LEONARDO DA VINCI NEMZETI IRODA

MAGYARORSZÁG

  

LEONARDO DA VINCI PROGRAM

 

 

MOBILITÁSI PROJEKTEK – záróBESZÁMOLÓ

2005-ös és 2006-os pályázati forduló

 

Támogatási szerződés száma:

HU/05/PL/302

Projektgazda:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Projekt címe:

Fiatal diplomás mérnökök szakmai gyakorlata)

Projekt kezdete (év/hó/nap):

2005/06/01

Projekt vége (év/hó/nap)

2007/05/31

 

NYILATKOZAT

 

Alulírott ezennel kijelentem, hogy a jelen beszámolóban foglalt, illetve annak mellékletét képező adatok pontosak és mindenben megfelelnek a valóságnak. Különösképpen a beszámolóban feltüntetett pénzügyi adatok, melyek összhangban állnak a mobilitási projekt szervezése és a kedvezményezettek felkészítése során felmerült, valamint a projektben tervezett külföldi gyakorlat(ok)/csereprogram(ok) teljesítésével kapcsolatban felmerült mobilitási költségekre fordított tényleges kiadásokkal.

 

x Kérjük a Leonardo támogatás hátralevő részének átutalását.

 

 Nem kérjük a Leonardo támogatás hátralevő részének átutalását.

(Kérjük, válassza ki a megfelelőt!)

 

 

 

 

............................................................................................................

(A szerződéskötő intézmény hivatalos képviselőjének (a szerződés aláírójának) eredeti aláírása)

 

Név: Dr. ZRINYI Miklós

A szerződéskötő intézményben betöltött munkakör: rektorhelyettes

Dátum: 2007. július 05.

 

 

A beszámolót 1 nyomtatott példányban, valamint elektronikusan (e-mailben vagy lemezen) az alábbi címre kérjük eljuttatni:

 

Leonardo Nemzeti Iroda

1438 Budapest 70, Pf. 508

leonardo@tpf.hu

 


 

I. A PROJEKT ÁTTEKINTÉSE

 

1.       A PROJEKT ÖSSZEFOGLALÁSA

 

Kérjük, adjon rövid (egy oldalas) áttekintést mobilitási projektjük fő tartalmi elemeiről (témák, technológiai és képzési területek, partnerek, a kiutazás programja), a projektben elért eredményekről, valamint az eredmények terjesztésének módjairól, sikerességéről.

Fejtse ki a külföldi gyakorlatok/tanulmányutak hasznosságát a kedvezményezettek szempontjából, és mutassa be, milyen módon ismerték el a megszerzett kompetenciákat.

 

Kérjük, a projekt áttekintését angol, francia vagy német nyelven is szíveskedjen elkészíteni, és a beszámolóhoz mellékelni.

 

A projekt célja a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) és a Budapesti Műszaki Főiskola (BMF) 30 fiatal diplomása átlagban 20 hét hosszúságú külföldi szakmai gyakorlatának megszervezése, társfinanszírozása volt. A 2005-ös országos pályázati keretből ténylegesen 35 friss diplomás utazott külföldi munkavégzésre, mivel a Miskolci Egyetem által koordinált HU/05/PL/303 projekthez kapcsolódó partnerszerződés keretében lehetőség nyílt 5 további gyakorlatra. A részvevők számának lehetőség szerinti növelése a projektvezetés tudatos törekvése. A további leírások, táblázatok nem vonatkoznak erre az 5 „kiegészítő” kedvezményezettre.

A jelen mobilitási projekt statisztikáját vizsgálva összefoglalhatjuk, hogy a fogadó vállalatok között jelen voltak korábbi partnerek és új vállalatok is. Az országok tekintetében Németország és Olaszország volt a helyszíne a projekt keretében megvalósított gyakorlatok felének (8+7=15), de további 8 európai országba is utaztak hallgatóink. A szakmai megoszlás erős építész túlsúlyt mutat (15/30), ahogyan azt a pályázatunkban is jeleztük ebben a szakmában a legnagyobb az érdeklődés és az igény, a nők – férfiak aránya 13/17, 43% - 57% volt.

A BME 1999 óta vesz részt a Leonardo Programban, lényegében változatlan menedzsmenttel. Ez már a hatodik projekt, ahol közösen pályázott a BME és a BMF. A BME 2002-ben létrehozta a Leonardo intézményi koordinátori funkciót (hasonlóan a már korábban megalakult Socrates / Erasmus Irodához, melyet szintén egy intézményi koordinátor vezet). Jelen projektet is az egyetem e szervezeti egysége nyújtotta be.

