LEONARDO DA VINCI NEMZETI IRODA

 

 

 

 

 

LEONARDO DA VINCI PROGRAM

 

 

 

MOBILITÁS

IDŐKÖZI BESZÁMOLÓ

 

 

 

Megállapodás száma: HU/02/PL/210

A megállapodás időtartama:    21 hónap

Év: 2002

Ország: Magyarország

A projekt hossza:     21     (hónap)

Projekt címe: Foreign professional training of students majoring in informatics (INF3)

Szerződéskötő intézmény: Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)

A szerződéskötő intézmény hivatalos képviselője:  Dr. Detrekői Ákos

A beszámoló mely időszakra vonatkozik

01/09/2002tól  30/06/2003ig

Szerződés mellékletek

Igen X      Nem

 

NYILATKOZAT

Alulírott ezennel kijelentem, hogy a jelen beszámolóban foglalt, illetve annak mellékletét képező adatok pontosak és mindenben megfelelnek a valóságnak. Különösképpen a beszámolóban feltüntetett pénzügyi adatok, melyek összhangban állnak a projektben szereplő partnereknek a projekt megvalósítása során felmerült tényleges kiadásaival. Jelen megállapítást a beszámolóban szereplő tevékenységeket végző partnerek képviselői elfogadták.

............................................................................................................

(A szerződéskötő intézmény hivatalos képviselőjének (a megállapodás aláírójának) eredeti aláírása)

 

 

 

 

Név:                                                                            Dr. Detrekői Ákos

A szerződéskötő intézményben betöltött munkakör:                    rektor

Dátum:                 Budapest, 2003. Július2.

 

 

A beszámolót az alábbi címre juttassák el:

 

Leonardo Nemzeti Iroda

1082 Budapest, Üllői út 82.

1438 Budapest 70, Pf. 508

 

 


 

 

 

A.        A SZERZŐDÉSKÖTŐ INTÉZMÉNY ADATAI

 

Az intézmény neve magyarul

(Tüntessék fel az intézmény teljes nevét, valamint rövidített elnevezését, ha van ilyen!)

BUDAPESTI MŰSZAKI és GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM (BME)

Az intézmény neve angolul, franciául vagy németül

BUDAPEST UNIVERSITY of TECHNOLOGY and ECONOMICS (BUTE)

Az intézmény székhelye

Utca

MŰEGYETEM rakpart

Házszám

1-3.

Irányítószám

H-1521

Város

BUDAPEST

Ország

HUNGARY

A kapcsolattartó személy adatai

Név

Mr X   Ms

Dr. MOSON PÉTER

Beosztás

BME Leonardo intézményi koordinátor

Utca

BERTALAN LAJOS

Házszám

2.

Irányítószám

H-1521

Város

BUDAPEST

Ország

HUNGARY

Telefon

++            /+36/1-4632690 ,  mobil: +36/30-9329626

Fax

++            /+36/1-4631291

E-mail

moson@bme-tk.bme.hu

Honlap

http:// tutor.nok.bme.hu/sandwich/general/moson.htm

Az intézmény hivatalos képviselője

Név

Mr X   Ms

Dr. DETREKŐI ÁKOS

Beosztás

REKTOR

 

Az intézmény típus kódja [1]

Régiókód

Szektorkód (max 3)

Méretkód

U

HU01

M80

 

 

S7

 

A projekt jellemzése [2](max 3 kulcskifejezés angol, francia vagy német nyelven)

Access to Vocational training

University/industry cooperation

 

 

 

 

 


IDŐKÖZI BESZÁMOLÓ A MOBILITÁSI PROJEKTEKRŐL

 

 

Az időközi beszámolóban a projekt megvalósításának eddigi alakulásáról, a beszámoló benyújtásáig eltelt időszakban elért eredményekről, valamint a továbbiakban induló külföldi gyakorlatok/csereprogramok esetében megvalósítandó előrelépésekről kell számot adni.

