LEONARDO DA VINCI NEMZETI IRODA

MAGYARORSZÁG

 

 

 

LEONARDO DA VINCI PROGRAM

 

 

MOBILITÁSI PROJEKTEK

IDŐKÖZI BESZÁMOLÓ

 

 

A támogatási szerződés száma:

HU/04/PL/308

A projekt kezdete és vége (év/hó/nap):  2004/06/01  2006/05/31

A projekt hossza (hónap): 24

A projekt címe: Fiatal diplomások szakmai gyakorlata

A szerződéskötő intézmény: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

A beszámoló mely időszakra vonatkozik

01/06/2004 tól  23/06/2005 ig

Szerződés módosítás(ok)

Igen       Nem X

 

 
NYILATKOZAT

Alulírott ezennel kijelentem, hogy a jelen beszámolóban foglalt, illetve annak mellékletét képező adatok pontosak és mindenben megfelelnek a valóságnak. Különösképpen a beszámolóban feltüntetett pénzügyi adatok, melyek összhangban állnak a projektben szereplő partnereknek a projekt megvalósítása során felmerült tényleges kiadásaival. Jelen megállapítást a beszámolóban szereplő tevékenységeket végző partnerek képviselői elfogadták.

 

X Kérjük a Leonardo támogatás következő részének átutalását.

 

 Nem kérjük a Leonardo támogatás következő részének átutalását.

(Kérjük, válassza ki a megfelelőt!)

 

 

............................................................................................................

(A szerződéskötő intézmény hivatalos képviselőjének (a Támogatási Szerződés aláírójának) eredeti aláírása)

 

Név:                                                                                        Dr. Zrinyi Miklós

A szerződéskötő intézményben betöltött munkakör:                   rektorhelyettes

Dátum: 2005.június 27.

 

 

 

A beszámolót 1 nyomtatott példányban, valamint elektronikusan (e-mailben vagy lemezen) az alábbi címre juttassák el:

 

Leonardo Nemzeti Iroda

1438 Budapest 70, Pf. 508

leonardo@tpf.hu

 

 


 

IDŐKÖZI BESZÁMOLÓ A MOBILITÁSI PROJEKTEKRŐL

 

 

Az időközi beszámolóban a projekt megvalósításának eddigi alakulásáról, a beszámoló benyújtásáig eltelt időszakban elért eredményekről, valamint a továbbiakban induló külföldi gyakorlatok/csereprogramok esetében megvalósítandó előrelépésekről kell számot adni.

 

A beszámoló az alábbi területeket foglalja magába:

·         a projektben eddig végzett főbb tevékenységek összefoglalása (max. 3 oldal)

·         a projekt során eddig elvégzett, jelenleg folyó és a projekt második szakaszában induló mobilitási tevékenységek felsorolása és részletes leírása: a külföldi gyakorlatok/csereprogramok helyszíne, időtartama, témája és a képzési/gyakorlati terület

·         a projekt pénzügyi helyzetének jelenlegi állása, beszámolás az eddigi kiadásokról/bevételekről, valamint a projekt második szakaszára tervezett kiadások/bevételek előrejelzése.

 

A szerződéskötő intézménynek bármely, az elvégzett és jelenleg folyó mobilitási tevékenységekkel kapcsolatos dokumentumot (pl. a Leonardo da Vinci ösztöndíj kedvezményezetteknek történő kifizetéséről szóló dokumentumokat) a Nemzeti Iroda kérésére be kell nyújtania.

 

I. ÖSSZEFOGLALÓ A PROJEKTBEN EDDIG VÉGZETT ÉS A JÖVŐBEN TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEKRŐL

 

1.    Kérjük, adjon áttekintést a projekt során eddig végzett, jelenleg folyó és a projekt második szakaszában tervezett tevékenységekről az alábbi szempontok alapján:

q       a partnerkapcsolat alakulása

q       a projekt szervezésének menete

q       a projekt eddigi megvalósítása az eredetileg kitűzött célok tükrében

q       a projektben eddig elért eredmények

q       a projekteredmények folyamatos terjesztésének biztosítása

q       a projekt megvalósítása során eddig tapasztalt problémák

q       változások az eredeti ütemtervhez képest, és ennek okai

 

(Javasolt terjedelem: 2-3 oldal)

 

2.    Kérjük, hogy a Leonardo Mobilitási Adatbázisból nyomtassa ki “A mobilitási tevékenységek áttekintése” elnevezésű táblázatot (I.2. sz. táblázat) és mellékelje az időközi beszámolóhoz.