A projektmenedzsment korábbi stratégiáját – az érdeklődők toborzása, vállalatok felkutatása, majd kedvezményezett-vállalat párosítás – új gyakorlat váltotta fel, amelyet a friss diplomások és oktatók nagyobb aktivitása jellemzett, a projektmenedzsment szerepe csökkent a gyakorlatok létrejöttében, viszont nőtt a minőség biztosításának irányában. Mindezt kedvező változásnak tekintjük, amely fejlődést több éves Leonardo mobilitási tevékenység alapozott meg. Az 2005-ös évben már jelentős mennyiségi (csak a Leonardo program keretében összesen 98 új külföldi szakmai gyakorlat – hallgatói, friss diplomás - megszervezésére volt lehetőség), és minőségi (ezt mutatja például, hogy az egyik projektünk bekerült Európa 5 legjobb mobilitási projektje közé, és 2005-ben az Oslóban megrendezett „Conference on Valorization and Quality in Mobility” Leonardo rendezvényen elismerésben részesült) növekedést is vont maga után.

A szakmai gyakorlatok jelentősége a friss diplomások számára a munkavállalás szempontjából egyre nő. A szakmai tudás gyarapodásán túl, a magas szintű nyelvtudás és a munkatapasztalat egyaránt fontos elemei az álláskereső életrajzának. Ezen túl kiemelendő, hogy a Leonardo gyakornokok nemzetközi kapcsolati tőkére tesznek szert, ami különösen vonzó lehet lehetséges munkáltatóik szempontjából.

A Leonardo programban való részvétel a felsőoktatási intézmények kapcsolatrendszerét is növelte. Hálózatokhoz csatlakoztunk (Leo-Net, FACE), a menedzsment tudatos disszeminációs tevékenységet folytat (sajtó, TV, szemináriumok – konferenciák, szakcikkek stb.). Itt csak az International Conference on Engineering Education keretében elhangzo(tt) két angol nyelvű előadást, cikket említünk meg. 2005: Quality of EU Leonardo mobility projects university-enterprise; 2007: Practical Placements Supported by European Programs. Lásd. www.ineer.org.

Összességében megítélésünk szerint a HU/05/PL/302 mobilitási projektet a konzorcium sikeresen végrehajtotta, a projekt hozzájárult a szakmai gyakorlatok szerepének növeléséhez.

A Leonardo da Vinci programról, beleértve ezt a projektet is további információk találhatóak a BME Nemzetközi Igazgatóság honlapján www.nemzig.bme.hu a Leonardo / Szakmai gyakorlatok részre kattintással.

 

 

 

SUMMARY (in English)

The objective of this project was to organize and co-finance foreign practical trainings for 30 young graduates of the Budapest University of Technology and Economics (BME) and the Budapest Polytechnic (BMF) for an average of 20 weeks in length each. Finally the implemented project carried out an increased program; there were 35 young graduates on practical training with Leonardo support granted from the 2005 national budget (the additional 5 beneficiaries were financed in the framework of a partner agreement with the University of Miskolc HU/05/PL/303 project). The following tables and statistics will not include these 5 beneficiaries.

Summarizing the statistics of this mobility we can state that the list of the host institutions includes previous partner companies and new partners besides them as well. Concerning the countries of the placements Germany and Italy gave the half of the beneficiaries (8+7=15), but there were another 8 European countries offering placements. The professional participation is not balanced, there were 15 architecture students out of 30, as we already anticipated it in our application this group of young graduates are the most active in looking for practical training, and there is a definite need for them as well. The female – male ratio was 13/17 ; 43% - 57%.

BME has been participating in the Leonardo Mobility Program since 1999 and the organization was carried out by basically the same management unit. This is the sixth joint project of BME and BMF. Foreign practical placements have found their place in the organizational structure of BME, following the establishment of the Leonardo Institutional Coordinator function in 2002 (similarly to the Socrates/Erasmus Office, which is led by an institutional coordinator as well).

The successful Leonardo projects of the previous years created a wider interest among the young graduates and the professors of the higher educational institutions, the outcome of which was a more active participation of beneficiaries and staff members in setting up student-company co-operations. The former strategy of the Leonardo project management – recruiting interested people and companies and then pairing them – has been replaced by a new practice, which was based on the greater activity of young graduates and teachers. The project management therefore had lesser role in placing the students, but its role in quality issues became more significant. We consider it an improvement, which was made possible by years of hard work establishing Leonardo mobility at BME, BMF. In 2005 it resulted a significant  quantitative ( in 2005 alone BME-BMF were awarded financing for 98 Leonardo placements, students and young graduates) and qualitative (a project of BME has been chosen as one of the five best European mobility projects and it was presented and praised at a conference in Oslo in 2005) growth as well.

For the young graduates the professional experience is getting more and more important in the process of finding employment. Besides the attained professional skills, the high level foreign language competencies and the foreign work experiences are all very important part of the CV of a job seeker. It should also be underlined that the Leonardo trainees gain international enterprise connections, business relations, which might be very attractive for prospective employers.

