Kérdőív a centralizált pályázatokban szereplő magyar partnerek számára

 

 

       I.      Alapadatok

 

A magyar partnerintézmény neve:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

 

Az intézmény telephelye (település, irányítószám, utca, házszám):

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

A kapcsolattartó személy neve:

Dr. Moson Péter

Elérhetőségi adatai (e-mail, telefon):

moson@tutor.nok.bme.hu

A projekt száma:

F/99/1/065768/PI/I.1.1.a/FPI

 

A projekt gazdasági ágazat/szektor szerinti besorolása:  5.

(1. Mezőgazdaság, 2. Kereskedelem, 3. Közgazdaság, 4.Vendéglátás/Idegenforgalom, 5. Műszaki/Ipari, 6. Informatika/Multimédia/Távoktatás, 7. Humán)

 

A projekt címe:

Methodology for the Evaluation of Student Industrial Placements Abroad (MESIPA)

 

A főpályázó neve:

CEFI (Comité d'Etudes sur les Formation d'Ingénieurs)

 

A főpályázó országa:

Franciaország

 

A résztvevő országok száma:    6

A résztvevő intézmények száma:            6

A projekt munkanyelve:            angol

A projekt kezdete:        2000. január 15.

A projekt vége: 2001. május 31.

A projekt teljes költségvetése: 176.760 EURO

A magyar partnerre eső költségvetés: 5928 EURO

A teljes Leonardo támogatás: 123.082 EURO

A magyar partnerre eső Leonardo támogatás: 5928 EURO

Az összes munkanap száma a projektben: 807,05

A magyar partner által a projekt érdekében elvégzett munkanapok száma: 148

 

    II.      Hogyan kapcsolódtak be a projektbe? (Több válasz is megjelölhető)

 

1 - Korábbi együttműködés folytatásaként          x

2 - Partnerkereső adatbázis segítségével              

3 - Más intézmény ajánlására                               

4 - Személyes kapcsolatok révén                        x

5 - Internetes honlapok révén                              

6 - Egyéb módon, éspedig………………………………………………………………………       

 

 III.      Ki kezdeményezte a magyar pályázó részvételét?

 

1 - A magyar partnert a főpályázó hívta meg a projektbe    x

2 - A magyar partner talált a főpályázóra, vagy

3 - Nem eldönthető, mert …………………………………………………………………………

 

  IV.      Mi jellemezte kapcsolatukat a többi intézménnyel a projektmunka során?

 

1 - Csak a főpályázóval/koordinátor intézménnyel volt jelentősebb munkakapcsolatuk

2 - A partnerek egy részével szoros munkakapcsolatban álltak

3 - Valamennyi partnerrel szoros munkakapcsolatban álltak    x

 

     V.      Kérjük, saját becslésére alapozva adja meg, hogy a magyar partner átlagos havi e-mail forgalma hogyan alakult a projekt idején és – ha a projekt már befejeződött – a projekt lezárását követően!

 

 

Kapott

e-mailek száma havonként

Küldött

e-mailek száma havonként

 

A projekt idején

A lezárást követően

A projekt idején

A lezárást követően

A főpályázóval

10

3

10

3

A többi partnerrel

2

1

2

1

A magyar résztvevők egymással

10

3

10

3

Egyéb szereplőkkel

(de a projekthez köthetően)

3

5

3

5

 

Megjegyzés:

A projekt legfontosabb közös tevékenységei a 3 workshop keretében valósultak meg.

A kért email szám a projekttel kapcsolatos levelezésre becsült érték. A hazai koordinátor a projekt céljára létrehozott könyvtárában megőrzött fontosabb levelek száma jelenleg 96.

 

  VI.      Az Ön szubjektív megítélése szerint mennyire volt egyenrangú partner a magyar intézmény a projektmunka során?

                       

1 - Teljes mértékben, valamennyi lényeges szakmai kérdésbe bevontak  x

2 - Csak részfeladatokat kaptunk, bár egy-egy területen kulcsszerepet játszottunk

3 - Csak jelképes volt a szerepünk az egész együttműködésben, az egy-egy területre korlátozódott

 

VII.      Megítélése szerint melyik állítás áll legközelebb a valósághoz?

 

1 – Főleg mi tanultunk a projektből a partnereinktől (a partnereink egy részétől)  x

2 – Főleg a partnereinknek (partnereink egy részének) volt lehetősége tanulni tőlünk a projekt keretében

3 – A résztvevők kölcsönösen sokat tanultak egymástól

 

VIII.      A projekt kapcsán született-e olyan új külföldi kapcsolata, ami hosszabb távúnak ígérkezik?

           

1 - Igen    x

2 - Nem

 

  IX.      Ha igen, akkor mely országok mely intézményeivel?

 

Ország megnevezése

Intézmény megnevezése

Franciaország

CEFI

 

 

 

 

Megjegyzés: Az egész konzorcium tervezi a munka folytatását, az egyszerűség kedvéért jelöljük a koordinátor intézményt.

