LEONARDO NEMZETI IRODA

 

 

 

LEONARDO DA VINCI PROGRAM

 

 

 

MOBILITÁSI PROJEKTEK

ZÁRÓBESZÁMOLÓ

 

 

Megállapodás száma: HU/02/PL/210

A megállapodás időtartama:2002.06.01.-2004.05.31.

Év:2002

Ország:  Magyar

A projekt hossza:       24           (hónap)

Projekt címe:

Szerződéskötő intézmény:Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

A szerződéskötő intézmény hivatalos képviselője: Dr. Detrekői Ákos, rektor

A beszámoló mely időszakra vonatkozik

.2002/06/01tól  2004/05/31-- ig

Szerződés módosítás(ok)

Igen       Nem x

 

 

NYILATKOZAT

Alulírott ezennel kijelentem, hogy a jelen beszámolóban foglalt, illetve annak mellékletét képező adatok pontosak és mindenben megfelelnek a valóságnak. Különösképpen a beszámolóban feltüntetett pénzügyi adatok, melyek összhangban állnak a mobilitási projekt szervezése és a kedvezményezettek felkészítése során felmerült, valamint a projektben tervezett külföldi gyakorlat(ok)/csereprogram(ok) teljesítésével kapcsolatban felmerült mobilitási költségekre fordított tényleges kiadásokkal.

 

 

............................................................................................................

(A szerződéskötő intézmény hivatalos képviselőjének (a megállapodás aláírójának) eredeti aláírása)

 

Név: ………Dr. Detrekői Ákos……………………….……………

A szerződéskötő intézményben betöltött beosztás:….....…rektor………………………..………………..

Dátum:………2004.07.………………………………………………………………......……………………..

 

 

A beszámolót az alábbi címre juttassák el:

 

Leonardo Nemzeti Iroda

1082 Budapest, Üllői út 82.

1438 Budapest 70, Pf. 508

 

 


 

A.        A SZERZŐDÉSKÖTŐ INTÉZMÉNY ADATAI

 

Az intézmény neve magyarul

(Tüntessék fel az intézmény teljes nevét, valamint rövidített elnevezését, ha van ilyen!)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

BME

Az intézmény neve angolul, franciául vagy németül

Budapest University of Technology and Economics

BUTE

Az intézmény székhelye

Utca

Műegyetem rakpart

Házszám

1-3

Irányítószám

1111

Város

Budapest

Ország

Magyarország

A kapcsolattartó személy adatai

Név

Mr x  Ms

Dr. Moson Péter

Beosztás

BME Leonardo intézményi koordinátor

Utca

BERTALAN LAJOS

Házszám

2.

Irányítószám

H-1521

Város

Budapest

Ország

Magyarország

Telefon

++           36-1/463-2690

Fax

++           36-1/463-1291

E-mail

moson@bme-tk.bme.hu

Honlap

www.bme.hu

Az intézmény hivatalos képviselője

 

 

Név

Mr x  Ms

 Dr. Detrekői Ákos

Beosztás

rektor

 

Az intézmény típus kódja [1]

Régiókód

Szektorkód (max 3)

Méretkód

U

HU01

M80

 

 

S7

 

A projekt jellemzése [2](max 3 kulcskifejezés angol, francia vagy német nyelven)

Access to Vocational training

University/industry cooperation

 

 


 

B. A MOBILITÁSI PROJEKT ÁTTEKINTÉSE

 

1. CÉLCSOPORT

 

Jelölje meg a projektben szereplő célcsoportot:

 

Külföldi gyakorlatok:

q       A – Szakmai alapképzésben résztvevő fiatalok

X    B – Felsőoktatásban tanuló diákok

q       C – Fiatal dolgozók, friss diplomások

 

Csereprogramok :

q       D – Vállalatok HR vezetői, szakképzési döntéshozók, oktatók, foglalkoztatási tanácsadók

q       E – Szaknyelvet oktatók, szaknyelvi tanácsadók

 

 

2. A KEDVEZMÉNYEZETTEK SZÁMA

 

 

A kedvezményezettek összlétszáma

A kedvezményezettek neme

 

A fogyatékos kedvezményezettek száma

 

 

Férfi

 

 

A benyújtott pályázatban foglaltak szerint

18

 

 

 

0

A támogatásra elfogadott projektben foglaltak szerint

15

 

 

 

0

A tényleges megvalósulás szerint

16

2

14

 

 

0

 

 

C. A PROJEKT LEÍRÁSA

 

3. A PROJEKT ÁTTEKINTÉSE

 

Kérjük, adjon rövid (egy oldalas) áttekintést mobilitási projektjük fő tartalmi elemeiről (témák, technológiai és képzési területek, partnerek, a kiutazás programja), a projektben elért eredményekről, valamint az eredmények terjesztésének módjairól, sikerességéről. Értékelje, hogy a projekt megvalósítása során mennyiben teljesítették a pályázatban foglalt célokat. Fejtse ki a külföldi gyakorlatok/csereprogramok hasznosságát a kedvezményezettek szempontjából, és mutassa be, milyen módon ismerték el a megszerzett kompetenciákat.

