LEONARDO DA VINCI NEMZETI IRODA

MAGYARORSZÁG

 

 


 

LEONARDO DA VINCI PROGRAM

 

 

MOBILITÁSI PROJEKTEK

IDŐKÖZI BESZÁMOLÓ

 

 

A támogatási szerződés száma:HU/05/PL/302

A projekt kezdete és vége (év/hó/nap): 2005. június 1.

A projekt hossza (hónap): 2007. május 31.

A projekt címe: Fiatal diplomás mérnökök szakmai gyakorlata

A szerződéskötő intézmény: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

A beszámoló mely időszakra vonatkozik

2005. június 1. – 2006. június 30.

Szerződés módosítás(ok)

Igen       Nem X

 

 
NYILATKOZAT

Alulírott ezennel kijelentem, hogy a jelen beszámolóban foglalt, illetve annak mellékletét képező adatok pontosak és mindenben megfelelnek a valóságnak. Különösképpen a beszámolóban feltüntetett pénzügyi adatok, melyek összhangban állnak a projektben szereplő partnereknek a projekt megvalósítása során felmerült tényleges kiadásaival. Jelen megállapítást a beszámolóban szereplő tevékenységeket végző partnerek képviselői elfogadták.

 

 Kérjük a Leonardo támogatás következő részének átutalását.

 

 Nem kérjük a Leonardo támogatás következő részének átutalását.

(Kérjük, válassza ki a megfelelőt!)

 

 

.....................................................................................................................................................................

(A szerződéskötő intézmény hivatalos képviselőjének (a Támogatási Szerződés aláírójának) eredeti aláírása)

 

Név:                                                                                                    Dr. Zrinyi Miklós

A szerződéskötő intézményben betöltött munkakör:                                rektorhelyettes

Dátum: Budapest, 2006. június 30.

 

 

A beszámolót 1 nyomtatott példányban, valamint elektronikusan (e-mailben vagy lemezen) az alábbi címre juttassák el:

 

Leonardo Nemzeti Iroda

1438 Budapest 70, Pf. 508

leonardo@tpf.hu

 

 


 

IDŐKÖZI BESZÁMOLÓ A MOBILITÁSI PROJEKTEKRŐL

 

 

Az időközi beszámolóban a projekt megvalósításának eddigi alakulásáról, a beszámoló benyújtásáig eltelt időszakban elért eredményekről, valamint a továbbiakban induló külföldi gyakorlatok/csereprogramok esetében megvalósítandó előrelépésekről kell számot adni.

 

A beszámoló az alábbi területeket foglalja magába:

·         a projektben eddig végzett főbb tevékenységek összefoglalása (max. 3 oldal)

·         a projekt során eddig elvégzett, jelenleg folyó és a projekt második szakaszában induló mobilitási tevékenységek felsorolása és részletes leírása: a külföldi gyakorlatok/csereprogramok helyszíne, időtartama, témája és a képzési/gyakorlati terület

·         a projekt pénzügyi helyzetének jelenlegi állása, beszámolás az eddigi kiadásokról/bevételekről, valamint a projekt második szakaszára tervezett kiadások/bevételek előrejelzése.

 

A szerződéskötő intézménynek bármely, az elvégzett és jelenleg folyó mobilitási tevékenységekkel kapcsolatos dokumentumot (pl. a Leonardo da Vinci ösztöndíj kedvezményezetteknek történő kifizetéséről szóló dokumentumokat) a Nemzeti Iroda kérésére be kell nyújtania.

 

I. ÖSSZEFOGLALÓ A PROJEKTBEN EDDIG VÉGZETT ÉS A JÖVŐBEN TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEKRŐL

 

Kérjük, adjon áttekintést a projekt során eddig végzett, jelenleg folyó és a projekt második szakaszában tervezett tevékenységekről az alábbi szempontok alapján:

 

§         a partnerkapcsolat alakulása

§         a projekt szervezésének menete

§         a projekt eddigi megvalósítása az eredetileg kitűzött célok tükrében

§         a projektben eddig elért eredmények

§         a projekteredmények folyamatos terjesztésének biztosítása

§         a projekt megvalósítása során eddig tapasztalt problémák

§         változások az eredeti ütemtervhez képest, és ennek okai

 

