Egész életen át tartó tanulás program 2007-2013

Leonardo da Vinci

 

Pályázati űrlap

Mobilitási projektek

2.0. verzió - 2007.02.28.

2007. évi pályázati forduló

A Tempus Közalapítvány tölti ki:

A projekt száma: LdV-HU-07-…… -…….

Európai Bizottság

 

 


1. Általános információk

1.1. Célcsoport

Kérjük, jelölje meg x-szel a projektben részt vevő résztvevők célcsoportját! Csak egyet jelöljön meg!

Szakmai alapképzésben részt vevő fiatalok

 

Munkavállalók, munkanélküliek

X

Szakképzési szakértők

 

 

Ha a Szakmai alapképzésben részt vevő fiatalok célcsoportját jelölte meg, kérjük, adja meg a résztvevők képzésének nevét és OKJ-számát! Szükség esetén bővítse további sorokkal a táblázatot!

Szakma megnevezése

Képzés OKJ-száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. A projekt címe

A projekt címe magyarul (max. 50 karakter)

Fiatal Diplomás Mérnökök Szakmai Gyakorlata

A projekt címe angolul, németül vagy franciául

Practical Placements of Young Engineering Graduates

 

1.3. A projekt céljai

Projektje az Egész életen át tartó tanulás program melyik céljának megvalósításához kapcsolódik leginkább? Kérjük, jelöljön meg x-szel legalább egy általános és egy operatív célt!

1. A Leonardo da Vinci alprogram általános célkitűzései

a)       az ismeretek, készségek és képesítések megszerzése és felhasználása céljából tartott képzéseken és továbbképzéseken részt vevő személyek támogatása a személyes fejlődés, a munkavállalói esélyek és az európai munkaerőpiacon való érvényesülés megkönnyítése érdekében

X

b)       a szakoktatási és -képzési rendszerek, intézmények és gyakorlatok minőségi javításának és az e téren megvalósuló innovációnak a támogatása

 

c)        a szakoktatás, -képzés és mobilitás vonzóbbá tétele a munkáltatók és magánszemélyek számára, valamint a szakképzésben részt vevő munkavállalók mobilitásának elősegítése

 

2. A Leonardo da Vinci alprogram operatív célkitűzései

a)       a szakmai alapozó oktatásban, szakképzésben és továbbképzésben érintett személyek egész Európára kiterjedő mobilitása minőségének javítása és mennyiségének növelése azzal a céllal, hogy a vállalkozásokhoz történő gyakorlatok száma az Egész életen át tartó tanulás programjának végére legalább évi 80 000-re növekedjen

X

b)       az oktatási és képzési szolgáltatást nyújtó intézmények vagy szervezetek, a vállalkozások, a szociális partnerek és más érintett szervek közötti európai szintű együttműködés minőségének javítása és mennyiségének növelése

X

c)        az innovatív gyakorlatok fejlesztésének elősegítése a felsőfokútól eltérő szintű szakoktatás és -képzés terén, valamint e gyakorlatoknak – többek között egyik részt vevő országból a többi országba történő – átadása

 

d)       a képesítések és a kompetenciák – köztük a nem formális és informális tanulással szerzettek – átláthatóságának és elismerésének javítása

 

e)       a modern idegen nyelvek tanulásának ösztönzése

X

f)         az Egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódóan az IKT-alapú innovatív tartalom, a szolgáltatások, a módszertan és a gyakorlat fejlesztésének támogatása

 

1. 4. Nemzeti prioritások

Kérjük, hogy amennyiben projektje kapcsolódik az alábbi hazai prioritások valamelyikéhez, az alábbi táblázatban jelölje x-szel az(oka)t! Nem pályázati feltétel, hogy projektje kapcsolódjon nemzeti prioritáshoz, megjelölésük nem kötelező.

Szakmai alapképzésben részt vevő fiatalok célcsoportjában

a)          a projekt résztvevői között hátrányos helyzetű tanuló(k) is van(nak) (A hátrányos helyzetűség definícióját ld. a Kalauz a pályázati űrlap kitöltéséhez 2007 c. dokumentumban.)

 

b)          a projektben tervezett szakmai gyakorlat(ok) minimum 8 hétig tart(anak)

 

Munkavállalók, munkanélküliek célcsoportjában

c)       a projektben megvalósuló szakmai gyakorlat(ok) munkavállaló esetében a résztvevő szervezett munkahelyi továbbképzését egészíti(k) ki vagy annak részét képezi(k), vagy munkanélküliek esetében hazai tranzitfoglalkoztatási, átképzési programot egészít(enek) ki

 

Szakképzési szakértők célcsoportjában

d)      a projekt résztvevője(i) a külföldi tanulmányút során nem csak tapasztalatcserén vesz(nek) részt, hanem tényleges gyakorlati munkát is végez(nek)

 

e)      a projekt résztvevője(i) a külföldi tanulmányút során a sajátos nevelési igényű/sérült tanulók és ép társaik integrált oktatásának bevált módszereit tanulmányozzá(k)

 

f)        a projekt kifejezett célja az oktatók, szakoktatók szaknyelvi tudásának fejlesztése

 

g)      a projekt résztvevője(i) pályaválasztási tanácsadással, pályaorientációval foglalkozó szakember(ek) –akár az alapfokú oktatásban

 


1.5. A projekt összefoglalása

1. Írjon rövid (max. 1 A/4-es oldal terjedelmű) összefoglalót a projektről! Mutassa be a projektben részt vevő intézményeket (beleértve a pályázó intézményt), a résztvevőket, speciális igényeiket, a projekt céljait, az igényeket, amelyeket a projekt kielégít, valamint a megvalósítás folyamatának főbb lépéseit!

A hagyományosan jó színvonalú magyar mérnökképzés legtöbb oldalról (hallgatóság, gazdaság, kormányzat, stb.) kritizált része a szakmai gyakorlatok, nemzetközi tapasztalatok nem elégséges volta. A projekt e probléma megoldásához kíván hozzájárulni, elősegítve friss diplomásaink jobb elhelyezkedési lehetőségét, országunk, Európa versenyképessége növekedését.

A közvetlen l a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) és a Budapesti Műszaki Főiskola (BMF) 30 végzett hallgatója átlagban 20 hét hosszúságú külföldi szakmai gyakorlatának megszervezése, társfinanszírozása. A BME-BMF 2004 óta három hasonló Leonardo da Vinci (LdV) mobilitási projekt keretében 63 friss diplomás szakmai gyakorlatához kapott támogatást. Végzőseink megismerték a programot, az ösztöndíjak sajnos hamar elfogynak. Ezt bizonyítja az is, hogy e pályázat elkészítése pillanatában már 5 további kedvezményezett kezdi meg gyakorlatát egy másik hazai intézmény átcsoportosított keretéből.

A megvalósításnál (pl. kiválasztás, felkészítés, minőségbiztosítás) építünk a korábbi LdV projektek (kísérleti és mobilitási) tapasztalatára. A hely rövidsége miatt itt csak néhány alapvető elemre térünk ki:

A vállalti fogadókészséget több csatornán keresztül biztosítjuk. Ezek a Leo-Net 32 ország több mint száz intézményét tömörítő hálózat (www.leo-net.org), a partneregyetemek (TU Berlin, INSA de Rennes stb.) hasonló szervezeti egységei, közvetlen vállalati kapcsolatok, illetve az EU országok gyakorlatát követve törekedünk oktatóink, friss diplomásainknk aktivitása növelésére, tapasztalataink szerint ez a legjobb garancia a későbbi sikeres végrehajtáshoz.

A szerződéskötés alapvető feltétele egy egyetemi mentor léte, a mindkét fél (vállalat – egyetem) által elfogadott munkaterv. Ezt kiegészíti a kulturális, nyelvi felkészítés. A hallgatók külföldi tartózkodása alatt folyamatos a gyakorlatok nyomon követését (kettős irányítás). A munka elismerésnél a "szokásos" módszerek (pl. vállalati ajánlólevél) mellett alkalmazni szándékozunk az EUROPASS bizonyítványt.