 

 

     X.      Kérjük, sorolja fel a projekt keretében a magyar partner által elvégzett legfontosabb feladatokat!

 

1. Összefoglaló készítése a magyar felsőoktatásról, mérnökképzésről.

 

2. Esettanulmányok írása BME szakmai gyakorlatok terén szerzett tapasztalatairól.

 

3. Részvétel a közös munkában, bemutató előadások tartása a workshopok keretében.

 

4. A projekt tevékenységeinek bemutatása az ICEE 2001 konferencián.

 

5. A projekt fő eredménye, az Útmutató ("Practical Guide") használata, terjesztése.

 

  XI.      Kérjük, hogy a felsorolás alatti bekeretezett mezőben fontossági sorrendben adja meg annak a legfeljebb 5 tartalmi vonatkozásnak a betűjelét, amelyet a projekt eredményei között a legfontosabbnak tart!

 

A.     Az adott ágazat/szektor szakképzési színvonalának emelése

B.     A gazdaság szereplőinek bevonása a képzésbe

C.     A gazdaság szereplőinek bevonása a képzés szerkezetének, tartalmának meghatározásába

D.    A gyakorlati képzés színvonalának emelése, lehetőségeinek bővítése

E.     Szakképzés-pedagógiai módszertani innovációk

F.      Új tananyag kifejlesztése

G.    Új oktatási segédanyag vagy eszköz kifejlesztése

H.    Távoktatási lehetőségek bővítése, információs technológiák alkalmazása

I.       Tanárok továbbképzése

J.      A projektben résztvevők – és esetleg más intézmények – tartós együttműködésének megalapozása, network létrehozása

K.    Már meglévő vagy a projekt során létrehozott eredmények terjesztése

L.     Az európai dimenzió erősítése

M.  Nyelvi kompetenciák megerősítése

 

 

 

A legfontosabb   --------------------------------------------------------------------------------- D

 

A 2. legfontosabb -------------------------------------------------------------------------------- E

 

A 3. legfontosabb -------------------------------------------------------------------------------- G

 

A 4. legfontosabb --------------------------------------------------------------------------------- J

 

Az 5. legfontosabb ------------------------------------------------------------------------------- L

 

XII.      Volt-e ezek között olyan, amely az eredeti projekt célkitűzései között nem vagy nem ilyen hangsúllyal szerepelt?

 

Nem szerepelt:

 

1. ------------------------------------------------------------------------------------------------- J

 

2. --------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szerepelt, de nem ilyen hangsúllyal:

 

1. ------------------------------------------------------------------------------------------------ G

 

2. --------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

XIII.      Mi(k) a projekt konkrét produktuma(i) ? Kérem, mutassa be a projekt termékét max. 5 sorban.

 

A projekt legjelentősebb eredménye egy ÚTMUTATÓ ("Practical Guide") elkészítése külföldi szakmai gyakorlatok szervezéséhez, értékeléséhez. E 130 oldalas dokumentum egyrészt egy információ forrás 6 európai ország helyzetéről, másrészt tanácsadó a szervezéshez, harmadrészt példa gyűjtemény az egyes partnerek sikeres tevékenységeiből. Honlap: http://www.cefi.org/STAGES/GUIDE_M.HTM

 

XIV.      Milyen nyelve(ke)n készült(ek)  projekttermék(ek)?

 

angolul (részben franciálul)

 

 

XV.      Kereskedelmi forgalomba kerül(t)-e a projekttermék?

 

1- Igen, legalábbis egy részük

2- Még nem, de tervezik

3- Nem, egyelőre nincs is tervben

 

XVI.      Nyilvánosan hozzáférhető, szabadon használható (lesz) a projekttermék?

 

1 - Igen

2 - Még nem lehet tudni, talán

3 - Nem

 

XVII.      Ki használja-e a projektterméket jelenleg? Jelölje meg valamennyi igaz állítást!

 

1- A főpályázó

2 - Valamennyi partner, aki a projektben részt vett

3 - A résztvevő intézmények egy része

4 - A magyar partner

5 - A fejlesztésben résztvevő intézmények

6 - A fejlesztésben résztvevő személyek

7 - Más intézmények vagy személyek a főpályázó országában

8 - Más intézmények vagy személyek egyéb külföldi országban

9 - Más intézmények vagy személyek Magyarországon

10 - Egyéb, éspedig: mindenki, aki a hálózaton hozzáfér.

