséges a felkészítés továbbfejlesztése, ha igen, milyen lehetőségeket, módszereket lát erre?

 

A kedvezményezettek toborzása

A már többször említett informatikai szektorbeli válság miatt a toborzás kétféleképpen zajlott.

  1. Az első évben viszonylag szűk körben (informatika szak) az intézményi felelősök közreműködésével.
  2. A második évben intézményi szinten (honlap, internetes újság, intézményi Leonardo faliújság) segítségével.

A kiválasztott hallgatók elkészítették a bemutatkozó anyagaikat ("student's profile - a második szakaszban többségében a LEO-NET hálózatnál használt változatot). A vállalatok szintén összeállították igényeiket. Megindult egy iterációs folyamat a megfelelő hallgató - vállalat párosítás kialakítására.

 

Pedagógiai, kulturális és nyelvi felkészítés

Azonnal megindult az érdeklődő hallgatók számára. Ez az előző INFGERM projekt tapasztalatai miatt volt így. Részben azért, mert csak kellő ismeretek birtokában tudnak a hallgatók megfelelő színvonalú bemutatkozó anyagot készíteni. Részben pedig azért, mert amikor a vállalat dönt egy hallgató felvételéről, akkor általában már nincs idő pl. hosszabb nyelvi felkészítésre. Ez megnöveli a projekt hatását, hiszen a végül külföldre nem kikerülő hallgatók is többlet ismeretre tesznek szert. Jelen projektben az első 35 hallgató esetén ez különösen így volt.

 

 

 

4.3. A PROJEKT NYOMONKÖVETÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE

 

·         A kedvezményezettek mentorálása és támogatása érdekében tett lépések

·         A projekt szakmai felügyeletének biztosítása (a külföldi gyakorlatok/csereprogramok szakmai tartalmának biztosítása, a partnerek vállalat szerepének betartása, stb.)

·         A projekt értékelésére alkalmazott módszerek

 

A kedvezményezettek mentorálása, szakmai felügyeletének biztosítása

A projektben résztvevő hallgatók mentorálása, támogatása nagy mértékben kiutazásuk előtt megtörténik. Valamennyi szakmai illetve adminisztrativ problémájukkal a BME Leonardo Iroda munkatársaihoz fordulhatnak, akik a szakmai jellegű problémák megoldásához az adott kar kijelölt felelőséhez fordulhatnak. Mivel végzés előtt álló hallgatókról van szó, a közvetlen szakmai vezetőjük a diplomamunkájuk konzulense, amennyiben már van nekik. Lehetőség szerint a szakmai tutorok (vállalati - egyetemi) személyesen is találkoztak. Azok a gyakorlati helyek ahova elhelyezkedtek gyakran személyes egyetemi, vagy hallgatói kapcsolatok eredményei, ezért a szakmai munka igényessége illetve a hallgatói igényhez való illeszkedése adott. Több esetben előfordult, hogy a gyakorlat eredménye olyan komoly szakmai eredmény volt, hogy diplomamunka értékű volt.

 

A projekt értékelése

A projekt értékelését a hallgatók időközi illetve végső beszámolója alapozza meg. A szakmai munka leírásán kívül olyan kérdésekre is válaszolniuk kell, ami a projektmenedzsment munkáját értékeli és válaszaik alapján azt fejlesztjük is.

 

 

4.4. A KÜLFÖLDI GYAKORLAT/CSEREPROGRAM ELISMERÉSE

 

·         A külföldi gyakorlat/csereprogram érvényesítése és tanúsítása, valamint a kedvezményezettek által szerzett szakmai tapasztalatok elismerése érdekében tett intézkedések, az ezen a téren elért eredmények

 