Kérjük, a projekt áttekintését angol, francia vagy német nyelven is szíveskedjen elkészíteni és a beszámolóhoz mellékelni.

 

ÖSSZEFOGLALÁS (magyarul)

A magyar felsőoktatást gyakran éri kritika (a hallgatók, a gazdaság, a kormányszervek stb. részéről) a képzés túlságosan elméleti jellege, a kevés szakmai tapasztalat (különösen nemzetközi) miatt. Jelen projekt e helyzet javításához kívánt hozzájárulni.

 

A projekt keretében 2 magyar felsőoktatási intézmény (Budapesti Műszaki és Gazdaság-tudományi Egyetem /BME/, Budapesti Műszaki Főiskola /BMF/) 16 külföldi szakmai gyakorlata valósult meg elsősorban informatika témában.

A konzorcium tagjai voltak még: Dunaújvárosi Főiskola, IBISTRA (német kisvállalkozás), CNAM (francia szakképzési, felsőoktatási intézmény, szakmai tanácsadó), Duneferr (magyar nagyvállalat, szaktanácsadó).

Gyakorlatilag ugyanez a konzorcium 2000-2003-ben megvalósított két hasonló célkitűzésű projektet (INFGERM HU/00/PL/205, INFTRAIN HU/01/PL/217) 39 külföldi szakmai gyakorlattal. Itt helyhiány miatt nem térünk ki a szervezés minden elemére (a gyakorlat előkészítése, megvalósítása, nyomon követése, értékelése), csak a HU/02/PL/210 projektre jellemző fő kérdéseket tárgyaljuk. Aláhúzandó, hogy a diákság körében nagy az érdeklődés a külföldi részképzés, szakmai gyakorlatok iránt.

Már a pályázat beadását követően sajnálatosan az európai informatikai piacon válság keletkezett (csődök, elbocsátások). A német partner (IBISTRA) erőfeszítései ellenére sem sikerült jelentős számú vállalati fogadókészség biztosítása. A 2002. nyarán Tiszaugon tartott konzorciumi ülést követően a projektben érintett hallgatói, vállalati kör kiszélesedett, módszertani, szervezési változások, új megoldások kerültek bevezetésre (megőrizve az előző időszak értékeit, pl. a kettős tutorálást) a korábbi projektekhez képest. Ezek főbb elemei:

 • A BME vezetése 2002. nyarán létrehozta a Leonardo intézményi koordinátor intézményét (hasonlóan az EU Socrates/Erasmus akadémiai csereprogram intézményi koordinátorához) az egyetem minden kara hallgatói szakmai gyakorlata támogatására.
 • A koordinátor intézmény csatlakozott a FACE (www.face.net.tc) és LEO-NET hálózatokhoz. Az utóbbiban több mint száz európai tagintézmény kölcsönösen segíti egymást a szakmai gyakorlatok megszervezésében (www.leo-net.org ).
 • Az EU országok gyakorlatához hasonlóan fokozottan építettünk a hallgatók, felsőoktatási intézmények (BME, BMF) saját kapcsolatrendszerére.

A fentiek eredményeként a vállalt feladatot sikerült túlteljesíteni (15 helyett 16 utazó) kisebb módosításokkal (BME, BMF hallgatók voltak a kedvezményezettek, Németország mellett más célországok is szerepeltek).

Ez a projekt menedzsment eddig kb. 150 külföldi szakmai gyakorlatot szervezett 7 Leonardo projekt (köztük a mobilitási nívódíjjal kitüntetett HU/01/Pl/202) keretében. Mind a tájékoztatásnál, mind a projekt lebonyolításánál fontos szerepet kap a modern információs technológia (pl. www.bme.hu egyetemi honlap Leonardo része, www.tampont.bme.hu internetes újság, vagy a projekt főbb adatait tartalmazó http://tutor.nok.bme.hu honlap.

A tapasztalatokat igyekezünk terjeszteni egyetemi, országos (pl. az Magyar Televízió az ORTT támogatásával egy kb. 25 perces filmet készíttetett a Leonardo program bemutatására, melyben a mobilitási programokat a BME példáján szemléltették), nemzetközi szinten. Ez utóbbira lehetnek példák az alábbiak:

·         ICEE 2003 - International Conference on Engineering Education konferencia /lásd  www.ineer.org/, ahol a " Student Exchange Programs (academic, practical placements) in Europe" című előadásban részletesen bemutatásra, elemzésre kerül e projekt is.