 

3.   Az időközi beszámolóhoz mellékelje továbbá minden, eddig gyakorlaton/cserén részt vett kedvezményezettre vonatkozóan:

q       a kedvezményezettek beszámolóinak másolatát

q       a kedvezményezettel és a fogadó intézménnyel kötött szerződés másolatát (amennyiben ezt eddig még nem juttatta el a Nemzeti Irodához),

q       a fogadó intézmény igazolásának másolatát a megvalósított szakmai gyakorlatról/cseréről. Az igazolásnak tartalmaznia kell a fogadott kedvezményezett nevét, a külföldi gyakorlat/csere időtartamát, valamint az elvégzett feladatok és a szakmai program bemutatását. 2004. május 1-től tanulók és hallgatók esetében igazolásként az Europass Training dokumentum használatát ajánljuk.

 

 

A projekt célja a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) és a Budapesti Műszaki Főiskola (BMF) 15 fiatal diplomása átlagban 20 hét hosszúságú külföldi szakmai gyakorlatának megszervezése, társfinanszírozása. A beszámolási időszakban 16 gyakorlati szerződés született, 12 gyakorlat sikeresen befejeződött, 2 folyik és további 2 július elején indul. Nagyon nagy volt az érdeklődés, néhányan rövidebb gyakorlaton vettek részt, így sikerült a vállaltnál 1-gyel több kedvezményezettnek támogatást adni. Külön kiemelnénk a női kedvezményezettek magas arányát (50%), ami a BME esetében ritkaság számba megy. A mérnöki szakmákon belüli a megoszlása a 16 kiutazónak a következő: 5 fő BME Építészmérnöki Kar, 3 fő BME Vegyészmérnöki Kar, 1 fő BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar, 2 fő BME Gépészmérnöki Kar, 1 fő BME Építőmérnöki Kar, 1 fő BME Közlekedésmérnöki Kar, 1 fő Gazdasági és Társadalomtudományi Kar és 2 fő BMF Villamosmérnöki Kar.

E pályázat elkészítői, konzorciumi tagjainak többsége már 2000 óta együtt dolgozik, eddig 4 magasabb évfolyamú (BME kb. 210, BMF kb. 150 kreditpont) hallgatók külföldi szakmai gyakorlatát szervezték, szervezik meg a Leonardo program keretében.Mindemellett jelen projekt az első a már végzetteket érintő, így kísérletinek számít.

Összefoglalva megállapítható, hogy e projekttípus nagy érdeklődést váltott ki a két intézmény fiatal diplomásai körében. Az eredetileg 2 évre tervezett projekt ösztöndíjai már az első szemeszterben elfogytak. A részvevő intézmények sikeresnek értékelik a kísérletet, 2005. februárjában egy hasonló pályázatot nyújtottak be, sikeresen.

 

 

A projekt szervezésének menete (néhány fontosabb elem kiemelése)

 

A szervezeti keretek, tájékoztatás tekintetében jelen projekt épít azon módokra melyek a korábbi (összességében kb. 10) Leonardo mobilitási projektekhez kapcsolódva jöttek létre. Ezek fő elemei. A BME 2002-ben létrehozta (hasonlóan az 1999 óta létező EU Socrates / Erasmus Irodához) a Leonardo intézményi koordinátor feladatkört. Az összes mobilitási és néhány egyéb (kísérleti, hálózatok) Leonardo projekt pénzügyeinek intézése közösen folyik (ezen projekt vezetője a BME Leonardo pénzügyi koordinátora). Kiépülőben van a kari szakmai gyakorlatok felelősi rendszere. A hallgatók tájékoztatása a BME honlapról könnyen elérhető helyen (www.tudig.bme.hu), a Központi Épület aulájában elhelyezett faliújságon, a Diákközpont segítségével történik. Hasonló szervezeti keretek léteznek a Budapesti Műszaki Főiskolán is.