(Javasolt terjedelem: 2-3 oldal)

 

Az időközi beszámolóhoz mellékelje továbbá:

 

§         a kedvezményezetti munkanaplók/beszámolók 20%-nak másolatát,

§         a kedvezményezettel és a fogadó intézménnyel kötött szerződés másolatát (amennyiben ezt eddig még nem juttatta el a Nemzeti Irodához) minden egyes kiutazásra vonatkozóan,

§         az Europass Mobilitási Igazolványnak vagy a fogadó intézmény egyéb igazolásának másolatát minden egyes megvalósított szakmai gyakorlatról/tanulmányútról. Az igazolásnak tartalmaznia kell a fogadott kedvezményezett nevét, a külföldi gyakorlat/tanulmányút pontos időtartamát, valamint az elvégzett feladatok/szakmai program bemutatását.

 

 

A projekt célja a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) és a Budapesti Műszaki Főiskola (BMF) 30 fiatal diplomása átlagban 20 hét hosszúságú külföldi szakmai gyakorlatának megszervezése, társfinanszírozása. A beszámolási időszakban 16 gyakorlati szerződés született, 12 gyakorlat sikeresen befejeződött, 4 folyik. A maradék 14 hely is már elosztásra került. Néhány további adat: 10 férfi – 6 nő, BME 13 – BMF 3 kedvezményezett.

E pályázat elkészítői, konzorciumi tagjainak többsége már 2000 óta együtt dolgozik, eddig 5 magasabb évfolyamú (BME kb. 210, BMF kb. 150 kreditpont) hallgatók külföldi szakmai gyakorlatát szervezték, szervezik meg a Leonardo program keretében. A friss diplomás kategóriában először 2004-ben pályázott a két intézmény. Az eredetileg 2 évre tervezett projekt ösztöndíjai már az első szemeszterben elfogytak. E sikeren felbuzdulva született a mostani projekt, melyett megduplázott kedvezményezetti létszámmal került elfogadásra.

 

A projekt szervezésének menete (néhány fontosabb elem kiemelése)

 

A szervezeti keretek, tájékoztatás tekintetében jelen projekt épít azon módokra melyek a korábbi (összességében kb. 15) Leonardo mobilitási projektekhez kapcsolódva jöttek létre. Ezek fő elemei. A BME 2002-ben létrehozta (hasonlóan az 1999 óta létező EU Socrates / Erasmus Irodához) a Leonardo intézményi koordinátor feladatkört. Az összes mobilitási és néhány egyéb (kísérleti, hálózatok) Leonardo projekt pénzügyeinek intézése közösen folyik (ezen projekt vezetője a BME Leonardo pénzügyi koordinátora). Kiépülőben van a kari szakmai gyakorlatok felelősi rendszere. A hallgatók tájékoztatása a BME honlapról könnyen elérhető helyen (www.tudig.bme.hu), a Központi Épület aulájában elhelyezett faliújságon, a Diákközpont segítségével történik. Hasonló szervezeti keretek léteznek a Budapesti Műszaki Főiskolán is.

 

Vállalati fogadókészség biztosítása. Korábbi tapasztalatok bizonyítják, hogy a kedvezményezettek szakmai profiljának megfelelő színvonalas munkahely biztosítása a gyakorlat minőségének legfontosabb eleme. Ez jelenleg több csatornán keresztül folyik: (i) az oktatók, a projektek korábbi bevált partnervállalatai; (ii) a LeoNet (www.leo-net.org) 26 európai ország több mint 100 intézményét tömörítő szervezete a külföldi szakmai gyakorlatok támogatására (a BME 2002 óta tag); a fiatal diplomások egyéni kezdeményezése (erre hasonlóan más EU országok gyakorlatához, figyelembe véve a korosztály specialitásait a jövőben mind inkább szeretnénk építeni).

