1. Fedõlap

Beszámoló - 4. Munkaperiódus

(1997. szeptember 1. - 1998. Február 28.)

Szerzõdés száma: 0101-L012/32

Koordináló intézmény: Budapesti Mûszaki Egyetem

Project neve: SANDWICH

Szerzõ: Dr. Moson Péter, projekt koordinátor

Tel: 36-1-463-26-90

Fax: 36-1-463-12-91

email: mosontutor.nok.bme.hu , www: http://tutor.nok.bme.hu

Pénzügyi rész szerzõje: Varga Ildikó, koordinátor asszisztens

Tel: 36-1-463-23-97

Fax: 36-1-463-25-61

Kelt: 1998. Április 15.

2. Szakmai rész

A program célja a mérnökképzés területén diplomát kibocsátó hosszú ciklusú váltakozó felsõoktatási formák kialakítása a nemzetközi tapasztalatok figyelembe vételével (elsõsorban gyakornoki képzés - CNAM, Franciaország), és a magyar vállalatok valós igényei alapján. A megvalósítás pilot-modulok indításával kezdõdik.

A 4. munkaperiódus tevékenységeit a munkaterv és az 3. munkaperiódusról szóló jelentés alapján végeztük. A projekt tevékenységei 9 részmodul keretében folynak (Információ technológia, Általános menedzsment, Szakmai /4 mûszaki és 3 humán / oktatási modulok).

A jelentés tartalmazza a koordinátor által irányított tevékenységek összefoglalóját (Általános menedzsment modul). Részletes leírás - fõként a többi modulról - az Interneten az alábbi címen található: http://tutor.nok.bme.hu. A tevékenységek részletes leírása, korábbi beszámolók címe: http://tutor.nok.bme.hu/sandwich/general/mtitle.htm. (Az anyagokban gyakran utalunk a "hot word" technika segítségével elérhetõ további dokumentumokra).

2.A. Eddigi tevékenységek

Emlékeztetünk a projekt moduláris struktúrájára:

- 1. Információ technológia - Nagy Á.,

- 2. Általános menedzsment - közös tevékenységek - Moson P.,

- 3. Építészet modul - Matuscsák T., Rostás Z.,

- 4. Környezettechnika modul - Lajos T., Parti M.,

- 5. Folyamatszabályozás modul - Arató P., Loványi I.,

- 6. Acélszerkezetek modul - Iványi M., Dunai L.,

- 7. Angol kommunikáció modul - Sárvári J.,

- 8. Anyanyelvi kommunikáció modul - Kelemen É., Perger M.

- 9. Menedzsment modul - Hóka J.

Tevékenységek a 4. munkaperiódusban
Tevékenységek
Idõtartam
Dokumentum
4.1. Kiterjesztés-vállalatok (igényfelmérés, feleletek) 97.09-98.02.
4.2. Kiterjesztés-minisztérium (jelentések, javaslatok) 98. 01.- 98. 03.
4.3. Kiterjesztés-diákok, egyetemek(reklám, újságcikkek, gyûlések pl. Magyar Rektori Konferencia) 97. 09.- 98. 03.
4.4. Kiterjesztés-projektek (TEMPUS, Leonardo) 98. 01-03.
4.5. Konzorciumi ülés (emlékeztetõ, hozzászólások) 97. 11. 7-9.
4.6. Egyetemi periódus (tanulók, Szendvics konferencia, információk a modulokról) 09.97-02.978
4.7. Projekt menedzsment (emlékeztetõk stb.) 97. 09.- 98. 02.

2.B. Tevékenységek részletes leírása

A munkaperiódus alaptevékenységei a következõk voltak:

1. A tanulók ipari szakaszbeli (1997 tavasza) munkájának végsõ értékelése (zsüri), 2. egyetemi szakasz (1997 õsze) 4 szakmai modulban összesen 33 tanulóval.

2. A projekt értékelése Gálosfán (Magyarország) az összes fõbb érdekelt részvételével: tanulók, vállalatok (humán erõforrás szakemberek, ipari tutorok), egyetem (menedzsment, egyetemi tutorok), külföldi partnerek (CNAM, Ingénieurs 2000, IBISTRA), Phare szakértõ, a minisztérium képviselõje stb. Javaslatok megfogalmazása.

