LEONARDO DA VINCI NEMZETI IRODA

MAGYARORSZÁG

 

 

 

LEONARDO DA VINCI PROGRAM

 

 

MOBILITÁSI PROJEKTEK

ZÁRÓBESZÁMOLÓ

 

 

A támogatási szerződés száma:

HU/04/PL/308

A projekt kezdete és vége (év/hó/nap): 2004. június 1.

A projekt hossza (hónap): 2006. május 31.

A projekt címe: Fiatal diplomások szakmai gyakorlata

A szerződéskötő intézmény: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Szerződés módosítás(ok)

Igen       Nem X

 

 

NYILATKOZAT

 

Alulírott ezennel kijelentem, hogy a jelen beszámolóban foglalt, illetve annak mellékletét képező adatok pontosak és mindenben megfelelnek a valóságnak. Különösképpen a beszámolóban feltüntetett pénzügyi adatok, melyek összhangban állnak a mobilitási projekt szervezése és a kedvezményezettek felkészítése során felmerült, valamint a projektben tervezett külföldi gyakorlat(ok)/csereprogram(ok) teljesítésével kapcsolatban felmerült mobilitási költségekre fordított tényleges kiadásokkal.

 

 

 

............................................................................................................

(A szerződéskötő intézmény hivatalos képviselőjének (a szerződés aláírójának) eredeti aláírása)

 

Név:                                                                                        Dr. Zrinyi Miklós

A szerződéskötő intézményben betöltött munkakör:                   rektorhelyettes           

Dátum:             2006. június 22.

 

 

A beszámolót 1 nyomtatott példányban, valamint elektronikusan (e-mailben vagy lemezen) az alábbi címre juttassák el:

 

Leonardo Nemzeti Iroda

1438 Budapest 70, Pf. 508

leonardo@tpf.hu

 


 

I. A PROJEKT ÁTTEKINTÉSE

 

1.       A PROJEKT ÖSSZEFOGLALÁSA

 

Kérjük, adjon rövid (egy oldalas) áttekintést mobilitási projektjük fő tartalmi elemeiről (témák, technológiai és képzési területek, partnerek, a kiutazás programja), a projektben elért eredményekről, valamint az eredmények terjesztésének módjairól, sikerességéről.

Értékelje, hogy a projekt megvalósítása során mennyiben teljesítették a pályázatban foglalt célokat.

Fejtse ki a külföldi gyakorlatok/csereprogramok hasznosságát a kedvezményezettek szempontjából, és mutassa be, milyen módon ismerték el a megszerzett kompetenciákat.

 

Kérjük, a projekt áttekintését angol, francia vagy német nyelven is szíveskedjen elkészíteni és a beszámolóhoz mellékelni.

 

 

Az eredeti projekt célja a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) és a Budapesti Műszaki Főiskola (BMF) 15 fiatal diplomása átlagban 20 hét hosszúságú külföldi szakmai gyakorlatának megszervezése, társfinanszírozása. Ténylegesen 16 gyakorlat valósult meg. Nagyon nagy volt az érdeklődés, néhányan rövidebb gyakorlaton vettek részt, így sikerült a vállaltnál 1-gyel több támogatást adni. Külön kiemelnénk a női kedvezményezettek magas arányát (50%), ami a műszaki felsőoktatás esetében ritkaság számba megy. A mérnöki szakmákon belüli a megoszlása a 16 kiutazónak a következő: 5 fő BME Építészmérnöki Kar, 3 fő BME Vegyészmérnöki Kar, 1 fő BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar, 2 fő BME Gépészmérnöki Kar, 1 fő BME Építőmérnöki Kar, 1 fő BME Közlekedésmérnöki Kar, 1 fő Gazdasági és Társadalomtudományi Kar és 2 fő BMF Villamosmérnöki Kar.

E pályázat elkészítői, konzorciumi tagjainak többsége már 2000 óta együtt dolgozik, eddig 4 magasabb évfolyamú (BME kb. 210, BMF kb. 150 kreditpont) hallgatók külföldi szakmai gyakorlatát szervezték, szervezik meg a Leonardo program keretében.Mindemellett jelen projekt az első a már végzetteket érintő, így kísérletinek számított. Összefoglalva megállapítható, hogy e projekttípus nagy érdeklődést váltott ki a két intézmény fiatal diplomásai körében. Az eredetileg 2 évre tervezett projekt ösztöndíjai már az első szemeszterben elfogytak. A részvevő intézmények sikeresnek értékelték a kísérletet, 2005. és 2006. februárjában hasonló pályázatokat nyújtottak be, nyertek el.

A szervezeti keretek, tájékoztatás tekintetében jelen projekt épített azon módokra melyek a korábbi (összességében kb. 10) Leonardo mobilitási projektekhez kapcsolódva jöttek létre. Ezek fő elemei. A BME 2002-ben létrehozta (hasonlóan az 1999 óta létező EU Socrates / Erasmus Irodához) a Leonardo intézményi koordinátor feladatkört. Az összes mobilitási és néhány egyéb (kísérleti, hálózatok) Leonardo projekt pénzügyeinek intézése közösen folyik (ezen projekt vezetője a BME Leonardo pénzügyi koordinátora). Kiépülőben van a kari szakmai gyakorlatok felelősi rendszere. A hallgatók tájékoztatása a BME honlapról könnyen elérhető helyen (www.tudig.bme.hu ), a Központi Épület aulájában elhelyezett faliújságon, a Diákközpont segítségével történik. Hasonló szervezeti keretek léteznek a Budapesti Műszaki Főiskolán is.