A menedzsment, tájékoztatás, kommunikáció terén párhuzamosan futnak a hagyományos ("Ösztöndíj Kalauz" kiadvány – www.nemzig.bme.hu/erasmus, plakát, faliújság a Központi Épület aulájában, újságcikk, telefon), és a modern technikákat (email, honlap - www.nemzig.bme.hu - Leonardo / Szakmai gyakorlatok).

E pályázat elkészítői, tervezett végrehajtói 1999 óta 19 mobilitási projektet szerveztek az LdV program keretében Több projekt, illetve kedvezményezett részesült különböző elismerésekben. A legjelentősebbek a projektmenedzsment és fenntarthatóság kategóriában egy magyar "Mobilitási Nívódíj”, illetve 2005. januárjában Európa 5 legjobb felsőoktatási mobilitási projektjének egyike. A projekt kapcsolattartó személye a BME Leonardo intézményi koordinátora.

A Leonardo program népszerűsítését, a disszeminációt mindig fontosnak tartottuk (pl. a fenn említetteken túl cikkek előadások nemzetközi konferenciákon: ICEE, EAIE), hiszen ez a Leonardo program ismertségének növelése mellett lehetősét ad újabb partnerkapcsolatok kiépítésére is.

Megértjük, hogy változások vannak az EU Egész életen át tartó tanulás programjában az előző időszak LdV programjához képest. Mindemellett intézményeink számítanak sikeres projektjeik folytatására, és elsősorban a frissen végzett fiatal diplomások remélik képzésük szakmai gyakorlattal való teljessé válását.


2. Kérjük, a projekt összefoglalóját angol, német vagy francia nyelven is készítse el!

SUMMARY (in English)

The Hungarian engineering education traditionally has a good reputation in all over the world. However the lack of professional and international experience is often criticised (by students, economy, government, etc.). This project proposal intends to contribute to the resolution of this situation in part, improving the job-market value of the young graduates and consequently the competitiveness of the European, Hungarian economy.

The direct goal is to organise and co-finance foreign practical internship for 30 young graduates of the Budapest University of Technology and Economics (BME) and Budapest Tech (BPT) for an average of 20 weeks in length each. Since 2004 BME-BPT have received support to 63 practical placements of young workers in the framework of 3 Leonardo da Vinci (LdV) projects. Our graduate students know the program, unfortunately the scholarships are ran out quickly. It can be seen by the fact that at the moment of preparation of this proposal 5 beneficiaries are starting their internship from the budget originally allocated to another Hungarian higher educational institution.

The experiences of the previous LdV projects (mobility and pilot) will be used. Due to the lack of space only some basic principles are mentioned here:

Several channels will be applied to identify host enterprises. These channels are: the Leo-Net network, which gathers more than one hundred institutions from 32 countries (www.leo-net.org), the similar organisations of our partner universities (TU Berlin, INSA de Rennes etc.), directly the existing university-company partnerships, and based on the practice of the EU countries we encourage the activity of our teachers and the young graduates, which according to our experience is the main guarantee of the successful implementation.

The main condition of signing the contract is the existence of a university tutor / mentor, and a learning plan accepted by both partners (enterprise – university). There is a continuous monitoring of the practical training (double guidance) during the stay abroad. In the acceptance besides the „classical” methods (e.g. letter of recommendation from the company) the EUROPASS certificate will be applied.

The traditional (a recently published booklet, which is available on the net as well – www.nemzig.bme.hu/erasmus; posters; bulletin boards; newspaper articles; telephone etc.) and modern methods (email, web-page: www.nemzig.bme.hu , mailing lists) are used simultaneously in the management and the information, communication.

The makers of this application have carried out 19 Leonardo mobility projects since 1999 and among others they took part in the implementation of project HU/01/PL/202 which was awarded by the Hungarian Mobility Award (in the category of project-management and sustainability), and  was rewarded in Oslo (Norway) as one of the best 5 European higher educational Leonardo mobility projects in January 2005. Some beneficiaries of the previous projects were decorated as well. The contact person is the Leonardo institutional coordinator of BME.

We’ve always been aware of the significance of the popularisation and dissemination of the Leonardo programme. Besides the activities mentioned above lectures, articles were presented at at national and international conferences (e.g. ICEE, EAIE). It helps us to create new cooperation as well.

We understand that there are differences in the new Life Long Learning Program of the European Union with respect to the previous LdV program. However our institutions count on the continuation of their successful projects, and especially the recently graduated young workers hope to complete their training by foreign practical placements.


2. A projektben részt vevő intézmények

2.1. A pályázó intézmény adatai

Kérjük, adja meg a pályázó intézmény hivatalos nevét és székhelyének elérhetőségeit!

Az intézmény neve magyarul (Hivatalos rövidítése is, ha van)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)

Az intézmény neve angolul, franciául vagy németül

Budapest University of Technology and Economics

Az intézmény típusa[1]

EDU-UNIV

 

Az intézmény székhelyének címe

Irányítószám

1111

Település

Budapest

Utca, házszám

Műegyetem rkp. 1-3.

Telefonszám

3614632690

Fax szám

3614632460

E-mail cím

moson@bme-tk.bme.hu

Honlap

www.bme.hu

 

Kérjük, adja meg az intézményi kapcsolattartó személy nevét, beosztását és intézményi elérhetőségeit (ez utóbbiakat csak akkor, ha különböznek az intézmény székhelyének fent megadott elérhetőségeitől)! Az itt megadott elérhetőségeken keresztül történik a kapcsolattartás a Tempus Közalapítvány és a pályázó intézmény között.

Név

Dr. Moson Péter

Beosztás

Leonardo intézményi koordinátor

Az intézmény levelezési címe

Irányítószám

 

Település

 

Utca, házszám

 

Telefonszám

36309329626

Fax szám

3614634291

E-mail cím

moson@bme-tk.bme.hu

Honlap

http://tutor.nok.bme.hu/sandwich/general/moson.htm

 

Kérjük, adja meg az intézmény aláírásra jogosult hivatalos képviselőjének adatait!

Név

Dr. Zrinyi Miklós

Beosztás

rektorhelyettes

 

Kérjük, ne felejtse el a 6. fejezet végén aláírni az űrlapot!


2.2. A partner intézmények adatai

Kérjük, adja meg a külföldi és belföldi partner intézmények elérhetőségeit, típusát, és projektben betöltött szerepét! Csoportosítsa őket a projektben betöltött szerepük szerint! Szükség esetén bővítse további sorokkal a táblázatot!

 

Intézmény szerepe a projektben[2]

Országkód[3]

Intézmény neve saját nyelvén

Típuskód [4]

Irányítószám, település, utca, házszám

Telefonszám

E-mail cím

Honlap

1

Küldő

HU

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

EDU-UNIV

1111, Budapest, Műegyetem rkp. 1-3.

3614631111

moson@bme-tk.bme.hu

www.bme.hu

2

Küldő

HU

Budapesti Műszaki Főiskola

EDU-UNIV

1084, Budapest, Tavaszmező u. 17.