The participation in the Leonardo Program has increased the networking potentials of participating higher educational institutions as well. We joined Leonardo networks (e.g. Leo-Net, FACE) and the project management puts great emphasis on dissemination (newspapers, television, seminars, conferences, professional publications, etc.). Here we mention only 2 lectures, publications at the International Conference on Engineering Education. 2005: Quality of EU Leonardo mobility projects university-enterprise. 2007: Practical Placements Supported by European Programs. See www.ineer.org .

Our overall opinion is that BME-BMF have successfully implemented the HU/05/PL/302 mobility project and contributed to the development of the significance of foreign practical placements.

More information about the activity related to the Leonardo da Vinci program and this project www.nemzig.bme.hu .

 

 

 

2.       A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA

 

Írja le és értékelje a külföldi gyakorlat/tanulmányút előkészítésére, szervezésére, nyomonkövetésére, értékelésére és terjesztésére vonatkozó tevékenységeket az alábbi öt alpont segítségével.

 

2.1. A PROJEKT INDÍTÁSA

 • az együttműködés indítása: a fogadó intézmények kiválasztása, a partnerek szerepének tisztázása a munkaprogramban, szerződéskötés a partnerek között
 • a kedvezményezettek mobilitását akadályozó tényezők bemutatása (adminisztratív, jogi illetve gyakorlati tényezők) és a lehetséges megoldások keresése
 • források felkutatása a projekt finanszírozásához (miért pont a Leonardo da Vinci program, egyéb finanszírozási források)

 

 

 

Az együttműködés indítása

Ezen projekt a BME, BMF korábban sikeresen megvalósított 5 Leonardo da Vinci hallgatói mobilitási projektjét (HU/00/PL/205, HU/01/PL/217, HU/02/PL/210, HU/03/PL/203; HU/04/PL/210) és egy friss diplomást (HU/04/308) követte. A harmadik projekt jelölt volt a 2004. évi magyarországi „Mobilitási Nívódíj” elismerő címre magasabb évfolyamú hallgatók külföldi szakmai gyakorlatának megszervezésében.

A konzorciumi tagok egy részével (egyéb partnerek: INSA de Rennes, TU Berlin), vállalatok (Opsira, RLE) már több éve együttműködünk oktatási-, ipari kapcsolatok témában.

A vállalati fogadókészség megszervezésében a pályázók, illetve mentoraik támaszkodhattak még a Danube által képviselt Leo-Net hálózatra (www.leo-net.org), mely 26 európai ország kb. 150 intézményét (köztük 2002 óta a BME) tömöríti a Leonardo szakmai gyakorlatok megszervezését segítő céllal.

A kedvezményezettek mobilitását akadályozó tényezők

Komolyabb akadályozó tényező nem volt. A jelentősebb utánajárást kívánók között megemlítenénk a német munkavállalási engedély beszerzése kérdését. Ez a téma is 2005-től érdemben megoldódott, leegyszerűsödött.

Források felkutatása

Hasonlóan a korábbi évekhez a külföldi szakmai gyakorlatok még mindig nem általánosak a hazai felsőoktatásban. A Leonardo program nyújtotta lehetőséggel élve a felsőoktatási intézmények igyekeznek növelni e gyakorlatok számát. A Leonardo támogatást szinte minden esetben kiegészítette valamilyen vállalati hozzájárulás is (ami időnként nem egyszerűen dokumentálható: pl. olcsóbb szállás, étkezés, szakmai – kulturális programon való részvétel biztosítása). Aláhúzandó, hogy célunk és már évek óta gyakorlat is, hogy a Leonardo program keretében megvalósult gyakorlatok mellett a vállalatok fogadjanak további, nem Leonardo finanszírozott, hallgatókat is. Ilyen például a jelen projekt esetében a konzorciumi tag RLE német cég. Előfordult az is, hogy az együttműködés eredményeként magyar kedvezményezettek a német Leonardo keret terhére végeztek munkát.

 

 


 

2.2. A KÜLFÖLDI GYAKORLATOK/CSEREPROGRAMOK ELŐKÉSZÍTÉSE

 • a kedvezményezettek toborzásánál és kiválasztásánál alkalmazott szempontok
 • a kedvezményezettek munkaprogramjának kialakítása a fogadó intézménnyel
 • Pszichológiai, kulturális és nyelvi felkészítés biztosítása a külföldi gyakorlat (esetleg tanulmányút) előtt és alatt. Ön szerint szükséges a felkészítés továbbfejlesztése, ha igen, milyen lehetőségeket, módszereket lát erre?
 • az utazás, szállás, az egészség és személyi biztosítás szervezése

 

A kedvezményezettek toborzása, kiválasztása

A nyertes projekt, a részvétel lehetősége széleskörűen meghirdetésre került intézményi szinten (honlap – www.nemzig.bme.hu, internetes újság, intézményi Leonardo faliújság stb.). Törekedtünk arra, hogy az egyetem, a főiskola minél több kara végzettje részesüljön a támogatásban. Kiépülőben van (hasonlóan a Socrates / Erasmus programhoz) a kari Leonardo koordinátorok rendszere is.