A szakmai gyakorlatok elismerése az egyes felsőoktatási intézményekben, illetve karokon eltérő, a helyi sajátosságoknak megfelelően illeszkedik a hallgatók egyéni programjába. Ideális esetben a hallgató abban a félévben vesz részt a külföldi gyakorlaton, amikor a programjában éppen szakmai gyakorlat / diplomatervezés szerepelne és azt a főiskola, illetve egyetem elfogadja teljesítettnek, vagy diplomamunka szemeszterben és a szakmai gyakorlat tartalmától függően az a diplomamunka érdemi elkészítésében segítségükre is van. Ezt a hallgató magyarországi szakmai vezetője tanúsítja. Abban az esetben, ha egyik feltétel sem teljesült, akkor mind az felsőoktatási intézmény, mind a külföldi cég nagy fokú rugalmasságot tanúsított, hogy a hallgató megfelelő számú kredtitpontot tudjon teljesíteni a gyakorlati félév alatt (egyéni vizsgarend, szabadság...).

Összességében elmondhatjuk, hogy a külföldi gyakorlat időtartama fetétlenül hasznos volt és semmilyen problémát nem tapasztaltunk az elismerésében.

 

 

4.5. AZ EREDMÉNYEK TERJESZTÉSE

 

·         Jó példák terjesztése a kedvezményezettek külföldi gyakorlat/csereprogram alatti irányításával, nyomonkövetésével kapcsolatban (ha van ilyen)

·         A projekteredmények széleskörű terjesztésének célcsoportjai, módszerei és fórumai

 

A program eredményeinek terjesztése elemi érdek, mivel annak jövőbeli folytatásának elengedhetetlen feltétele. Az egyes intézmények hallgatói képviselete és az azok által fenntartott többnyire elektronikus fórumok (pl Támpont) bevonása illetve nyomtatott sajtótermékek (pl. Jövő Mérnöke) felhasználása volt az alapvető módszer. A BME Leonardo Iroda létrehozása már önmagában is a jobb tájékoztatás célját támogatta, a BME-n egy faliújság is létesült ahol az aktuális információk illetve az elérhetőségünk megtalálható. A hallgatók toborzásakor meghívtuk az előző Leonardo mobilitási projektben résztvevő hallgatók egy részét is, ezt nagyon hatékony eszköznek, követendő példának találtuk.

A szélesebb körű terjesztés érdekében a projektmenedzsment minden lehetséges nemzeti, vagy nemzetközi konferencián (lásd a korábban is említettek: ICEE- International Conference on Engineering Education, vagy Placements Abroad, Strategies and Systems, Paris, UNESCO) részt vett, amiről tudomásunk volt. Ez persze nem csak a disszeminációt, hanem a fenntarthatóságot és a bővülést is célozta.

 

 

4.6. FELMERÜLT PROBLÉMÁK ÉS JAVASLATOK

 

·         A projekt megvalósítása során felmerült problémák, nehézségek és megoldásaik

·         Javaslatok a Nemzeti Iroda és az Európai Bizottság számára a program egyes problémás elemeinek tisztázására valamint a pályázók még hatékonyabb segítésére

·         A jövőben szívesen pályázna a Leonardo da Vinci programban?

 

A megvalósítás során olyan, az informatikai piacot érintő recesszióból eredő problémába ütköztünk, amelynek megoldása teljesen nem is sikerült, de a kiküszöbölésére tett kísérleteink feltétlenül pozitív tapasztalatokkal szolgáltak a jövőben hasonló projektjeink számára. Ma már több csatornán keresztül keressük a szakmai együttműködés iránt érdeklődő vállalatokat és a hallgatói információs rendszert is fejlesztettük. Egy adott és korábban jól működő kapcsolatrendszerben kizárólagosan nem szabad bízni, ezt a leckét megtanultuk. Hasonló recesszió bármely területen előfordulhat, ezért kell több csatornát igénybe venni, és rugalmassá válni. A hallgatók toborzásánál ma már hangsúlyozzuk, hogy jóval előre kell tervezni, egy éves várakozási idővel is kell akár számolni, ezért alacsonyabb évfolyamon is érdemes meghirdetni a programot.