 

A szakmai gyakorlatok minősége végzettek esetében különösen fontos. A kivitelezésben felhasználjuk az Európa Tanács mobilitásokra vonatkozó ajánlásait, korábbi Leonardo kísérleti, hálózati projektek tapasztalatait (pl. MESIPA – Evaluating Student Industrial Placement Abroad, www.cefi.org; FACE – www.face.net.tc ). A tevékenységeket az EU dokumentumokban megfogalmazott 9 alapelv (Statement of Principles on Quality in Educational Mobility) szerint csoportosítva mutatjuk be.

(1) Munkaterv. Minden kedvezményezettre kötelező, az elkészítés „csapatmunka”, részt vesznek benne a projekt fő szereplő: vállalati szakemberek, egyetemi oktatók, a fiatal diplomás, a projektvezetés.

(2) Elismertetés. A téma még pontosításra vár végzettek esetén. Vállalati igazoló (esetenként ajánló) levelet, illetve EUROPASS bizonyítványt kaphatnak a részvevők.

(3-4) Felkészítés. Egyénre szóló, személyes, az egyetemi konzulens (mentor) szakmai, a projekt vezetés kulturális, adminisztratív, igény szerint nyelvi felkészítést végez, szervez meg.

(5) Mentor. A program kettős (vállalati – egyetemi) írásos formában megfogalmazott mentorálás mellett folyik.

(6) Logisztika. Lásd a már fenn említett szervezeti kereteket. A kommunikáció fő eszköze az email, telefon, illetve a honlapok (a korábbiak mellett még http://tutor.nok.bme.hu ).

(7) Értékelés. Jelenleg a Leonardo dokumentumok segítségével történik. Tervezünk egy konferenciát az új projekttípus tapasztalatairól.

(8-9) Visszaintegrálás nem releváns e projektben, a felelősségek jól definiáltak, minden részvevő számára ismertek.

 

Eredmények terjesztése (disszemináció). Több szinten folyik. Magyarországon újságcikkek, TV műsor, elektronikus eszközökkel (honlap, internetes újság), hallgatói találkozók, faliújság stb.

 

A projekt vezetés (Varga Ildikó koordinátor, Dudás Mária BMF képviselő, Moson Péter BME Leonardo intézményi koordinátor) többnyire meghívott előadóként, felkért hozzászólóként beszámolt ezen és a hasonló LdV projektekről különböző rendezvényeken, felhasználva az eseményeket tapasztalatcserére, új kapcsolatok építésére. Néhány ezek közül: Oslo, 2005 (Dudás, Varga). Nemzetközi "Mobilitási Nívódíj" átadási ceremónia. Film a projektekről, poszter, vitafórum. Szakcikk a témáról, pl.: P. Moson, I. Varga: Quality of EU Leonardo mobility projects university – enterprise. International Conference on Engineering Education. Proccedings (ICEE05 Gliwice, Poland.  July 25-29, 2005). Könyv, CD ISSN 1562-3580 (287-290. oldal). www.ineer.org.

 

SUMMARY (in English)

The objective of this project is to organize and co-finance foreign practical trainings for 30 young graduates of the Budapest University of Technology and Economics (BME) and the Budapest Polytechnic (BMF) for an average of 20 weeks in length each. In the given period 16 internships have been contracted, 12 of them has been successfully completed, 4 are undergoing. The remaining 14 scholarships have been distributed. Some other data: male participants 10, female participants 6, BME graduates 13, BMF graduates 3.

Most of the members of this consortium have carried out together several Leonardo mobility projects since 1999 for higher year students (ca. 210 and 150 ECTS) of BME, BMF. It is the second common project for young graduates. The first – experimental - one was accepted and successfully realized in 2004-2005. This success lead to an increased (doubled) number of beneficiaries.

Organization of the project (some more important elements)

Organization, information is based on the structure created in the framework of earlier LdV projects (about 15). The main elements are: BME Leonardo Unit (institutional coordinator, faculty responsible, joint financial management of all mobility and some other LdV projects – the head of the financial unit is the coordinator of this project). Homepage (www.tudig.bme.hu), wall newspaper in the aula of the Central Building, good contacts with the students’ organizations. Similar structure exist at Budapest Polytechnic as well.

