LEONARDO DA VINCI NEMZETI IRODA

 

 

 

 

 

LEONARDO DA VINCI PROGRAM

 

 

 

MOBILITÁS

IDŐKÖZI BESZÁMOLÓ

 

 

 

NB: Kérjük, a beszámolási űrlap elektronikus változatát töltse ki, mely a http://leonardo.cec.eu.int/ címen érhető el.

 

Megállapodás száma: HU/01/PL/217

A megállapodás időtartama:    18 hónap

Év: 2001

Ország: Magyarország

A projekt hossza:     18     (hónap)

Projekt címe: Foreign professional training of students majoring in informatics (INFTRAIN)

Szerződéskötő intézmény: Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)

A szerződéskötő intézmény hivatalos képviselője:  Dr. Detrekői Ákos

A beszámoló mely időszakra vonatkozik

01/10/2001tól  31/07/2002ig

Szerződés mellékletek

Igen X      Nem

 

NYILATKOZAT

Alulírott ezennel kijelentem, hogy a jelen beszámolóban foglalt, illetve annak mellékletét képező adatok pontosak és mindenben megfelelnek a valóságnak. Különösképpen a beszámolóban feltüntetett pénzügyi adatok, melyek összhangban állnak a projektben szereplő partnereknek a projekt megvalósítása során felmerült tényleges kiadásaival. Jelen megállapítást a beszámolóban szereplő tevékenységeket végző partnerek képviselői elfogadták.

 

............................................................................................................

(A szerződéskötő intézmény hivatalos képviselőjének (a megállapodás aláírójának) eredeti aláírása)

 

Név:                                                                Dr. Detrekői Ákos

A szerződéskötő intézményben betöltött munkakör:        rektor

Dátum:                 Budapest, 2002. augusztus 1.

 

 

A beszámolót az alábbi címre juttassák el:

 

Leonardo Nemzeti Iroda

1082 Budapest, Üllői út 82.

1438 Budapest 70, Pf. 508

 

 


 

 

 

A.        A SZERZŐDÉSKÖTŐ INTÉZMÉNY ADATAI

 

Az intézmény neve magyarul

(Tüntessék fel az intézmény teljes nevét, valamint rövidített elnevezését, ha van ilyen!)

BUDAPESTI MŰSZAKI és GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM (BME)

Az intézmény neve angolul, franciául vagy németül

BUDAPEST UNIVERSITY of TECHNOLOGY and ECONOMICS (BUTE)

Az intézmény székhelye

Utca

MŰEGYETEM rakpart

Házszám

1-3.

Irányítószám

H-1521

Város

BUDAPEST

Ország

HUNGARY

A kapcsolattartó személy adatai

Név

Mr X   Ms

PETER MOSON

Beosztás

ASSOCIATED PROFESSOR

Utca

BERTALAN LAJOS

Házszám

2.

Irányítószám

H-1521

Város

BUDAPEST

Ország

HUNGARY

Telefon

++            /+36/1-4632690 ,  mobil: +36/30-9329626

Fax

++            /+36/1-4631291

E-mail

moson@tutor.nok.bme.hu

Honlap

http:// tutor.nok.bme.hu/sandwich/general/moson.htm

Az intézmény hivatalos képviselője

Név

Mr X   Ms

Dr. DETREKŐI ÁKOS

Beosztás

REKTOR

 

Az intézmény típus kódja [1]

Régiókód

Szektorkód (max 3)

Méretkód

U

HU01

M80

 

 

S7

 

A projekt jellemzése [2](max 3 kulcskifejezés angol, francia vagy német nyelven)

Access to Vocational training

University/industry cooperation

 

 

 

 

 


IDŐKÖZI BESZÁMOLÓ A MOBILITÁSI PROJEKTEKRŐL

 

 

Az időközi beszámolóban a projekt megvalósításának eddigi alakulásáról, a beszámoló benyújtásáig eltelt időszakban elért eredményekről, valamint a továbbiakban induló külföldi gyakorlatok/csereprogramok esetében megvalósítandó előrelépésekről kell számot adni.