·         A koordinátor (a Magyarországi Nemzeti Leonardo Iroda képviseletében) részt vesz és bemutatja a tapasztalatainkat az  European Association for International Education (EAIE) 15. éves konferenciája (Bécs, 2003. szeptember 10-13.) "LEONARDO DA VINCI - együttműködés az EU tagjelölt országokkal" című szekció ülésén. A részletekről www.eaie.org .

Összességében a vállalások teljesültek, az EU Leonardo program ismertsége növekedett, a projekt tapasztalatai jelentősen hozzájárultak a BME külföldi szakmai gyakorlatok rendszere továbbfejlesztéséhez (jelezzük, hogy az elfogadott 2003, 2004.. évi Leonardo mobilitási projektek már ezen új alapokon készültek).

 

This project supported the foreign practical placements for 16 students (mainly in informatics) of 2 Hungarian higher educational institutions (Budapest University of Technology and Economics /BUTE/, Budapest Polytechnic /BPT/)

Another members of consortium were: Dunaújváros Polytechnic, IBISTRA (German  PME) CNAM (French vocational, higher educational institution - expert), Dunaferr (Hungarian GE - expert).

Practically the same consortium realized in 2000-2003 2 Leonardo mobility projects (INFGERM HU/00/PL/205, INFTRAIN HU/01/PL/217) with similar objectives for 39 internships. Here because of the lack of space we do not consider all elements of organizational process (preparation, realization, follow up, evaluation of placements), it will be concentrated only on the special aspects of this (HU/02/PL/210) project. It should be underlined that there is a high interest of students to participate in foreign practical placements.

Unfortunately followed the application (in winter 2001-02) an economic crisis started at the informatics market (bankruptcies, dismissals). Despite of efforts of the German partner (IBISTRA) there was not enough receiving enterprises. The consortium evaluated the situation in summer 2002 at its meeting in Tiszaug (Hungary), and decided to widen the targeted students and enterprises, to introduce new methodological, organizational solutions (but preserving the successful parts, e.g. double tutorship) with respect to the earlier projects. Their main elements are:

 • BUTE created in 2002 a Leonardo institutional coordination unit (similarly to the EU Socrates / Erasmus academic exchange unit) with objective to support the foreign practical placements for students of all faculties.
 • The coordinating institution has joined the networks FACE (www.face.net.tc) and LEO-NET (www.leo-net.org , where more than 100 European institutions mutually help each other in the organization of internships).
 • Following the practice of EU countries more emphasis is given to the own contacts of students and institutions (BUTE, Budapest Polytechnic).

As a result of the above mentioned new elements the task of the project has been realized (16 placements instead of 15 planned) with some minor modifications (students of 2 institutions, involvement of other EU countries besides Germany).

This project management unit has organized about 150 foreign practical placements in the framework of 7 Leonardo projects (among them the mobility award winning HU/01/PL/202). Besides the "classical" methods (Leonardo wall newspaper, posters, letters etc.) the modern information technology (e.g. the Leonardo part of BUTE homepage www.bme.hu , the internet newspaper www.tampont.bme.hu , or the homepage of the projects http://tutor.nok.bme.hu ) plays an important role both in the information and management.

The experience has been disseminated on university, national (e.g. The Hungarian National Television has prepared a 25 minutes film about the Leonardo program. The mobility projects have been presented by BUTE), international level. Here we cite only the:

 • ICEE 2003 - International Conference on Engineering Education (see  www.ineer.org ), where in the presentation " Student Exchange Programs (academic, practical placements) in Europe" this project was discussed as well.
 • The coordinator (as a representative of Hungarian National Leonardo Office) took part and presented our experience at the 15th Annual Conference of European Association for International Education (EAIE) in Wien, Austria, September 10-13. The title of the session: "LEONARDO DA VINCI - cooperation with Accession Countries". Details www.eaie.org .

Finally one can state that this project has significantly contributed to the development of BUTE foreign practical placements system (we remark that the accepted mobility projects of years 2003-2004 are already based on these new ideas developed here).

 

 

4. PROJEKT MENEDZSMENT

 

Írja le és értékelje a külföldi gyakorlat/csereprogram előkészítésére, szervezésére, nyomonkövetésére, értékelésére és terjesztésére vonatkozó tevékenységeket az alábbi öt alpont segítségével.