Vállalati fogadókészség biztosítása. Korábbi tapasztalatok bizonyítják, hogy a kedvezményezettek szakmai profiljának megfelelő színvonalas munkahely biztosítása a gyakorlat minőségének legfontosabb eleme. Ez jelenleg több csatornán keresztül folyik: (i) az oktatók, a projektek korábbi bevált partnervállalatai; (ii) a LeoNet (www.leo-net.org) 26 európai ország több mint 130 intézményét tömörítő szervezete a külföldi szakmai gyakorlatok támogatására (a BME 2002 óta tag); a fiatal diplomások egyéni kezdeményezése (erre hasonlóan más EU országok gyakorlatához, figyelembe véve a korosztály specialitásait a jövőben még inkább szeretnénk építeni).

A menedzsment tudatos disszeminációs tevékenységet folytat (sajtó, TV, szemináriumok – konferenciák, szakcikkek, kedvezményezettek találkozói stb.).

 

 

 

SUMMARY (in English)

The direct objective of this project was to organize and co-finance foreign practical trainings for 15 young graduates of the Budapest University of Technology and Economics (BME) and the Budapest Polytechnic (BPT) for an average of 20 weeks in length each. There was a great interest in the training, and finally 16 internships were realized, as some beneficiaries wanted a shorter period, that is how we could support one more beneficiary than the contracted number. Half (50%) of the beneficiaries were women, which is an outstanding ratio in the field of technical training. The distribution of scholarships according to the Faculties of participating institutions is: BME Architecture 5, BME Chemical engineering 3, BME Mechanical engineering 2, BME Electrical engineering and Informatics 1, BME Civil engineering 1, BME Transportation engineering 1, BME Economic and Social Sciences 1, BPT Electrical engineering 2.

Most of the members of this consortium have carried out together several Leonardo mobility projects since 2000 for higher year students (ca. 210-150 ECTS of BME-BPT correspondingly), but this is the first project for young graduates, so it can be considered as an experimental one.

The consortium members evaluate the project as a success. The main proof of this fact can be that the scholarships planned for 2 years have been used in the first year. Similar new applications were handed in, and accepted by the Leonardo da Vinci authorities in 2005 and 2006.

Organization, information is based on the structure created in the framework of earlier LdV projects (about 10). The main elements are: BME Leonardo Unit (institutional coordinator, faculty responsible, joint financial management of all mobility and some other LdV projects – the head of the financial unit is the coordinator of this project). Homepage (www.tudig.bme.hu), wall newspaper in the aula of the Central Building, good contacts with the students’ organizations. Similar structure exists at Budapest Polytechnic as well.

Host enterprises. Earlier experience shows that to find an appropriate, corresponding to the knowledge of beneficiary, enterprise is the crucial element of the quality of internship. Several channels are used: (i) existing higher education – enterprise partnership (based on earlier cooperation of professors, previous projects); (ii) the Leo-Net network, which gathers more than one hundred institutions from 26 countries to help each other in the foreign internship activity (www.leo-net.org); individual activity of the young graduates (in the future, followed the EU practice and the special target group the increase of this part is planned).

The quality of practical placements is especially important for young graduates. The EU recommendations are applied parallel to the experience obtained from earlier Leonardo pilot, network projects (e.g. MESIPA – Evaluating Student Industrial Placement Abroad, www.cefi.org; FACE – www.face.net.tc). The activities follow to the EU “Statement Principles on Quality in Educational Mobility”.

The project management (Ms Ildikó Varga coordinator, BME; Ms Maria Dudas coordinator, BPT; Mr. Peter Moson BME Leonardo institutional coordinator) puts great emphasis on dissemination. Some elements:

Paris, June 18, 2004. (Moson). CEFI (Comité d'Etudes sur les Formations d'Ingénieurs, www.cefi.org) seminar "Les formations d'ingénieurs dans les pays d'Europe Centrale et Orientale".

Torino, September 16, 2004. (Dudas, Varga, Moson). European Association for International Education (EAIE, www.eaie.org) 16th Annual Conference 2004. E.g.: Workshop XXIV. Towards content and language integrated LOP (Language for Occupational Purposes) training.

Budapest, November 19, 2004. (Varga). EUROPASS Conference. Presentation in Poster session.

Oslo, Norway, January 24-25, 2005. Leonardo Conference. (Varga). The HU/01/PL/202 project of BME was selected among the best 5 European higher education mobility projects. Film, poster, presentation, workshop lecture (Varga).

Publication related to the topic: P. Moson, I. Varga: Quality of EU Leonardo mobility projects university-enterprise. International Conference on Engineering Education and Research. Gliwice, Poland, July 25-29, 2005. See www.ineer.org .

 

 

2.       A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA

 

Írja le és értékelje a külföldi gyakorlat/csereprogram előkészítésére, szervezésére, nyomonkövetésére, értékelésére és terjesztésére vonatkozó tevékenységeket az alábbi öt alpont segítségével.

 

2.1. A PROJEKT INDÍTÁSA

 • az együttműködés indítása: a fogadó intézmények kiválasztása, a partnerek szerepének tisztázása a munkaprogramban, szerződéskötés a partnerek között
 • a kedvezményezettek mobilitását akadályozó tényezők bemutatása (adminisztratív, jogi illetve gyakorlati tényezők) és a lehetséges megoldások keresése
 • források felkutatása a projekt finanszírozásához (miért pont a Leonardo da Vinci program, egyéb finanszírozási források)

 

Általános megjegyzés.