A beszámoló az alábbi területeket foglalja magába:

·         a projektben eddig végzett főbb tevékenységek összefoglalása (max. 3 oldal)

·         a projekt során eddig elvégzett, jelenleg folyó és a projekt második szakaszában induló mobilitási tevékenységek felsorolása és részletes leírása: a külföldi gyakorlatok/csereprogramok helyszíne, időtartama, témája és a képzési/gyakorlati terület

·         a projekt pénzügyi helyzetének jelenlegi állása, beszámolás az eddigi kiadásokról/bevételekről, valamint a projekt második szakaszára tervezett kiadások/bevételek előrejelzése.

 

A szerződéskötő intézménynek bármely, az elvégzett és jelenleg folyó mobilitási tevékenységekkel kapcsolatos dokumentumot (pl. a Leonardo da Vinci ösztöndíj kedvezményezetteknek történő kifizetéséről szóló dokumentumokat) a Nemzeti Iroda kérésére be kell nyújtania.

 

A kódlista a beszámolási formanyomtatvány mellékleteként megtalálható.

 

 

B. ÖSSZEFOGLALÓ A PROJEKTBEN EDDIG VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEKRŐL

 

Kérjük, adjon áttekintést a projektben eddig elért főbb eredményekről (2 oldal, max. 4000 karakter). Javasolt szempontok:

·         a partnerkapcsolat kialakulása

·         a projekt szervezésének menete

·         a projekt eddigi megvalósulása az eredetileg kitűzött célok tükrében

·         a projektben eddig elért eredmények

·         a projekteredmények folyamatos terjesztésének biztosítása

·         a projekt megvalósítása során eddig tapasztalt problémák

·         esetleges elmaradás az eredeti ütemtervhez képest, és ennek okai

 

A tartalmi beszámolóhoz mellékelje a Kedvezményezettek listáját, a Kedvezményezett(ekk)el kötött szerződés(ek) másolatát (amennyiben ezt még nem juttatták el a nemzeti irodához), valamint mintaként a Kedvezményezettek részletes beszámolói közül legalább egyet.

 

 

A projekt közvetlen célja 3 magyar felsőoktatási intézmény (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem /BME/, Budapesti Műszaki Főiskola /BMF/, Dunaújvárosi Főiskola /DF/) 15 hallgatója külföldi szakmai gyakorlatának támogatása volt elsősorban informatika témában.

A konzorcium tagjai még (zárójelben közöljük rövid bemutatásukat - vállalt feladataikat): IBISTRA (német kisvállalkozás - a gyakorlatok külföldi szervezése), CNAM (francia szakképzési, felsőoktatási intézmény - szakmai tanácsadó), Duneferr (magyar nagyvállalat - szakmai tanácsadó).

Ezen konzorciumi tagok 2000-2003-ban két hasonló célkitűzésű projektben (INFGERM HU/00/PL/205, INFTRAIN HU/01/PL/217) már megvalósítottak 39 külföldi szakmai gyakorlatot. Itt helyhiány miatt nem térünk ki a szervezés minden elemére (a gyakorlat szakmai, nyelvi, kulturális, adminisztratív előkészítése, megvalósítása, nyomon követése, értékelése stb.), csak a HU/02/PL/210 projektre jellemző fő kérdéseket tárgyaljuk.

Már a pályázat beadását követően sajnálatosan az európai informatikai piacon válság keletkezett (csődök, elbocsátások). A német partner (IBISTRA) erőfeszítései ellenére sem sikerült jelentős számú vállalati

 

 

 fogadókészség biztosítása. A 2002. nyarán Tiszaugon tartott konzorciumi ülést követően a projektben  érintett hallgatói, vállalati kör kiszélesedett, módszertani, szervezési változások, új megoldások kerültek bevezetésre a korábbi projektekhez képest. Ezek főbb elemei:

  • A BME vezetése 2002. nyarán létrehozta a Leonardo intézményi koordinátor intézményét (hasonlóan az EU Socrates/Erasmus akadémiai csereprogram intézményi koordinátorához) az egyetem minden kara hallgatói szakmai gyakorlata támogatására.
  • A koordinátor intézmény csatlakozott a LEO-NET hálózathoz, ahol több mint száz európai tagintézmény kölcsönösen segíti egymást a szakmai gyakorlatok megszervezésében (www.leo-net.org ). Áttértünk az e szervezetnél használatos dokumentáció, hallgatói, vállalati bemutató anyagok alkalmazására.
  • Az EU országok gyakorlatához hasonlóan fokozottan építettünk a hallgatók, felsőoktatási intézmények (leginkább a BME és BMF) saját kapcsolatrendszerére.