 

4.1. A PROJEKT INDÍTÁSA

 

·         Az együttműködés indítása: a fogadó intézmények kiválasztása, a partnerek szerepének tisztázása a munkaprogramban

·         A kedvezményezettek mobilitását akadályozó tényezők bemutatása (adminisztratív, jogi illetve gyakorlati tényezők) és a lehetséges megoldások keresése

·         Források felkutatása a projekt finanszírozásához (miért pont a Leonardo da Vinci program, egyéb finanszírozási források)

 

Az együttműködés indítása

Ez a projekt a sikeresen megvalósított INFGERM, INFTRAIN Leonardo mobilitási projektek (HU/00/PL/205, HU/01/PL/217) folytatásaként indult, gyakorlatilag azokkal megegyező konzorciumi tagokkal (megjegyezzük, hogy a fő külföldi partnerekkel /CNAM,IBISTRA/ a BME már 1995 óta együtt dolgozik), hasonló szervezési módszerekkel. Azaz a tervek szerint:

 1. A részvevő hallgatók 3 magyar felsőoktatási intézményből kerültek volna ki (BME, BMF, Dunaújvárosi Főiskola). A szervezés során felmerült problémák következményeként végül csak BME, BMF hallgatók voltak a kedvezményezettek. A projekt koordinálását a BME végezte. A hallgatók kiválasztásában, felkészítésében, külföldi munkájuk nyomon követésében a felsőoktatási intézmények vezető munkatársai (pl. dékánhelyettes), oktatói (pl. nyelvtanár), tutorai (oktatók) közreműködtek.
 2. Az eredeti tervek szerint a partnerkapcsolat létrejöttében segít, a németországi szervezőmunkát végzi a konzorciumi tag IBISTRA.
 3. A projekt munkáját értékelte a szakmai gyakorlatok terén nagy tapasztalattal rendelkező francia CNAM. A Dunaferr szerepvállalása a cégnél fellépő nehézségek következtében a vártnál kisebb volt.

 

A kedvezményezettek mobilitását akadályozó tényezők

A már említett válság miatt az informatikai piacon (ami a vállalati fogadókészség visszaeséséhez vezetett) a 2. pontban módosításokra volt szükség a partner vállalatok, de elsősorban a közvetítő intézmények tekintetében. Ez a kör kibővült, a küldő intézmények (oktatói, és az érintett hallgatók) szerepe megnőtt, nemzetközi hálózatok (elsősorban a Leo-Net), partneregyetemek is segítettek a fogadókészség megteremtésében.

 

Források felkutatása

A külföldi szakmai gyakorlatok nem általánosak a hazai felsőoktatásban. A Leonardo program nyújtotta lehetőséggel az intézményeink igyekeznek növelni számukat. A Leonardo támogatást szinte minden esetben kiegészítette valamilyen vállalati hozzájárulás is (ami időnként nem egyszerűen dokumentálható: pl. olcsóbb szállás, étkezés biztosítása). Aláhúzandó, hogy az évek során a Leonardo program keretében létrejött, erősödő kapcsolatok lehetőséget adnak további (nem  Leonardo finanszírozott) szakmai gyakorlatok megvalósítására.

 

 

 

4.2. A KÜLFÖLDI GYAKORLATOK/CSEREPROGRAMOK ELŐKÉSZÍTÉSE

 

·         A kedvezményezettek toborzásánál és kiválasztásánál alkalmazott szempontok

·         A pedagógiai, kulturális és nyelvi felkészítés biztosítása a külföldi gyakorlat (esetleg csereprogram) előtt és alatt. Ön szerint szükséges a felkészítés továbbfejlesztése, ha igen, milyen lehetőségeket, módszereket lát erre?

 

 

A kedvezményezettek toborzása

A már többször említett informatikai szektorbeli válság miatt a toborzás többféleképpen zajlott.

 1. Viszonylag szűk körben (informatika szak) az intézményi felelősök közreműködésével.
 2. Széleskörűen intézményi szinten (honlap, internetes újság, intézményi Leonardo faliújság stb.) segítségével.

A kiválasztott hallgatók elkészítették a bemutatkozó anyagaikat ("student's profile - többségében a LEO-NET hálózatnál használt változatot). A vállalatok szintén összeállították igényeiket. Megindult egy iterációs folyamat a megfelelő hallgató - vállalat párosítás kialakítására.

 

Pedagógiai, kulturális és nyelvi felkészítés

A projekt keretében megvalósult szakmai gyakorlatok többségükben különböző időpontban különböző országok különböző vállalatainál kerültek lebonyolításra. Így egyedi felkészítésre volt szükség. Mindemellett kialakultak közös elemek, melyekből néhányat felsorolunk:

 • A koordinátor személyesen minden érdeklődő hallgatónak eligazítást tart. Ennek fő témái: a Leonardo program bemutatása, a vállalati fogadókészség felkutatási módjainak vizsgálata, pedagógiai felkészítés az előkészítő tárgyalásokra (vállalat - egyetem, szakmai - pénzügyi), a pályázás feltételei (tanulmányi eredmény, vállalati fogadókészség, egyetemi tutor, rövid munkaprogram stb.), a kulturális, nyelvi felkészítés bemutatása (honlapok, segédletek, tanfolyamok stb.).
 • Miután a pályázás alapfeltételei (ls. előbb) teljesültek a pénzügyi és asszisztens koordinátorok, az oktató tutor részletezik, megszervezik a pedagógiai, kulturális és nyelvi felkészítést az adott hallgató esetére.
 • A tényleges tevékenység, mint már jeleztük egyedi. Néhány példát felsorolunk. A Franciaországba irányuló szakmai gyakorlatokat segíti egy anyanyelvi munkatárs (BME Francia Tagozat Ipari Kapcsolatok Iroda). Hasonló tevékenység folyik a BMF németországi szakmai gyakorlatai terén. Egyes hallgatók személyre szóló, vagy kiscsoportos nyelvi felkészítésben is részt vettek.

Megjegyzendő, hogy az időnként a szerződéskötés és a munka tényleges megkezdése közötti idő rövidsége miatt e tevékenységet nem tudtuk teljességgel biztosítani. Ezt mutatja az is, hogy a rendelkezésre álló pénzösszeg egy része visszautalásra került.

 

 

 

4.3. A PROJEKT NYOMONKÖVETÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE

 

·         A kedvezményezettek mentorálása és támogatása érdekében tett lépések

·         A projekt szakmai felügyeletének biztosítása (a külföldi gyakorlatok/csereprogramok szakmai tartalmának biztosítása, a partnerek vállalat szerepének betartása, stb.)

·         A projekt értékelésére alkalmazott módszerek

 

A kedvezményezettek mentorálása, szakmai felügyeletének biztosítása

A projektben résztvevő hallgatók mentorálása, támogatása nagy mértékben kiutazásuk előtt megtörténik. Valamennyi szakmai illetve adminisztrativ problémájukkal a BME Leonardo Iroda munkatársaihoz fordulhatnak, akik a szakmai jellegű problémák megoldásához az adott kar kijelölt felelőséhez fordulhatnak. A végzés előtt álló hallgatóknál, a közvetlen szakmai vezetőjük a diplomamunkájuk konzulense, amennyiben már van nekik. Lehetőség szerint a szakmai tutorok (vállalati - egyetemi) személyesen is találkoztak. Azok a gyakorlati helyek ahova elhelyezkedtek gyakran személyes egyetemi, vagy hallgatói kapcsolatok eredményei, ezért a szakmai munka igényessége illetve a hallgatói igényhez való illeszkedése adott. Több esetben előfordult, hogy a gyakorlat eredménye olyan komoly szakmai eredmény, hogy az diplomamunka értékű volt.

A projekt értékelése

A projekt értékelését a hallgatók időközi illetve végső beszámolója alapozza meg. A szakmai munka leírásán kívül olyan kérdésekre is válaszolniuk kell, ami a projektmenedzsment munkáját értékeli és válaszaik alapján azt fejlesztjük is.

4.4. A KÜLFÖLDI GYAKORLAT/CSEREPROGRAM ELISMERÉSE

 

·         A külföldi gyakorlat/csereprogram érvényesítése és tanúsítása, valamint a kedvezményezettek által szerzett szakmai tapasztalatok elismerése érdekében tett intézkedések, az ezen a téren elért eredmények

 

A szakmai gyakorlatok elismerése az egyes felsőoktatási intézményekben, illetve karokon eltérő, a helyi sajátosságoknak megfelelően illeszkedik a hallgatók egyéni programjába. Az alapszabály az, hogy a műszaki szakok képesítési követelményeiben szerepel egy kötelező (jelenleg minimum 6 hét) szakmai gyakorlat.

Ideális esetben a hallgató abban a félévben, időszakban vesz részt a külföldi gyakorlaton, amikor a programjában (az adott szak mintatantervében) éppen szakmai gyakorlat / diplomatervezés szerepelne és azt a főiskola, illetve egyetem elfogadja teljesítettnek, vagy diplomamunka szemeszterben és a szakmai gyakorlat tartalmától függően az a diplomamunka érdemi elkészítésében segítségükre is van. Ezt a hallgató magyarországi szakmai vezetője tanúsítja. Abban az esetben, ha egyik feltétel sem teljesült, akkor mind a felsőoktatási intézmény, mind a külföldi cég nagy fokú rugalmasságot tanúsított, hogy a hallgató megfelelő számú kredtitpontot tudjon teljesíteni a gyakorlati félév alatt (egyéni vizsgarend, szabadság...).

Néhány konkrét megoldás:

 • BME diplomatervezés: 30 kreditpont.
 • BME Francia tagozat szakmai gyakorlat: kritériumtárgy (emellett a szakmai gyakorlatról készült jelentést egy zsűri /ipari - oktató - nyelvtanár/ értékeli osztályzatot is kapnak a hallgatók, mely a francia tárgy érdemjegyébe beszámít).
 • BMF praktikum szemeszter.