Ezen projekt a BME, BMF 4 korábbi sikeresen megvalósított Leonardo da Vinci mobilitási projektjét (HU/00/PL/205, HU/01/PL/217, HU/02/PL/210, HU/03/PL/203; a harmadik projekt jelölt volt a 2004. évi magyarországi „Mobilitási Nívódíj” elismerő címre) követte. Az eltérés a korosztályban van. Az előbb idézett projektek „magasabb” évfolyamú hallgatók (210-150 kreditpont felett a BME-BMF esetében megfelelően) szakmai gyakorlatával foglalkoztak. Jelen projekt friss diplomások külföldi szakmai gyakorlatának megszervezésére vállalkozott. Mindemellett sok a közös elem, ezért a tevékenységek egy jelentős része a hallgatói projektekhez hasonlóan, megegyezően folyt.

 

Az együttműködés indítása

A konzorciumi tagokkal (Együttműködésben résztvevő egyéb partnerek: INSA de Rennes, TU Berlin, illetve Fogadó Intézmények: Opsira GmbH, Royal Nedalco) már több éve együttműködünk oktatási-, ipari kapcsolatok témában.

A vállalati fogadókészség megszervezésében a pályázók, illetve mentoraik támaszkodhattak még a Danube által képviselt Leo-Net hálózatra (www.leo-net.org), mely 26 európai ország 130 intézményét (köztük 2002 óta a BME) tömöríti a Leonardo szakmai gyakorlatok megszervezését segítő céllal.

 

A kedvezményezettek mobilitását akadályozó tényezők

Komolyabb akadályozó tényező nem volt. A jelentősebb utánajárást kívánók között megemlítenénk a német munkavállalási engedély beszerzése kérdését. Ez a téma is 2005-től érdemben megoldódott, leegyszerűsödött.

 

Források felkutatása

Amint már jeleztük, ez az első friss diplomások számára elérhető projekt. Egyelőre a pedagógia tapasztalatok összegzése folyik. Ezt követheti majd egy döntés e tevékenység rendszeressé tételére, majd ehhez további források felkutatására.

 

 

2.2. A KÜLFÖLDI GYAKORLATOK/CSEREPROGRAMOK ELŐKÉSZÍTÉSE

 • a kedvezményezettek toborzásánál és kiválasztásánál alkalmazott szempontok
 • a kedvezményezettek munkaprogramjának kialakítása a fogadó intézménnyel
 • Pszichológiai, kulturális és nyelvi felkészítés biztosítása a külföldi gyakorlat (esetleg csereprogram) előtt és alatt. Ön szerint szükséges a felkészítés továbbfejlesztése, ha igen, milyen lehetőségeket, módszereket lát erre?
 • az utazás, szállás, az egészség és személyi biztosítás szervezése

 

A kedvezményezettek toborzása, kiválasztása

A BME, BMF a nyertes projekteket, a részvétel lehetőségét széleskörűen meghirdeti  intézményi szinten (honlap – www.tudig.bme.hu, internetes újság, intézményi Leonardo faliújság stb.). Törekedtünk arra, hogy az egyetem minél több kara részesüljön a támogatásban. Kiépülőben van (hasonlóan a Socrates / Erasmus programhoz) a kari Leonardo koordinátorok rendszere is.

A jelentkezők elkészítették a pályázati anyagaikat (idegen nyelvű szakmai önéletrajz; motivációs levél; oktatói ajánlólevél a mentorálás elvállalásának jelzésével; vállalati fogadókészség, rövid munkaterv; felkészítési igény megjelölése stb.). A kiválasztás ez alapján történt elsősorban a szakmai szempontok alapján figyelembe véve a pályázatban megjelölt prioritásokat is.

 

Munkaprogram

Együtt kerül kidolgozásra (vállalat – kedvezményezett) a mentor egyetértésével.

 

Pedagógiai, kulturális és nyelvi felkészítés

A projekt keretében megvalósult szakmai gyakorlatok többségükben különböző időpontban különböző országok különböző vállalatainál kerültek lebonyolításra. Így egyedi, sokszínű felkészítésre volt szükség. Mindemellett kialakultak közös elemek, melyekből néhányat felsorolunk:

·                     A koordinátor személyesen minden érdeklődő hallgatónak eligazítást tart. Ennek fő témái: a Leonardo program bemutatása, a vállalati fogadókészség felkutatási módjainak vizsgálata, pedagógiai felkészítés az előkészítő tárgyalásokra (vállalat - egyetem, szakmai - pénzügyi), a pályázás feltételei (tanulmányi eredmény, vállalati fogadókészség, egyetemi mentor, rövid munkaprogram stb.), a kulturális, nyelvi felkészítés bemutatása (honlapok, segédletek, tanfolyamok stb.).

·                     Miután a pályázás alapfeltételei (ls. előbb) teljesültek a pénzügyi és asszisztens koordinátorok, az oktató mentor részletezik, megszervezik, részben megvalósítják a pedagógiai, kulturális, nyelvi és szakmai felkészítést az adott hallgató esetére.

·                     A további felkészítési tevékenység, mint már jeleztük, többségében egyedi, vagy kiscsoportos formában folyt (és leginkább a nyelvi készségeket fejlesztését érintette).