A jelentkezők elkészítették a pályázati anyagaikat (idegen nyelvű szakmai önéletrajz; motivációs levél; oktatói ajánlólevél a mentorálás elvállalásának jelzésével; vállalati fogadókészség, rövid munkaterv; felkészítési igény megjelölése stb.). A kiválasztás ez alapján történt elsősorban a szakmai szempontokat figyelembe véve.

 

Munkaprogram

Együtt kerül kidolgozásra (vállalat – kedvezményezett) a mentor egyetértésével.

 

Pedagógiai, kulturális és nyelvi felkészítés

A projekt keretében megvalósult szakmai gyakorlatok többségükben különböző időpontban különböző országok különböző vállalatainál kerültek lebonyolításra. Így egyedi, sokszínű felkészítésre volt szükség. Mindemellett kialakultak közös elemek, melyekből néhányat felsorolunk:

·                     A koordinátor személyesen minden érdeklődő végző hallgatónak, friss diplomásnak eligazítást tart. Ennek fő témái: a Leonardo program bemutatása, a vállalati fogadókészség felkutatási módjainak vizsgálata, pedagógiai felkészítés az előkészítő tárgyalásokra (vállalat - egyetem, szakmai - pénzügyi), a pályázás feltételei (tanulmányi eredmény, vállalati fogadókészség, egyetemi mentor, rövid munkaprogram stb.), a kulturális, nyelvi felkészítés bemutatása (honlapok, segédletek, tanfolyamok stb.).

·                     Miután a pályázás alapfeltételei (ls. előbb) teljesültek a pénzügyi és asszisztens koordinátorok, az oktató mentor részletezik, megszervezik, részben megvalósítják a pedagógiai, kulturális, nyelvi és szakmai felkészítést az adott hallgató esetére.

·                     A tényleges tevékenység, mint már jeleztük egyedi. Néhány példát felsorolunk: személyre szóló, vagy kiscsoportos nyelvi felkészítés, a Franciaországba irányuló szakmai gyakorlatokat segítette egy anyanyelvi munkatárs (BME Francia Tagozat Ipari Kapcsolatok Iroda).

Mostanáig ezen projektekben szakértő által tartott pszichológiai felkészítés nem volt. Mivel a BME egy másik projektcsaládjánál ez bevált (Nyári szakmai gyakorlatok Spanyolországban), terveztük volna itteni bevezetését is (lásd 3.4. pont).

Személyre szabott nyelvi felkészítést a 30 kedvezményezettből mindössze 11 kapott. Ennek okai közt van, hogy többen már pályázatukban jelezték, hogy nincsenek nyelvi problémáik (külföldi részképzésben, idegen nyelvű képzésben vettek részt…), illetve a gyakorlat megkezdése előtt már nem állt rendelkezésre elegendő idő. Ez utóbbi azért lehetséges, mivel a BME Leonardo Iroda a pályázatok fogadását, elbírálását, megszervezését a hallgatók érdekében rugalmasan intézi, amint létrejön a megegyezés a cég, a hallgató és az egyetem közt és a pályázat teljes, a lehető leggyorsabban szervezéssel lehetővé tesszük az elnyert gyakorlat megkezdését. Erre a gyors reagálásra nagy szükség van, hiszen a cégek többnyire egy bizonyos feladatra alkalmazzák a gyakornokokat, ami nem teszi lehetővé, hogy hosszadalmas előkészítés előzze meg a kiutazást. Frissen végzett egyetemistákról lévén szó, nem is kívánatos a munkakezdés késleltetése. Sajnálatos módon így nem volt lehetőség az elnyert felkészítési összeg teljes felhasználására, bár 1-2 esetben segített volna a pályázónak.

 

Utazás, szállás, biztosítás

A menetjegyek, a biztosítás megvétele alapvetően a friss diplomás pályázó feladata volt. A szállást a kedvezményezett intézte, tipikusan a fogadó fél segítségével.