 

XVIII.      Ha Magyarországon valaki használja a produktumot, kérem, ismertesse a használókat, a használat célját és módját max. 5 sorban.

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen az utóbbi időkben jelentősen megnőtt a külföldi szakmai gyakorlatra utazó magyar hallgatók száma. Jelenleg csak e projekt magyar menedzsmentje 4, a Leonardo program által is támogatott, projektben kb. 100 szakmai gyakor-latot szervezett, illetve most valósít meg. E munkában rendszeresen használtuk a MESIPA projekt részeredményeit.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

XIX.      Kérjük, jellemezze a főpályázó és a magyar partner részvételének intenzitását és kiegyensúlyozottságát az egyes fázisokban! Válaszait az alábbi, 5 fokú skála segítségével adja meg:

1 – egyáltalán nem vett részt benne

2 – részt vett benne, de nem övé volt a főszerep

3 – a többi résztvevővel azonos intenzitással vett részt benne

4 – átlagon felüli intenzitással vett részt benne

5 – gyakorlatilag egyedül végezte

 

 

A főpályázó

A magyar partner

A projektötlet születése

1  -  2  -  3  -  4  -  5

1  -  2  -  3  -  4  -  5

A pályázat elkészítése

1  -  2  -  3  -  4  -  5

1  -  2  -  3  -  4  -  5

A tényleges munka eltervezése a pályázat elnyerése után

1  -  2  -  3  -  4  -  5

1  -  2  -  3  -  4  -  5

A fejlesztő munka koncipiálása, a fejlesztendő termék(ek) meghatározása

1  -  2  -  3  -  4  -  5

1  -  2  -  3  -  4  -  5

A fejlesztő munka végrehajtása

1  -  2  -  3  -  4  -  5

1  -  2  -  3  -  4  -  5

A munkatalálkozók szervezése

1  -  2  -  3  -  4  -  5

1  -  2  -  3  -  4  -  5

A munkatalálkozókon való részvétel

1  -  2  -  3  -  4  -  5

1  -  2  -  3  -  4  -  5

A projekt (ön)értékelése

1  -  2  -  3  -  4  -  5

1  -  2  -  3  -  4  -  5

Az elkészült termék kipróbálása, tesztelése

1  -  2  -  3  -  4  -  5

1  -  2  -  3  -  4  -  5

Az eredmények terjesztése Magyarországon

1  -  2  -  3  -  4  -  5

1  -  2  -  3  -  4  -  5

Az eredmények terjesztése külföldön

1  -  2  -  3  -  4  -  5

1  -  2  -  3  -  4  -  5

A projekt keretein túli együttműködés szervezése

1  -  2  -  3  -  4  -  5

1  -  2  -  3  -  4  -  5

 

XX.      A magyar fél részéről a projektben résztvevők száma:

 

Összesen                                                                      6                         

Ebből:

vezető beosztású dolgozók                                            4

tanárok                                                                         ……

nem tanár beosztott dolgozók                            1

diákok                                                                          ……

egyéb, éspedig pénzügyi koordinátor…………….        1

 

XXI.      A magyar fél részéről a külföldre kiutazók száma                  3

 

XXII.      A magyar résztvevők által külföldön eltöltött napok száma összesen

 

(kiutazó * nap)                                                                        11


 

 

XXIII.      Kérjük, sorolja fel az eddigi összes olyan magyarországi eseményt / tevékenységet, amely a projekt, illetve a projekt eredményeinek a hazai szakmai közönséggel való megismertetését szolgálta! (Szükség esetén használjon külön lapot!)

 

A projekt keretében kifejlesztett ÚTMUTATÓ ("Practical Guide") elhelyezésre került a BME szakmai gyakorlatokkal foglalkozó honlapján. Cím: http://tutor.nok.bme.hu (kattintson a szakmai gyakorlatok szóra). Az ugyanezen honlapon ismertetett szakmai gyakorlatok megvalósításánál felhasználásra kerültek a MESIPA projekt keretében szerzett tapasztalatok.