Mostanáig ezen projektekben szakértő által tartott pszichológiai felkészítés nem volt. Mivel a BME egy másik projektcsaládjánál ez bevált (Nyári szakmai gyakorlatok Spanyolországban), tervezzük itteni bevezetését is.

 

Utazás, szállás, biztosítás

A menetjegyek, a biztosítás megvétele a Leonardo Iroda pénzügyi munkatársainak feladata. A szállást a kedvezményezett intézi, tipikusan a fogadó fél segítségével.

 

 

2.3. A PROJEKT NYOMONKÖVETÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE

 • a kedvezményezettek mentorálása és támogatása érdekében tett lépések
 • a projekt szakmai felügyeletének biztosítása (a külföldi gyakorlatok/csereprogramok szakmai tartalmának biztosítása, a partnerek vállalt szerepének betartása, stb.)
 • a projekt folyamatos értékelésére alkalmazott módszerek és a fenntarthatóság biztosítása érdekében tett lépések

 

A kedvezményezettek mentorálása, szakmai felügyeletének biztosítása

A projektben résztvevő friss diplomások szakmai felügyelete kettős (vállalati – egyetemi) tutorálás, mentorálás mellett folyik. A támogatás nagymértékben kiutazásuk előtt megkezdődik, megtörténik. Valamennyi adminisztratív problémájukkal a BME Leonardo Iroda munkatársaihoz fordulhatnak. A szakmai jellegű problémák megoldásához elsősorban az egyetemi mentor (aki tipikusan a kedvezményezett diplomamunkájának témavezetője volt), esetenként az adott kar kijelölt felelőse járul hozzá (például Vegyész-, Közlekedésmérnöki Karok). Azok a gyakorlati helyek, ahova a hallgatók elhelyezkedtek gyakran személyes egyetemi, vagy hallgatói kapcsolatok eredményei, ezért a szakmai munka színvonala, illetve a hallgatói igényhez való illeszkedése adott.

 

A projekt értékelése, fenntarthatóság

A projekt értékelését a kedvezményezettek időközi illetve végső beszámolója alapozza meg. A szakmai tevékenység leírásán kívül olyan kérdésekre is válaszolniuk kell, ami a projektmenedzsment munkáját értékeli, és válaszaik alapján azt fejlesztjük is.

Értékelést végez a Leonardo Nemzeti Iroda rendszeres monitoring látogatásával, az ez alapján készülő jelentésekkel.

E projekt menedzsment munkatársai 19 Leonardo mobilitási projektet nyertek el, ebből eddig mindet határidőre sikeresen megvalósították. Ez bizonyítja a fenntarthatóságot, mely érdekében persze sok minden történik, így partnerkapcsolat építés minden szinten (intézmény, országos, nemzetközi), TV, újság, szakcikkek, konferencia előadások stb. E lépések részletezése később (Terjesztés) kerül sor.

 

 

2.4. A KÜLFÖLDI GYAKORLAT/CSEREPROGRAM ELISMERÉSE

 • a külföldi gyakorlat/csereprogram érvényesítése és tanúsítása, valamint a kedvezményezettek által szerzett szakmai tapasztalatok elismerése érdekében tett intézkedések, elért eredmények
 • Csatolja a kedvezményezettek részére kiállított igazolás/tanúsítvány egy másolati példányát!

 

Mivel már végzett felsőoktatási hallgatókról van szó, a korábbi projektek módszerei (oklevél melléklet, a képesítési követelmények szerint előírt kötelező gyakorlat, diplomatervezés stb.) itt nem alkalmazhatóak. A hallgatóknak lehetőségük van EUROPASS bizonyítvány megszerzésére. E projektben ez nem tekinthető általánosnak. A formális elismertetés helyett a kedvezményezettek többsége jól elvégzett munkája után a vállalattól egy tanúsító iratot (ajánlólevél stb.) kapott, melyet be tud építeni majd későbbi álláskereső dokumentumai közé.

 

 

2.5. AZ EREDMÉNYEK TERJESZTÉSE

 • a project során szerzett tapasztalatok és az elért eredmények széleskörű terjesztésének módszerei, célcsoportjai és fórumai

 

A Leonardo program, projektek eredményeinek terjesztését közösen, különböző szinteken, célcsoportoknak végezzük. Ez egy folyamatos feladat, itt az adott projektidőszak főbb eseményei részletezésére kerül sor. A projekt(ek)re vonatkozó minden fontosabb információ megtalálható - mindenki számára elérhető - a www.tudig.bme.hu honlapon (Leonardo / Szakmai gyakorlatok rész).

 

Hallgatók, oktatók

A BME, BMF hallgatói képviselete és az általuk fenntartott többnyire elektronikus fórumok (pl. Támpont) bevonása, illetve nyomtatott sajtótermékek (pl. Műhely, Ösztöndíjkalauz) felhasználása volt az alapvető módszer. A BME Leonardo Iroda létrehozása már önmagában is a jobb tájékoztatás célját támogatta. Ezen iroda hírei megtalálhatóak a BME honlapja nemzetközi kapcsolatokat részletező részén (www.tudig.bme.hu). Egy faliújság is létesült (az Aulában központi helyen), ahol az aktuális információk, az elérhetőségünk megtalálható.

 

Hazai közvélemény, országos szint.