 

 

 

2.3. A PROJEKT NYOMONKÖVETÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE

 • a kedvezményezettek mentorálása és támogatása érdekében tett lépések
 • a projekt szakmai felügyeletének biztosítása (a külföldi gyakorlatok/tanulmányutak szakmai tartalmának biztosítása, a partnerek vállalt szerepének betartása, stb.)
 • a projekt folyamatos értékelésére alkalmazott módszerek és a fenntarthatóság biztosítása érdekében tett lépések

 

A kedvezményezettek mentorálása, szakmai felügyeletének biztosítása

A projektben résztvevő friss diplomások szakmai felügyelete kettős (vállalati – egyetemi) tutorálás, mentorálás mellett folyik. A támogatás nagymértékben kiutazásuk előtt megkezdődött, megtörtént. Valamennyi adminisztratív problémájukkal a BME Leonardo Iroda munkatársaihoz fordulhattak. A szakmai jellegű problémák megoldásához elsősorban az egyetemi mentor, esetenként az adott kar kijelölt felelőse járult hozzá (például Vegyész-, Közlekedésmérnöki Karok). A végzett hallgatóknál többnyire a diploma témavezetője az egyetemi mentor. Azok a gyakorlati helyek, ahova a kedvezményezettek elhelyezkedtek gyakran személyes egyetemi, vagy hallgatói kapcsolatok eredményei, ezért a szakmai munka színvonala, illetve a gyakornoki igényhez való illeszkedése adott. Lehetőség szerint a szakmai mentorok (vállalati - egyetemi) személyesen is találkoztak.

 

A projekt értékelése, fenntarthatóság

A projekt értékelését a friss diplomások időközi illetve végső beszámolója alapozta meg. A szakmai tevékenység leírásán kívül olyan kérdésekre is válaszolniuk kellett, ami a projektmenedzsment munkáját értékeli, és válaszaik alapján azt fejlesztjük is.

Értékelést végzett a Leonardo Nemzeti Iroda rendszeres monitoring látogatásával, az ez alapján készülő jelentésekkel, jelölésekkel különböző díjakra.

E projekt menedzsment munkatársai 19 Leonardo mobilitási projektet nyertek el, ebből eddig mindet határidőre sikeresen megvalósították. Ez bizonyítja a fenntarthatóságot, mely érdekében persze sok minden történik, így partnerkapcsolat építés minden szinten (intézmény, országos, nemzetközi), TV, újság, szakcikkek, konferencia előadások stb. E lépések részletezése később (Terjesztés) kerül sor.

 

 

 

2.4. A KÜLFÖLDI GYAKORLAT/TANULMÁNYÚT ELISMERÉSE

 • a külföldi gyakorlat/tanulmányút érvényesítése és tanúsítása, valamint a kedvezményezettek által szerzett szakmai tapasztalatok elismerése érdekében tett intézkedések, elért eredmények
 • Csatolja a kedvezményezettek részére kiállított igazolás/tanúsítvány egy másolati példányát!

 

Ebben a körben ez nehezebb kérdés, mint a hallgatók viszonylatában.(ott diplomamelléklet, kreditpont, praktikum szemeszter stb. jönnek szóba).

A kedvezményezetteknek lehetőségük van EUROPASS bizonyítvány megszerzésére is E projektekben ez nem tekinthető általánosnak.

A formális elismertetés mellett a kedvezményezettek többsége jól elvégzett munkája után a vállalattól egy tanúsító iratot (ajánlólevél stb.) kapott, melyet be tud építeni majd későbbi álláskereső dokumentumai közé.

 

 

 

2.5. AZ EREDMÉNYEK TERJESZTÉSE

 • a project során szerzett tapasztalatok és az elért eredmények széleskörű terjesztésének módszerei, célcsoportjai és fórumai

 

Projekteredmények folyamatos terjesztése. 2007. év az átmenet éve, a felsőoktatási szakmai gyakorlatok a Leonardo programból átkerülnek az Erasmus programba, a friss diplomások fiatal munkavállalókként megmaradnak a Leonardo programban. A projekteredmények terjesztését minden szinten összekapcsoltuk a módosulások ismertetésével.

Egyetemi, főiskolai szint. Felfrissítésre kerültek a honlapok (www.nemzig.bme.hu – „Leonardo, Szakmai gyakorlatok” rész), a hallgatók részletes információkat kapnak mind a futó projektekről, mind a most induló új programról.

Országos szint. Munkatársaink megosztják a Leonardo da Vinci II programban szerzett tapasztalataikat (többek között e projekt végrehajtása során is) a felsőoktatási Erasmus kollégákkal. Varga Ildikó (koordinátor) meghívott előadóként „A külföldi szakmai gyakorlatok – az intézményi koordináció szemszögéből” címmel előadást tartott az „Erasmus szakmai gyakorlatok szervezése – tapasztalatok és lehetőségek” című konferencián és más a Tempus Közalapítvány által szervezett tájékoztató értekezleteken is.

Nemzetközi szint. A Leonardo II program befejezése jó alkalom az elmúlt 7 év eredményei nemzetközi ismertetésére is. Moson Péter és Varga Ildikó (BME) „Practical Placement Supported by European Programs” című előadása elfogadásra került az ICEE2007 (International Conference on Engineering Education) konferenciára, cikk jelenik meg (csatolva) a konferencia kiadványában. Megjegyezzük, hogy az ICEE2008 konferenciát Magyarországon rendezi meg a Pécsi Tudományegyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.