A beszámoló az alábbi területeket foglalja magába:

·         a projektben eddig végzett főbb tevékenységek összefoglalása (max. 3 oldal)

·         a projekt során eddig elvégzett, jelenleg folyó és a projekt második szakaszában induló mobilitási tevékenységek felsorolása és részletes leírása: a külföldi gyakorlatok/csereprogramok helyszíne, időtartama, témája és a képzési/gyakorlati terület

·         a projekt pénzügyi helyzetének jelenlegi állása, beszámolás az eddigi kiadásokról/bevételekről, valamint a projekt második szakaszára tervezett kiadások/bevételek előrejelzése.

 

A szerződéskötő intézménynek bármely, az elvégzett és jelenleg folyó mobilitási tevékenységekkel kapcsolatos dokumentumot (pl. a Leonardo da Vinci ösztöndíj kedvezményezetteknek történő kifizetéséről szóló dokumentumokat) a Nemzeti Iroda kérésére be kell nyújtania.

 

A kódlista a beszámolási formanyomtatvány mellékleteként megtalálható.

 

 

B. ÖSSZEFOGLALÓ A PROJEKTBEN EDDIG VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEKRŐL

 

Kérjük, adjon áttekintést a projektben eddig elért főbb eredményekről (2 oldal, max. 4000 karakter). Javasolt szempontok:

·         a partnerkapcsolat kialakulása

·         a projekt szervezésének menete

·         a projekt eddigi megvalósulása az eredetileg kitűzött célok tükrében

·         a projektben eddig elért eredmények

·         a projekteredmények folyamatos terjesztésének biztosítása

·         a projekt megvalósítása során eddig tapasztalt problémák

·         esetleges elmaradás az eredeti ütemtervhez képest, és ennek okai

 

A tartalmi beszámolóhoz mellékelje a Kedvezményezettek listáját, a Kedvezményezett(ekk)el kötött szerződés(ek) másolatát (amennyiben ezt még nem juttatták el a nemzeti irodához), valamint mintaként a Kedvezményezettek részletes beszámolói közül legalább egyet.

 

A projektben 3 magyar felsőoktatási intézmény (BME, Budapesti Műszaki Főiskola, Dunaújvárosi Főiskola) 22 végzős informatikus hallgatója vesz részt külföldi szakmai gyakorlaton az IBISTRA, BITKOM német, CNAM francia, Dunaferr magyar konzorciumi partnerek segítségével, szakmai tanácsadásával, felügyeletével. A BME, IBISTRA, CNAM, Dunaferr már 1996 óta együttműködik a képzésbe integrált ipari gyakorlatok témában. A teljes konzorcium hasonló célkitűzésekkel már sikeresen megvalósította az INFGERM (HU/00/PL/205) Leonardo mobilitási projektet, mely keretében 30 hallgató folytatott németországi szakmai gyakorlatot.

 

A projekt szervezésében felhasználásra került az előző mobilitási projekt, illetve a MESIPA (Methodology for the Evaluation of Students Practical Placements Abroad) Leonardo kísérleti projekt tapasztalata, eredményei. A szervezés 3 fő részre bomlik (előkészület, szakmai gyakorlat, értékelés), ezek részletezésére a D. pont tér ki, illetve megtalálható a projekt honlapján (http://tutor.nok.bme.hu , a szakmai gyakorlatok részre kattintással).

 

Hallgatói részről nagy az érdeklődés a Leonardo külföldi szakmai gyakorlatok iránt. A 2002. év tavaszi szemeszterére kb. 100 érdeklődőből 35 hallgató készítette el pályázati anyagát (az un. "student profile"-t). A konzorcium az adott időszakban 2 hallgató szakmai gyakorlatát tudta megszervezni, elsősorban a német informatikai piacon az elmúlt télen bekövetkezett válság miatt.