3616665050

Dudas.maria@rh.bmf.hu

www.bmf.hu

3

Közvetítő

AT

Leo-Net, Network for Academic Mobility

CONS-INF

1070, Wien, Zieglergasse 28

431524060622

info@leo-net.org

www.leo-net.org

4

Közvetítő

FR

Institut National des Sciences Appliquées de Rennes

EDU-UNIV

35043 Rennes Cedex, 20 avenue  des Buttes des Coesmes

33223238200

Alain.jigorel@insa-rennes.fr

www.insa-rennes.fr

5

Fogadó

DE

Opsira GmbH

ENT-SME

88250 Weingarten, Leibnizstr. 20.

49751561890

klug@opsira.de

www.opsira.de

6

Fogadó

DE

RLE International GmbH

ENT-LARGE

50769 Köln, Robert Bosch Strasse 10.

491739003680

nbarabassy@rle.

de

www.rle.de

7

Fogadó

FI

Roal Oy

ENT-SME

05201 Rajamaki, Tykkimaentie 15, POBox 57

358929042127

Terhi.puranen@roal.fi

www.roal.fi

8

Fogadó

FR

PROTECNO

ENT-SME

29804 Brest Cedex 9, rue Gustave Zédé, BP 223

33298020340

protecno@gtld.fr

 

9

Fogadó

NL

Wageningen ÚR / Agrotechnology & Food Innovations

ENT-SME

6700AA Wageningen, Bornseesteeg59, Building 118.

31317475225

Henry.vandervalk@wur.nl

www.afsg.wur.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.3.  A projektben részt vevő intézmények bemutatása

Kérjük, mutassa be egyenként max. fél oldal terjedelemben a projektben részt vevő intézményeket, beleértve a pályázó intézményt is! Térjen ki az intézmények méretére, tevékenységi területére, a projekt témájában az intézményben rendelkezésre álló speciális szakértelemre és szakmai jártasságára! Kérjük, hogy a könnyebb áttekinthetőség érdekében A partnerintézmények adatai c. táblázatban szereplő sorrendben mutassa be az intézményeket!

1. BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

Az 1782-ben alapított Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (www.bme.hu) nemzetközileg elismert kutató, oktató egyetem. 8 Karán (építész, építő, gazdaság és társadalomtudományi, gépész, közlekedés, természettudományi, vegyész, villamos és informatikai) kb. 25.000 magyar és külföldi hallgató folytat több szinten (akkreditált felsőfokú szakképzés, főiskola, egyetem, Ph. D., mérnöktovábbképzés, távoktatás stb.) tanulmányokat. A BME 5 nyelven oktat (magyar, angol, francia, német, orosz).

A pályázó hazánk legnagyobb okleveles mérnökképző intézménye. A mérnöki szakok képzési követelményei tartalmaznak egy szakmai gyakorlatot, ez gyakran csak egyetemi körülmények között valósul meg. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hagyományosan nagyszámú hallgatót, friss diplomást küld ki külföldi szakmai gyakorlatra. Az egyetem 2002-ben kinevezett egy Leonardo intézményi koordinátort, a program különböző pályázati formái hatékonyabb, egységes egyetemi kezelésére.

Az egyetem rendszeresen nyomon követi végzett hallgatói szakmai pályafutását. Az itt elhangzó vélemények, illetve a jelenlegi végzés előtt álló hallgatók igényének eleget téve most negyedszer pályázik a BME friss diplomások szakmai gyakorlatai megszervezésére.

 

2. BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

A három nagy hagyományú oktatási intézményből 2000-ben létrejött Budapesti Műszaki Főiskola (www.bmf.hu) öt karán, budapesti, székesfehérvári telephelyén kb. 12000 hallgató folytat gépész, villamos, könnyűipari mérnöki, gazdasági, informatikus tanulmányokat.

A Főiskola az oktatás tartalmának kialakításában egyensúlyra törekszik az időtálló alapismeretek és a gyakorlati életre való közvetlen felkészülést segítő ismeretek között, hangsúlyt helyez a hallgatók idegen nyelvi képzésére.

A BMF részt vesz a szakmai gyakorlatok szervezése minden főbb elemében (a friss diplomások kiválasztása, felkészítése, tutorálása, mentorálása, a gyakorlat értékelése stb.).

A BMF és a BME az elmúlt években összesen 10 Leonardo mobilitási projektben volt partner. A koordinálást minden esetben a BME és annak ugyanazon projektmenedzsment csoportja végezte. Az együttműködést azonban nemcsak a közös tapasztalat, hanem konfliktumentes, hatékony munkakapcsolat is erősíti a két intézmény projektmenedzsmentje között.

 

3. LEO-NET

A LEO-NET 32 ország több mint 130 intézményét tömörítő szervezet, Titkársága a DANUBE (www.danube.or.at ) Europaische Bildung, Forschung und Technologie az osztrák Leonardo Nemzeti Iroda regionális partnerénél került elhelyzésre. A BME 2002-ben lépett be a LEO-NET hálózatba (www.leo-net.org). A szervezet JOE álláskereső, közvetítő adatbázisa fontos segítség a kedvezményezetteknek. A szervezet tagjai rendszeres munkakapcsolatban vannak. A LEO-NET a projektben való részvételét a szándéklevél részletezi. Itt kiemeljük a vállalati fogadókészség biztosítását, illetve nagy tapasztalataikra építve az egész folyamat magas színvonalának garantálását

 

4. INSA DE RENNES

Institut National des Sciences Appliques de Rennes Az INSA-k, öt francia mérnökképző intézményt ("grandes écoles") tömörítő hálózatának tagja (Lyon, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse).

A BME 1992 óta folyó francia nyelvű képzése fő partnere, a képzés elvégzését igazoló bizonyítvány kiadója. Az ehhez a képzéshez tartozó, (a 2. szemesztert követő) nyári szakmai gyakorlatok aktív részvevője (a "szokásos" tevékenységek /monitoring, értékelés stb./ mellett, pl. éveken át ők kötötték a biztosítást a részvevő immár több száz hallgatónak).

Az INSA de Rennes e projektben a szakmai gyakorlatokhoz a vállalati fogadókészség biztosításában, szükség esetén franciaországi monitoring látogatásban közreműködik.

 

5. OPSIRA GMBH

Az Opsira optikai érzékelőkkel, mérésekkel, szimulációval stb. foglalkozó német vállalat. Több korábbi Leonardo projekt keretében fogadott informatikus hallgatókat szakmai gyakorlatra, diplomatervezésre, melyek minden érdekelt kölcsönös megelégedésével végződtek. A kisvállalat (10 fős) különlegesen alkalmas a frissen végzett hallgatók szakmai kompetenciájának fejlesztésére, mivel nem csak termeléssel, hanem magas színvonalú fejlesztéssel is foglalkozik.

A projektben fogadóintézményként, illetve a németországi szakmai gyakorlatok terén tanácsadóként vesz részt.

 

6. RLE International

Az RLE mérnöki tervezéssel (elsősorban gépészeti, közlekedési témában) foglalkozó nagyvállalat (kb. 600 munkatárs), németországi központtal, több külföldi telephellyel (Lengyelország, Magyarország, Nagy-Britannia, USA).

Kapcsolata a BME Közlekedésmérnöki Karával (KO) több mint 10 éves múltra tekint vissza. Az utóbbi években több kedveznényezett végzett itt szakmai gyakorlatot a Leonardo program keretében is.

 

7. ROAL OY

A Roal Oy Finnorszag jelentős biotechnológiai kisvállalata (kb. 50 dolgozó). Fő profiljuk az ipar igényeinek megfelelő enzimek fejlesztése és gyártása. A papíripar számára kifejlesztett ECONASE széria enzimjei széles körben alkalmazottak a biológiai fehérítés területén. A cég különösen nagy hangsúlyt fektet a K+F tevékenységre és a környezetvédelemre. Már korábbi projektekben is fogadtak kedvezményezetteket.

 

8. PROTECNO

Franciaországi (Bretagne) integrált áramköröket gyártó vállalkozás. Több mint egy évtizede fogad évente 2 villamosmérnöki ismeretekkel rendelkező kedvezményezettünket mindkét fél kölcsönös megelégedésére. Jellegzetessége, hogy munkatársaik, gyakornokaik sok különböző országból kerülnek ki.

 

9. WAGENINGEN UR /AGROTECHNOLOGY & FOOD INNOVATIONS

80 főállású munkatársat foglalkoztató holland élelmiszeripari vállalkozás. Európa országaiból évente 5-10 diákot, fiatal diplomást fogadnak szakmai gyakorlatra. A 4 fő egysége közül a szálas anyagok, papír részleg várja a magyar munkavállalókat.