A változtatások meghozták eredményüket. A Leonardo program nagyobb nyilvánosságot kapott, 12 hallgató megkezdte szakmai gyakorlatát. 10 hónap után a projekt teljesítettsége jónak tekinthető. Megjegyzendő, hogy már gyakorlatilag minden rendelkezésre álló ösztöndíjra a szerződés jó előkészítettség állapotában van.

Itt említendő meg egy másik (elsősorban az egyetemet érintő) külső körülmény megváltozása is. Hazánk Európa többi országához hasonlóan aláírta a Bolognai Deklarációt, a magyar felsőoktatásban is bevezetésre kerül a kétciklusú képzés. Az új, várhatóan 3 + 2 éves (180 + 120 kredit pontos) struktúrában újra gondolandó a szakmai gyakorlat(ok) szerepe, helye, ideje. A projekt koordinátor tárgyalt a nemzetközi szakmai gyakorlatok jövőjéről a BME illetékes vezetőivel (nemzetközi és tudományos rektorhelyettes, stratégiai rektorhelyettes).

Ez a projekt menedzsment eddig kb. 100 külföldi szakmai gyakorlatot szervezett 5 Leonardo projekt (köztük a mobilitási nívódíjjal kitüntetett HU/01/Pl/202) keretében. Mind a tájékoztatásnál, mind a projekt lebonyolításánál a hagyományos módszereken túl (Leonardo faliújság, hirdetmények, körlevelek stb.) fontos szerepet kap a modern információs technológia (pl. www.bme.hu egyetemi honlap Leonardo része, www.tampont.bme.hu internetes újság, vagy a projekt saját honlapja www.tutor.nok.bme.hu ).

A tapasztalatokat igyekezünk terjeszteni egyetemi, országos (pl. újságcikkek, Leonardo konferenciák, rendezvények), nemzetközi szinten. Ez utóbbira lehetnek példák az e nyáron megrendezésre kerülő alábbi események:

  • ICEE 2003 - International Conference on Engineering Education konferencia /lásd  www.ineer.org/, ahol a " Student Exchange Programs (academic, practical placements) in Europe" című előadásban részletesen bemutatásra, elemzésre kerül e projekt is.
  • A koordinátor (a Magyarországi Nemzeti Leonardo Iroda képviseletében) részt vesz és bemutatja a tapasztalatainkat az  European Association for International Education (EAIE) 15. éves konferenciája (Bécs, 2003. szeptember 10-13.) "LEONARDO DA VINCI - együttműködés az EU tagjelölt országokkal" című szekció ülésén. A részletekről www.eaie.org .

 

Összefoglalva: A végrehajtási időszakban a projekt keretében a kiutazások kb. 2/3-a megkezdődött, a többi is jó készültségi állapotban van. Az EU Leonardo program ismertsége növekedett, a projekt tapasztalatai jelentősen hozzájárultak a BME külföldi szakmai gyakorlatok rendszere továbbfejlesztéséhez (jelezzük, hogy az elfogadott 2003. évi Leonardo mobilitási projekt már ezen új alapokon készült).

 

 


 

 

SUMMARY (in English)

The direct aim of project was to support the foreign practical placements (mainly in informatics) for 15 students of 3 Hungarian higher educational institutions (Budapest University of Technology and Economics, Budapest Polytechnic, Dunaújváros Polytechnic).

The members of consortium are furthermore (in parenthesis their short presentation - tasks): IBISTRA (German  PME - foreign organization of internships), CNAM (French vocational, higher educational institution - expert), Dunaferr (Hungarian GE - expert).