 

Vállalati fogadókészség biztosítása. Korábbi tapasztalatok bizonyítják, hogy a kedvezményezettek szakmai profiljának megfelelő színvonalas munkahely biztosítása a gyakorlat minőségének legfontosabb eleme. Ez jelenleg több csatornán keresztül folyik: (i) az oktatók, a projektek korábbi bevált partnervállalatai; (ii) a LeoNet (www.leo-net.org) 26 európai ország több mint 100 intézményét tömörítő szervezete a külföldi szakmai gyakorlatok támogatására (a BME 2002 óta tag); a fiatal diplomások egyéni kezdeményezése (erre hasonlóan más EU országok gyakorlatához, figyelembe véve a korosztály specialitásait a jövőben még inkább szeretnénk építeni).

 

A szakmai gyakorlatok minősége végzettek esetében különösen fontos. A kivitelezésben felhasználjuk az Európa Tanács mobilitásokra vonatkozó ajánlásait, korábbi Leonardo kísérleti, hálózati projektek tapasztalatait (pl. MESIPA – Evaluating Student Industrial Placement Abroad, www.cefi.org; FACE – www.face.net.tc ). A tevékenységeket az EU dokumentumokban megfogalmazott 9 alapelv (Statement of Principles on Quality in Educational Mobility) szerint csoportosítva mutatjuk be.

(1) Munkaterv. Minden kedvezményezettre kötelező, az elkészítés „csapatmunka”, részt vesznek benne a projekt fő szereplő: vállalati szakemberek, egyetemi oktatók, a fiatal diplomás, a projektvezetés.

(2) Elismertetés. A téma még pontosításra vár végzettek esetén. Vállalati igazoló (esetenként ajánló) levelet, illetve EUROPASS bizonyítványt mindenképpen kapnak a részvevők.

(3-4) Felkészítés. Egyénre szóló, személyes, az egyetemi konzulens (tutor) szakmai, a projekt vezetés kulturális, adminisztratív, igény szerint nyelvi felkészítést végez, szervez meg.

(5) Mentor. A program kettős (vállalati – egyetemi) írásos formában megfogalmazott tutorálás mellett folyik.

(6) Logisztika. Lásd a már fenn említett szervezeti kereteket. A kommunikáció fő eszköze az email, telefon, illetve a honlapok (a korábbiak mellett még http://tutor.nok.bme.hu ).

(7) Értékelés. Jelenleg a Leonardo dokumentumok segítségével történik. Tervezünk egy konferenciát az új projekttípus tapasztalatairól.

(8-9) Visszaintegrálás nem releváns e projektben, a felelősségek jól definiáltak, minden részvevő számára ismertek.

 

Egy pénzügyi elemre a beszámoló tartalmi részében is utalunk. A projekt részbeni utófinanszírozás jellege miatt a menedzsment költségek csak kisebb része (kb. 10 %) került felhasználásra.

 

Eredmények terjesztése (disszemináció) az adott 2004. június 1. – 2005. Június 23. időszakban

A projekt vezetés (Varga Ildikó koordinátor, Dudás Mária BMF képviselő, Moson Péter BME Leonardo intézményi koordinátor) többnyire meghívott előadóként, felkért hozzászólóként beszámolt ezen és a hasonló LdV projektekről különböző rendezvényeken, felhasználva az eseményeket tapasztalatcserére, új kapcsolatok építésére. Néhány ezek közül (zárójelben az érintettek):

Párizs, 2004. június 18. (Moson). CEFI (Comité d'Etudes sur les Formations d'Ingénieurs, www.cefi.org) szeminárium "Les formations d'ingénieurs dans les pays d'Europe Centrale et Orientale".

 

Torinó, 2004. szeptember 16. (Dudás, Varga, Moson). European Association for International Education (EAIE, www.eaie.org) 2004. évi rendes (16.) közgyűlése. Pl. Workshop XXIV. Towards content and language integrated LOP (Language for Occupational Purposes) training.

