LEONARDO DA VINCI NEMZETI IRODA

MAGYARORSZÁG

 

 

 

LEONARDO DA VINCI PROGRAM

 

 

MOBILITÁSI PROJEKTEK

IDŐKÖZI BESZÁMOLÓ

 

 

A támogatási szerződés száma:

HU/04/PL/210

A projekt kezdete és vége (év/hó/nap):  2004/06/01

A projekt hossza (hónap): 24

A projekt címe: Mérnök hallgatók szakmai gyakorlata

A szerződéskötő intézmény: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

A beszámoló mely időszakra vonatkozik

01/06/2004 tól  28/02/2005 ig

Szerződés módosítás(ok)

Igen       Nem X

 

 
NYILATKOZAT

Alulírott ezennel kijelentem, hogy a jelen beszámolóban foglalt, illetve annak mellékletét képező adatok pontosak és mindenben megfelelnek a valóságnak. Különösképpen a beszámolóban feltüntetett pénzügyi adatok, melyek összhangban állnak a projektben szereplő partnereknek a projekt megvalósítása során felmerült tényleges kiadásaival. Jelen megállapítást a beszámolóban szereplő tevékenységeket végző partnerek képviselői elfogadták.

 

X Kérjük a Leonardo támogatás következő részének átutalását.

 

 Nem kérjük a Leonardo támogatás következő részének átutalását.

(Kérjük, válassza ki a megfelelőt!)

 

 

............................................................................................................

(A szerződéskötő intézmény hivatalos képviselőjének (a Támogatási Szerződés aláírójának) eredeti aláírása)

 

 

 

Név:                                                                                                    Dr. Zrinyi Miklós

A szerződéskötő intézményben betöltött munkakör:                               rektorhelyettes                       PH

Dátum: 2005. március. 08.

 

 

A beszámolót 1 nyomtatott példányban, valamint elektronikusan (e-mailben vagy lemezen) az alábbi címre juttassák el:

 

Leonardo Nemzeti Iroda

1438 Budapest 70, Pf. 508

leonardo@tpf.hu

 

 


 

IDŐKÖZI BESZÁMOLÓ A MOBILITÁSI PROJEKTEKRŐL

 

 

Az időközi beszámolóban a projekt megvalósításának eddigi alakulásáról, a beszámoló benyújtásáig eltelt időszakban elért eredményekről, valamint a továbbiakban induló külföldi gyakorlatok/csereprogramok esetében megvalósítandó előrelépésekről kell számot adni.

 

A beszámoló az alábbi területeket foglalja magába:

·         a projektben eddig végzett főbb tevékenységek összefoglalása (max. 3 oldal)

·         a projekt során eddig elvégzett, jelenleg folyó és a projekt második szakaszában induló mobilitási tevékenységek felsorolása és részletes leírása: a külföldi gyakorlatok/csereprogramok helyszíne, időtartama, témája és a képzési/gyakorlati terület

·         a projekt pénzügyi helyzetének jelenlegi állása, beszámolás az eddigi kiadásokról/bevételekről, valamint a projekt második szakaszára tervezett kiadások/bevételek előrejelzése.

 

A szerződéskötő intézménynek bármely, az elvégzett és jelenleg folyó mobilitási tevékenységekkel kapcsolatos dokumentumot (pl. a Leonardo da Vinci ösztöndíj kedvezményezetteknek történő kifizetéséről szóló dokumentumokat) a Nemzeti Iroda kérésére be kell nyújtania.