 

A konzorcium rendelkezik a szükséges módszertani, szakmai, szervezési tapasztalatokkal, a hallgatói igény jelentős. A fő feladat most a vállalati igények felkutatása lett (ellentétben az előző INFGERM projekt kezdeti

időszakával, ahol Németországban jelentős kereslet volt hallgatók iránt). Az elmúlt hónapokban az IBISTRA korábban alkalmazott technikáit kiegészítendő új módszerek kerültek bevezetésre e témában (a BME csatlakozott a LeoNet hálózathoz, szélesebb körben használjuk a konzorciumi tagok, hallgatók közvetlen vállalati kapcsolatait stb.). A komplexebb megközelítés meghozta eredményeit, jelenleg 7 szerződés megkötése előrehaladott állapotban van.

 

A projekt végrehajtásában formális szempontból tekintve nincs elmaradás, lévén a pályázatban 2 részben terveztük a hallgatói mobilitások megszervezését. Mindamellett megjegyzendő, hogy az előző INFGERM projektet az azonos időszakban már gyakorlatilag teljesítette a konzorcium (30-ból 27 hallgató tavaly nyarára már megkezdte, befejezte a gyakorlatot).

 

Az informatikai piac megélénkülése, a fent már ismertetett új módszerek garantálni látszanak a projekt teljes megvalósítását ez évben is.

 

A projekt eredményeinek terjesztése egy folyamat szerves része. A tevékenység több szinten történik:

Intézményi szint. Az érintett magyar felsőoktatási intézmények oktatói, hallgatói különböző fórumokon (plakát, ülés, újságcikk, honlap stb.) megismerték e projekteket, rajta keresztül a Leonardo programot. A BME 2002. tavaszán úgy határozott, hogy hasonlóan a hallgatók akadémia cseréjéhez (EU Socrates / Erasmus program), a szakmai gyakorlatok, nemzetközi szakképzési kérdések egységes egyetemi kezelésére létrehozza a BME Leonardo intézményi koordinátora funkciót. E feladatkör ellátására jelen projekt koordinátorát kérte fel a tudományos és nemzetközi rektorhelyettes.

Országos szint. A részvevő magyar intézmények képviselői hazai rendezvényeken, konferenciákon (pl. a koordinátor a Felsőoktatási Információs Napon, Budapest, Tempus Közalapítvány, 2001. november 22. "Leonardo mobilitási projekt bemutatása" című előadásában) terjesztik a projekt eredményeit. Emellett újságcikkekben (pl. Népszabadság, Dunaújvárosi Főiskola hirdetése), folyóiratcikkekben (Leonardo Magazin, 2002. március), más előadásokban (pl. Imre Nóra plenáris előadása a Leonardo Értékelő Konferencián, Budapest 2001. november 8-9.) is megjelent e projekt.

Nemzetközi szint. A konzorcium (elsősorban a francia CNAM, és a német IBISTRA) megosztotta tapasztalatait az ipari kapcsolatok témában a kelet-, közép európai régió több országának egyetemeivel (Bulgária, Észtország, Litvánia, Románia, Szlovákia. pl. a Gediminas Technical University e projektek pályázata alapján készítette és nyerte el mobilitási támogatását).

A koordinátor évek óta részt vesz és tart előadást az ICEE (International Conference on Engineering Education) konferenciákon az ipar és a felsőoktatás kapcsolatainak erősítése témában. A 2001. évi illetve az idei előadások kapcsolódnak a Leonardo mobilitási projektekhez (a cikkek teljes szövege, illetve a 2002. évi előadás rövid vázlata elérhető www.ineer.org ).