Munkatársaink (Dudás Mária - BMF, Varga Ildikó, Moson Péter - BME) több hazai konferencián, Leonardo ülésen tartottak előadást. A Magyar Televízió "Uni-Jó" címmel az ORTT támogatásával filmet (kb. 25 perc) készíttetetett a Leonardo program bemutatására. A mobilitási programok szervezését a BME példáján szemléltették.

 

Nemzetközi szint

A projekt BME/BMF szervezői részt vesznek (az esetek döntő többségében meghívott előadóként előadásokat tartanak, cikkeket publikálnak) nemzetközi konferenciákon a szakképzés, szakmai gyakorlatok témában. Néhány példa a közelmúltból:

Párizs, 2004. június (Moson). CEFI (Comité d'Etudes sur les Formations d'Ingénieurs, www.cefi.org) szeminárium "Les formations d'ingénieurs dans les pays d'Europe Centrale et Orientale”. Az eredmények a CEFI Dossier Partenariat Entreprises sorozata 100 oldalas kiadványában is megjelentek.

Torinó, Krakkó 2004, 2005. szeptember. (Dudás, Varga, Moson). European Association for International Education (EAIE, www.eaie.org) évi rendes (16-17.) közgyűlése. Pl. Workshop XXIV. Towards content and language integrated LOP (Language for Occupational Purposes) training.

Bonn, 2004. november. (Moson). Német Leonardo da Vinci Konferencia 2004, „Quality of mobility projects university – enterprise” workshop.

Budapest, 2004. november. (Varga). EUROPASS konferencia. Poszter szekció.

Oslo, 2005. január. (Dudás, Varga). Nemzetközi "Mobilitási Nívódíj" átadási ceremónia. Film a projektekről, poszter, vitafórum, workshop indító előadás (Varga).

Szakcikkek a témáról, pl.: P. Moson, I. Varga: Quality of EU Leonardo mobility projects university – enterprise. International Conference on Engineering Education. Proccedings (ICEE05 Gliwice, Poland.  July 25-29, 2005). Book, CD ISSN 1562-3580 (p. 287-290). www.ineer.org.

A BME/BMF partnerként közreműködött / közreműködik Leonardo kísérleti, hálózati projektek munkájában. Ezek honlapjai, kiadványai az eredmények terjesztésének fontos eszközei. Így a MESIPA (Methodology for the Evaluation of Students Practical Placements Abroad) projekt fő eredménye egy Útmutató ("Practical Guide") az esettanulmányai között tartalmazza a mobilitási projekteket is (www.cefi.org ). A téma, az ebből készült nyomtatott anyag plenáris előadás tárgya volt a párizsi UNESCO palotában rendezett "Placements Abroad, Strategies and Systems" konferencián. Vagy a FACE (www.face.net.tc ) hálózati projekt országonként és európai dimenzióban mutatja be a vegyipari szakmai gyakorlatokat.

 

Mindezen disszeminációs tevékenység elősegíti szélesebben a magyar felsőoktatás és a gazdaság kapcsolatai növelését, szűkebb értelemben a mérnöki szakmai gyakorlatok bővülését. Meggyőződésünk szerint ez hozzájárul friss diplomásaink szakmai tapasztalatai bővüléséhez, hazánk, térségünk, Európa versenyképessége növeléséhez.

 

 

2.6. FELMERÜLT NEHÉZSÉGEK ÉS JAVASLATOK

 • a projekt megvalósítása során felmerült nehézségek és megoldásaik
 • javaslatok a Nemzeti Iroda és az Európai Bizottság számára a program egyes elemeivel kapcsolatban, valamint a pályázók még hatékonyabb segítésére
 • A jövőben szívesen pályázna a Leonardo da Vinci programban?

 

Komoly nehézség nem volt.

Korábban már említésre került a munkavállalási engedélyek ügye.

A tapasztalatlanságunk mutatkozott meg a „friss diplomás” fogalom értelmezésében. A Leonardo Nemzeti Iroda felhívta figyelmünket, hogy a doktoranduszok nem tartoznak ebbe a kategóriába.

 

 

 

3.       AZ EREDMÉNYEK AZONOSÍTÁSA

 

Számoljon be az elért eredményekről a projekt különböző szereplői (kedvezményezettek, küldő- és fogadó intézmények, közvetítő intézmények) szemszögéből, valamint mutassa be a projekt további hatásait az adott szektorra, illetve régióra nézve az alábbi öt alpont segítségével!

 

3.1. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE

 • Adjon rövid áttekintést (max. 1 oldal) a projekt megvalósításáról (résztvevő országok, partnerek, a külföldi gyakorlatok/csereprogramok tartalma…) a támogatásra elfogadott pályázatban foglaltakhoz képest!

 

16 fő szakmai gyakorlatára került sor. Közülük 14 BME, 2 BMF hallgató volt; 8 férfi, 8 nő. 8-an Németországban; 3-an Olaszországban 2-en Spanyolországban 1-1 fő Finnországban, Hollandiában és Angliában volt. Az időtartam 2 év volt. Az „eredeti” (15 megítélt hely) projekt érdemben az első évben megvalósult illetve megkezdődött és lehetőség nyílt egy 16. kedvezmenyezett támogatására is. A kiutazó hallgatók közül 2 korábbi, illetve későbbi projektjeink konzorciumi tagjaihoz utazott (Royal Nedalco; Roal Oy). Ezekkel a cégekkel évek óta tart az együttműködés, magas színvonalon, kölcsönös megelégedettség mellett.