 

 

2.4. A partner intézmények szándéknyilatkozatai

Kérjük, az oldal után közvetlenül csatolja a pályázati űrlaphoz a projektben részt vevő belföldi és külföldi partner intézmények meglévő szándéknyilatkozatait! Kérjük, hogy a könnyebb áttekinthetőség érdekében A partnerintézmények adatai c. táblázatban szereplő sorrendben mellékelje a szándéknyilatkozatokat!

A szándéknyilatkozatokra vonatkozó formai és tartalmi követelmények a pályázati űrlap végén olvashatóak, kérjük, ezeket vegye figyelembe!


3. A projekt bemutatása

Kérjük, hogy az egyes kérdésekre konkrét és részletes választ adjon!

1. Mutassa be a projekt résztvevőit! (max. 10 sorban) Térjen ki az alábbi szempontokra:

Szakmai alapképzésben részt vevő fiatalok célcsoportjában: iskolai képzési terület és szint, évfolyam, nyelvtudás, , esetleges speciális igények, hátrányos helyzet, fogyatékosság

Munkavállalók, munkanélküliek célcsoportjában: tanult szakma, végzettség, nyelvtudás, átképzés, beosztás, munkaerő-piaci esélyek, , esetleges speciális igények, fogyatékosság

Szakképzési szakértők célcsoportjában: tanult szakma, végzettség, nyelvtudás, beosztás, oktatási terület, , esetleges speciális igények, fogyatékosság

A kedvezményezettek a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, illetve a Budapesti Műszaki Főiskola fiatal diplomásai, különös tekintettel azokra a szakokra, ahol a hallgatók kiugróan magas helyre tették a képzés hiányosságai között a szakmai gyakorlatok, nyelvtanulási lehetőségeket (építész, infomatikus, műszaki menedzser, villamosmérnök).

A kedvezményezettek kiválasztásánál előnyt élveznek a hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő friss diplomások. Erre (beleértve a hátrányos helyzet pontos definícióját) külön felhívjuk a figyelmet az ösztöndíjak meghirdetésénél. Kimutatások szerint a BME-BMF hallgatóinak 10%-a tartozik e kategóriába. Mindamellett jelenleg NEM TUDHATÓ hányan utazhatnak ténylegesen e körből, így ezt sehol a továbbiakban nem adtuk meg, erre nem utaltunk.

 

 

2. Mutassa be a résztvevők (tovább)képzési igényeit, és azt, hogy a projektben való részvételük által várhatóan hogyan fejlődnek szakmai és személyes képességeik!! (max. 10 sorban)

A BME egy évvel a végzés után felmérést készít volt hallgatói körében. A képzés „gyengéire” vonatkozó kérdésekre adott válaszokban évek óta vezető helyen van a szakmai, nemzetközi tapasztalatok nem elégséges volta (lásd még 5. pont).

Sokéves Leonardo tevékenységünk tapasztalata, hogy a kedvezményezettek a gyakorlat után sokkal önállóbb, magabiztosabb emberekké válnak.

 

 

3. Mutassa be, hogyan teszi lehetővé a projekt a résztvevők (tovább)képzési igényeinek kielégítését! Térjen ki arra is, milyen módon és milyen eszközökkel biztosítja a projekt a résztvevők fejlődését!  (max. 10 sorban)

A friss diplomás szakmai gyakorlatokat az elméleti tanulmányokat kiegészítő szakmai tapasztalatok megszerzése, a munka világának megismerése (pl. csoportmunka) indokolja.

A nemzetközi mobilitás amellett, hogy mindezeket elősegíti, kiegészül az európai kultúra (ezen belül munkahelyi) megismerésével, az idegen nyelvi ismeretek (benne általános, szaknyelv) megszerzésével, a kommunikációs készségek növelésével.

Megjegyzendő, hogy már az ösztöndíj elnyerése is hozzájárul a friss diplomás fejlődéséhez, hisz ez tapasztalatokat ad a munkakeresés folyamatához.

 

 

4. Indokolja meg a kinntartózkodás tervezett hosszát és a fogadó intézmény(ek) kiválasztását! (max. 10 sorban)

A tervezett hosszúság átlagban 20 hét / fő. A "mérnöki" gyakorlatok esetén a vállalatok egyértelműen a hosszabb időtartamút igénylik (hiszen elvárják, hogy a kedvezményezett ténylegesen hasznos munkát végezzen, általában megoldjon egy konkrét feladatot).

A célországok kiválasztásánál 2 szempont irányadó:

--A francia és német nyelvterületű országokkal hagyományosan szoros a kapcsolat, már korábbi projektekben is sikeresen együttműködtünk. Ezen országok hazánk legjelentősebb gazdasági partnerei.

--Emellett a programnak szeretnénk európai dimenziót adni, lehetőséget adni hallgatóinknak más EU tagállam választására is. Erre utal a Leo-Net szervezet, illetve multinacionális vállalat(ok) bevonása, melyek több EU tagországban rendelkeznek telephellyel.

Aláhúzandó, hogy a projektben szándéklevelükkel szereplő vállalatokon túl további munkahelyekre is fognak menni fiatal diplomásaink.

 

 

5. Mutassa be, hogy milyen intézményi, szektorális, regionális vagy nemzeti célokat elégít ki a projekt, valamint, hogy hogyan kapcsolódik az Egész életen át tartó tanulás program célkitűzéseihez (ld. 3.oldal)! (max. 10 sorban)

A pályázat elsősorban a hazai mérnökképzés szakmai gyakorlat és nemzetközi elemeinek növelése igény kielégítéséhez járul hozzá. Ez megfelel a kedvezményezettek - friss diplomás egyetemi, főiskolai hallgatók- elvárásainak. Igazolásul álljon itt a BME Diákközpont gondozásában (felelős kiadó: Veres Gábor) készült "A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Friss Diplomásainak Elhelyezkedési Esélyei” 2005. szeptemberében megjelent 40 oldal terjedelmű kérdőíves felmérést összegező, értékelő kiadvány Vezetői Összefoglaló része (2. oldal): „Ahogy az elmúlt hat évben, úgy most is az egyetemi képzés fő gyengesége a szakmai gyakorlatok hiánya, vagy nem kielégítő aránya az oktatás egészén belül. A pályakezdők gyakorlatának hiányát egyre több gazdálkodó emeli ki.”.Hasonlóan nyilatkoznak (szakmai, nyelvi ismeretek nem elégséges volta) a vállalatok képviselői a BME Társadalmi Szenátusában.

A fent idézett felmérés azt is bizonyítja, hogy a munkaerő felvételnél a vállalatok egyértelműen előnyben részesítik a szakmai (különösen külföldi) tapasztalatokkal rendelkezőket.

Végezetül megemlítendő, hogy az egységesedő Európa alapvető érdeke a világméretű versenyben a több kultúrában jártas, magasan képzett szakemberek számának növelése. E tényt az általános európai nyilatkozatok mellett bizonyítja az utóbbi időben megélénkült tevékenység az EU műszaki felsőoktatása fejlesztésére (pl. gondolatok, viták az Európai Műszaki Egyetem témában.

 

 

6. Mutassa be a részt vevő intézmények projektben betöltött szerepét, vállalt feladatait és kötelezettségeit! Röviden ismertesse, hogyan került sor a partner intézményekkel a kapcsolatfelvételre és az együttműködés kialakítására! (max. 1 oldal összesen)

A projekt küldő intézményei a BME, BMF. Ők részt vesznek a szakmai gyakorlatok szervezése minden főbb elemében (a friss diplomások kiválasztása, felkészítése, tutorálása - mentorálása, a gyakorlat értékelése stb.). A BME végzi a projekt szakmai és pénzügyi koordinálását. A projekt minőségbiztosítása, az eredmények terjesztése mindkét intézmény feladata.