A konzorcium számára nem kérdéses, hogy ezt a fajta tevékenységet nem szabad befejezni, a hallgatók külföldi szakmai gyakorlaton való részvételét nagyon hasznosnak ítéljük és ehhez a Leonardo program keretében továbbra is pályázni kívánunk. A 2002-ben elnyert hasonló mobilitási projektünk jelenleg a félidejében tart és a támogatott tevékenységnek már most több, mint 90%-át teljesítette. A jelen projekt nehézségein szerzett tapasztalatok tehát mára már beértek, ami az eredményességben is megmutatkozik.

 

 

5. AZ EREDMÉNYEK AZONOSÍTÁSA

 

Számoljon be az elért eredményekről a projekt különböző szereplői (kedvezményezettek, küldő- és fogadó intézmények, közvetítő intézmények) szemszögéből, valamint mutassa be a projekt további hatásait az adott szektorra, illetve régióra nézve az alábbi öt alpont segítségével.

 

5.1. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE

 

·         Adjon rövid áttekintést (max. 1 oldal) a projekt megvalósításáról (résztvevő országok, partnerek, a külföldi gyakorlatok/csereprogramok tartalma…) a támogatásra elfogadott pályázatban foglaltakhoz képest.

A támogatásra elfogadott pályázatban 20 felsőoktatásban résztvevő hallgató egyenként 5 hónapos németországi illetve svédországi szakmai gyakorlatban való részvételét vállaltuk. A megvalósítást a korábbi évben sikeresen lezajlott hasonló mobilitási projekt alkalmazott módszerei szerint kívántuk végrehajtani: Lényege, hogy egy német projektpartner (IBISTRA) és a BITKOM adatbázisának segítségével kis és középméretű informatikai cégek ajánlataira hallgatókat toborzunk, a cégek szakmai igényét a hallgatók szakmai érdeklődésével összepárosítva valósítjuk meg a gyakorlatokat. A svéd ERICSSON-tól szerzett szándéknyilatkozatra alapoztuk a tevékenység kiterjesztését Svédországra. Ennek szellemében kezdtük el a szervezést, 35 toborzott hallgató pályázatát ismertettük a jelzett partnerekkel, de a korábbi évekkel ellentétben nem sikerült vállalati ajánlatokat realizálni. Ebben a körben mindössze 2 hallgatónak sikerült gyakorlati helyet találni. Ezt a német partnerek az informatikai piac és azon belül a kisvállalatok átmeneti nehézségeivel illetve az EURO bevezetésével járó problémákkal magyarázták, amit megerősített az ERICSSON hasonló tartalmú válasza is. Ekkor Magyarországon (2002 nyarán) konzorciumi ülést tartottunk, ahol a kialakult helyzet kezelésére próbáltunk stratégiát kidolgozni. A korábban a felhívásra jelentkezett hallgatók helyett újakat kellett keresni és új módszerekkel kezdtünk cégeket is keresni. Az egyik ilyen új módszer a LEONET hálózatban való részvétel volt. Az új hallgatók már a LEONET-hálózat által preferált portfolioval adta be pályázatukat, míg a másik irány a személyes kapcsolatok felhasználása volt. Mindhárom felsőoktatási intézmény kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, ezek felélesztését tűztük ki célul. Az új stratégia részben sikeres is volt, további 7 hallgatót sikerült németországi cégnél elhelyezni 3-9 hónapos gyakorlatra, de a tényleges eredmények már csak a projekt befejezésekor jelentkeztek, amikor is a következő évi pályázat teljesítése nagy lendületet kapott. Az abban a pályázatban vállalat 15 diák 5 hónapos szakmai gyakorlatából a mai napig már 16 (nem elírás!) kiutazott hosszabb-rövidebb időre így 95%-os a teljesítés. A korábbi, jól működő rendszerhez képest tehát a konzorcium képes volt megújulni, amikor kiderült, hogy az nem működik. Ennek pozitív hatását azonban sajnos ebben a projektben még nem sikerült 100%-ban kimutatnunk. Az átmeneti nehézségeket azonban leküzdötte a konzorcium és valamennyi tagja sikerként könyveli el az eredményt, különös tekintettel a további projektekre.