3. Tevékenységek a fenntarthatóság érdekében (pl. javaslatok a minisztériumnak a hosszú távú mûködés jogi és pénzügyi háttere megalkotására, további pályázatok az Európai Közösséghez (TEMPUS, Leonardo) az átmeneti idõszak finanszírozása segítésére, és kiterjesztés (más vállalatok irányába a Dunaferr, a felsõoktatás irányába elsõsorban a BME végezte a többi konzorciumi partner közremûködésével).

Az alábbiakban a tevékenységek részletes leírása, majd azt követõen egy rövid értékelés, a kockázatok vizsgálata következik.

1997. szeptember 1-7. A projekt koordinátor látogatása a CNAM-nál (Párizs).

Fontosabb események:

Bizottsági tagként részt vett a CNAM Éves Értékelõ Bizottság (zsüri) munkájában. A tanulók beszámolói francia illetve angol nyelven is folytak. Különleges érdeklõdés nyilvánult meg a BME SANDWICH hallgatói külföldi gyakorlati lehetõségeinek felmérése és a francia partner oktatási rendszerének értékelése iránt.

Tárgyalások a program francia koordinátorával - Charles Sol úrral.

Témák:

1. A WP3 tevékenységének értékelése.

2. A szakmai és a pénzügyi beszámoló elkészítése.

3. Tervek 1997 õszére.

4. A program kiterjesztésének lehetõségeirõl.

5. Az INGENIEURS 2000 típusú magyar intézmény létrehozásának lehetõségeirõl. (Tárgyalások M. Arcicot úrral) Az egyetem és ipar közötti kapcsolatok fejlesztése különös figyelemmel kísérve az ipar és a hallgatók toborozásának szükségleteit. Ajánlott, egy munkatárs felvétele a fent említett feladat ellátására.

1997 szeptember

A magyar modulvezetõk találkozójának elõkészítése (lásd meghívó).

1997. szeptember 26.

A modulvezetõk értekezlete. Az értekezlet fontosabb pontjai:

A harmadik periódus értékelése.

Részletes beszámoló a modulok tevékenységérõl.

A 3. Beszámoló elõkészítése.

A jövõ tervei.

Határidõk:

1997. október 3. A beszámolóhoz szükséges táblázatok elkészítése.

1997. október 31. A konzorcium ülésére elkészíteni a modulok beszámolóját.

1997.november 15. Utolsó határidõ a pénzügyi szerzõdések elkészítésére.

1997.október. A záró értékelés elkészítése.

Konzorciumi ülés.

Információk a SANDWICH konferenciáról.(cikk megjelenése a BME újságában- Jövõ Mérnöke, poszter elkészítése).

Találkozó a DUNAFERR vezérigazgatójával és Lebreton úrral (Fancia Nagykövetség) - anyagok elkészítése.

A modulok tevékenységérõl szóló beszámolók elkészítése (környezetvédelem-management).

1997.november 5. DUNAFERR, Dunaújváros

Találkozó Horváth István úrral - a DUNAFERR vezérigazgatójával. Horváth István vezérigazgató úr és a francia partner értékelték a projekt tevékenységét. Tárgyaltak a projekt folytatásának és kibõvítésének lehetõségeirõl is. Új munkaterv elfogadása, melyben további ipari vállalatok bevonása kiemelt szerepet kap.

1997.november 6. A projekt ismertetése a Francia Nagykövetség fontos beosztású munkatársainak.

A tárgyalások során értékelték a projekt tevékenységét és megbeszélték a francia partner további együttmûködését a projektben.

1997. november 6. A projekt jelenlegi tevékenységének bemutatása Penninger Antal úrnak - a BME TANOK igazgatójának.

A megbeszélés fõ pontjai:a projekt folytatásának lehetõségei, a BME és fõképpen a TANOK további szerepe a projektben (egy, INGENIEURS 2000 típusú magyar intézmény létrehozásának lehetõsége).

1997.november 6. Budapest - SANDWICH konferencia

(részletes program) A projekt bemutatása a BME hallgatói számára.

A konferencia programja:

A SANDWICH hallgatók az ipari gyakorlat idején folytatott tevékenységükrõl szóló beszámolók.