A BME-BMF építhethek kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerükre, az elmúlt évek LdV programban szerzett tapasztalataira. A többi konzorciumi tag elsősorban jelzés értékű, régi együttműködő partnerünk.. A korábbiakhoz hasonlóan, várhatóan ezen projekt végrehajtásában is a szándéklevéllel szerplőknél több közvetítő, fogadó intézmény lesz.

A közvetítő intézmények egyrészt segítenek a munkalehetőségek felkutatásában, másrészt esetleges problémák, nehézségek esetén a helyszínen, az ottani sajátosságok ismeretében, segítenek azok megoldásában.

A fogadó intézmények teljes listája NEM KERÜL KÖZVETLENÜL MEGNEVEZÉSRE. Az eddigi tapasztalataink azt mutatták (melyek részletes kifejtésére itt most nem térünk ki), hogy kb. egy évvel egy szakmai gyakorlat tényleges megkezdése előtt nem lehet megbízhatóan előre jelezni se az érintett kedvezményezetteket (különösen, amennyiben friss diplomásokról van szó), se a fogadó vállalatokat. Amikor erre kísérletet tettünk (pl. a MOBI2000 - HU/99/2/07/109/PL/II.1:2.a/FPI projektben), akkor az esetek kb. felében konzorciumi tag módosítási kérelmet kellett benyújtanunk. Ezért döntöttünk úgy, hogy csak néhány reprezentatív vállalatot, illetve a fő közvetítő partnereket nevezzük meg. Hangsúlyozzuk, hogy a megfelelő kedvezményezettek és vállalatok felkutatása a 10 éves tapasztalat birtokában nem jelent problémát.

 


 

7. Mutassa be, hogyan történik a lehetséges kiutazók tájékoztatása a projektben való részvétel lehetőségéről!

Hogyan választják ki a résztvevőket? Térjen ki az alábbiakra: a kiválasztás szempontjai, módszerei, felelősei, folyamata! (max. fél oldal)

Egyéni kezdeményezésű projektnél mutassa be, hogyan került sor a résztvevő és a pályázó intézmény közötti együttműködés kialakítására!

TÁJÉKOZTATÁS. A kedvezményezettek körét leghatékonyabban modern információs technológiai csatornákon lehet elérni (hallgatói illetve tematikus levelezőlisták, internetes fórumokon keresztül, pl. www.tampont.bme.hu). Teljes körű információt tartalmaz a Leonardo da Vinci programról, a projektekről a www.nemzig.bme.hu címről elérhető Leonardo honlap. A hagyományos eszközöket is igénybe vesszük (faliújság, egyetemi újság). A kettő kombinációjaként kiemeljük pl. a BME-n először a 2005-ben megjelent "ÖSZTÖNDÍJ-KALAUZ" kiadványt, mely kísérletet tesz a külföldi részképzések, szakmai gyakorlatok (benne a Leonardo program), kutatási lehetőségek hallgatók, friss diplomások számára egységes összefoglalására. A kiadvány naprakész változata elérhető elektronikusan a www.nemzig.bme.hu címről (Erasmus/Socrates rész). Támaszkodhatunk a korábbi Leonardo projektek népszerűségére is, a hallgatók, friss diplomások már egyre nagyobb számban ismerik a lehetőséget és terjesztik is azt. A hátrányos helyzetű végzettek azonosításában a Hallgatói Diákönkormányzat segítségét is igénybe vesszük.. Hasonló módszereket alkalmaz a BMF is.

KIVÁLASZTÁS. A kiválasztás (a hallgatói projektekhez hasonlóan) több csatornán keresztül, iterációs folyamatban fog zajlani. A 2 fő módszer:

1. A friss diplomások lehető legszélesebb köre tájékoztatása után az érdeklődők kitöltenek egy pályázati dossziét (cv, mentori ajánlólevél, motivációs levél, további dokumentumok). A pályázati anyagban szerepelnie kell az esetleges hátrányos helyzet bizonyításának is. Ennek megléte esetén a pályázatot kiemelten kezeljük. Ezt az anyagot juttatják el az oktatók, hallgatók, a konzorciumi tag, illetve a közvetítő szervezeteken keresztül megtalált vállalatokhoz. A vállalat kiválasztja a megfelelőnek tűnő volt hallgatót, egyes esetekben tesztelés (szakmai, személyiség, személyes beszélgetés) útján.

2. Az érdeklődő vállalatok elküldik igényeiket (időnként bemutató előadást is tartanak). Ezek kerülnek meghirdetésre a hallgatóság körében. Innen az előző módszer (dosszié stb.).

A fő szempont a vállalat és a gyakornok párosításánál a szakmai megfelelés és a gyakornok szakmai kompetenciáinak, munkaerőpiaci helyzetének optimalizálása, a lehető legnagyobb egyéni fejlődés elérése.

Mivel már jelenleg több várólistán levő hallgatónk (a projekt elnyerése pillanatában már diplomás lesz) van az első szelekciós határidőt a döntést közvetlenül követő időre 2007. július 10-re tervezzük. Cél még az egyes mérnöki területek arányos képviselete. Amennyiben egy szakmában túljelentkezés van, akkor a Kar illetve az érintett Tanszék vezetőjének bevonásával történik az értékelés (pl. a Közlekedésmérnöki Kar – RLE International céghez küldött kedvezményezettek).

 

 

8. Mutassa be, hogy milyen szakmai/(szak)nyelvi/kulturális/lélektani  felkészítésben vesznek részt a résztvevők a kiutazás előtt és/vagy alatt! Részletezze a különböző típusú felkészítések indokoltságát, tartalmát, módszerét, időtartamát, gyakoriságát, óraszámát, felelősét! Hátrányos helyzetű és fogyatékossággal élő résztvevők esetén milyen speciális felkészítésre van szükség (ha releváns)? (max. 1 oldal)

A nyelvi felkészítést igénylő friss diplomások számára az igények szerint külön angol, francia, illetve német intenzív kurzust szervezünk. Ez elsősorban kommunikációs helyzetekre való felkészítést és beilleszkedést segítő gyakorlatokat tartalmaz és nem a szakmai kommunikációra helyezi a hangsúlyt. Amennyiben az európai dimenziók kiszélesedésével további munkanyelvekből is igény támad nyelvi előkészítésre (az olasz tekintetében az elmúlt évben jelentősebb lépéseket tettünk), akár egyedi, egy-egy hallgatóra szabott kurzust is szervezünk, ahogy azt az elmúlt évben már többször is megtettük. Ilyen esetekben akár anyanyelvi tanárt is bevonunk néhány órában.

A pedagógiai és kulturális felkészítés többnyire egyéni konzultációt jelent. Az érdeklődő illetve a programba bekapcsolódó friss diplomások tájékoztatása a Leonardo programot évek óta bonyolító oktatók illetve egyéb munkatársak feladata. Az összegyűlt tapasztalatok alapján a kiutazás szervezéséhez és a kinttartózkodást megkönnyítendő különböző dokumentumok állnak a kedvezményezettek rendelkezésére, melyek a honlapon elérhetőek.

 

 

9. Mutassa be, ki és hogyan gondoskodik az utazás, a biztosítás, a szállás és a megélhetés megszervezéséről! Amennyiben ez a résztvevők feladata, milyen segítséget nyújt ehhez a pályázó intézmény? Fogyatékossággal élő személyek esetén milyen speciális utazásra, szállásra van szükség? (max. 10 sorban)

A BME 2002-ben létrehozott Leonardo Irodája az LdV2 program alatt közösen szervezte mind a 18 elnyert projekt (különböző témában, célcsoportnak megszervezett szakmai gyakorlataira) egyes fenti elemeit (biztosítás, szállás, ösztöndíj utalása stb.). Ez folytatódna az LdV3 programban is. Az olcsó, munkahelyhez közeli szállásról a fogadó intézmények (egyes esetekben a közvetítők) gondoskodnak. Felnőtt emberekről lévén szó a megélhetéssel a menedzsment csak előzetes tanácsadás szinten foglalkozik.