The same consortium successfully realized in 2000-2003 two Leonardo projects (INFGERM HU/00/PL/205, INFTRAIN HU/01/PL/217) with similar objectives for 39 practical placements. Here because of the lack of space we do not consider all elements of organizational process (professional, cultural, linguistic, administrative preparation, realization, follow up, evaluation of internships etc.), it will be concentrated only on the special aspects of this (HU/02/PL/210) project. It should be underlined that there is a high interest of students to participate in foreign practical placements.

Unfortunately followed the application (in winter 2001-02) an economic crisis started at the informatics market (bankruptcies, dismissals). Despite of efforts of the German partner (IBISTRA) there was not enough receiving enterprises.

The consortium evaluated the situation in summer 2002 at its meeting in Tiszaug (Hungary), and decided to widen the targeted students and enterprises, to introduce new methodological, organizational solutions with respect to the earlier projects. Their main elements are:

·                                             BUTE created in 2002 a Leonardo institutional coordination unit (similarly to the EU Socrates / Erasmus academic exchange unit) with objective to support the foreign practical placements for students of all faculties.

·                                             The coordinating institution has joined the LEO-NET network (www.leo-net.org ), where more than 100 European institutions mutually help each other in the organization of internships.

·                                             Following the practice of EU countries more emphasis is given to the own contacts of students and institutions (mainly BUTE, Budapest Polytechnic).

As a results of these changes 12 students started their internships, and the remaining scholarships are well prepared as well.

This project management unit has organized about 100 foreign practical placements in the framework of 5 Leonardo projects (among them the mobility award winning HU/01/PL/202). Besides the "classical" methods (Leonardo wall newspaper, posters, letters etc.) the modern information technology (e.g. the Leonardo part of BUTE homepage www.bme.hu , the internet newspaper www.tampont.bme.hu , or the homepage of the projects http://tutor.nok.bme.hu ) plays an important role both in the information and management.

The experience is disseminated on university, national (articles, Leonardo conferences, meetings), international level. Here we cite only the:

  • ICEE 2003 - International Conference on Engineering Education (see  www.ineer.org ), where in the presentation " Student Exchange Programs (academic, practical placements) in Europe" this project will be discussed as well.
  • The coordinator (as a representative of Hungarian National Leonardo Office) will take part and presents our experience at the 15th Annual Conference of European Association for International Education (EAIE) in Wien, Austria, September 10-13. The title of the session: "LEONARDO DA VINCI - cooperation with Accession Countries". Details www.eaie.org .

Finally one can state that the objectives of this project has been practically carried out, and it has significantly contributed to the development of BUTE foreign practical placements system (we remark that the accepted mobility project of year 2003 is already based on these new ideas).

 

 


 

C.        INFORMÁCIÓ A PARTNEREKRŐL

 

Amennyiben a partnerek összetételében a pályázati anyaghoz képest bármilyen változás következett be a projektben eddig eltelt időszak alatt, kérjük, tüntesse fel az új adatokat a megfelelő táblázatban!

 

KÜLDŐ INTÉZMÉNYEK

Ország

(kód)

Az intézmény/szervezet neve nemzeti nyelven

Típus

(kód)

Régió (kód)

Szektor (kód)

Méret (kód)

Kapcsolattartó személy

Utca, házszám

Város

Irányítószám

Telefon,

Fax, E-mail

A küldött kedvezménye-zettek száma

 

Név

F/N

 

1

HU

Budapesti Műszaki és Gaz-daságtudományi Egyetem

U

HU01

M80

S7

Dr. Moson Péter

F

Bertalan L. u. 2

Budapest, 1111

+3614632690

+3614631291

11

2

HU

Budapesti Műszaki Főiskola

U

HU01

M80

S6

Dr. Csink László

F

Nagyszombat u. 19.

