LEONARDO DA VINCI NEMZETI IRODA

MAGYARORSZÁG

  

LEONARDO DA VINCI PROGRAM

 

 

MOBILITÁSI PROJEKTEK - IDŐKÖZI BESZÁMOLÓ

2005-2006-os pályázati forduló

 

Támogatási szerződés száma:

L-A-HU/06/PL/302

Projektgazda:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Projekt címe:

Fiatal diplomás mérnökök szakmai gyakorlata

Projekt kezdete (év/hó/nap):

2006/06/01

Projekt vége (év/hó/nap)

2008/05/31

A beszámoló mely időszakra vonatkozik (év/hó/nap):

2006/06/01-tól

2007/06/30-ig

 

 
NYILATKOZAT

Alulírott ezennel kijelentem, hogy a jelen beszámolóban foglalt, illetve annak mellékletét képező adatok pontosak és mindenben megfelelnek a valóságnak. Különösképpen a beszámolóban feltüntetett pénzügyi adatok, melyek összhangban állnak a projektben szereplő partnereknek a projekt megvalósítása során felmerült tényleges kiadásaival. Jelen megállapítást a beszámolóban szereplő tevékenységeket végző partnerek képviselői elfogadták.

 

X Kérjük a Leonardo támogatás következő részének átutalását.

 

 Nem kérjük a Leonardo támogatás következő részének átutalását.

(Kérjük, válassza ki a megfelelőt!)

 

 

 

 

............................................................................................................

(A projektgazda hivatalos képviselőjének (a Támogatási Szerződés aláírójának) eredeti aláírása)

 

Név:                                                                            Dr. ZRINYI Miklós

A szerződéskötő intézményben betöltött munkakör:        rektorhelyettes

Dátum: 2007. Június 29.

 

 

A beszámolót 1 nyomtatott példányban, valamint elektronikusan (e-mailben vagy lemezen) az alábbi címre kérjük eljuttatni:

 

Leonardo Nemzeti Iroda

1438 Budapest 70, Pf. 508

leonardo@tpf.hu

 

 


 

IDŐKÖZI BESZÁMOLÓ A MOBILITÁSI PROJEKTEKRŐL

 

 

Az időközi beszámolóban a projekt megvalósításának eddigi alakulásáról, a beszámoló benyújtásáig eltelt időszakban elért eredményekről, valamint a továbbiakban induló külföldi gyakorlatok/tanulmányutak esetében megvalósítandó előrelépésekről kell számot adni.

 

A projektgazdánaknak bármely, az elvégzett és jelenleg folyó mobilitási tevékenységekkel kapcsolatos dokumentumot – beleértve a projektben résztvevő felekkel kötött szerződéseket, a kedvezményezetti beszámolókat és bármely egyéb, a támogatás kedvezményezettjei részére történt kifizetését igazoló dokumentumot – kérésre a Nemzeti Iroda rendelkezésére kell bocsátania.

 

I. ÖSSZEFOGLALÓ A PROJEKTBEN EDDIG VÉGZETT ÉS A JÖVŐBEN TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEKRŐL

 

Kérjük, adjon áttekintést a projekt során eddig végzett, jelenleg folyó és a projekt második szakaszában tervezett tevékenységekről az alábbi szempontok alapján:

§         a partnerkapcsolat alakulása

§         a projekt szervezésének menete

§         a projekt eddigi megvalósítása az eredetileg kitűzött célok tükrében

§         a projektben eddig elért eredmények

§         a projekteredmények folyamatos terjesztésének biztosítása

§         a projekt megvalósítása során eddig tapasztalt problémák

§         változások az eredeti ütemtervhez képest, és ennek okai

 

(Javasolt terjedelem: 2-3 oldal)

 

 

A benyújtott projekt eredeti célja a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) és a Budapesti Műszaki Főiskola (BMF) 30 friss diplomása átlagban 20 hét hosszúságú külföldi szakmai gyakorlatának megszervezése, társfinanszírozása volt. Az elfogadott projekt 18 kedvezményezettet támogatott.. A beszámolási időszakban 16 gyakorlat már folyik (illetve be is fejeződött).