 

A projekt eredményeinek megismertetésére Claude Maury koordinátor és Moson Péter magyar koordinátor egy szakcikket írt "Evaluation of Student Industrial Placements Abroad". Moson Péter előadást tartott a témáról az ICEE (International Conference on Engineering Education) 2001. konferencián. (A konferenciáról információ, illetve a cikk teljes szövege elérhető az iNEER (International Network for Engineering Education) szervezet honlapjáról www.ineer.org , vagy közvetlenül a http://fie.engrng.pitt.edu/icee/ honlapon (keressen a szerző, Moson Péter, nevére).

 

XXIV.      Milyen további disszeminációs eseményt / tevékenységet terveznek a következő 6 hónapban?

 

Mivel az ÚTMUTATÓ ("Practical Guide") csak nemrég (2001. május 31.) készült el végleges változatban, a szélesebb körű hazai disszemináció most következik. Ennek keretében a projektben, a magyar koordinátor mellett, érdekelt munkatársak Dr. Ijjas István (BME Socrates programfelelős), Dr. Jobbágy Ákos (BME oktatási igazgató), Dr. Lógó János (BME alternáló mérnökképzési felelős) különböző fórumokon mind az egyetem belül (pl. Egyetemi Tanács anyagai, oktatási dékánhelyettesek értekezlete), mind országosan (Magyar Rektori Konferencia) bemutatják, felhívják a figyelmet e dokumentumra.  

 

XXV.      További források biztosítása esetén a projekt eredményeinek/termékeinek milyen terjesztését látná célszerűnek? Írja a potenciális célcsoportokat és a lehetséges módszereket, médiumokat.

 

A Leonardo projekt konzorciuma tervezi a munka folytatását, kifejlesztett elvek teljeskörű, kísérleti alkalmazását külföldi szakmai gyakorlatok szervezésére, értékelésére.

A projekt egy ilyen 2. szakaszában a BME részt venne a rendszer kipróbálásában "pilot csoportokon", illetve az eredmények kiterjesztésében a kelet-közép európai térségre (lévén a BME volt az egyetlen e térségbeli részvevő).

 

XXVI.      Beváltotta-e a projekt a hozzá fűzött várakozásokat az Ön intézménye számára?

                       

1 - Teljes mértékben

2 - Nagyobb részben igen

3 - Közepesen

4 - Inkább nem

5 - Egyáltalán nem

 

XXVII.      Hogyan érzi, helyt állt az Önök intézménye a projektben?

 

1 - Teljes mértékben

2 - Nagyobb részben igen

3 - Közepesen

4 - Inkább nem

5 - Egyáltalán nem

 

XXVIII.      Az alábbiak közül fontossági sorrendben adja meg a betűjelét annak az 5 tényezőnek, amely Ön szerint a projekt legnagyobb értékének, erősségének tekinthető?

 

1. …I...                        2. …H        3. …E         4. …B        5. …M

 

A.     A projekt alapos eltervezése, koncipiálása

B.     A projekt szervezése

C.     A projekt finanszírozásának mértéke

D.    A projekt finanszírozásának stabilitása

E.     Az együttműködő partnerek szakmai színvonala, a projekt számára rendelkezésre álló humán erőforrás

F.      Az együttműködő partnerek infrastruktúrája, amelyet a projekt használt

G.    Az együttműködő partnerek meglévő – projekten kívüli – kapcsolati hálója

H.    A projekttermék szakmai színvonala

I.       A projekttermék újszerűsége, a kreatív, innovatív fejlesztő munka

J.      A szakmai együttműködés menedzselése

K.    Az együttműködés szakmai hozama

L.     A különböző megközelítések megismerése, versengése, a szakmai viták

M.  A résztvevők nyelvtudása, nemzetközi teamben való kommunikációs képessége

N.    Kívülről / „felülről” érkező segítség

O.    Az eredmények terjesztése, közkinccsé tétele, a disszemináció

P.      A közös európai tér építése

Q.    A résztvevők elégedettsége a projekttel

 

XXIX.      Az alábbiak közül fontossági sorrendben adja meg a betűjelét annak az 5 tényezőnek, amely Ön szerint a projekt legnagyobb hiányosságainak, gyengeségeinek tekinthető?

 

1. …Q...                      2. ……            3. ……            4. ……            5. ……

 

A.     A túlzott adminisztráció

B.     A szerződéskötés csúszása

C.     A kifizetések csúszása

D.    Nehézkes együttműködés a partnerekkel

E.     Nehézkes együttműködés a főpályázóval

F.      Nyelvi készségek által akadályozott kommunikáció

G.    Gondolkodási/kulturális különbségek által akadályozott kommunikáció

H.    A partnerek szakmai színvonala

I.       Speciális szaktudások hiánya

J.      Nehezen átlátható feltételrendszer

K.    Túl magas kötelező önrész

L.     Hiányzó személyi feltételek a magyar intézménynél (pl. kevés az idegen nyelvet jól beszélő szakember a feladatokhoz képest, stb.)