 

I. ÖSSZEFOGLALÓ A PROJEKTBEN EDDIG VÉGZETT ÉS A JÖVŐBEN TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEKRŐL

 

1.    Kérjük, adjon áttekintést a projekt során eddig végzett, jelenleg folyó és a projekt második szakaszában tervezett tevékenységekről az alábbi szempontok alapján:

q       a partnerkapcsolat alakulása

q       a projekt szervezésének menete

q       a projekt eddigi megvalósítása az eredetileg kitűzött célok tükrében

q       a projektben eddig elért eredmények

q       a projekteredmények folyamatos terjesztésének biztosítása

q       a projekt megvalósítása során eddig tapasztalt problémák

q       változások az eredeti ütemtervhez képest, és ennek okai

 

(Javasolt terjedelem: 2-3 oldal)

 

2.    Kérjük, hogy a Leonardo Mobilitási Adatbázisból nyomtassa ki “A mobilitási tevékenységek áttekintése” elnevezésű táblázatot (I.2. sz. táblázat) és mellékelje az időközi beszámolóhoz.

 

3.   Az időközi beszámolóhoz mellékelje továbbá minden, eddig gyakorlaton/cserén részt vett kedvezményezettre vonatkozóan:

q       a kedvezményezettek beszámolóinak másolatát

q       a kedvezményezettel és a fogadó intézménnyel kötött szerződés másolatát (amennyiben ezt eddig még nem juttatta el a Nemzeti Irodához),

q       a fogadó intézmény igazolásának másolatát a megvalósított szakmai gyakorlatról/cseréről. Az igazolásnak tartalmaznia kell a fogadott kedvezményezett nevét, a külföldi gyakorlat/csere időtartamát, valamint az elvégzett feladatok és a szakmai program bemutatását. 2004. május 1-től tanulók és hallgatók esetében igazolásként az Europass Training dokumentum használatát ajánljuk.

 

 

A projekt célja a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) és a Budapesti Műszaki Főiskola (BMF) 22 magasabb évfolyamú (kb. 210, illetve 150 kreditpontot megszerzett) hallgatója átlagban 20 hét hosszúságú külföldi szakmai gyakorlatának megszervezése, társfinanszírozása. A beszámolási időszakban 23 gyakorlat már folyik (illetve be is fejeződött), a további egy hely is a szerződéskötés állapotában van. A pályázatban 25 hallgatói helyet kértünk, de csak 22-re kaptunk támogatást. Amennyiben a Tempus Közalapítványnak a 2004-es projektek megvalósítása során maradványa keletkezne, örömmel vennénk, ha a maradék 3 hallgatói támogatást is megítélnék projektünknek. Amennyiben erre nem lesz lehetpség, akkor saját forrásból egészítjük ki a támogatást és úgy teljesítjük a 25 gyakorlatot.

E pályázat elkészítői, konzorciumi tagjainak többsége már 2000 óta együtt dolgozik, eddig 3 hasonló célkitűzésű projektet sikeresen megvalósítottak. Egyikük, a HU/02/PL/210-es, jelölt volt a 2004. évi magyarországi mobilitási nívódíjra. Főbb eredményei bemutatásra kerültek a 2004. november 19-én Budapesten tartott EUROPASS Konferencia poszter szekciójában.

Ezen időközi beszámolóban a hely rövidsége miatt elsősorban az adott időszakban történt új elemek ismertetésére kerül sor. További információ: http://tutor.nok.bme.hu .

Általános megállapítások

A Leonardo program ismertsége, a végrehajtás szervezettsége megnőtt a két intézményben (BME,BMF). Ezt leginkább az bizonyítja, hogy két évre tervezett ösztöndíjak lényegében az első félévben elfogytak, a projekt várhatóan 1 év alatt teljesen megvalósul.

Folyamatosan tökéletesedik a szakmai gyakorlatok minősége. Ebben építünk a Európa Tanács mobilitásokra vonatkozó korábbi ajánlásaira, korábbi Leonardo kísérleti, hálózati projektek tapasztalataira (pl. MESIPA – Evaluating Student Industrial Placement Abroad, www.cefi.org; FACE – www.face.net.tc ). Tételesen alkalmazzuk a megfogalmazott 9 alapelvet (Statement of Principles on Quality in Educational Mobility).

A projektmenedzsment naprakészségében sokat segít a magyar Leonardo Iroda által létrehozott egységes szoftver a mobilitási projektekre.