Ezen időközi beszámolóban a hely rövidsége miatt elsősorban az adott időszakban történt új elemek ismertetésére kerül sor. Részletes információk találhatóak a www.nemzig.bme.hu honlapról elérhető BME Leonardo szakmai gyakorlatok résznél.

Partnerkapcsolat. E pályázat elkészítői, konzorciumi tagjainak többsége már 2000 óta együtt dolgozik, eddig 2 hasonló célkitűzésű projektet sikeresen megvalósítottak.

Megvalósítás, eddigi eredmények. A Leonardo program ismertsége, a végrehajtás szervezettsége tovább nőtt a két intézményben (BME, BMF). Ezt leginkább az bizonyítja, hogy két évre tervezett ösztöndíjak lényegében az első félévben elfogytak, a projekt várhatóan 1 év alatt teljesen megvalósul. A 16 már megkezdődött gyakorlat a keretében 10 EU országba utaztak kedvezményezettek. Az eddigi gyakorlatnak, a konzorciumi tagok számának megfelelően a legtöbben német nyelvterületre (AT, DE, 5 fő).

 


 

A szervezés menete (néhány fontosabb elem kiemelésével).

Szervezeti keretek. A BME-n 2002 óta létezik egy Leonardo Iroda. Az összes mobilitási és néhány egyéb (kísérleti, hálózatok) Leonardo projekt pénzügyeinek intézése közösen folyik. A szakmai tevékenység a két küldő intézmény koordinátorai Dudás Mária (BMF), Moson Péter (BME) irányításával folyik.

Tájékoztatás. Kiépülőben van a kari szakmai gyakorlatok felelősi rendszere. A hallgatók tájékoztatása a BME honlapról könnyen elérhető helyen (www.nemzig.bme.hu), a Központi Épület aulájában elhelyezett faliújságon, a Diákközpont segítségével történik, illetve egyéb fórumokon (pl. újság) történik.

Vállalati fogadókészség biztosítása. A hallgató szakmai profiljának megfelelő színvonalas munkahely biztosítása a gyakorlat minőségének legfontosabb eleme. Ez jelenleg több csatornán keresztül folyik: (i) az oktatók, a projekt korábbi bevált partnervállalatai; (ii) a LeoNet (www.leo-net.org) 26 európai ország több mint 100 intézményét tömörítő szervezete a külföldi szakmai gyakorlatok támogatására (a BME 2002 óta tag); (iii) a hallgatók, mentoraik egyéni kezdeményezése.

A kedvezményezettek kiválasztása. A kiválasztás alapszempontja a szakmai megfelelés, azaz a friss diplomás tanulmányinak megfelelő helyen dolgozzon. Előnyt élveznek a hátrányos helyzetűek. Törekszünk a projekt multiplikatív hatására (azaz az érintett vállalat jelenleg és a későbbiekben további, „nem leonardos” szakmai gyakorlatokra is fogadjon hallgatókat).

Felkészítés, nyomon követés. Az EU mobilitások minőségi elveinek megfelelően a gyakorlatok kettős (írásos dokumentumokkal igazolt) vállalati - egyetemi szakmai felügyelet (tutorálás - mentorálás) mellett folynak. A tevékenység megkezdését megelőzi egy írásos munkaterv összeállítása. Minden szinten nagy hangsúlyt fordítunk a modern kommunikációs technológiák alkalmazására (honlap, email, jelentések elektronikus változatban stb.). Mindemellett a projekt munkatársai (adminisztratív, szakmai) az összes érdeklődővel (ezek száma jelentősen meghaladja a tényleges Leonardo kedvezményezettekét) személyesen is elbeszélgetnek, testre szabottan határozzák meg a felkészülés (nyelvi, kulturális, szakmai, adminisztratív /pl. biztosítás, vízum/) legjobb módjait. A külföldi tartózkodás időszakában lehetőség szerint a helyszínen is meglátogatjuk a kedvezményezetteket, a fogadó vállalatokat. Ez utóbbi a Leonardo program átalakulásához kötődően különös hangsúlyt kapott. Minden régi partnerünket részletesen tájékoztattuk (lehetőség szerint személyesen) a várható változásokról.