 

 

 

4.5. AZ EREDMÉNYEK TERJESZTÉSE

 

·         Jó példák terjesztése a kedvezményezettek külföldi gyakorlat/csereprogram alatti irányításával, nyomonkövetésével kapcsolatban (ha van ilyen)

·         A projekteredmények széleskörű terjesztésének célcsoportjai, módszerei és fórumai

 

 

A Leonardo program, projektek eredményeit különböző szinteken, célcsoportoknak végezzük. Ez egy folyamatos feladat, most az adott projektidőszak főbb eseményeit részletezzük:

Hallgatók

Az egyes intézmények hallgatói képviselete és az azok által fenntartott többnyire elektronikus fórumok (pl. Támpont) bevonása illetve nyomtatott sajtótermékek (pl. Jövő Mérnöke) felhasználása volt az alapvető módszer. A BME Leonardo Iroda létrehozása már önmagában is a jobb tájékoztatás célját támogatta. Ezen iroda hírei megtalálhatóak a BME honlapja nemzetközi kapcsolatokat részletező részén (www.tudig.bme.hu). Egy faliújság is létesült (az Aulában központi helyen), ahol az aktuális információk illetve az elérhetőségünk megtalálható. A hallgatók toborzásakor meghívtuk az előző Leonardo mobilitási projektben résztvevő hallgatók egy részét is, ezt nagyon hatékony eszköznek, követendő példának találtuk.

Hazai közvélemény

Munkatársaink (Bende Margit, Varga Ildikó, Moson Péter) több hazai konferencián, Leonardo ülésen tartottak előadást. A Magyar Televízió az ORTT támogatásával filmet (kb. 25 perc) készíttetetett a Leonardo program bemutatására. A mobilitási programok szervezését a BME példáján mutatták be.

 

Nemzetközi szinten: Moson Péter előadást tartott, cikket jelentetett meg az ICEE 2002, 2003. konferenciákon. Az előadások, cikkek kitértek a Leonardo tevékenységre is. Részletek:

P. Moson: International Education at Budapest University of Technology and Economics. International Conference on Engineering Education (ICEE 2002, Manchester Aug. 18-22, 2002).

P. Moson: Student Exchange programs (academic, practical placements) in Europe. International Conference on Engineering Education Proccedings /ICEE03 Valencia July 21-25, 2003/. CD ISBN: 84-600-9918-0. Honlap: www.ineer.org .

A koordinátor, a Magyar Leonardo Iroda képviseletében, előadást tartott az European Association for International Education (EAIE, www.eaie.org) 2003. évi rendes közgyűlése "LEONARDO DA VINCI - cooperation with Accession Countries" szekciójában Bécsben.

Moson Péter a francia CEFI (Comité d'Etudes sur les Formations d'Ingénieurs, www.cefi.org ) felkérésére előadást tartott francia vállalati képviselőknek a magyar mérnökképzésről, vállalati kapcsolatokról (beleértve a Leonardo programot, projekteket is) 2004. június 18-án a "Les formations d'ingénieurs dans les pays d'Europe Centrale et Orientale" szeminárium keretében. A szeminárium programja nyomtatásban (60 oldal) is megjelent a Dossier - Partenariat Entreprises sorozatban.

Elérhetőségünk, tevékenységünk több szakmai gyakorlat honlapon megjelent, így a Leo-Net szervezetén (www.leo-net.org ), a FACE az európai felsőoktatás - szakmai gyakorlatokat (elsősorban kémiai témában) bemutató, vizsgáló Leonardo hálózati projekt honlapján (www.face.net.tc ).

 

Mindezen disszeminációs tevékenység elősegíti szélesebben a magyar felsőoktatás és a gazdaság kapcsolatai növelését, szűkebb értelemben a mérnöki szakmai gyakorlatok bővülését. Meggyőződésünk szerint ez hozzájárul hallgatóink jobb felkészültségéhez, hazánk, térségünk, Európa versenyképessége növeléséhez.

 

 

 

4.6. FELMERÜLT PROBLÉMÁK ÉS JAVASLATOK

 

·         A projekt megvalósítása során felmerült problémák, nehézségek és megoldásaik

·         Javaslatok a Nemzeti Iroda és az Európai Bizottság számára a program egyes problémás elemeinek tisztázására valamint a pályázók még hatékonyabb segítésére

·         A jövőben szívesen pályázna a Leonardo da Vinci programban?