A műszaki felsőoktatásban a szakmai gyakorlat szerepének elismerése és ezen belül a nemzetközi tapasztalatokra helyezett hangsúly ennek a konzorciumnak továbbra is alapvető célkitűzése, melynek elérésére komoly erőfeszítéseket tesz és a hallgatói visszajelzések alapján ezen közös vélemény egyre erőteljesebb.

 

 

 

5.2. A PROJEKT EREDMÉNYEI A KEDVEZMÉNYEZETTEK SZEMPONTJÁBÓL

 

·         Készségek fejlődése (szakmai képzettség/kompetencia, idegennyelvi készségek, interkulturális és szociális készségek, számítástechnikai készségek…)

·         A nemek közti esélyegyenlőség elősegítése

·         A munkaerő-piaci integráció elősegítése

·         A szociális kirekesztettség elleni küzdelem elősegítése (hátrányos helyzetű fiatalok, fogyatékkal élők)

·         Szakképzési és humánerőforrás területen dolgozó szakemberek képzése (a különböző képzési rendszerek ismeretének elősegítése, tapasztalatcsere a szakképzés vonatkozásában, új számítástechnikai ismeretek,…)

·         Egyéb idetartozó információ


 

A hallgatók által adott számszerű értékelések összesítő táblázata:

 

szempont

 

1

2

 

3

 

4

 

5

 

Össz

válasz

át-lag

 

 

%

vála-szok száma

%

vála-szok száma

%

vála-szok száma

%

vála-szok száma

%

 

 

szállás megfelelőség

 

0%

1

5%

 

0%

5

26%

3

16%

9

4,11

munkahelyi infrastruktúra minősége

0%

 

0%

 

0%

6

32%

3

16%

9

4,33

a vállalati szakmai irányítás színvonala

0%

 

0%

4

21%

3

16%

2

11%

9

3,78

a végzett munka újszerűsége (0 rutinszerű, 5 innovatív)

0%

 

0%

2

11%

3

16%

4

21%

9

4,22

mennyire gondolja itthon hasznosíthatónak a kint tanultakat

0%

 

0%

1

5%

4

21%

4

21%

9

4,33

mennyire sikerül együttműködni a kollégákkal

0%

 

0%

 

0%

5

26%

4

21%

9

4,44

vannak-e nyelvi nehézségei (az 1-es válasz azt jelenti, hogy nincs)

0%

1

5%

2

11%

4

21%

2

11%

9

3,78

ajánlaná-e a munkahelyet a jövőben kiutazó ösztöndíjasoknak

0%

 

0%

 

0%

4

21%

5

26%

9

4,56

a felhívásban megjelölt munkahelyi igények és a tényleges projekt mennyire van összhangban

0%

 

0%

1

5%

3

16%

5

26%

9

4,44

mennyiben váltotta be az ösztöndíj az Ön által hozzáfűzott várakozásokat

0%

 

0%

2

11%

4

21%

3

16%

9

4,11

 

 

Néhány megjegyzés a hallgatók szöveges értékeléséből:

·         Munkám során megtanultam gyorsabban, pontosabban, átgondoltabban dolgozni

·         A program nagyon hasznos a nyelvtanulás szempontjából, az új informatikai ismeretek megszerzéséről nem is beszélve.

·         Az egész gyakorlati idő nagyon gyorsan eltelt és nyugodtan állíthatom, megérte. Ha nincs a Leonardo program, akkor talán bele sem kezdek egy külföldi gyakorlatba

·         A program nagyon hasznos, hisz a szakmai gyakorlat mellett az adott ország nyelvét és kulturáját is van lehetőség megismerni, megtanulni.

·         Szerintem ez egy nagy lehetőség, amit kár lett volna elszalasztanom, ugyanis az itt megszerzett tudást otthon is kamatoztathatom

·         Nem szabad azt várni, hogy a nyelvtudásunk csak úgy magától a megfelelő szintre fejlődik, tudatosan kell tanulni a nyelvet, törekedni kell rá, hogy minél változatosabban és szebben fejezzük ki magunkat.