Összességében elmondható, hogy valamennyi gyakorlat sikeres volt, komolyabb problémáról senki nem számolt be. Szakmailag és személyes fejlődésüket tekintve viszont nagyon hasznosnak találták a hallgatók. Ennek szemléltetése a következő pontban történik.

 

 

 

3.2. A PROJEKT EREDMÉNYEI A KEDVEZMÉNYEZETTEK SZEMPONTJÁBÓL

 • készségek fejlődése (szakmai képzettség/kompetencia, idegennyelvi készségek, interkulturális és szociális készségek, viselkedés, alkalmazkodókészség, számítástechnikai készségek…)
 • a nemek közti esélyegyenlőség elősegítése
 • a munkaerő-piaci integráció elősegítése
 • a szociális kirekesztettség elleni küzdelem elősegítése (hátrányos helyzetű fiatalok, fogyatékkal élők)
 • a szakképzési és humánerőforrás területen dolgozó szakemberek képzése (a különböző képzési rendszerek ismeretének elősegítése, tapasztalatcsere a szakképzés vonatkozásában, új számítástechnikai ismeretek, szaknyelvi ismeretek…)
 • egyéb idetartozó információ

 

Az előző pontban részletezett, szakmailag sikeres gyakorlatok beszámolóiból idézzük a következőket:

 

„Betekintést nyertem egy nemzetközi színvonalú iroda gyakorlatába, ahol a munkák az építészeti tervezés minden területét érintették….A nemcsak szakmailag, hanem emberileg is kimagasló társaság az elvárásaimat messze felülmúlta. Az emberi tapasztalataim a szakmaival egyenrangúak voltak….A hazai egyetemi oktatás magas színvonalát tükrözi, hogy az építészeti ismereteimet jól tudtam alkalmazni és a rám bízott munkákhoz fel tudtam nőni.”  - Langer Ádám, Olaszország

 

„Összességében nagyon meg vagyok elégedve mindennel, a munkahely annyira megtetszett, hogy még mindig ott dolgozom és a doktori disszertációmat is itt szeretném befejezni.” – Lengyel Tímea, Németország

 

„A Leonardo ösztöndíj pályázat kiírása világos, könnyen követhető volt, megírása nem okozott gondot. A szerződéskötés ugyancsak gond nélkül lezajlott. A gyakorlat során végzett munka megfelelő előkészítése, valamint a küldő és fogadó intézmény közötti intenzív kommunikáció lehetővé tette, hogy az ösztöndíjas időtartam zökkenőmentesen teljék…” –Szíjjártó Nóra, Finnország

 

„Jól kiépített rendszernek gondolom a Leonardo ösztöndíj irodát. Zökkenőmentesen történt minden ügyintézés a fogadó intézmény megléte után” – Tapolczai Klára, Ausztria

 

A gyakorlat e „ Az építészeknél csak úgy lehet valaki kamarai tag, ha a diploma után kétév gyakorlatot szerez….Sajnos a Kamara nem szívesen fogadja, ha külföldön végzi az ember a szakmai gyakorlatat,de azt mondták, hogy a két kötelező évből legfeljebb egyet lehet kint végezni és elismertetni.” –Vargáné Derdák Judit, Németország

 

„ A feladatom gyakorlatom során olyan új autóelektronikai eljárások fejlesztésében való részvétel volt, melynek célja a vezető kényelmének az elősegítése. A cégnél aláírt titoktartási nyilatkozat miatt a beszámolóm konkrét fotókat és a projektek pontos nevét nem tartalmazza.” – Weisz Jenő, AUDI AG, Németország

 

„ Összességében nagyon hasznos tapasztalatokra tettem szert a gyakorlati cégnél, bepillanthattam a mérnöki kutató-fejlesztő munkába és sikerült közelebb kerülnöm annak megértéséhez, hogy hogyan működik egy nagyvállalat, amelynek folyamatosan versenyben kell maradnia a megrendelők megtartásához és új piacok megszerzéséhez.Sokrétű gyakorlati tudásanyaggal bővültek ismereteim… .A német munkaszokások és a mindenre kiterjedő precízen megtervezett rendszer mellett bepillantást nyerhettem a japán kollégák európaitól teljesen eltérő munkaütemébe és szokásaiba.” – FülöP Tamás BMF, Németország

 

„ A rámbízott feladatok képzettségemnek tökéletesen megfeleltek, szakmai fejlődésemet nagyban elősegítették…A fent említett épületek tervezésében kiváló szakmai felügyelet mellett nagyrészt szabad kezet kaptam. Magyarországi építészirodában kezdő építészként hasonló lehetőséget nem valószínű, hogy kaptam volna…. A tartózkodási és munkavállalási engedélyek megszerzése különösen komplikált és hosszadalmas folyamat. Az uniós csatlakozás a helyzetet csak tovább bonyolította, az átmeneti szabályozásokat a helyi ügyintézők nem ismerik.” – Huray Zita, Olaszország

 

„Szakmai szempontból nagyon hasznos volt számomra ez az öt hónap, mivel új technológiákkal ismerkedtem meg, amelyek itt Magyarországon még nem olyan jól ismertek… . Nagyon tetszett, hogy feladataimat önállóan kellett végeznem, mert úgy gondolom, hogy ezáltel felelősségérzetem fejlődött.” Kálmán Judit, Spanyolország