 

A megvalósítás közben felmerülő leggyakoribb probléma a munkavállalási engedélyekkel volt kapcsolatos. Kisebb cégek, akik nem ismerték a jogszabályi feltételeket, irodánktól kértek segítséget, de ehhez a mi ismereteink is hiányoztak. Külön köszönet a Leonardo Nemzeti Iroda munkatársainak, akik türelemmel és gyorsan segítettek nekünk a megoldásban. Mára a németországi gyakorlatot már megismertük, újabb országok esetén ezt a megismerési folyamatot mindig újra kell kezdenünk.

A másik problematikus terület az egyéni szerződések módosítása volt. Többnyire hosszabbítani kívánt a cég és a hallgató, és ennek a precíz megoldását nem ismertük, de a hallgatók érdekében igyekeztünk rugalmasan megoldást találni.

 

 

 

5. AZ EREDMÉNYEK AZONOSÍTÁSA

 

Számoljon be az elért eredményekről a projekt különböző szereplői (kedvezményezettek, küldő- és fogadó intézmények, közvetítő intézmények) szemszögéből, valamint mutassa be a projekt további hatásait az adott szektorra, illetve régióra nézve az alábbi öt alpont segítségével.


5.1. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE

 

·         Adjon rövid áttekintést (max. 1 oldal) a projekt megvalósításáról (résztvevő országok, partnerek, a külföldi gyakorlatok/csereprogramok tartalma…) a támogatásra elfogadott pályázatban foglaltakhoz képest.

A projekt megvalósítását a pályázó három intézmény közül kettő, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Budapesti Műszaki Főiskola hajtotta végre. 10 BME és 6 BMF hallgató vett részt szakmai gyakorlaton, így a vállalt 15 főnél eggyel több, 16 kiutazó volt és a szerződésben rögzített 315 hét helyett 354 hetet töltöttek szakmai gyakorlaton. A nagyobb volumenű teljesítést többnyire vállalati saját támogatások tették lehetővé. A gyakorlatok a következő országok közötti bontásban zajlottak: 12 Németország, 1 Olaszország, 1 Ausztria, 1 Spanyolország és 1 Franciaország. Továbbra is túlnyomó részben német gyakorlatok zajlanak tehát, aminek egyik oka a korábbi projektek közben kialakult partneri kapcsolatok sikeressége (pl Opsira GmbH) illetve a felsőoktatási intézmények kiterjedt németországi szakmai kapcsolatai (pl. a BMF valamennyi kiutazója Németországba utazott, ami németországi főiskolai kapcsolatok eredménye). A Leo-Net hálózaton belül Európai számos egyéb országából is kapunk ajánlatokat, ezek közül kettő Olaszországban és Ausztriában meg is valósult. A hallgatói aktivitás a korábbi mobilitási projektekhez képest jelentősen növekedett és az érdeklődők közül többen önállóan is találni tudtak fogadó vállalatot (pl. a spanyolországi gyakorlat), ehhez közvetlenül konzulenseik adtak segítséget. A hallgatók valamennyien kiemelten hasznosnak ítélték a gyakorlatot, szakmai szempontból is és diplomamunkát is készítettek többen a gyakorlat alatt. A hallgatók nagyobb részben informatikusok, de akadtak közöttük építészek és villamosmérnökök is. Az informatikus hallgatók is szélesebb spektrumon dolgoztak, a szoftverfejlesztés dominanciát átvette a logisztikai segítség és a kommunikációs csatornák üzemeltetése, mint feladat. Természetesen a hallgatók szakmai feladatai képzési szintjüktől függően alakultak. A BME által koordinált 2003-as és 2004-es hasonló projektek megvalósítása is zajlik, ami ebben a 2002-es projektben jelentkező tendenciákat egyre erőteljesebben mutatja. Egyre több országban, egyre változatosabb szakmákban teljesítik szakmai gyakorlatukat. Mindezt a többéves, szakmai gyakorlatok terén végzett tevékenység pozitív eredményének tekintjük.

 

 

5.2. A PROJEKT EREDMÉNYEI A KEDVEZMÉNYEZETTEK SZEMPONTJÁBÓL

 

·         Készségek fejlődése (szakmai képzettség/kompetencia, idegennyelvi készségek, interkulturális és szociális készségek, számítástechnikai készségek…)

·         A nemek közti esélyegyenlőség elősegítése

·         A munkaerő-piaci integráció elősegítése

·         A szociális kirekesztettség elleni küzdelem elősegítése (hátrányos helyzetű fiatalok, fogyatékkal élők)

·         Szakképzési és humánerőforrás területen dolgozó szakemberek képzése (a különböző képzési rendszerek ismeretének elősegítése, tapasztalatcsere a szakképzés vonatkozásában, új számítástechnikai ismeretek,…)

·         Egyéb idetartozó információ

 

A résztvevő hallgatók egyértelműen hasznosnak ítélték meg a gyakorlatot, szakmai, nyelvi, kulturális és munkaerőpiaci szempontból is. A nemek közötti megoszlás sajnálatos módon nem egyenlő, ami vélhetően a mérnöki pályák jellegéből adódik.