 

A szöveges értékelésük és a számszerűen adott válaszok alapján elmondhatjuk, hogy valamennyien nagyon értékesnek találták a szakmai gyakorlatot. Van aki a szakmai szempontokat nevezi meg a legnagyobb értéknek, de van, aki a nyelvi- és munkakulturális fejlődését nevezi meg a legfontosabb eredményének.

 


 

5.3. A KÜLFÖLDI GYAKORLATOK/CSEREPROGRAMOK ÉRVÉNYESÍTÉSE/ TANUSÍTÁSA/ ELISMERÉSE

 

·         Csatolja a kedvezményezettek részére kiállított igazolás/tanúsítvány egy másolati példányát.

 

A szakmai gyakorlatok érvényesítése az adott intézmény gyakorlata szerint történik (a praktikum szemeszter, vagy 30 kredit pontos diploma tervezéstől a passzív szemeszter engedélyezéséig). Egy a külföldi szakmai gyakorlatokat elismerő tanúsítványt most van kidolgozás alatt a BME Leonardo Iroda keretében.

 

 

5.4. A PROJEKT HASZNOSSÁGA AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK SZEMPONTJÁBÓL ÉS EGYÉB HATÁSOK

 

·         A projekteredmények beépítése az intézmény képzési tervébe

·         Szektoron belüli fejlesztések (vállalatok közti együttműködés, az adott szektor képzési szükségleteire adott válaszok, …)

·         Regionális fejlesztés elősegítése

·         Az oktatási/képzőintézmények és a munkaerőpiac közti együttműködés (szociális partnerek bevonásával, ahol ez lehetséges)

·         A képzőintézmények nemzetközi kapacitásának erősítése (csereprogramok)

·         Az európai szakképzési rendszerek közti konvergencia elősegítése (csereprogramok)

·         Egyéb idetartozó információ

 

Hazánkban a műszaki felsőoktatás képesíti követelményei mind a főiskolák, mind az egyetemek vonatkozásában előírnak szakmai gyakorlatot. ennek pontos értelmezése azonban még nem egységes (pl. az elvégezhető-e az adott intézmény egy laboratóriumában).

A fentiek miatt az intézmények képzési terve több, kevesebb mértékben tartalmaz szakmai gyakorlatot. A projekt érdekében tett erőfeszítések igazolják, hogy a három felsőoktatási intézményben van törekvés arra, hogy ezen szakmai gyakorlat részben külföldi tapasztalatokkal valósuljon meg. A hallgatók számához képest a projektben résztvevő hallgatók száma elenyésző, de mindenképpen jelzésértékű az, hogy az intézmények erőforrásokat próbálnak csoportosítani arra, hogy a nyelvtudással rendelkező hallgatók lehetőséget kapjanak a nemzetközi tapasztalat megszerzésére. Ennek a célnak a megvalósítása a konzorcium számára továbbra is kiemelt fontosságú és az együttműködés reményeink szerint folytatódik. A megvalósítás során szerzett tapasztalatok és kapcsolatok reményt adnak arra, hogy ezen tevékenység a Leonardo program keretein kívül is folytathatóvá és finanszírozhatóvá válik, és a lehetőséget egyre több hallgató veheti igénybe.

 

5.5. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK, MEGJEGYZÉSEK, ÉSZREVÉTELEK

 

-

 

 


D. PARTNEREK

 

6. INFORMÁCIÓ A PARTNEREKRŐL

Amennyiben a partnerek összetételében a pályázati anyaghoz képest bármilyen változás következett be a projektben eddig eltelt időszak alatt, kérjük, tüntesse fel az új adatokat a megfelelő táblázatban!

 

KÜLDŐ INTÉZMÉNYEK

Ország

(kód)

Az intézmény/szervezet neve nemzeti nyelven

Típus

(kód)

Régió (kód)

Szektor (kód)

Méret (kód)

Kapcsolattartó személy

Utca, házszám

Város

Irányítószám

Telefon,

Fax, E-mail

A küldött kedvezménye-zettek száma

Név

F/N

1

HU

Budapesti Műszaki és Gaz-daságtudományi Egyetem

U

HU01

M80

S7

Dr. Moson Péter

F

Bertalan L. u. 2

Budapest, 1111

+3614632690

+3614631291

5

2

HU

Budapesti Műszaki Főiskola

U

HU01

M80

S6

Dr. Csink László

F

Nagyszombat u. 19.