Budapest 1431

+3613684610

+3613689632

1

3

HU

Dunaújvárosi Főiskola

U

HU02

M80

S6

Dr. Kadocsa László

F

Pf. 152, H-2400

Dunaújváros

+3625551224

+3625412620

0

 

FOGADÓ INTÉZMÉNYEK

Ország

(kód)

Az intézmény/szervezet neve nemzeti nyelven

Típus

(kód)

Régió (kód)

Szektor (kód)

Méret (kód)

Kapcsolattartó személy

Utca, házszám

Város

Irányítószám

Telefon,

Fax, E-mail

A fogadott kedvezménye-zettek száma

 

Név

F/N

 

1

DE

Koenig and Bauer AG

PME

DE21

72

S2

F.Radlemann

F

Friedrich-Koenig str. 4

97080 Würzburg

 

1

2

FR

EDF GDF Services Franche Comte

PME

FR26

72

S3

Christian Arnaud

F

1 rue Jacques Foillet

25200 Montbeliard

 

2

 

3

ES

CentreTechnologic de Telecomunicaions de Catalunya (CTTC)

PME

ES61

72

S2

Carolina Pinart

N

C6Gran Capital2-4

08034 Barcelona

0034-932058422

0034932058399+carolina.pinart@cttc.es

1

 

4

DE

FAG Kugelfisher AGCo.KG

PME

DE26

29

S3

A.Rummy

F

Georg-Schafer Strasse 30

97421 Schweinfurt

 

1

 

5

DE

Opsira GmbH

PME

DE11

72

S2

Robert Klug

F

88250

Weingarten

 

2

 

6

DE

Landkreis Kassel Fachbereich Strukturförerung

PME

DE91

72

S3

Detlef Lecke

F

Kasinoweg 22

34369 Hofgeismar

+4956718001255

+4956718001250

landkr.-kassel-k16@t-online.de

 

1

 

7

AT

Photeon Technologies GmbH

PME

AT33

72

S3

 

 

Kirchstrasse 35

6900 Bergenz

www.photeon.com0043557452945

1

 

8

FR

Blanc et Celeste Architectes

PME

FR1

45

S2

 

 

3 rue Marcel Duchamp

75013 Paris

 

1

 

9

FR

GTID BREST PROTECNO

PME

FR52

72

S2

M Olivier TRAON

F

Rue Gustave ZédéZ.I. de Kergonan 29804 BREST Cedex

 

1

 

10

IT

Digilab 2000

PME

IT52

72

S2

Euro Sereni (CEO)

F

Via E.Vici z i.La Paciana

06034 Foligno (PG)

 

1

 

 

KÖZVETÍTŐ INTÉZMÉNYEK (Amennyiben vannak a projektben)

Ország

(kód)

Az intézmény/szervezet neve nemzeti nyelven

Típus

(kód)

Régió (kód)

Szektor (kód)

Méret (kód)

Kapcsolattartó személy

Utca, házszám

Város

Irányítószám

Telefon,

Fax, E-mail

Név

F/N

1

DE

IBISTRA

SME

DE3

74

S1

Thomas Pfau

F

 G.Wolfener 32, Haus 5b

Berlin 12681

+493093498669

+493093498117

2

FR

Conservatoire National des Asrts et Métiers (CNAM)

U

FR1

M80

S7

Francois Laulan

F

Saint-Martin 292

Paris 75141

+33140272751

+33140272070

3

HU

Dunaferr Rt.

GE

HU02

27-28

S7

Móróné Zupkó Timea

N

Vasmű tér 1,

Dunaújváros 2401

+3625481601

+3625481276

Megjegyzés:   A táblázatok kitöltéséhez, kérjük, használja a megfelelő kódokat.

         Kérjük, használjanak újabb oldalakat, amennyiben szükséges.