Néhány megjegyzés beszámolóikból:

“A programot nagyon hasznosnak tartom, fontosnak érzem más országok kultúrájának, munkamódszereinek megismerését, azok elsajátítását”

“Boldog vagyok, hogy részt vehettem a Leonardo programban, rengeteget tanultam, és életre szóló tapasztalatokat szereztem”

“A nyelvi és kulturális különbségektől függetlenül sikerült a csoport egyenértékű tagjává válnom. Szakmai kérdésekben bármikor fordulhattam kollégáimhoz.”

“ Munkahelyi vezetőm a három hónap alatt törekedett rá, hogy az itt előforduló mindennapi és esetenként rendhagyó feladatokból is minél többel találkozzam”

“A program hihetetlenül hasznos, hiszen immáron rendelkezem szakmai tapasztalattal, gyakorlattal, ami nagymértékben segít elhelyezkedni”

“ Számomra nagy megtiszteltetés és öröm volt, hogy önálló feladatokat is rám bíztak”

“ A diplomám első része, mely a bit-interleaver megtervezése és implementálása, részét képezte a cég által gyártásba küldött tervnek”

 

 

5.3. A KÜLFÖLDI GYAKORLATOK/CSEREPROGRAMOK ÉRVÉNYESÍTÉSE/ TANUSÍTÁSA/ ELISMERÉSE

 

·         Csatolja a kedvezményezettek részére kiállított igazolás/tanúsítvány egy másolati példányát.

 

 

5.4. A PROJEKT HASZNOSSÁGA AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK SZEMPONTJÁBÓL ÉS EGYÉB HATÁSOK

 

·         A projekteredmények beépítése az intézmény képzési tervébe

·         Szektoron belüli fejlesztések (vállalatok közti együttműködés, az adott szektor képzési szükségleteire adott válaszok, …)

·         Regionális fejlesztés elősegítése

·         Az oktatási/képzőintézmények és a munkaerőpiac közti együttműködés (szociális partnerek bevonásával, ahol ez lehetséges)

·         A képzőintézmények nemzetközi kapacitásának erősítése (csereprogramok)

·         Az európai szakképzési rendszerek közti konvergencia elősegítése (csereprogramok)

·         Egyéb idetartozó információ

 

 

Hazánkban a műszaki felsőoktatás képesíti követelményei mind a főiskolák, mind az egyetemek vonatkozásában előírnak szakmai gyakorlatot. A fentiek miatt az intézmények képzési terve több, kevesebb mértékben szintén tartalmaz szakmai gyakorlatot.

A projekt érdekében tett erőfeszítések igazolják, hogy a felsőoktatási intézményben van törekvés arra, hogy ezen szakmai gyakorlat részben külföldi tapasztalatokkal valósuljon meg. A teljes hallgatói létszámhoz képest a projektben résztvevők száma elenyésző, de mindenképpen jelzésértékű az, hogy az intézmények erőforrásokat próbálnak csoportosítani arra, hogy a nyelvtudással rendelkező hallgatók lehetőséget kapjanak a nemzetközi tapasztalat megszerzésére. Ennek a célnak a megvalósítása a konzorcium számára továbbra is kiemelt fontosságú és az együttműködés e projekt 3 partnere között (CNAM, BME, BMF) jelen pillanatban is tart. A most záródó projektben még csak megemlített partnerekkel kiegészülve (pl. Leo-Net) 2004-ben is elnyerünk egy Leonardo mobilitási pályázatot.

A projekt jó példa a két nagy budapesti mérnökképző intézménytípus (főiskola, egyetem) közötti együttműködésre is.

A megvalósítás során szerzett tapasztalatok és kapcsolatok reményt adnak arra, hogy ezen tevékenység a Leonardo program keretein kívül is folytathatóvá és finanszírozhatóvá válik, és a lehetőséget egyre több hallgató veheti igénybe.

A disszeminációs tevékenység közben megismerjük az EU országok gyakorlatát (egyes intézményekben már minden hallgatónak kötelezően kell külföldi tanulmányt, vagy szakmai gyakorlatot folytatnia). Ez most a Bolognai Deklaráció szerint kétlépcsős képzésre való áttérés idején különösen fontos.

 

 

 

5.5. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK, MEGJEGYZÉSEK, ÉSZREVÉTELEK

 

 

-

 


D. PARTNEREK

 

A záró beszámoló személyes (kedvezményezettek nevei, vállalatok adatai stb.) és pénzügyi részeit itt nem közöljük.[1] Kérjük, használja a pályázati űrlapban megadott kódokat

[2] Kérjük, használja a szószedetben megadott kulcskifejezéseket