A BME partnerként közreműködött a MESIPA (Methodology for the Evaluation of Students Practical Placements Abroad) Leonardo kísérleti projekt munkájában. A projekt fő eredménye egy Útmutató ("Practical Guide") az esettanulmányai között tartalmazza a mobilitási projekteket is (www.cefi.org ). A téma, az ebből készült nyomtatott anyag plenáris előadás tárgya volt a 2001. november 30-án a párizsi UNESCO palotában rendezett "Placements Abroad, Strategies and Systems" konferencián.

 

 

 


 

C.        INFORMÁCIÓ A PARTNEREKRŐL

Amennyiben a partnerek összetételében a pályázati anyaghoz képest bármilyen változás következett be a projektben eddig eltelt időszak alatt, kérjük, tüntesse fel az új adatokat a megfelelő táblázatban!

 

KÜLDŐ INTÉZMÉNYEK

Ország

(kód)

Az intézmény/szervezet neve nemzeti nyelven

Típus

(kód)

Régió (kód)

Szektor (kód)

Méret (kód)

Kapcsolattartó személy

Utca, házszám

Város

Irányítószám

Telefon,

Fax, E-mail

A küldött kedvezménye-zettek száma

Név

F/N

1

HU

Budapesti Műszaki és Gaz-daságtudományi Egyetem

U

HU01

M80

S7

Dr. Moson Péter

F

Bertalan L. u. 2

Budapest, 1111

+3614632690

+3614631291

8

2

HU

Budapesti Műszaki Főiskola

U

HU01

M80

S6

Dr. Csink László

F

Nagyszombat u. 19.

Budapest 1431

+3613684610

+3613689632

7

3

HU

Dunaújvárosi Főiskola

U

HU02

M80

S6

Dr. Kadocsa László

F

Pf. 152, H-2400

Dunaújváros

+3625551224

+3625412620

7

 

FOGADÓ INTÉZMÉNYEK

Ország

(kód)

Az intézmény/szervezet neve nemzeti nyelven

Típus

(kód)

Régió (kód)

Szektor (kód)

Méret (kód)

Kapcsolattartó személy

Utca, házszám

Város

Irányítószám

Telefon,

Fax, E-mail

A fogadott kedvezménye-zettek száma

Név

F/N

1

DE

BITKOM e.V.

GRE

DE3

72

S2

Mathias Weber

F

Albert Einstein 14

Berlin 12489

+493063921626

+493063922452

20

2

SV

ERICSSON

GE

SE01

72

S5

Diana Miskó

N

Laborc u.1.Budapest

1037 Hungary

1-437-7419

Fax:14377465

Email:diana.misko@eth.ericsson.se

2

 

KÖZVETÍTŐ INTÉZMÉNYEK (Amennyiben vannak a projektben)

Ország

(kód)

Az intézmény/szervezet neve nemzeti nyelven

Típus

(kód)

Régió (kód)

Szektor (kód)

Méret (kód)

Kapcsolattartó személy

Utca, házszám

Város

Irányítószám

Telefon,

Fax, E-mail

Név

F/N

1

DE

IBISTRA

SME

DE3

74

S1

Thomas Pfau

F

 G.Wolfener 32, Haus 5b

Berlin 12681

+493093498669

+493093498117

2

FR

Conservatoire National des Asrts et Métiers (CNAM)

U

FR1

M80

S7

Francois Laulan

F

Saint-Martin 292

Paris 75141

+33140272751

+33140272070

3

HU

Dunaferr Rt.

GE

HU02

27-28

S7

Móróné Zupkó Timea

N

Vasmű tér 1,

Dunaújváros 2401

+3625481601

+3625481276

Megjegyzés:          A táblázatok kitöltéséhez, kérjük, használja a megfelelő kódokat.