Bonn, 2004. november 8-9. (Moson). Német Leonardo da Vinci Konferencia 2004, „Quality of mobility projects university – enterprise” workshop.

Budapest, 2004. november 19. (Varga). EUROPASS konferencia. Poszter szekció.

A HU/01/PL/202 számú mobilitási projekt bekerült Európa 5 legjobb felsőoktatási mobilitási projektje közé. Az Oslóban 2005 január 24-25-én megtartott konferencián, díjátadási ünnepségen a tevékenységek film, előadások, poszter formájában kerültek bemutatásra (Varga).

Megjelenésre elfogadtak egy szakcikket a témáról: P. Moson, I. Varga: Quality of EU Leonardo mobility projects university-enterprise. International Conference on Engineering Education and Research. Gliwice, Lengyelország, 2005. július 25-29. Lásd még www.ineer.org .

 

 

SUMMARY (in English)

The direct objective of this project is to organize and co-finance foreign practical trainings for 15 young graduates of the Budapest University of Technology and Economics (BUTE) and the Budapest Polytechnic (BPT) for an average of 20 weeks in length each. In the given period 16 internships have been contracted, 12 of them has been successfully completed, 2 are undergoing and 2 more will start in July. There was a great interest in the training, some beneficiaries wanted shorter periods, that is how we could support one more beneficiary than the contracted number.

Most of the members of this consortium have carried out together several Leonardo mobility projects since 1999 for higher year students (ca. 210 and 150 ECTS) of BUTE, BPT, but this is the first project for young graduates, so it can be considered as an experimental one.

The consortium members evaluate the project as a success. The main proof of this fact can be that the scholarships planned for 2 years have been used in the first year. A new application was handed in to the Foundation in February 2005, successfully.

Organization of the project (some more important elements)

Organization, information is based on the structure created in the framework of earlier LdV projects (about 10). The main elements are: BUTE Leonardo Unit (institutional coordinator, faculty responsible, joint financial management of all mobility and some other LdV projects – the head of the financial unit is the coordinator of this project). Homepage (www.tudig.bme.hu), wall newspaper in the aula of the Central Building, good contacts with the students’ organizations. Similar structure exist at Budapest Polytechnic as well.

Host enterprises. Earlier experience shows that to find an appropriate, corresponding to the knowledge of beneficiary, enterprise is the crucial element of the quality of internship. Several channels are used: (i) existing higher education – enterprise partnership (based on earlier cooperation of professors, previous projects); (ii) the Leo-Net network, which gathers more than one hundred institutions from 26 countries to help each other in the foreign internship activity (www.leo-net.org); individual activity of the young graduates (in the future, followed the EU practice and the special target group the increase of this part is planned).

The quality of practical placements is especially important for young graduates. The EU recommendations are applied parallel to the experience obtained from earlier Leonardo pilot, network projects (e.g. MESIPA – Evaluating Student Industrial Placement Abroad, www.cefi.org; FACE – www.face.net.tc). The activities follows below according to the 9 EU “Statement Principles on Quality in Educational Mobility”.

(1) A written learning plan is a must. It is the result of a team work (enterprise, HE, beneficiary).

(2) Recognition is under discussion. The young graduates receive an EUROPASS certificate and a Letter from the enterprise as minimum.

(3-4) Preparation is individual, personal (professional, cultural, administrative, linguistic /if needed/).

(5) Mentor. The internship is carried out under regulated by written documents double tutorship (HE – enterprise).

(6) Logistics. See partly above. Modern ICT is used widely. Another home page: http://tutor.nok.bme.hu .

(7) Evaluation. At this moment it is by the Leonardo documents. A conference is planned about the results.

(8-9) Reintegration is not relevant to this project, responsibilities are well defined.