 

 

 

2.6. FELMERÜLT NEHÉZSÉGEK ÉS JAVASLATOK

 • a projekt megvalósítása során felmerült nehézségek és megoldásaik
 • javaslatok a Nemzeti Iroda és az Európai Bizottság számára a program egyes elemeivel kapcsolatban, valamint a pályázók még hatékonyabb segítésére
 • A jövőben szívesen pályázna a Leonardo da Vinci programban?

 

Problémák, változások. A bolognai folyamat bevezetése miatt, a magyar felsőoktatás lényeges változásokon ment át. A szakmai gyakorlatok szerepe még nem tisztázódott az képzési rendszerben. Az elmúlt évek bizonyították a gyakorlatok fontosságát, mind a munkatársak, mind a hallgatók szívesen vesznek részt továbbra is ezek szervezésében, megvalósításában. 2007 őszére az ezen projektet követő HU/06/PL/302 projekt megvalósítása is érdemben befejeződik. Az új Leonardo da Vinci 3 programban beadásra került egy hasonló célú projekt a fiatal munkások kategóriában, de sajnos időközben értesültünk róla, hogy nem nyert támogatást. Ezzel egy évek óta tartó pozitív hatású folyamat megtorpanni látszik.

 

 


 

3.       AZ EREDMÉNYEK AZONOSÍTÁSA

 

Számoljon be az elért eredményekről a projekt különböző szereplői (kedvezményezettek, küldő- és fogadó intézmények, közvetítő intézmények) szemszögéből, valamint mutassa be a projekt további hatásait az adott szektorra, illetve régióra nézve az alábbi öt alpont segítségével!

 

3.1. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE

 • Adjon rövid áttekintést a projekt megvalósulásáról (résztvevő országok, partnerek, a külföldi gyakorlatok/csereprogramok tartalma…) a támogatásra elfogadott pályázatban foglaltakhoz képest!

 

A projekt keretében 30 fő szakmai gyakorlatára került sor. Közülük 17 férfi, 13 nő. Nyolc fő Németországban; heten Olaszországban; hárman Ausztriában, ketten-ketten Franciaországban, Svédországban, 1 - 1 fő Belgiumban, Görögországban, Hollandiában, Nagy-Britanniában dolgozott. Spanyolországban, volt. A kedvezményezettek közül 24-en a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 6-an a Budapesti Műszaki Főiskola végzett  hallgatói voltak. A projekt futamideje 2 év volt.

Összességében elmondható, hogy valamennyi gyakorlat sikeres volt, komolyabb problémáról senki nem számolt be. Szakmailag és személyes fejlődésüket tekintve viszont nagyon hasznosnak találták a hallgatók.

 

 

3.2. A PROJEKT EREDMÉNYEI A KEDVEZMÉNYEZETTEK SZEMPONTJÁBÓL

 • készségek fejlődése (szakmai képzettség/kompetencia, idegennyelvi készségek, interkulturális és szociális készségek, viselkedés, alkalmazkodókészség, számítástechnikai készségek…)
 • a nemek közti esélyegyenlőség elősegítése
 • a munkaerő-piaci integráció elősegítése
 • a szociális kirekesztettség elleni küzdelem elősegítése (hátrányos helyzetű fiatalok, fogyatékkal élők)
 • a szakképzési és humánerőforrás területen dolgozó szakemberek képzése (a különböző képzési rendszerek ismeretének elősegítése, tapasztalatcsere a szakképzés vonatkozásában, új számítástechnikai ismeretek, szaknyelvi ismeretek…)
 • egyéb idetartozó információ.

 

A kedvezményezettek által megfogalmazott előnyöket, szakmai és emberi tapasztalatokat saját szavaikkal kívánjuk közreadni. Az itteni idézetek jól reprezentálják azokat az előnyöket, amelyek a legtöbb beszámolóban megjelentek. Megjegyzendő még, hogy a gyakorlatok igen magas szakmai színvonalon folytak:

Stocker Katalin Németország: „Az Erasmus-szal kint töltött tanévnek és az idegennyelvű érettségimnek köszönhetően nem volt szükségem előzetes nyelvi felkészítésre. Úgy érzem a gyakorlat időtartama alatt nagyfokú önállóságra tettem szert…”

Szabó Péter, Svédország: „A Leonardo program remek lehetőség tapasztalatok szerzésére, a rálátás szélesítésére, egy karrier elindítására, csak ajánlani tudom.”