 

 

10. Mutassa be a résztvevők munkaprogramját! (max. 1 oldal)

Szakmai alapképzésben részt vevő fiatalok  és Munkavállalók, munkanélküliek célcsoportjában:  A munkaprogram tartalmazza a munkavégzés helyét, idejét, időbeosztását, a munkafeladatokat és az egyéb szakmai tevékenységeket lehetőleg hetekre/napokra lebontva.

Szakképzési szakértők célcsoportjában: A munkaprogram tartalmazza az összes szakmai tevékenységet lehetőleg napokra lebontva.

Mutassa be, hogy alakították ki a partnerekkel együtt a résztvevők igényeinek megfelelő munkaprogramot!

Az eddigiekből látszik,hogy jelen projekt elsősorban egyéni szakmai gyakorlatok megszervezésére vállalkozik. Célunk, hogy a szakmai, nyelvi, önállóság stb. fejlődés érdekében egy munkahelyen egyszerre lehetőleg csak egy kedvezményezett legyen. Így e kérdés feleletében az alkalmazott általános szempontokat adjuk meg:

A gyakorlat megkezdése előtt a vállalat, az egyetemi mentor és a kedvezményezett együttműködésével egy munkaterv készült. Ennek a mentor által is aláírt változatát be kell nyújtani.

A vállalatoknak javasoljuk, hogy a munka első napjait szánják a cég tevékenysége, munkahelyei bemutatására. Erre rövid, idegen nyelveken is elérhető, módszertani bemutató is készült egy korábbi projekt keretében.

A tényleges munkavégzés egyrészt valamilyen konkrét feladat megoldását jelenti (ami megjelenik a munkatervben), emellett viszont a kedvezményezett részt vesz a cég mindennapos munkájában is.

A gyakorlat közben, után a részvevők írásos, szóbeli formában beszámolnak tevékenységükről.

 

 

11. Szakmai alapképzésben részt vevő fiatalok és Munkavállalók, munkanélküliek célcsoportjában: Mutassa be, hogy kik, hogyan és milyen rendszerességgel fogják figyelemmel kísérni a résztvevők munkaprogramjának megvalósulását és nyomon követni szakmai fejlődésüket a kinntartózkodás alatt! (max. 10 sorban)

Indokolja a kísérő személy(ek) kiutazásának szükségességét (amennyiben releváns)!

Szakképzési szakértők célcsoportjában: Ki és hogyan biztosítja/követi nyomon a tervezett munkaprogram megvalósulását? (max. 10 sorban)

A korlátozott pénzügyi lehetőségek miatt nincs lehetőség minden gyakornok monitoring meglátogatására.

A pályázatban feltűntetett konzorciumi tagok ismerik a programot, a gyakorlatok megszervezésének módszereit. Őket ez évben inkább az LdV3 programbelépését követő szervezési változtatásokról kellett tájékoztatni. Ezt megtettük részben személyes találkozásokon, részben telefon beszélgetéseken, írásos dokumentumokkal. A belépő új intézményeket is igyekeznek a konzorciumi tagok (nem okvetlenül a küldő intézmények) legalább egyszer meglátogatni.

A kedvezményezettek megérkezésüket követően rendszeres email (szükség esetén telefon) kapcsolatban vannak a projekt menedzsmenttel. A szakmai monitoring a már említett kettős mentoráláson keresztül valósul meg.

 

 

12. Szakmai alapképzésben részt vevő fiatalok és Munkavállalók, munkanélküliek célcsoportjában: Mutassa be, ki és milyen formában ismeri el, számítja be a gyakorlatot a résztvevők itthoni képzésébe! Használják az Europass mobilitási igazolványt a szakmai gyakorlat dokumentálására? Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Europass mobilitási igazolványt minden esetben ki kell állítania, amennyiben a résztvevő igényt tart rá!  (max. 10 sorban)

Szakképzési szakértők célcsoportjában: Ki és milyen módon rögzíti, ismeri el a tanulmányutat? (max. 10 sorban)

Európai elismerés. EUROPASS, amely az Unió nevével (minőségi garancia) fémjelzi a szakmai gyakorlatot, és igazolja annak megtörténtét.

Vállalati elismerés. A projekt kéri a vállalatoktól, hogy a gyakorlat befejezése után adjanak részletes ajánlólevelet a hallgatónak. Ez a tartalmas, egyénre szabott ajánlás a cégtől a jövőbeli munkáltatók számára a legautentikusabb elismerési forma, amely nem csak a minőségbiztosított gyakorlat létét, hanem annak tartalmát is pontosan leírja kitérve a megszerzett az egyéni képességekre és szakmai kompetenciákra.    

 

 

13. Készítsen egy komplex projektmenedzsment tervet, amely tartalmazza a projekt összes lényeges lépését, ezek időpontját és felelőseit a projekt egész időtartamára vonatkozóan! Térjen ki a projekt minőségbiztosítására, pénzügyi és adminisztratív feladataira is! Mutassa be a projektmenedzsment megvalósításáért felelős csapatot! Adja meg a projekt kezdetének és befejezésének tervezett időpontját! (max. 1 oldal)

A projekt menedzsere Dr. MOSON Péter, a BME Leonardo intézményi koordinátora, pénzügyi koordinátor VARGA Ildikó. A BMF koordinátora DUDÁS Mária a BMF Nemzetközi Képzési Ügyek Központjának igazgatója. A fenti projektmenedzsment által az utóbbi 9 évben eddig sikeresen megvalósított pályázatok (nemcsak Leonardo) részletei megtalálhatóak a http://tutor.nok.bme.hu címen. A fentiek munkáját intézményenként 1-1 adminisztratív munkatárs segíti.

A BME 2002-ben hozta létre a Leonardo Irodáját (hasonlóan a már korábban létező Erasmus koordinátorhoz, irodához), azóta kiépülőben van a kari szakmai gyakorlat felelősök rendszere (például a Dr. RÉCZEY Katalin a Vegyészmérnöki Karról, vagy Dr. MÁRIALIGETI János a Közlekedésmérnöki Karról). A Leonardo koordinátor munkáját összehangolja Dr. LÁSZLÓ Krisztina Erasmus egyetemi koordinátorral.

A friss diplomás szakmai gyakorlatok már említett egyedi jellege, illetve a már évek óta működő projektmenedzsment megléte miatt a „Pályázati kalauz”-ban említett táblázat elkészítésétől eltekintünk. A leglényegesebb elemet megismételve: Minden kedvezményezetthez tartozik egy egyetemi mentor (friss diplomás esetében többnyire a korábbi diploma témavezető), aki a pályázatát ajánlja, a szakmai feladatot ismeri, és a gyakorlat ideje alatt nyomon követi. Hasonlóan a vállalat is hozzárendel egy mentort a gyakornokhoz, aki a napi munkában a főnöke. Lehetőség szerint a két mentor személyesen is találkozik, illetve már létező szakmai kapcsolatuk van. A rendszeres beszámolót kiegészítheti egy szélesebb publikum előtti bemutató (poszter, előadás - pl. szakmai konferencia), amelyre akár a fogadó cég akár az egyetem kéri fel a kedvezményezettet.

A projekt végrehajtását a konzorcium 2007. július 1-én tervezi megkezdeni, a kért befejezési határidő 2009. május 31. Várható azonban, hogy ennél rövidebb idó alatt sikerül a megvalósítás (hiszen már e pályázat megírása pillanatában többen vannak várólistán a reményeink szerint elnyerendő pályázat helyeire).