M.  Egyeseknél az érdekeltség hiánya a minőségi munkavégzéshez

N.    Kívülről / „felülről” jövő támogatás elégtelensége

O.    A humán erőforrás elégtelensége a vállalt feladatokhoz képest

P.      Az eredmények terjesztése, közkinccsé tétele, a disszemináció

Q.    Az anyagi erőforrások elégtelensége a vállalt feladatokhoz képest

 

Megjegyzés: Q. A magyar partner Leonardo támogatását a pályázathoz képest gyakorlatilag a felére csökkentették. Mindemellett az eredetileg vállalt feladatok döntő többségének eleget tettünk.

Egynél több pont megjelölésére nem vállalkozom, mivel  a felsorolt választási lehetőségekkel nem tudtam azonosulni (pl. bejelölhető lenne az "A. A túlzott adminisztráció", ami általában jellemzője az EU projekteknek, de ebben az esetben ez semmivel se volt több az átlagnál). A bejelölt Q pontnál is az anyagi erőforrások "szűkössége" szót használtam volna az "elégtelensége" helyett.

           

 

XXX.      Mit tart a részvétel legnagyobb hasznának a magyar pályázó számára? Adja meg sorrendben a felsorolásból az öt legfontosabbnak a betűjelét.

 

1. …C...                      2. …E         3. …F         4. …H        5. …L

 

A.     Új fejlesztési források bevonása

B.     Lehetőség külföldi tapasztalatok szerzésére

C.     Tapasztalatszerzés EU-s együttműködésben

D.    Tapasztalatszerzés a nemzetközi projektek menedzselésében

E.     Lehetőség a projekttermék együttműködés keretében való fejlesztésére

F.      Lehetőség az elkészült produktum használatára

G.    A projekt eredményeinek konkrét hasznosulása a napi munkában

H.    A nemzetközi kapcsolatrendszer bővítése

I.       Új gondolatok / gondolkodásmód megismerése

J.      Új gondolatok / gondolkodásmód meghonosítása a magyar partnerintézményben

K.    Jelentős hozzájárulás az intézmény további fejlődéséhez / fejlesztéséhez

L.     Az intézmény presztízsének, elismertségének növekedése

M.  A nyelvi készségek fejlődése a magyar partnerintézménynél

 

 

XXXI.      Részt venne-e újra egy Leonardo projektben?

 

1 – Nem, mert ...................................................................................................................

2 – Talán

3 – Feltétlenül, mert ...........................................................................................................

 

4 - Igen, már tervezzük a pályázat benyújtását, mert ............................................................

 

5 - Igen, már beadtuk a pályázatot. (Száma: Kettő, 2001-ben elfogadott, ezen projektben közreműködők részvételével megvalósuló, mobilitási pályázatunk: INFTRAIN Leonardo mobility project (HU/01/PL/217), STAGES D'ÉTÉ Leonardo mobility project (HU/01/PL/202). )

 

XXXII.      A magyar intézmény jelenlegi részvétele egyéb nemzetközi együttműködésekben, EU-programokban

 

1. SOCRATES (elsősorban ERASMUS)

 

2. SOCRATES (más programok, pl. Comenius, Minerva)

 

3. CEEPUS

 

XXXIII.      A magyar intézmény tervezett részvétele egyéb nemzetközi együttműködésekben, EU-programokban

 

1. SOCRATES (Erasmus)

 

2. Leonardo da Vinci

 

3. Más programok (pl. az európai oktatási térség témához kapcsolódóan)

 

XXXIV.      Van-e bármilyen közös projektje Leonardós partnereivel?

 

1 - Nincs (jelenleg, de tervezzük)

2 - Igen

 

A projekt címe:            

Finanszírozásának (fő) forrása:

Időtartama:       -tól                   -ig

 

 

 

 

Köszönjük, hogy válaszolt kérdéseinkre!

 

Mártonfi György                                                                       Tordai Péter

OKI Kutatási Központ                                                             Leonardo Nemzeti Iroda

1051 Bp. Dorottya u. 8.                                                           1082 Bp. Üllői út 82.   

Tel: 318-5093                                                                          Tel: 210-97-00

martonfigy@oki.hu                                                                   tordai@tpf.hu