Budapest 1431

+3613684610

+3613689632

3

3

HU

Dunaújvárosi Főiskola

U

HU02

M80

S6

Dr. Kadocsa László

F

Pf. 152, H-2400

Dunaújváros

+3625551224

+3625412620

1

 

FOGADÓ INTÉZMÉNYEK

Ország

(kód)

Az intézmény/szervezet neve nemzeti nyelven

Típus

(kód)

Régió (kód)

Szektor (kód)

Méret (kód)

Kapcsolattartó személy

Utca, házszám

Város

Irányítószám

Telefon,

Fax, E-mail

A fogadott kedvezménye-zettek száma

Név

F/N

1

DE

BITKOM e.V.

GRE

DE3

72

S2

Mathias Weber

F

Albert Einstein 14

Berlin 12489

+493063921626

+493063922452

 

2

SV

ERICSSON

GE

SE01

72

S5

Diana Miskó

N

Laborc u.1.Budapest

1037 Hungary

1-437-7419

Fax:14377465

 

 

KÖZVETÍTŐ INTÉZMÉNYEK (Amennyiben vannak a projektben)

Ország

(kód)

Az intézmény/szervezet neve nemzeti nyelven

Típus

(kód)

Régió (kód)

Szektor (kód)

Méret (kód)

Kapcsolattartó személy

Utca, házszám

Város

Irányítószám

Telefon,

Fax, E-mail

Név

F/N

1

DE

IBISTRA

SME

DE3

74

S1

Thomas Pfau

F

 G.Wolfener 32, Haus 5b

Berlin 12681

+493093498669

+493093498117

2

FR

Conservatoire National des Asrts et Métiers (CNAM)

U

FR1

M80

S7

Francois Laulan

F

Saint-Martin 292

Paris 75141

+33140272751

+33140272070

3

HU

Dunaferr Rt.

GE

HU02

27-28

S7

Móróné Zupkó Timea

N

Vasmű tér 1,

Dunaújváros 2401

+3625481601

+3625481276

 


 

E. PÉNZÜGYI TÁBLÁZATOK

 

A részletes pénzügyi beszámoló formanyomtatvány az Ön intézménye és a Tempus Közalapítvány közti megállapodás 4 sz. mellékletét képezi.


 

F. A KEDVEZMÉNYEZETTEK ADATAI

 

9. A KEDVEZMÉNYEZETTEK AZONOSÍTÁSA – KÜLFÖLDI GYAKORLAT/CSEREPROGRAM

 

Az alábbi két táblázatba írt adatok statisztikai célokat szolgálnak. A kedvezményezettek nevének megadása nem kötelező.

 

A KEDVEZMÉNYEZETTEK AZONOSÍTÁSA

KÜLFÖLDI GYAKORLATOK/CSEREPROGRAMOK ADATAI

A kedvezményezett neve

(fakultatív)

A kedvezményezett neme (F/N)

A kedvezményezett fo-gyatékos személy? (I/N)

A kedvezményezett életkora a kiutazás kezdetekor

A kedvezményezett lakóhelye (régiókód)

A kedvezményezett képzési szintje illetve foglalkozási területe (kód)

A külföldi gyakorlat/csereprogram időtartama hetekben

A külföldi gyakorlat/ csereprogram helyszíne (régiókód)

Az alkalmazott munkanyelv(ek) – max. három (nyelvi kód)

Küldő intézmény

Fogadó intézmény

A külföldi gyakorlat/ csereprogram érvényesítése igazolása elfogadása (kód)

1

 

F

N

22

HU01

LS3.3

39

DE11

DE

EN

 

BME

Opsira GmbH

 

2

 

F

N

21

HU01

LS3.2

26

DE4

EN

DE

 