Projekteredmények folyamatos terjesztése. A 2007. év az átmenet éve. A felsőoktatási szakmai gyakorlatok a Leonardo programból átkerülnek az Erasmus programba, viszont a friss diplomások továbbra is a Leonardo program keretében maradnak. A projekteredmények terjesztését minden szinten összekapcsoltuk a módosulások ismertetésével.

Egyetemi, főiskolai szint. Felfrissítésre került a honlap, a végzős hallgatók részletes információkat kapnak mind a futó projektekről, mind a most induló új programról.

Országos szint. Munkatársaink megosztják a Leonardo da Vinci II programban szerzett tapasztalataikat (többek között e projekt végrehajtása során is) a felsőoktatási Erasmus kollégákkal. Dudás Mária (BMF) több rendezvényen szerepelt, különösen a projektek elektronikus nyilvántartása területén igen aktív. Varga Ildikó (BME) meghívott előadóként „A külföldi szakmai gyakorlatok – az intézményi koordináció szemszögéből” címmel előadást tartott az „Erasmus szakmai gyakorlatok szervezése – tapasztalatok és lehetőségek” című konferencián.

 

 

 

Nemzetközi szint. A Leonardo II program befejezése jó alkalom az elmúlt 7 év eredményei nemzetközi ismertetésére is. Moson Péter és Varga Ildikó (BME) „Practical Placement Supported by European Programs” című előadásának vázlata elfogadásra került az ICEE2007 (International Conference on Engineering Education) konferenciára. Ez alapján cikk is készül. Az előadás angol nyelvű „abstarct”-ját a „SUMMARY in English” részbe beillesztettük. Megjegyezzük, hogy az ICEE2008 konferenciát Magyarországon rendezi meg a Pécsi Tudományegyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Ez alkalommal egy szekciót kívánunk szentelni a külföldi szakmai gyakorlatok témának.

Problémák, változások. Közvetlenül jelen projekt végrehajtása során különösebb probléma nem merült fel.

 

 

SUMMARY in English

The direct objective of this project is to organize and co-finance foreign practical placements for 18 young graduates of the Budapest University of Technology and Economics (BME) and the Budapest TECH (BPT) for an average of 20 weeks in length. In the given period 16 internships have been started (and partially finished). The beneficiaries worked in 10 different European countries. Correspondingly to the plans and the consortium members the largest number of placements was carried out in German speaking Austria and Germany (5).

Partnership. Most of the members of this consortium have realized together several Leonardo mobility projects since 2000 and among others 2 projects for young graduates.

Organization of the project (only some aspects due to the lack of space).

Information: homepage (www.nemzig.bme.hu), wall newspaper in the aula of the BME Central Building, good contacts with the students’ organizations.

Selection of the beneficiaries, host enterprises: several channels are used, as (i) existing higher education – enterprise partnership (based on earlier cooperation of professors, previous projects); (ii) the Leo-Net network, which gathers more than one hundred institutions from 26 countries to help each other in the foreign internship activity (www.leo-net.org); individual activity of the students.

Preparation, logistics, monitoring: The modern information technology (internet, email, electronic documents, and presentations) is widely used during the whole proves. The preparation needs (cultural, professional, linguistic, administrative are determined and carried out individually for all participating students. Compulsory elements of a contract are double tutorship, the existence of a written working plan.

Dissemination. This year for the higher educational practical placement is the year of transition from LdV II to the Erasmus, LdV III program. The dissemination of the results is parallel with the presentation of the new system. The organizers of this project are active in this process. Ms Maria Dudas (BPT) and Ms Ildiko Varga took part as invited lecturers in meeting organized by the Hungarian National Erasmus-Leonardo Office.

The paper of Ms Ildiko Varga and Mr. Peter Moson (title: Practical Placement Supported by European Programs) has been accepted for presentation at the International Conference on engineering education (ICEE2007). At the end of this summary we attach the abstract of the future presentation and publication.