A projekt szervezésének menete (néhány fontosabb elem kiemelése)

Szervezeti keretek, tájékoztatás. A BME 2002-ben létrehozta (hasonlóan az 1999 óta létező EU Socrates / Erasmus Irodához) a Leonardo intézményi koordinátor feladatkört (jelenleg e projekt vezetője tölti be). Az összes mobilitási és néhány egyéb (kísérleti, hálózatok) Leonardo projekt pénzügyeinek intézése közösen folyik. Kiépülőben van a kari szakmai gyakorlatok felelősi rendszere. A hallgatók tájékoztatása a BME honlapról könnyen elérhető helyen (www.tudig.bme.hu), a Központi Épület aulájában elhelyezett faliújságon, a Diákközpont segítségével történik.

Vállalati fogadókészség biztosítása. Korábbi tapasztalatok bizonyítják, hogy a hallgató szakmai profiljának megfelelő színvonalas munkahely biztosítása a gyakorlat minőségének legfontosabb eleme. Ez jelenleg több csatornán keresztül folyik: (i) az oktatók, a projekt korábbi bevált partnervállalatai; (ii) a LeoNet (www.leo-net.org) 26 európai ország több mint 100 intézményét tömörítő szervezete a külföldi szakmai gyakorlatok támogatására (a BME 2002 óta tag); a hallgatók egyéni kezdeményezése.

A kedvezményezettek kiválasztása. Kötelező elemek: (i) a már fenn említett EU minőségi elveknek megfelelően a gyakorlatok kettős (írásos dokumentumokkal igazolt) vállalati - egyetemi szakmai felügyelet (tutorálás) mellett folynak; (ii) a tevékenységek megkezdését megelőzi egy írásos munkaterv összeállítása. Prioritások: (i) törekvés a projekt multiplikatív hatására (azaz az érintett vállalat jelenleg és a későbbiekben további, „nem leonardos” szakmai gyakorlatokra is fogadjon hallgatókat; (ii) változatosság (lehetőleg minél több szakma, képzési forma szerepeljen); (iii) elismertetés foka (azaz a képzés minél integráltabb része legyen a gyakorlat, pl. diplomatervezés /30 kreditpont, BME/, praktikum szemeszter /BMF/).

Felkészítés, nyomon követés. Minden szinten nagy hangsúlyt fordítunk a modern kommunikációs technológiák alkalmazására (honlap, email, jelentések elektronikus változatban stb.). Mindemellett a projekt munkatársai (adminisztratív, szakmai) az összes érdeklődővel (ezek száma jelentősen meghaladja a tényleges Leonardo kedvezményezettekét) személyesen is elbeszélgetnek, testre szabottan határozzák meg a felkészülés (nyelvi, kulturális, szakmai, adminisztratív /pl. biztosítás, vízum/) legjobb módjait. A külföldi tartózkodás időszakában lehetőség szerint a helyszínen is meglátogatjuk a hallgatókat (itt pl. 2004. novemberében a 6 hallgatót foglalkoztató RLE német céget).

Az eredmények folyamatos terjesztése (disszemináció).

Itt csak a jelen projekt időszakában történtekre térünk ki. A BME Leonardo intézményi koordinátora három nemzetközi összejövetelen (mindegyiken meghívott előadóként) adott elő, foglalkozott mobilitási, ezen belül konkrétan jelen projekttel is. Ezek (további információ elérhető a http://tutor.nok.bme.hu címről):

Párizs, 2004. június 18. CEFI (Comité d'Etudes sur les Formations d'Ingénieurs, www.cefi.org) szeminárium "Les formations d'ingénieurs dans les pays d'Europe Centrale et Orientale".

Torinó, 2004. szeptember 16. European Association for International Education (EAIE, www.eaie.org) 2004. évi rendes (16.) közgyűlése. Ezen eseményen jelen volt Dr. Dudás Mária (BMF) is. Workshop XXIV. Towards content and language integrated LOP (Language for Occupational Purposes) training.