 


 

D. A MOBILITÁSI TEVÉKENYSÉGEK ÁTTEKINTÉSE

 

 

 

Tervezet

Megvalósítás

A pályázatban tervezett és a ténylegesen megvalósított kiutazások különbsége

= (1) - (5)

A pályázatban szereplő adatok

(1)

Befejezett külföldi gyakorlat/csere (2)

Jelenleg folyó külföldi gyakorlat/csere

(3)

A továbbiakban megvalósítandó külföldi gyakorlat/csere

 (4)

Total (5)=(2)+(3)+(4)

A kedvezményezettek száma

F

N

F

N

F

N

F

N

F

N

F

N

8

7

0

0

11

1

4

1

15

2

-7

5

Fogyatékos kedvezményezettek száma

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A külföldi gyakorlat/csere összidőtartama (hetekben)

315

0

208

107

315

0

 

Adjon rövid áttekintést a projekt során eddig végzett, jelenleg folyó és a projekt második szakaszában induló külföldi gyakorlatokról/cserékről (a kedvezményezettjeinek számáról és nemek szerinti bontásáról, a fogyatékos kedvezményezettek számáról, a kiutazások időtartamáról, célországairól, a külföldi gyakorlat/csere elfogadtatásáról).

Kérjük, adjon tájékoztatást azon problémákról is, melyek az eredeti ütemterv újragondolásához vezettek.

Kérjük, használjanak újabb oldalakat, amennyiben szükséges.

 

 

Az elfogadott pályázatban összesen 15, egyenként 21 hetes külföldi szakmai gyakorlat lebonyolítását vállaltuk illetve erre kaptunk finanszírozást. Jelenleg 12 hallgató szakmai gyakorlata folyik, azaz a vállalt létszámot már majdnem teljesítettük, de a kint tartózkodásuk ideje nem minden hallgató esetén éri el a 21 hetet. Ahogy az a fenti táblázatból látszik még 107 hét gyakorlatra van támogatásunk és ezeket feltétlenül meg is kívánjuk valósítani a második projektidőszakban. 3 hallgató őszi szemeszterben történő kiutazása és az ehhez kapcsolódó szerződéskötési folyamat már előrehaladott állapotban van és további 2 hallgató tárgyalásai is megkezdődtek már. Ebben a stádiumban tehát biztosítottnak látszik, hogy valamennyi vállalt feladatot határidőben végre fogunk tudni hajtani.

Az eredeti ütemtervhez képest az előbbiekből láthatóan tehát előrehaladásunk van. A hallgatók az eredeti tervektől (Németország) eltérően Európa több országába is utaztak. Akadályok merültek fel a korábbi német együttműködésben ezért új eszközöket, kapcsolatokat kellett felhasználni a lebonyolítás érdekében. Ez a vázolt állás tanúsága szerint sikeresnek bizonyult, így vannak hallgatók, akik Franciaországba, Olaszországba, Spanyolországba illetve Ausztriába utaztak. A fogadó kis és középméretű vállalatok szakmailag tartalmas gyakorlati programot kínáltak a hallgatóknak, akiket gyakran személyes kapcsolatokon keresztül ismertek meg.

A pályázat a BME Leonardo Iroda létesítése óta egyre nagyobb publicitást kap, így elegendő számú hallgatói pályázatunk van. A nehézséget továbbra is a fogadó cégek felkutatása jelenti. A több éve folyó munka eredményeképpen azonban ma már van néhány stabil vállalati partnerünk is, akik a szakmai gyakorlatot annyira sikeresnek tartották, hogy szívesen folytatják az együttműködést, újabb hallgatókat fogadnak. Ugyancsak ígéretes a LEONET hálózatban való részvételünk, ebből az Európát behálózó rendszerből is érkeznek vállalati ajánlatok. A hallgatók aktivitása is jelentős, különböző hallgatói képviseleti rendszerekben terjed a hír és gyakran találnak meg minket olyanok, akiknek élő kapcsolatuk van külföldi cégekkel. A Leonardo programhoz azért fordulnak, hogy kiegészítő finanszírozást kapjanak a realizáláshoz. Ők nagy örömmel fogadják a lehetőséget, ami nélkül gyakorlatuk az ismeretség, szakmai kapcsolat ellenére sem tudna megvalósulni.

 


 

E.  IDŐKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

 

Az összegeket euróban tüntesse fel!