 

 

 

“The educational programs of the European Union (EU) are linked to its budget periods of 7 years. This paper considers the practical placements of higher educational students, young graduates. Year 2007 is the end of EU Leonardo da Vinci (LdV) II program (which supported industrial internships on all level), and the start of some new programs containing similar activities. In the first part of the paper the authors describe and evaluate the results of the past 7 years presenting mainly the participation of Budapest University of Technology and Economics (BME) in the LdV program. BME is the largest Hungarian engineering school (70 % of Msc level diplomas, 25% of beneficiaries of Hungarian LdV practical placements). More than 400 students received scholarships for long LdV placements (3-5 month) abroad in the framework of 19 mobility projects (one of them was selected into the 5 best European higher educational mobility projects).Second part is devoted to the questions of the next 7 year term. The new EU Erasmus program will support both academic and practical placements of higher education students. The new EU Leonardo da Vinci III program is open for the young graduates. The work on the adaptation of the previous experiences to the current situation is discussed. The first author is a former member of the Hungarian Leonardo da Vinci Advisory Board, and LdV institutional coordinator of BME, a regular participant of ICEE(R) conferences. The second author is the LdV financial coordinator of BME. They believe that the paper can contribute to the development of practical placements, creation of new partnerships.”

 


 

II. A MOBILITÁSI TEVÉKENYSÉGEK ÁTTEKINTÉSE

 

Kérjük, töltse ki az alábbi táblázatot:

 

 

Szerződés szerint

Megvalósítás

A pályázat szerinti és a ténylegesen megvalósított kiutazások különbsége

= (1) - (5)

A pályázatban szereplő adatok

(1)

Befejezett külföldi gyakorlat/csere (2)

Jelenleg folyó külföldi gyakorlat/csere

(3)

A továbbiakban megvalósítandó külföldi gyakorlat/csere

 (4)

Total (5)=(2)+(3)+(4)

A kedvezményezettek száma

18

5

9

4

18

0

A külföldi gyakorlat/csere összidőtartama (hetekben)

360

104

170

86

360

0

 

 

III. Az idŐközi beszÁmolÓ mellÉkletei

 

Kérjük, az alább felsorolt dokumentumokat mellékelje az időközi tartalmi beszámolóhoz!

1.       Időközi pénzügyi és statisztikai beszámoló Excel-tábláit a RAP4LEO Adatbázisból kinyomtatva

Kérjük, az időközi beszámoló benyújtásáig megkezdődött kiutazásokra vonatkozóan vigye fel az adatbázisba a következő adatokat, amelyekből aztán az adatbázis az Excel-táblákat generálja:

·         Kiutazások adatai

·         Kedvezményezettek adatai

·         Partnerintézmények adatai

·         Felmerült projektköltségek (Időközi pénzügyi beszámoló)

Kérjük, hogy ne az adatbázis egyes oldalait nyomtassa ki, hanem az adatbázis által generált Excel-tábla füleit!

Kérjük, hogy az időközi pénzügyi beszámoló összefoglaló pénzügyi táblázatát tartalmazó oldalát hitelesítse intézménye hivatalos képviselője aláírásával és pecsétjével!

2.       Kedvezményezetti kérdőíveket a RAP4LEO Adatbázisból elküldve

Kérjük, ellenőrizze, hogy a RAP4LEO adatbázisban minden kedvezményezett, aki a szakmai gyakorlatát/tanulmányútját befejezte, kitöltötte-e az online kedvezményezetti kérdőívet. A kitöltött kérdőíveket nem kell kinyomtatni, elegendő az adatbázison keresztül online elküldeni a Nemzeti Irodának.

3.       A befejeződött gyakorlatok/tanulmányutak a kedvezményezetti munkanaplók/beszámolók 20%-ának másolatát

4.       A kedvezményezettel és a fogadó intézménnyel kötött szerződés másolatát minden egyes kiutazásra vonatkozóan

5.       Az Europass Mobilitási Igazolványnak vagy a fogadó intézmény egyéb igazolásának másolatát minden egyes megvalósított szakmai gyakorlatról/tanulmányútról. Az igazolásnak tartalmaznia kell a fogadott kedvezményezett nevét, a külföldi gyakorlat/tanulmányút pontos időtartamát, valamint az elvégzett feladatok/szakmai program bemutatását.

6.       Azon kedvezményezettek hátrányos helyzetét igazoló dokumentumokat, akik számára már a moblitási pályázatban igényeltek és kaptak plusz 50%-os megélhetési támogatást, és az időközi beszámoló benyújtásáig lezárult a gyakorlatuk.

A támogatás második részlete átutalásának feltétele az eddig átutalt támogatás 70%-ának felhasználása.