 


 

D. A MOBILITÁSI TEVÉKENYSÉGEK ÁTTEKINTÉSE

 

 

 

Tervezet

Megvalósítás

A pályázatban tervezett és a ténylegesen megvalósított kiutazások különbsége

= (1) - (5)

A pályázatban szereplő adatok

(1)

Befejezett külföldi gyakorlat/csere (2)

Jelenleg folyó külföldi gyakorlat/csere

(3)

A továbbiakban megvalósítandó külföldi gyakorlat/csere

 (4)

Total (5)=(2)+(3)+(4)

A kedvezményezettek száma

F

N

F

N

F

N

F

N

F

N

F

N

14

6

-

 

2

 

12

6

14

6

0

0

Fogyatékos kedvezményezettek száma

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A külföldi gyakorlat/csere összidőtartama (hetekben)

400

 

40

360

400

0

 

Megjegyzés: E táblázat első oszlopában nem a pályázatban, hanem az elfogadott (csökkentett) szerződésben szereplő adatok kerültek feltüntetésre.

 

Adjon rövid áttekintést a projekt során eddig végzett, jelenleg folyó és a projekt második szakaszában induló külföldi gyakorlatokról/cserékről (a kedvezményezettjeinek számáról és nemek szerinti bontásáról, a fogyatékos kedvezményezettek számáról, a kiutazások időtartamáról, célországairól, a külföldi gyakorlat/csere elfogadtatásáról).

Kérjük, adjon tájékoztatást azon problémákról is, melyek az eredeti ütemterv újragondolásához vezettek.

Kérjük, használjanak újabb oldalakat, amennyiben szükséges.

 

2001 szeptemberében (a projekt "hivatalos" indítását, 2001. október 1.) megelőzően Budapesten projekt bemutatót tartott a 3 intézmény szakmai felelőse, illetve a projekt menedzsment a diákoknak Thomas Pfau (IBISTRA, német konzorciumi partner),és kettő, az előző (INFGERM) projekt keretében szakmai gyakorlatot teljesített hallgató, részvételével.

 

A nagyszámú érdeklődő közül 35 hallgató (13 BME, 7 BMF, 15 DUF) adta be a jelentkezési dokumentációt. Az anyagokat eljuttattuk a német partnerhez. 2001 októberében megkezdődött a hallgatók német nyelvi felkészítése.

 

A német informatikai piac 2001. év végén kibontakozó válsága miatt nem volt lehetőség arra, hogy az eredetileg tervezett 2002. január 15-i időpontban megkezdődjenek a szakmai gyakorlatok.

 

A konzorcium 2 ülésen is (2002 január, illetve júniusban) elemezte a helyzetet. Megállapítást nyert, hogy a vállalati igények felkutatása az adott időszak legfontosabb feladata. A német partnerek által eddig alkalmazottak mellett új módszerek is bevezetésre kerültek (pl. a BME belépése a LeoNet hálózatba, a hallgatók, intézmények közvetlen vállalati kapcsolatfelvétele stb.). 2002 májusában a felsőoktatási intézmények újabb hallgatói információs kampányt folytattak (lévén a 2001 őszi jelentkezők többsége már befejezi tanulmányait.

 

Az erőfeszítések, illetve az informatikai piac stabilizálódása meghozzák eredményüket. 2002 tavaszán 2 hallgató megkezdte szakmai gyakorlatát, 7 szerződés megkötése (2002. szeptember 1-i kezdéssel) előrehaladott állapotban van. További esetekben, a nyári időszak ellenére, folyik a vállalti igényeket kielégítő hallgatók felkutatása, illetve újabb vállalatok bevonása.

 

Összegezve: a projekt sikeres végrehajtása garantáltnak látszik (az lehetséges, hogy néhány esetben határidő módosítási kérvényt kell benyújtani, mivel hallgatói oldalról a tavaszi szemeszter alkalmasabb szakmai gyakorlatok céljára.

 


 

E.  IDŐKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

Az összegeket euróban tüntesse fel!