 


 

14. Mutassa be, hogy kik és hogyan értékelik a projekt egészét és egyes szakaszait, és hogyan mérik fel a résztvevők fejlődését a projekt folyamán! Hogyan hasznosítják intézményi szinten a projekt eredményeit, tapasztalatait? (max. fél oldal)

A projekt tevékenysége általános értékeléséért a koordinátor felelős. A BME Leonardo intézményi koordinátora rendszeresen (évente minimum egyszer írásban) beszámol a munkáról Dr. Zrinyi Miklós tudományos és nemzetközi rektorhelyettesnek..

A kedvezményezettek munkáját, a kettős tutorálás szellemében, a vállalati, illetve egyetemi mentor közösen értékeli.

A kétciklusú képzésre most áttérő magyar felsőoktatásban még nem tisztázódott a szakmai gyakorlatok szerepe. Ehhez hozzájárulhatnak jelen projekt tapasztalatai is.

 

 

15. Milyen várható eredményei lesznek a projektnek, és milyen eszközökkel fogják terjeszteni ezeket intézményi, szektorális, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi szinten? Sorolja fel az intézmény által tervezett konkrét terjesztési módokat! (max. fél oldal)

A projekt(ek)re vonatkozó minden fontosabb információ megtalálható - mindenki számára elérhető - a www.nemzig.bme.hu honlapon (Leonardo / Szakmai gyakorlatok rész).

Az alábbiakban röviden ismertetjük a korábbi években a terjesztés terén végzetteket, melyet folytatni, lehetőség szerint kibővíteni kívánunk e projekt időszakában is.

Intézményi szint. A BME, BMF oktatói, hallgatói különböző fórumokon (plakát, ülés, újságcikk, kiadvány, honlap, internetes újság stb.) megismerték a projekteket, rajtuk keresztül a Leonardo programot. 2003 januárjától a BME Központi Épület Aula 1. emeletén Leonardo Faliújság működik.

Országos szint. Munkatársaink (Dudás Mária, Varga Ildikó, Moson Péter) több hazai konferencián, Leonardo ülésen tartottak előadást. A Magyar Televízió "Uni-Jó" címmel az ORTT támogatásával filmet (kb. 25 perc) készíttetetett a Leonardo program bemutatására. A mobilitási programok szervezését a BME példáján szemléltették.

Nemzetközi szint. A projekt szervezői részt vesznek (az esetek döntő többségében meghívott előadóként előadásokat tartanak, cikkeket publikálnak) nemzetközi konferenciákon a szakképzés, szakmai gyakorlatok témában. Néhány példa:

European Association for International Education (EAIE, www.eaie.org) évi közgyűlései (Dudás, Varga), ICEE (International Conference on Engineering Education), szakcikkek ( pl.: P. Moson, I. Varga: Quality of EU Leonardo mobility projects university – enterprise. Proccedings, ICEE05 Gliwice, Poland.  July 25-29, 2005. Book, CD ISSN 1562-3580, p. 287-290. www.ineer.org.). Az ICEE 2007 (Coimbra) konferenciára elfogadták a „Practical placements supported by European programs” című előadást, publikációt. Az ICEE2008 konferenciát a Pécsi Tudományegyetem és a BME közösen szervezi. Itt egy szekciót kívánunk szentelni a friss diplomások szakmai gyakorlata témának..

 

 

16. Speciális igények: Kérjük, részletezze, hogy milyen lépéseket tervez annak érdekében, hogy speciális igényekkel vagy fogyatékossággal élő résztvevők is részt vehessenek a projektben! (max. fél oldal)

Intézményeink minden megtesznek, hogy minél több hátrányos helyzetű friss diplomás kapcsolódhasson be a programba. A program meghirdetésekor mindenütt (faliújság, honlap, tájékoztató stb.) erre a lehetőségre külön felhívjuk a figyelmet. Megjegyezzük, hogy a korábbi projektekben részt vettek ilyen fiatalok.

 


 

17. Előző projektek: Kérjük, részletezze, ha az elmúlt három évben részt vett / vesz a jelen pályázathoz kapcsolódó más projektekben, akár az Egész életen át tartó tanulás program támogatásával, akár egyéb pályázati formák keretében!

Szükség esetén bővítse további sorokkal a táblázatot!

 

Év

Pályázati program

Referencia szám

Szerződéskötő intézmény

A projekt címe

2004-2006

Leonardo da Vinci

HU/04/PL/308

BME

Fiatal diplomások szakmai gyakorlata (DIPLMOB04)

2005-2007

Leonardo da Vinci

HU/05/PL/302

BME

Fiatal diplomás mérnökök szakmai gyakorlata (DIPLMOB05)

2006-2008

Leonardo da Vinci

HU/06/PL/302

BME

Fiatal diplomások mérnökök szakmai gyakorlata (DIPL06)

 

 

 

 

 

 

 


4. Tervezett kiutazások

Kérjük, a tervezett kiutazások adatait úgy adja meg, hogy az azonos fogadó országba azonos időpontban azonos időtartamra (egy turnusban) kiutazók adatait egy sorban tüntesse fel! Ha szükséges, több turnus esetén bővítse további sorokkal a táblázatot!

 

 

Fogadó ország kódja[5]

Képzési/ foglalkozási terület kódja[6]

Kiutazás tervezett kezdő időpontja

(külföldi felkészítéssel együtt, ha releváns!)

(éééé.hh.nn.)

Külföldi felkészítés tervezett időtartama  (ha releváns) (hét[7])

Munka-program tervezett időtartama (hét[8])

Kinntartózkodás teljes időtartama= külföldi felkészítés (ha releváns)+ munkaprogram időtartama (hét[9])

Összes résztvevő száma (fő)

Azon hátrányos helyzetű résztvevők száma, akik számára magasabb mobilitási támogatást igényelnek (fő)

Azon fogyatékossággal élő résztvevők száma, akik számára magasabb mobilitási támogatást igényelnek (fő)

Kísérő személyek száma, akik számára mobilitási támogatást igényelnek (fő)

1

DE

52

2007. augusztus 1.

 

20

20

2

 

 

 

2

FI

54

2007. augusztus 1.

 

20

20

2

 

 

 

3

FR

52

2007. augusztus 1.

 

20

20

2

 

 

 

4

DE

52

2007. szeptember 1.

 

20

20

4

 

 

 

5

FR

34

2007. szeptember 1.

 

20

20

2

 

 

 

6

NL

52

2007. szeptember 1.

 

20

20

4

 

 

 

7

DE

52

2007. szeptember 1.

 

20

20

2

 

 

 

8

DE

52

2007. november 1.

 

20

20

4

 

 

 

9

FI

54

2007. november 1.

 

20

20

2

 

 

 

4

FR

58

2007. november 1.

 

20

20

2

 

 

 

5

NL

52

2007. november 1.

 

20

20

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

30

 

 

 

 

Megjegyzés. Az országok, foglalkoztatási területek becsültek (a korábbi projektek alapján). A kezdési időpontok részben a projekt indítás (már várólistán levők), részben a hallgatók diplomavédése következményei.

 

 


5. A projekt Költségvetése

Kérjük, a projektben kiutazó résztvevők célcsoportjának megfelelő költségvetési táblázatot töltse ki! A másik táblázatot törölje ki az űrlapból!

Az igényelt támogatási összegeket euróban adja meg!

5.1. Összefoglaló költségvetési táblázat - Szakmai alapképzésben részt vevő fiatalok és Munkavállalók, munkanélküliek célcsoportjában

 

 

Résztvevők száma (fő)

Igényelt támogatás összege (€)

I. Szervezési és felkészítési költségek

 

 

Programszervezés és monitoring

30

7500

Felkészítés

30

6000

Részösszeg

 

13500

II. Mobilitási költségek

 

 

Résztvevők[10]

30

106800

Hátrányos helyzetű[11] résztvevők

 

 

Fogyatékossággal élő résztvevők[12]

 

 

Kísérő személyek

 

 

Részösszeg

 

106800

Összes igényelt támogatás

 

120300

 

 

 


5.2. Költségvetés indoklása

Kérjük, az alábbi költségtételeknél részletesen indokolja meg az igényelt támogatás nagyságát! (A többi költségtételnél nem szükséges). Az indoklás megírása előtt, kérjük, feltétlenül olvassa el a Pályázati kalauz erre vonatkozó részét!