Bonn, 2004. november 8-9. Német Leonardo da Vinci Konferencia 2004, „Quality of mobility projects university – enterprise” workshop.

Szakcikk a témáról: P. Moson: Hungarian Participation in International Engineering Exchange Programs. International Conference on Engineering Education and Research. Proceedings (ICEER04 Olomouc June 27-30, 2004). CD ISSN 1562-3580 (p. 1667-1672). Lásd még www.ineer.org .

Jövő, feladatok.

A magyar felsőoktatás 2005-2006-tól áttér a kétciklusú (a Bolognai Deklarációnak megfelelő) képzésekre. Kidolgozandó a (külföldi) szakmai gyakorlatok szerepe az új helyzetben (különösen az egyetem esetében).

Közvetlen teendő az EUROPASS igazolványok bevezetése.

SUMMARY (in English)

The direct objective of this project is to organize and co-finance foreign practical trainings for 22 higher year students (ca. 210 and 150 ECTS) of the Budapest University of Technology and Economics (BUTE) and the Budapest Polytechnic (BPT) for an average of 20 weeks in length each. In the given period 23 (!) internships have been started (15 finished) and another contract is in process as well. In our project application we asked financing for 25 practical trainings, but we have received support for 22 only. If the Tempus Public Foundation will have some remaining grants in the 2004 project period, we would be pleased to receive funding for the remaining 3 trainings. If this will not be possible, then we will use own funds to carry out altogether 25 practical trainings.

Most of the members of this consortium have carried out together several Leonardo mobility projects since 1999 and among others they took part in the implementation of the similar project HU/02/PL/210, which was nominated for the Hungarian “Mobility Award” of year 2004. A poster about the results was presented at the Budapest EUROPASS Conference on 19th of November, 2004.

General remarks

The organization and the popularity of the Leonardo program have increased in BUTE, BPT. The main proof of this fact can be that the scholarships planned for 2 years have been fully used in the first semester.

There is a continuous improvement of the quality of the placements. The 9 EU “Statement Principles on Quality in Educational Mobility are widely applied parallel to the experience obtained from earlier Leonardo pilot, network projects (e.g. MESIPA – Evaluating Student Industrial Placement Abroad, www.cefi.org; FACE – www.face.net.tc).

The project management is more up to date due to the new software introduced by the Hungarian National Leonardo Office.

Organization of the project (only some aspects due to the lack of space)

Organization, information. BUTE Leonardo Unit (institutional coordinator, faculty responsible, joint financial management of all mobility and some other LdV projects). Homepage (www.tudig.bme.hu), wall newspaper in the aula of the Central Building, good contacts with the students’ organizations.

Host enterprises, selection of the beneficiaries. Several channels are used: (i) existing higher education – enterprise partnership (based on earlier cooperation of professors, previous projects); (ii) the Leo-Net network, which gathers more than one hundred institutions from 26 countries to help each other in the foreign internship activity (www.leo-net.org); individual activity of the students. Compulsory elements of a contract are (according to the quality principles cited above) the double (HE – enterprise) tutorship, the existence of a written learning plan. Multiplicative affects, diversity, high level recognition are among the priorities at the selection.

Preparation, logistics, monitoring. The modern information technology (internet, email, electronic documents, presentations) is widely used. However the preparation needs (cultural, professional, linguistic, administrative /e.g. visa, insurance/) are determined and carried out individually for all interested in the LdV projects (their number is much higher than the final beneficiaries). In case of new partner companies with more students a site visit is organized (e.g. LRE German enterprise, November 2004).

Dissemination (in the given period, 01.06.2004 – 11.02.2005)

BUTE Leonardo institutional coordinator took part in 3 international events (as invited lecturer) and presented the experience in mobility projects among others of this one. (More http://tutor.nok.bme.hu ).