 

„Munkám elismerését jelenti, hogy az iroda felkínálta nekem a folytatás lehetőségét további 4 hónapra, amit én örömmel elfogadtam.” Klopfer András, Anglia

 

„Összességében elmondható, hogy mind szakmai, mind kulturális szempontból óriási élményben volt részem. Egy idegen kulturába, az egyetem világától eltérő munkakörnyezetbe sikeresen be tudtam illeszkedni és a felém támasztott elvárásoknak meg tudtam felelni. Ez mind szakmailag, mind emberileg pozitív erővel tölt el. Ezen túl az olasz-multikulturális világban szélesebb látókörrel gazdagodtam, a kulturális tolerancia és megértés magas fokára jutottam el.” –Kollár Eszter, Olaszország

 

„Megint ismételnem kell magamat: rosszat nem tudok mondani. A munkatársak kedvesek, segítőkészek voltak. Nem csak a német, hanem az angol nyelvtudásom is fejlődött, nem is kívánhattam volna jobbat.”   Kromek András BMF, Németország

 

 

3.3. A PROJEKT HASZNOSSÁGA AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK SZEMPONTJÁBÓL ÉS EGYÉB HATÁSOK

 • a projekteredmények beépítése az intézmény képzési tervébe
 • szektoron belüli fejlesztések (vállalatok közti együttműködés, az adott szektor képzési szükségleteire adott válaszok)
 • regionális fejlesztés elősegítése
 • az oktatási/képzőintézmények és a munkaerőpiac közti együttműködés (szociális partnerek bevonásával, ahol ez lehetséges)
 • a képzőintézmények nemzetközi kapacitásának erősítése (csereprogramok)
 • az európai szakképzési rendszerek közti konvergencia elősegítése (csereprogramok)
 • egyéb idetartozó információ

 

Hazánkban a műszaki felsőoktatás képesítési követelményei előírnak szakmai gyakorlatot. A fentiek miatt a BME, BMF kari (szakok) tantervei több, kevesebb mértékben szintén tartalmaznak szakmai gyakorlatot.

A jelentős hallgatói igény igazolásául álljon itt a BME Diákközpont gondozásában (felelős kiadó: Veres Gábor) készült "A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Friss Diplomásainak Elhelyezkedési Esélyei” című 2005. szeptemberében megjelent 40 oldal terjedelmű kérdőíves felmérést összegező, értékelő kiadvány néhány sora. A vezetői összefoglaló részben (2. oldal) az alábbiak olvashatók: „Ahogy az elmúlt hat évben, úgy most is az egyetemi képzés fő gyengesége a szakmai gyakorlatok hiánya, vagy nem kielégítő aránya az oktatás egészén belül. A pályakezdők gyakorlatának hiányát egyre több gazdálkodó emeli ki.”. Hasonlóan nyilatkoznak (szakmai, nyelvi ismeretek nem elégséges volta) a vállalatok képviselői a BME Társadalmi Szenátusában. A sikeres Leonardo projektek hozzájárulnak e hiányosság enyhítéséhez, ösztönzik az érdekelteket a külföldi szakmai gyakorlatok számának növelésére.

A fentieket kapcsolódik a BME Egyetemi Tanács 2005. április 25-i ülésén elfogadott Javaslat a BME stratégia célkitűzésére dokumentum alábbi részlete. „A BME hagyományaira építve fenntartja és lehetőségei szerint fejleszti idegen nyelven folyó képzéseit. Az egyetem aktívan részt kíván venni a nemzetközi oktatási és szakmai gyakorlatok csereprogramokban (pl. EU Socrates / Erasmus, Leonardo), törekedik közös képzési formák létrehozására a világ vezető egyetemeivel.”

Itt csak jelezzük, hogy e projekt konzorciuma felsőoktatási tagjaival (Párizs, Rennes) több közös képzése, csereprogramja van egyetemünknek.

A friss diplomások kategóriában ugyancsak fontos szempont - elsősorban az építészhallgatók esetében és a 16 kedvezményezettből 6 volt frissen végzett építész - az, hogy a kamarai tagság létrejöttének feltétele egy minimum két éves szakmai gyakorlat teljesítése. A külföldön folytatott szakmai gyakorlat elfogadtatása ebbe az előírt a két évbe kissé akadozik, de  kisebb változtatással (egy hónappal hosszabb gyakorlatok) elérhető. A jövőben ezt a gyakorlatok előkészítésénél figyelembe kívánjuk venni.

A megvalósítás során szerzett tapasztalatok és kapcsolatok reményt adnak arra, hogy ezen tevékenység a Leonardo program keretein belül és kívül is folytathatóvá és finanszírozhatóvá válik, és a külföldi szakmai gyakorlatok, egyéb programok lehetőséget egyre több hallgató veheti igénybe. A disszeminációs tevékenység közben megismerjük az EU országok gyakorlatát (egyes intézményekben már minden hallgatónak kötelezően kell külföldi tanulmányt, vagy szakmai gyakorlatot folytatnia).

Végezetül megemlítendő, hogy az egységesedő Európa alapvető érdeke a világméretű versenyben a több kultúrában járatos, magasan képzett szakemberek számának növelése. E tényt az általános európai nyilatkozatok mellett bizonyítja az utóbbi időben megélénkült tevékenység az EU műszaki felsőoktatása fejlesztésére (pl. gondolatok, viták az Európai Műszaki Egyetem témában).