 

Ha a Szakmai alapképzésben résztvevő fiatalok vagy a Munkavállalók, munkanélküliek célcsoportjában igényel támogatást:

Felkészítés költsége

Mobilitási költségek: Egyszeri plusz mobilitási költség

Mobilitási költségek : Fogyatékossággal élő résztvevők[13]

 

Ha a Szakképzési szakértők célcsoportjában igényel támogatást:

Felkészítés költsége

Mobilitási költségek: Utazás

Mobilitási költségek: Fogyatékossággal élő résztvevők[14] megélhetése

 

 

SZERVEZÉSI ÉS FELKÉSZÍTÉSI KÖLTSÉGEK

PROGRAMSZERVEZÉS ÉS MONITORING. A pályázott tevékenység, ami gyakorlatilag minden hallgatóval egyéni foglalkozást kíván, az eddigi saját illetve európai tapasztalatok szerint, kb. 400 EURO/ fő szervezési költséggel jár.. A konzorcium tehát a kért 250 EURO/ fő Leonardo támogatás mellé még kb. 150 EURO/fő kiegészítést ad a programszervezésre.

FELKÉSZÍTÉS. A lehetségesnél (500 EURO / kiutazó) lényegesen szerényebb kért összeg (200 EURO / kiutazó) magyarázata kettős:

(i)                  A fiatal diplomások általános értelemben megfelelően felkészültek külföldi munkavállalásra. A plusz összeg speciális nyelvi, szakmai, helyenként kulturális igények kielégítését szolgálja.

(ii)                Az elmúlt 3 év projektjei során is evvel az összeggel rendelkeztünk, ez megfelelőnek tűnt.

 

MOBILITÁSI KÖLTSÉGEK.

Itt a kalkuláció alapja 250 EURO / hét az első 4 hétben, majd 160 EURO / hét a további 16 héten. Ezen összegek az igényelhető felső határa közelében vannak. Indoklásul szolgáljon az, hogy a friss diplomás ily módon garantált havi díjazása a nyugat-európai országok minimálbérének fele körül van. A fentinél pontosabb költségvetés nem készíthető, mivel jelen pillanatban a célországok pontosan nem ismertek. Hasonló okok miatt nem kértünk külön támogatást az esetleges hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élőkre.

 


6. A pályázó intézmény hivatalos képviselőjének nyilatkozata és aláírása

Aláírásommal tanúsítom, hogy

 • a pályázati űrlapon megadott információk legjobb tudomásom szerint megfelelnek a valóságnak;
 • felhatalmazásom van szerződés Európai Uniós szerződés megkötésére a pályázó intézmény nevében;
 • az általam hivatalosan képviselt intézmény rendelkezik a szükséges szakmai, pénzügyi és működési kapacitással ahhoz, hogy a tervezett projektet a pályázatban vállaltak szerint megvalósítsa.

Továbbá kijelentem, hogy a pályázó intézmény

 • nem áll csődeljárás, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, nem kötött egyezséget hitelezőivel, tevékenységeit nem függesztette fel, nem folyik ellene ilyen jellegű eljárás, és nincsen a nemzeti jogszabályok és rendelkezések által előírt eljárásból eredő, hasonló helyzetben;
 • nem ítélték el jogerősen olyan okokból, amelyek alapján megkérdőjelezhető szakmai megbízhatósága;
 • nem ítélték el jogerősen szakmai vétséggel összefüggő szabálysértés miatt;
 • a bejegyzés helye szerinti ország törvényeinek megfelelően eleget tett és tesz társadalombiztosítási járulék- és adófizetési kötelezettségének;
 • nem ítélték el jogerősen csalásért, vesztegetésért, bűnszövetkezetben való részvételért vagy bármilyen törvényellenes tevékenységért, amely az Európai Unió pénzügyi érdekeire nézve hátrányos;
 • nem állapították meg róla, hogy súlyos szerződésszegést követett el az európai uniós költségvetésből finanszírozott közbeszerzési eljárással vagy egyéb támogatási eljárással összefüggően;
 • és bármely olyan intézmény vagy személy között, ami/aki közvetlen illetve közvetett módon érintett a pályázat bírálatában vagy a szerződéskötésben nem áll fenn összeférhetetlenség (családi, személyes, politikai, nemzeti, gazdasági vagy bármilyen érdekérintettség okán);
 • nem tájékoztatja hamisan az Európai Bizottságot a bírálati szakasz ideje alatt, és nem mulasztotta el az igényelt információk átadását.
 • ÁFA-visszaigénylésre jogosult   ð          ÁFA-visszaigénylésre nem jogosult   ð  (a megfelelőt ikszelje be!)

Tudomásul veszem, hogy hamis nyilatkozat esetén adminisztratív és pénzügyi szankciók hajthatóak végre ellenem vagy az intézményem ellen.

A pályázó intézmény hivatalos képviselőjének aláírása

Figyelem! A Pályázati űrlap 6. oldalán feltüntetett személy aláírása kerüljön ide!

Dátum: 2007. március 26.                                                                                      ……….………………………………………………

Hivatalos képviselő aláírása

Bélyegző

 

Csak közintézmények által benyújtott pályázat esetében kitöltendő:

Aláírásommal tanúsítom, hogy intézményem közintézménynek[15] minősül a 2007. évi Általános pályázati felhívás II. Adminisztrációs és pénzügyi részének 3.2 pontjában rögzített definíciója értelmében. Tudomásul veszem, hogy hamis nyilatkozat esetén adminisztratív és pénzügyi szankciók hajthatóak végre ellenem vagy az intézményem ellen.

 

Dátum: 2007. március 26.                                                                                     ……….………………………………………………

Hivatalos képviselő aláírása

Bélyegző[1] Kérjük, használja a Kódjegyzékben található kódokat!

[2] Az intézmény szerepe szerint lehet: küldő, fogadó vagy  közvetítő

[3] Kérjük, használja a Kódjegyzékben található kódokat!

[4] Kérjük, használja a Kódjegyzékben található kódokat!

[5] Kérjük, használja a Kódjegyzékben felsorolt kódokat!

[6] Kérjük, használja a Kódjegyzékben felsorolt kódokat! A legjobb közelítést válassza!

[7] Amennyiben nem egész heteket ad meg, akkor az alábbi példa szerint tüntesse fel: 1 hét + 3 nap

[8] Amennyiben nem egész heteket ad meg, akkor az alábbi példa szerint tüntesse fel: 1 hét + 3 nap

[9] Amennyiben nem egész heteket ad meg, akkor az alábbi példa szerint tüntesse fel: 1 hét + 3 na

[10] Kivéve a hátrányos helyzetű és a fogyatékossággal élő résztvevőket, akik számára az igényelt támogatást külön sorban tüntesse fel

[11] A hátrányos helyzetű résztvevők definícióját ld. a Pályázati kalauzban

[12] A fogyatékossággal élő személy definícióját ld. a Pályázati kalauzban

[13] A fogyatékossággal élő személy definícióját ld. a Pályázati kalauzban

[14] A fogyatékossággal élő személy definícióját ld. a Pályázati kalauzban

[15] A jelen pályázati felhívás szempontjából közintézménynek minősül a programban részt vevő országok által meghatározott valamennyi iskola és felsőfokú oktatási intézmény, továbbá minden olyan tanulási lehetőséget biztosító intézmény vagy szervezet, amely az elmúlt két évben éves bevételének több mint 50 százalékát közforrásból szerezte, vagy amely közintézmények vagy azok képviselői felügyelete alatt áll. Tanulási lehetőségnek minősül minden formális, informális és nem formális tanulási forma.