Paris, June 18, 2004. CEFI (Comité d'Etudes sur les Formations d'Ingénieurs, www.cefi.org) seminar "Les formations d'ingénieurs dans les pays d'Europe Centrale et Orientale".

Torino, September 16, 2004. European Association for International Education (EAIE, www.eaie.org) 16th Annual Conference 2004. Ms. M. Dudás (BPT) was present as well. Workshop XXIV. Towards content and language integrated LOP (Language for Occupational Purposes) training.

Bonn, November 8-9, 2004. Annual German Leonardo da Vinci Conference 2004, „Quality of mobility projects university – enterprise” workshop.

Publication related to the topic: P. Moson: Hungarian Participation in International Engineering Exchange Programs. International Conference on Engineering Education and Research. Proceedings (ICEER04 Olomouc June 27-30, 2004). CD ISSN 1562-3580 (p. 1667-1672). See www.ineer.org .

Future, tasks

BUTE and BPT will change its training system to the two-cycle system (B.Sc, M.Sc) in the spirit of the Declaration of Bologna in 2005, 2006. The role of practical placements has to be determined in the new situation (especially for the university).

Introduction of EUROPASS .

 


Az alábbi – a támogatási szerződés 4.a.2 mellékletét képező – táblázatok a Leonardo Mobilitási Adatbázisban készíthetők el.

 

II. A PARTNEREK ADATAI

 

Kérjük, hogy a Leonardo Mobilitási Adatbázisból nyomtassa ki a küldő, a fogadó és a közvetítő partnerek adatait tartalmazó táblázatokat (II. sz. táblázatok), és csatolja ezeket az időközi bezámolóhoz.

 

III. A KIUTAZÁSOK ADATAI

 

Kérjük, hogy a Leonardo Mobilitási Adatbázisból nyomtassa ki a kedvezményezettek adatait tartalmazó táblázatot (III. sz. táblázatok) és csatolja azt az időközi beszámolóhoz.

 

IV. IDŐKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

 

Kérjük, hogy a Leonardo Mobilitási Adatbázisban készítse el időközi pénzügyi beszámolóját (IV. sz. táblázat). Ezt követően nyomtassa ki a kitöltött táblázatot és az intézmény pecsétjével, valamint a hivatalos képviselő aláírásával ellátva csatolja azt az Időközi beszámolóhoz.

 

A támogatás második részlete átutalásának feltételei:

·         az eddig átutalt támogatás 70%-ának felhasználása,

·         az időközi beszámolóval együtt a Nemzeti Irodának megküldött, a kért második részlet pontos összegét is megjelölő, folyósításra vonatkozó írásbeli kérelem.

 


 

 


ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

 

Az átvételi elismervényt a Nemzeti Iroda visszajuttatja intézményüknek, ezzel igazolva időközi beszámolójuk beérkezését. Kérjük, hogy az alábbi táblázatot pontosan töltsék ki!

 

A projekt címe:

 

A pályázó intézmény neve

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

A kapcsolattartó személy neve

DR. MOSON PÉTER

Utca, házszám

BERTALAN LAJOS UTCA 2.

Az ország kódja, irányítószám, város

H-1111, BUDAPEST

 

 

 

Az időközi beszámoló beküldésének időpontja

/02/2005

 

___________________________________________________________________________

A Leonardo Nemzeti Iroda tölti ki

A beérkezett dokumentumok:

Időközi beszámoló

Mellékletek

 

Hiánypótlás, mihamarabbi benyújtásra (max. két héten belül):

 

 

 

 

 

 

 

Igazoljuk, hogy a projektre vonatkozó időközi beszámolót megkaptuk:

 

Ország

Év

Projekttípus

Projektszám

HU

04

PL / EX

 

 

Kérjük, hogy a Nemzeti Irodával történő kapcsolattartás során minden esetben hivatkozzon a fenti projektszámra.

 

Üdvözlettel,

 

Dátum: _________        Aláírás: ____________________________________________

Név : __________________________________________________________________

Beosztás : __________________________________