Az első időszakra

A második időszakra

A teljes időtartamra

Az elfogadott költségvetés szerint

Befejezett

külföldi gyakorlatok/

cserék költségei

(1)

Jelenleg folyó

külföldi gyakorlatok /cserék eddig felmerült költségei

(2)

Jelenleg folyó

külföldi gyakorlatok /cserék ezután felmerülő költségei

(3)

A továbbiakban megvalósítandó

külföldi gyakorlatok/cserék

költségei

(4)

Költségek (5=1+2+3+4)

Leonardo támogatás

Költségek

Leonardo támogatás

A. Program-szervezési és monitoring költségek

A projekt szervezésével kapcsolatos költségek és monitoring kiadások

 

11333,95

 

4101,05

15435

4000

15835

4400

Kizárólag kis projektek esetében: az előkészítő és monitoring látogatások utazási és megélhetési költségei

 

 

 

 

 

 

 

 

Részösszeg

 

11333,95

 

4101,05

15435

4000

15835

4400

B. Mobilitási költségek

Utazás

a) Kedvezményezettek

 

5541,75

 

1058,25

6600

1058,25

6600

6600

b) Kísérők

 

 

 

Biztosítás

a) Kedvezményezettek

 

885,60

 

1814,40

2700

2571,75

2700

2700

b) Kísérők

 

 

 

Megélhetés

a) Kedvezményezettek

 

6380

 

53420

59800

30370

59400

24300

b) Kísérők

 

 

 

Sérült/fogyatékos kedvezményezettek speciális költségei

 

 

 

 

 

 

 

 

Részösszeg

 

12807,35

 

56292,65

69100

34000

68700

33600

C. Egyéb költségek

Pedagógiai, nyelvi és kulturális felkészítés

 

373,72

 

3591,28

3965

3965

39654

3965

Hozzájárulás először pályázó kis- és középvállalkozások pályázatírásához

 

 

 

 

 

 

 

 

Részösszeg

 

373,72

 

3591,28

3965

3965

3965

3965

 

Összesen

 

24515,02

 

63984,98

88500

41965

88500

41965

 

 

A megállapodásban foglalt Leonardo támogatás

A Leonardo támogatás első részlete

Az első időszakban a pályázó intézménynek átutalt Leonardo támogatás

Az első időszakban felhasznált Leonardo támogatás

41965

20982,50

20982,50

1276,78


 

 

 

 

 


ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

 

Az átvételi elismervényt a nemzeti iroda visszajuttatja intézményüknek, ezzel igazolva időközi beszámolójuk beérkezését. Kérjük, hogy az alábbi táblázatot pontosan töltsék ki!

 

A projekt címe: Foreign professional training of students majoring in informatics (INFTRAIN)

 

A pályázó intézmény neve

Budapesti Műszaki és gazdaságtudományi Egyetem

A kapcsolattartó személy neve

Dr. Moson Péter

Utca, házszám

Bertalan L. u. 2.

Az ország kódja, irányítószám, város

H-1521, Budapest

 

 

 

 

 

 

Az időközi beszámoló beküldésének időpontja

01 / 08 / 2002.

 

___________________________________________________________________________

A Leonardo Nemzeti Iroda tölti ki

A beérkezett dokumentumok:

Időközi beszámoló

Eredeti + másolat + elektronikus verzió

Mellékletek

 

 

 

 

 

 

Hiánypótlás, mihamarabbi benyújtásra (max. két héten belül):

 

 

 

 

Igazoljuk, hogy a projektre vonatkozó időközi beszámolót megkaptuk:     

 

Ország

Év

Projekttípus

Projektszám

 

 

PL / EX

 

 

Kérjük, hogy a Nemzeti Irodával történő kapcsolattartás során minden esetben hivatkozzon a fenti projektszámra.

Üdvözlettel,

 

Dátum: _________      Aláírás: ____________________________________________

Név : __________________________________________________________________

Beosztás : __________________________________

 

 

 

 [1] Kérjük, használja a pályázati űrlapban megadott kódokat

[2] Kérjük, használja a szószedetben megadott kulcskifejezéseket