Szentirmai Boglárka, Olaszország: ”Megismerhettem a hazaitól eltérő munkamódszerrel rendelkező építészstúdió munkáját, hozzáállását, építészeti gondolkodásmódját, technikai, technológiai újdonságait. Későbbiekben értékes szakmai kapcsolatokat alakíthattam ki olasz építészekkel, társtervezőkkel. Személyes szempontból, megtanultam önállóan megoldani problémákat, élethelyzeteket, fejlesztettem nyelvtudásomat, beszédkészségemet, mind szakmai, mind köznapi szinten”

Szesztai Szonja, Olaszország:”…az eltöltött idő nem csak szakmailag volt nagyon fontos, hanem hozzásegített az ottani kultúra, életforma megismeréséhez, mindeközben fejlesztettem nyelvtudásomat, számítógépes ismereteimet, lehetőséget adott az átmenetre, hogy a diákélet után megismerkedjem a munkával járó kötelességekket, a beilleszkedés menetét, a rendszeresség megszokását és annak elfogadását.”

Anka Áron, Németország:”…a külföldön szerzett munka- ill. élettapasztalat, a szaknyelv elsajátításán túl, egy rendkívül jó referenciát biztosít mindenki számára egy-egy otthoni munkalehetőség megpályázásánál.”

Rajnai Csaba, Hollandia:”Az irodában a holland munkatársaim teljes természetességgel beszéltek egymás közt is angolul, nehogy kirekesszenek bárkit a társalgásból. Ennek egyetlen hátránya, hogy nagy elhatározás szükséges a holland nyelv tanulásához. Én is csupán a próbálkozásig jutottam,…A külföldön töltött hónapok a későbbiekben egyértelmű előnyt jelentenek a pályakezdő mérnöknek az elhelyezkedésben, A építészeknek pedig Hollandia kötelező!”

 

 

3.3. A PROJEKT HASZNOSSÁGA AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK SZEMPONTJÁBÓL ÉS EGYÉB HATÁSOK

 • a projekteredmények beépítése az intézmény képzési tervébe
 • szektoron belüli fejlesztések (vállalatok közti együttműködés, az adott szektor képzési szükségleteire adott válaszok)
 • regionális fejlesztés elősegítése
 • az oktatási/képzőintézmények és a munkaerőpiac közti együttműködés (szociális partnerek bevonásával, ahol ez lehetséges)
 • a képzőintézmények nemzetközi kapacitásának erősítése (oktatói tanulmányutak esetében)
 • az európai szakképzési rendszerek közti konvergencia elősegítése (oktatói tanulmányutak esetében)
 • egyéb idetartozó információ

 

Hazánkban a műszaki felsőoktatás képesítési követelményei előírjták a szakmai gyakorlat elvégzését. A fentiek miatt a BME kari (szakok) tantervei több, kevesebb mértékben szintén tartalmaztak szakmai gyakorlatot.

A jelentős hallgatói igény igazolásául álljon itt a BME Diákközpont gondozásában (felelős kiadó: Veres Gábor) készült "A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Friss Diplomásainak Elhelyezkedési Esélyei” című 2005. szeptemberében megjelent 40 oldal terjedelmű kérdőíves felmérést összegező, értékelő kiadvány néhány sora. A vezetői összefoglaló részben (2. oldal) az alábbiak olvashatók: „Ahogy az elmúlt hat évben, úgy most is az egyetemi képzés fő gyengesége a szakmai gyakorlatok hiánya, vagy nem kielégítő aránya az oktatás egészén belül. A pályakezdők gyakorlatának hiányát egyre több gazdálkodó emeli ki.”. Hasonlóan nyilatkoznak (szakmai, nyelvi ismeretek nem elégséges volta) a vállalatok képviselői a BME Társadalmi Szenátusában. A sikeres Leonardo projektek hozzájárulnak e hiányosság enyhítéséhez, ösztönzik az érdekelteket a külföldi szakmai gyakorlatok számának növelésére.

A fentieket kapcsolódik a BME Egyetemi Tanács 2005. április 25-i ülésén elfogadott Javaslat a BME stratégia célkitűzésére dokumentum alábbi részlete. „A BME hagyományaira építve fenntartja, és lehetőségei szerint fejleszti idegen nyelven folyó képzéseit. Az egyetem aktívan részt kíván venni a nemzetközi oktatási és szakmai gyakorlatok csereprogramokban (pl. EU Socrates / Erasmus, Leonardo), törekedik közös képzési formák létrehozására a világ vezető egyetemeivel.”

Itt csak jelezzük, hogy e projekt konzorciuma egyik felsőoktatási tagja (INSA de Rennes) bekerült a BME 20 kiemelt nemzetközi partnere közé.