Host enterprises. Earlier experience shows that to find an appropriate, corresponding to the knowledge of beneficiary, enterprise is the crucial element of the quality of internship. Several channels are used: (i) existing higher education – enterprise partnership (based on earlier cooperation of professors, previous projects); (ii) the Leo-Net network, which gathers more than one hundred institutions from 26 countries to help each other in the foreign internship activity (www.leo-net.org); individual activity of the young graduates (in the future, followed the EU practice and the special target group the increase of this part is planned).

The quality of practical placements is especially important for young graduates. The EU recommendations are applied parallel to the experience obtained from earlier Leonardo pilot, network projects (e.g. MESIPA – Evaluating Student Industrial Placement Abroad, www.cefi.org; FACE – www.face.net.tc). The activities follows below according to the 9 EU “Statement Principles on Quality in Educational Mobility”.

(1) A written learning plan is a must. It is the result of a team work (enterprise, HE, beneficiary).

(2) Recognition is under discussion. The young graduates may receive an EUROPASS certificate and a Letter of Recommendation from the enterprise etc.

(3-4) Preparation is individual, personal (professional, cultural, administrative, linguistic /if needed/).

(5) Mentor. The internship is carried out under regulated by written documents double tutorship (HE – enterprise).

(6) Logistics. See partly above. Modern ICT is used widely. Another home page: http://tutor.nok.bme.hu .

(7) Evaluation. At this moment it is by the Leonardo documents. A conference is planned about the results.

(8-9) Reintegration is not relevant to this project, responsibilities are well defined.

 

The project management (Ms. I. Varga project coordinator (BME), Ms. M. Dudás (BMF), Mr. P. Moson )BME Leonardo institutional coordinator) puts great emphasis on dissemination (newspapers, television, seminars, conferences, professional publications, etc.). Here we mention only the Leonardo mobility award winnig ceremony in Oslo (2005, Dudás, Varga), and the publication: P. Moson, I. Varga: Quality of EU Leonardo mobility projects university-enterprise. International Conference on Engineering Education and Research. Gliwice, Poland, July 25-29, 2005. See www.ineer.org .

 

 


II. A PARTNEREK ADATAI

 

Kérjük, hogy a RAP4LEO Adatbázisból nyomtassa ki a küldő, a fogadó és a közvetítő partnerek adatait tartalmazó táblázatokat, és csatolja ezeket az időközi bezámolóhoz.

 

III. A KIUTAZÁSOK ADATAI

 

Kérjük, hogy a RAP4LEO Adatbázisból nyomtassa ki a kedvezményezettek adatait tartalmazó táblázatot és csatolja azt az időközi beszámolóhoz.

 

IV. KEDVEZMÉNYEZETTI KÉRDŐÍVEK

 

Kérjük, figyeljen rá, hogy a RAP4LEO adatbázisban minden kedvezményezett, aki a szakmai gyakorlatát/tanulmányútját befejezte, kitöltse a kedvezményezetti kérdőívet. A kérdőívek kinyomtatása nem szükséges, de az időközi beszámoló elfogadásához elengedhetetlen, hogy minden egyes kedvezményezett kitöltse azt.

 

IV. A MOBILITÁSI TEVÉKENYSÉGEK ÁTTEKINTÉSE

 

Kérjük, töltse ki az alábbi táblázatot:

 

 

Szerződés szerint

Megvalósítás

A pályázat szerinti és a ténylegesen megvalósított kiutazások különbsége

= (1) - (5)

A pályázatban szereplő adatok

(1)

Befejezett külföldi gyakorlat/csere (2)

Jelenleg folyó külföldi gyakorlat/csere

(3)

A továbbiakban megvalósítandó külföldi gyakorlat/csere

 (4)

Total (5)=(2)+(3)+(4)

A kedvezményezettek száma

30

          14

4

12

30

0

A külföldi gyakorlat/csere összidőtartama (hetekben)

600

299

71

230

600

0

 

 

V. IDŐKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

 

Kérjük, hogy a RAP4LEO Adatbázisban készítse el időközi pénzügyi beszámolóját. Ezt követően nyomtassa ki a kitöltött táblázatot és az intézmény pecsétjével, valamint a hivatalos képviselő aláírásával ellátva csatolja azt az Időközi beszámolóhoz.

 

A támogatás második részlete átutalásának feltétele az eddig átutalt támogatás 70%-ának felhasználása.