Az első időszakra

A második időszakra

A teljes időtartamra

Az elfogadott költségvetés szerint

Befejezett

külföldi gyakorlatok/

cserék költségei

(1)

Jelenleg folyó

külföldi gyakorlatok /cserék eddig felmerült költségei

(2)

Jelenleg folyó

külföldi gyakorlatok /cserék ezután felmerülő költségei

(3)

A továbbiakban megvalósítandó

külföldi gyakorlatok/cserék

költségei

(4)

Költségek (5=1+2+3+4)

Leonardo támogatás

Költségek

Leonardo támogatás

A. Program-szervezési és monitoring költségek

A projekt szervezésével kapcsolatos költségek és monitoring kiadások

0

1444,23

1555,76

1000

4000

3000

14250

3000

Kizárólag kis projektek esetében: az előkészítő és monitoring látogatások utazási és megélhetési költségei

0

 

 

 

 

 

 

 

Részösszeg

0

1444,23

1555,76

1000

4000

3000

14250

3000

B. Mobilitási költségek

Utazás

a) Kedvezményezettek

0

3380

220

1500

5100

4500

4500

4500

b) Kísérők

0

0

0

Biztosítás

a) Kedvezményezettek

0

1787,79

100

1112,21

3000

3000

3000

3000

b) Kísérők

0

0

0

Megélhetés

a) Kedvezményezettek

0

20960

5840

14825

41625

32625

55125

32625

b) Kísérők

0

0

0

Sérült/fogyatékos kedvezményezettek speciális költségei

0

0

0

0

0

0

0

0

Részösszeg

0

27572,02

6160

17437,21

49725

40125

62625

40125

C. Egyéb költségek

Pedagógiai, nyelvi és kulturális felkészítés

0

0

4000

792

4792

4792

4792

4792

Hozzájárulás először pályázó kis- és középvállalkozások pályázatírásához

 

 

 

 

 

 

 

 

Részösszeg

0

0

4000

792

4792

4792

4792

4792

 

Összesen

0

27572,02

11715,76

19229,21

58517

47917

81667

47917

 

A megállapodásban foglalt Leonardo támogatás

A Leonardo támogatás első részlete

Az első időszakban a pályázó intézménynek átutalt Leonardo támogatás

Az első időszakban felhasznált Leonardo támogatás

47.917 EURO

23.959 EURO

23959

24552,02


 

 

 


ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

 

Az átvételi elismervényt a nemzeti iroda visszajuttatja intézményüknek, ezzel igazolva időközi beszámolójuk beérkezését. Kérjük, hogy az alábbi táblázatot pontosan töltsék ki!

 

A projekt címe: Foreign professional training of students majoring in informatics (INF3)

 

A pályázó intézmény neve

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

A kapcsolattartó személy neve

Dr. Moson Péter

Utca, házszám

Bertalan L. u. 2.

Az ország kódja, irányítószám, város

H-1521, Budapest

 

 

 

 

 

 

Az időközi beszámoló beküldésének időpontja

04 / 07 / 200.

 

___________________________________________________________________________

A Leonardo Nemzeti Iroda tölti ki

A beérkezett dokumentumok:

 

___________________________________________________________________________

Időközi beszámoló

Eredeti + másolat + elektronikus verzió

Mellékletek

 

 

 

 

 

 

Hiánypótlás, mihamarabbi benyújtásra (max. két héten belül):

 

 

 

 

Igazoljuk, hogy a projektre vonatkozó időközi beszámolót megkaptuk:     

 

Ország

Év

Projekttípus

Projektszám

 

 

PL / EX

 

 

Kérjük, hogy a Nemzeti Irodával történő kapcsolattartás során minden esetben hivatkozzon a fenti projektszámra.

Üdvözlettel,

 

Dátum: _________      Aláírás: ____________________________________________

Név : __________________________________________________________________

Beosztás : _____________________

 

 [1] Kérjük, használja a pályázati űrlapban megadott kódokat

[2] Kérjük, használja a szószedetben megadott kulcskifejezéseket