Dunaujvarosi Főiskola

Envia Ag

 

3

 

F

N

21

HU01

LS3.2

13

DE92

DE

 

 

Budapesti Műszaki Főiskola

Deutsche Telekom

 

4

 

F

N

23

HU01

LS3.3

13

DE12

DE

 

 

BME

LUK GMBH

 

5

 

F

N

22

HU01

LS3.3

13

DE3

DE

HU

 

BME

Detecon Consulting GMBH

 

6

 

F

N

22

HU03

LS3.3

13

DE11

DE

 

 

BME

Opsira GmbH

 

7

 

F

N

23

HU07

LS3.3

35

DE21

DE

 

 

BME

Konig and Bauer AG

 

8

 

F

N

22

HU01

LS3.2

26

DE12

EN

 

 

Budapesti Műszaki Főiskola

ABB Group Service Center GmbH

 

9

 

F

N

21

HU05

LS3.2

12

DE13

DE

 

 

Budapesti Műszaki Főiskola

Weckerle GmbH

 

 

Megjegyzés:   A táblázatok kitöltéséhez, kérjük, használja a megfelelő kódokat.

                     Kérjük, használjon újabb oldalakat, amennyiben szükséges.

 


 

 

F. MELLÉKLETEK

 

Kérjük, mellékelje az összes kedvezményezettel, illetve a fogadó intézményekkel kötött megállapodások másolatát és a kedvezményezetti beszámolók 20%-át.

 

Mellékelje továbbá a fogadó intézmények igazolását a megvalósított külföldi gyakorlat(ok)ról/csereprogram(ok)ról, melyet a fogadó intézmény képviseleti joggal rendelkező vezetője aláírásával hitelesített. Az igazolásnak tartalmaznia kell a programban résztvevő Kedvezményezettek listáját, a külföldi gyakorlat/csere időtartamát, valamint az elvégzett feladatok és a szakmai programok felsorolását.

 

A Főpályázónak, a Leonardo Nemzeti Iroda kérésére, be kell nyújtania a projekttel összefüggő dokumentumokat és pénzügyi bizonylatokat a Leonardo da Vinci támogatás szabályszerű felhasználásának alátámasztására.

 

A Főpályázó köteles az említett dokumentumokat és a projekttel összefüggő valamennyi pénzügyi bizonylatot a támogatás utolsó részletének kézhezvételét követő 5 évig megőrizni.

 


ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

 

Az átvételi elismervényt a nemzeti iroda visszajuttatja intézményüknek, ezzel igazolva záróbeszámolójuk beérkezését. Kérjük, hogy az alábbi táblázatot pontosan töltsék ki!

 

A projekt címe: Foreign professional training of students majoring in informatics (INFTRAIN

 

A pályázó intézmény neve

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

A kapcsolattartó személy neve

Dr. Moson Péter

Utca, házszám

Bertalan L. u. 2.

Az ország kódja, irányítószám, város

H-1521, Budapest

 

 

 

 

 

 

Az záróbeszámoló beküldésének időpontja

30 / 06 / 2003

 

___________________________________________________________________________

A Leonardo Nemzeti Iroda tölti ki

A beérkezett dokumentumok:

Záróbeszámoló

Eredeti + másolat + elektronikus verzió

Mellékletek

 

 

 

 

 

 

Hiánypótlás, mihamarabbi benyújtásra (max. két héten belül):

 

 

 

 

Igazoljuk, hogy a projektre vonatkozó záróbeszámolót megkaptuk:         

 

Ország

Év

Projekttípus

Projektszám

 

 

PL / EX

 

 

Kérjük, hogy a Nemzeti Irodával történő kapcsolattartás során minden esetben hivatkozzon a fenti projektszámra.

Üdvözlettel,

 

Dátum: _________      Aláírás: ____________________________________________

Név : __________________________________________________________________

Beosztás : __________________________________

 

 

 

 [1] Kérjük, használja a pályázati űrlapban megadott kódokat

[2] Kérjük, használja a szószedetben megadott kulcskifejezéseket