A megvalósítás során szerzett tapasztalatok és kapcsolatok reményt adnak arra, hogy ezen tevékenység a Leonardo program (illetve a most induló kibővült Erasmus) keretein belül és kívül is folytathatóvá és finanszírozhatóvá válik, és a külföldi szakmai gyakorlatok, egyéb programok lehetőséget egyre több hallgató veheti igénybe. A disszeminációs tevékenység közben megismerjük az EU országok gyakorlatát (egyes intézményekben már minden hallgatónak kötelezően kell külföldi tanulmányt, vagy szakmai gyakorlatot folytatnia).

Végezetül megemlítendő, hogy az egységesedő Európa alapvető érdeke a világméretű versenyben a több kultúrában járatos, magasan képzett szakemberek számának növelése. E tényt az általános európai nyilatkozatok mellett bizonyítja az utóbbi időben megélénkült tevékenység az EU műszaki felsőoktatása fejlesztésére (pl. gondolatok, viták az Európai Műszaki Egyetem témában).

 

 


 

3.4. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK, MEGJEGYZÉSEK, ÉSZREVÉTELEK

 

 

Ehelyütt intézményeink, és friss diplomásaink nevében szeretnénk megköszönni az EU, a Magyar Nemzeti Leonardo Iroda támogatását az e témában elfogadott összesen 3 projektünkhöz.

Jelezzük, szomorúan értesültünk arról hogy a 2007. év tavaszán beadott, formailag megfelelt, és LdV-HU-07-PLM-2012 számon nyilvántartásba vett, az itt beszámolthoz hasonló célkitűzésű projektünk (BME-BMF), nem nyert támogatást. Tanulmányozni fogjuk az elutasítás indokait, lehetőség szerint újra pályázni fogunk.

A Leonardo program keretében még jelenleg végrehajtási stádiumban levő projektünknél örömmel vennénk egy esetleges kiegészítő támogatást (hivatkozással az előbbiekre, illetve arra, hogy bízva a sajnos elutasított projekt sikerében, több friss diplomás várólistán reménykedik a kiutazásban).

 

 


 

 

II. A ZÁRÓBESZÁMOLÓ mellÉkletei

Kérjük, az alább felsorolt dokumentumokat mellékelje a záró tartalmi beszámolóhoz!

1.       Idegennyelvű összefoglaló a projektről (ld. 1. pont)

2.       Záró pénzügyi és statisztikai beszámoló Excel-tábláit a RAP4LEO Adatbázisból kinyomtatva (mindegyik fül!)

Kérjük, az összes megvalósult kiutazásra vonatkozóan vigye fel az adatbázisba a következő adatokat, amelyekből aztán az adatbázis az Excel-táblákat generálja:

·         Kiutazások adatai

·         Kedvezményezettek adatai

·         Partnerintézmények adatai

·         Felmerült projektköltségek (Záró pénzügyi beszámoló)

Kérjük, hogy ne az adatbázis egyes oldalait nyomtassa ki, hanem az adatbázis által generált Excel-tábla füleit!

Kérjük, hogy az záró pénzügyi beszámoló összefoglaló pénzügyi táblázatát tartalmazó oldalát hitelesítse intézménye hivatalos képviselője aláírásával és pecsétjével!

3.       Kedvezményezetti kérdőíveket a RAP4LEO Adatbázisból elküldve

Kérjük, ellenőrizze, hogy a RAP4LEO adatbázisban minden kedvezményezett kitöltötte-e az online kedvezményezetti kérdőívet. A kitöltött kérdőíveket nem kell kinyomtatni, elegendő az adatbázison keresztül online elküldeni a Nemzeti Irodának.

4.       A megvalósult gyakorlatokról/tanulmányutakról készített kedvezményezetti munkanaplók/beszámolók 20%-ának másolatát

5.       A kedvezményezettel és a fogadó intézménnyel kötött szerződés másolatát minden egyes kiutazásra vonatkozóan (amennyiben nem küldte be korábban).

6.       Az Europass Mobilitási Igazolványnak vagy a fogadó intézmény egyéb igazolásának másolatát minden egyes megvalósított szakmai gyakorlatról/tanulmányútról. Az igazolásnak tartalmaznia kell a fogadott kedvezményezett nevét, a külföldi gyakorlat/tanulmányút pontos időtartamát, valamint az elvégzett feladatok/szakmai program bemutatását.

7.       Azon kedvezményezettek hátrányos helyzetét igazoló dokumentumokat, akik számára már a moblitási pályázatban igényeltek és kaptak plusz 50%-os megélhetési támogatást.

 

A projektgazdának a Leonardo Nemzeti Iroda kérésére be kell nyújtania a projekttel összefüggő dokumentumokat és pénzügyi bizonylatokat a Leonardo da Vinci támogatás szabályszerű felhasználásának alátámasztására.

 

A projektgazda köteles az említett dokumentumokat és a projekttel összefüggő valamennyi pénzügyi bizonylatot a támogatás utolsó részletének kézhezvételét követő 5 évig megőrizni.