 

 

3.4. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK, MEGJEGYZÉSEK, ÉSZREVÉTELEK

 

 

Ehelyütt intézményeink, és kedvezményezettjeink nevében szeretnénk megköszönni az EU, a Magyar Nemzeti Leonardo Iroda támogatását. A benyújtott kedvezményezetti végső beszámolók szinte mindegyikében megjelenik ez az üzenet. Egyben jelezzük, hogy a többi, jelenleg végrehajtási stádiumban levő projektjeinknél örömmel vennénk esetleges kiegészítő támogatást (hivatkozván a nagy érdeklődésre illetve arra, hogy költségvetéseinket általában csökkentett támogatással fogadták el.)

 

 


 

Az alábbi – a támogatási szerződés 4.b.2 mellékletét képező – táblázatok a Leonardo Mobilitási Adatbázisban készíthetők el.

 

II. A PARTNEREK ADATAI

 

Kérjük, hogy a Leonardo Mobilitási Adatbázisból nyomtassa ki a küldő, a fogadó és a közvetítő partnerek adatait tartalmazó táblázatokat (II. sz. táblázatok), és csatolja ezeket a záróbeszámolóhoz.

 

III. A KIUTAZÁSOK ADATAI

 

Kérjük, hogy a Leonardo Mobilitási Adatbázisból nyomtassa ki a kedvezményezettek adatait tartalmazó táblázatot (III. sz. táblázatok) és csatolja azt a záróbeszámolóhoz.

 

IV. ZÁRÓ PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

 

Kérjük, hogy a projekt záró pénzügyi beszámolóját Leonardo Mobilitási Adatbázis segítségével készítse el. Nyomtassa ki a következő táblázatokat és az intézmény pecsétjével, valamint a hivatalos képviselő aláírásával ellátva csatolja ezeket a záróbeszámolóhoz:

q       Pénzügyi összefoglaló (IV. sz. táblázat)

q       Pedagógiai, nyelvi és kulturális felkészítés költségei (IV.1 sz. táblázat)

q       Mobilitási költségek kedvezményezettenkénti lebontásban (IV.2 sz. táblázat)

q       Mobilitási költségek kísérőnkénti lebontásban (amennyiben voltak kísérők) (IV.3 sz. táblázat)

q       Programszervezés (IV.4 sz. táblázat)

q       Kizárólag kis projektek esetében: az előkészítő és monitoring látogatások utazási és megélhetési költségei (IV.5 sz. táblázat)

 

A támogatás fennmaradó részletének átutalási feltétele a záróbeszámolóval együtt a Nemzeti Irodának megküldött, a kért fennmaradó részlet pontos összegét is megjelölő, folyósításra vonatkozó írásbeli kérelem.

 

V. MELLÉKLETEK

 

A tartalmi beszámolóhoz mellékelje minden kedvezményezettre vonatkozóan:

q       a kedvezményezettek beszámolóinak másolatát

q       a kedvezményezettel és a fogadó intézménnyel kötött szerződés másolatát (amennyiben ezt eddig még nem juttatta el a Nemzeti Irodához),

q       a fogadó intézmény igazolásának másolatát a megvalósított szakmai gyakorlatról/cseréről. Az igazolásnak tartalmaznia kell a fogadott kedvezményezett nevét, a külföldi gyakorlat/csere időtartamát, valamint az elvégzett feladatok és a szakmai program bemutatását. 2004. május 1-től tanulók és hallgatók esetében igazolásként az Europass Training dokumentum használatát ajánljuk

 

Támogatottnak, a Leonardo Nemzeti Iroda kérésére, be kell nyújtania a projekttel összefüggő dokumentumokat és pénzügyi bizonylatokat a Leonardo da Vinci támogatás szabályszerű felhasználásának alátámasztására.

 

Támogatott köteles az említett dokumentumokat és a projekttel összefüggő valamennyi pénzügyi bizonylatot a támogatás utolsó részletének kézhezvételét követő 5 évig megőrizni.


 


ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

 

Az átvételi elismervényt a nemzeti iroda visszajuttatja intézményüknek, ezzel igazolva záróbeszámolójuk beérkezését. Kérjük, hogy az alábbi táblázatot pontosan töltsék ki!

 

A projekt címe:

 

A pályázó intézmény neve

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

 

A kapcsolattartó személy neve

Dr. Moson Péter, H. épület 41.

 

Utca, házszám

Műegyetem rkp. 1-3.

 

Az ország kódja, irányítószám, város

H-1111. Budapest

 

 

 

 

Az záróbeszámoló beküldésének időpontja

29 / 06 / 2006

 

___________________________________________________________________________

A Leonardo Nemzeti Iroda tölti ki

 

A beérkezett dokumentumok:

 

Záróbeszámoló

Mellékletek

 

 

 

 

 

Hiánypótlás, mihamarabbi benyújtásra (max. két héten belül):

 

 

 

 

 

 

 

 

Igazoljuk, hogy a projektre vonatkozó záróbeszámolót megkaptuk:         

 

Ország

Év

Projekttípus

Projektszám

HU

04

PL / EX

 

 

Kérjük, hogy a Nemzeti Irodával történő kapcsolattartás során minden esetben hivatkozzon a fenti projektszámra.

 

Üdvözlettel,

 

Dátum: _________        Aláírás: ____________________________________________

Név : __________________________________________________________________

Beosztás : __________________________________