 

Dissemination (in the given period, June, 2004 – June, 2005)

The project management (Ms Ildikó Varga coordinator, Ms Maria Dudas BPT coordinator, Mr. Peter Moson BME Leonardo institutional coordinator) actively took part at different national, international events, and used these occasions for the exchange of experience, as well for the creation of new partnership. Some of these activities (in parenthesis the name of involved persons)-

Paris, June 18, 2004. (Moson). CEFI (Comité d'Etudes sur les Formations d'Ingénieurs, www.cefi.org) seminar "Les formations d'ingénieurs dans les pays d'Europe Centrale et Orientale".

Torino, September 16, 2004. (Dudas, Varga, Moson). European Association for International Education (EAIE, www.eaie.org) 16th Annual Conference 2004. E.g.: Workshop XXIV. Towards content and language integrated LOP (Language for Occupational Purposes) training.

Bonn, November 8-9, 2004. (Moson). Annual German Leonardo da Vinci Conference 2004, „Quality of mobility projects university – enterprise” workshop.

Budapest, November 19, 2004. (Varga). EUROPASS Conference. Presentation in Poster session.

Oslo, Norway, January 24-25, 2005. Leonardo Conference. (Varga). The HU/01/PL/202 project of BME was selected among the best 5 European higher education mobility projects. Film, poster, presentation.

Paper accepted for publication related to the topic: P. Moson, I. Varga: Quality of EU Leonardo mobility projects university-enterprise. International Conference on Engineering Education and Research. Gliwice, Poland, July 25-29, 2005. See www.ineer.org .

 


Az alábbi – a támogatási szerződés 4.a.2 mellékletét képező – táblázatok a Leonardo Mobilitási Adatbázisban készíthetők el.

 

II. A PARTNEREK ADATAI

 

Kérjük, hogy a Leonardo Mobilitási Adatbázisból nyomtassa ki a küldő, a fogadó és a közvetítő partnerek adatait tartalmazó táblázatokat (II. sz. táblázatok), és csatolja ezeket az időközi bezámolóhoz.

 

III. A KIUTAZÁSOK ADATAI

 

Kérjük, hogy a Leonardo Mobilitási Adatbázisból nyomtassa ki a kedvezményezettek adatait tartalmazó táblázatot (III. sz. táblázatok) és csatolja azt az időközi beszámolóhoz.

 

IV. IDŐKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

 

Kérjük, hogy a Leonardo Mobilitási Adatbázisban készítse el időközi pénzügyi beszámolóját (IV. sz. táblázat). Ezt követően nyomtassa ki a kitöltött táblázatot és az intézmény pecsétjével, valamint a hivatalos képviselő aláírásával ellátva csatolja azt az Időközi beszámolóhoz.

 

A támogatás második részlete átutalásának feltételei:

·         az eddig átutalt támogatás 70%-ának felhasználása,

·         az időközi beszámolóval együtt a Nemzeti Irodának megküldött, a kért második részlet pontos összegét is megjelölő, folyósításra vonatkozó írásbeli kérelem.

 


 


ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

 

Az átvételi elismervényt a Nemzeti Iroda visszajuttatja intézményüknek, ezzel igazolva időközi beszámolójuk beérkezését. Kérjük, hogy az alábbi táblázatot pontosan töltsék ki!

 

A projekt címe:

 

A pályázó intézmény neve

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

A kapcsolattartó személy neve

VARGA ILDIKÓ

Utca, házszám

BOGDÁNFY U. 5/B.

Az ország kódja, irányítószám, város

H-1117, BUDAPEST

 

 

 

Az időközi beszámoló beküldésének időpontja

2005/06/27

 

___________________________________________________________________________

A Leonardo Nemzeti Iroda tölti ki

A beérkezett dokumentumok:

Időközi beszámoló

Mellékletek

 

Hiánypótlás, mihamarabbi benyújtásra (max. két héten belül):

 

 

 

 

 

 

 

Igazoljuk, hogy a projektre vonatkozó időközi beszámolót megkaptuk:

 

Ország

Év

Projekttípus

Projektszám

HU

04

PL / EX

 

 

Kérjük, hogy a Nemzeti Irodával történő kapcsolattartás során minden esetben hivatkozzon a fenti projektszámra.

 

Üdvözlettel,

 

Dátum: _________        Aláírás: ____________________________________________

Név : __________________________________________________________________

Beosztás : __________________________________