Információk a SANDWICH típusú oktatásról (DUNAFERR, ..)

DUNAFERR-Díj átadása

Vita.

1997.november 7-9., Gálosfa, Magyarország - Konzorciumi ülés

A találkozó céljai:

Összefoglalni és értékelni a konzorcium tagjainak tevékenységét.

Felmérni az eredményeket.

A projekt fejlõdési irányának meghatározása.

Tanulmányozni a projekt jövõjét.

Az ülésen jelenlévõ kb. 40 személy a projektben résztvevõ minden partner képviseletében: hallgatók, vállalatok (humán forrás igazgatók, mérnök-tutorok), külföldi partnerek (Franciaország-CNAM, Ingenieurs 2000, Németország-Ibistra), egyetem(modul vezetõk, egyetemi tutorok), PHARE tanácsadó (L. Hollán), Mûvelõdési Minisztérium.

Az ülést vezette: Moson Péter a program koordinátora.

Általános vélemények, amelyek megfogalmazódtak az ülés után:

- a SANDWICH típusú képzés sikeresnek bizonyult

- a megszerzett tapasztalatok alapján új feladatok fogalmazódtak meg a képzés fontos területein: szervezés, oktatás, szabályozás, diverzifikáció.

- Általános vélemény volt, hogy a projektet folytatni kell.

Az ülés programjának rövid összefoglalója:

1 nap

A konzorcium tagok beszámolója (lásd mellékelve a beszámolókat) a folytatott tevékenységek értékelése. Az elõadásokat élénk vita követte. A vitán részt vettek más kollégák is(például: mérnök-tutorok, hallgatók). Móróné Zupkó Tímea (Dunaferr Humán Intézet) elõadása tükrözi a vita legfontosabb gondolatait. A vita eredményei megtalálhatók összefoglalva e beszámoló ajánlások címû részében.

A vita néhány témája:

hogyan lehet érdekelté tenni azokat akik részt vesznek a programban (hallgatók, vállalatok, egyetem), a hallgatók és mérnök-tutorok kapcsolatáról szóló esettanulmány elkészítése.

2.nap

Az alternáló oktatás jövõje Magyarországon. A vita három probléma körül folyt: akarjuk-e folytatni a projektet, ha igen: jövõre szóló tervek, részvételi feltételek. A jelellévõk egyhangúlag a projekt folytatása mellett döntöttek.

Hozzászólások:

Hallgatók:

A szakmai munkára szeretnének koncentrálni de ugyan akkor részt vállalnak az új oktatási forma népszerûsítésében. A késõbbiekben szóba jöhet, egy hallgatói szervezet (klub) létrehozása is.

Építész Kar

Most kezdték el az elsõ egyetemi periódust. Beszámoltak a pénzügyi problémákról: a díjak csökkentése, szabályozás, a tutorok motiválása, külföldi gyakorlatok.

Villamosmérnöki Kar

Homogenizáció/értékelés, tutori munka stb, diverzifikáció, új vállalatok bevonása, a hallgatók toborozása/informatikus hallgatók hiánya. A hallgatók már nem “szabadok" a 6. szemeszter után.

Acélszerkezeti modul (Építõ Kar)

Az új stratégia kialakítását késõbbi idõpontra halasztják, akkora amikor a jelenlegi hallgatók befejezik tanulmányaikat. Fontosnak tartják a hallgatók és tutorok motiválását.

Társadalomtudományi Kar (az idegen nyelv oktatása szélesebb körû hallgatóságot kellene megcéloznia, felmerülõ problémák: különbözõ szintû nyelvismeret, az oktatandó nyelv kiválasztása, nehézségek az anyanyelvi kommunikáció oktatók biztosításában.

Német partner (IBISTRA, Thomas Pfau) - tervek egy alapítvány létrehozásáról.

Francia partner (CNAM, Charles Sol ) a következõ témákról beszélt: pénzügyi problémák, új struktúra létrehozása - INGENIEURS 2000 típusú magyar intézmény létrehozásának lehetõségeirõl, fejlesztési tervek, kredit pontok szerzése az ipari gyakorlat idejére.

Vállalat - Móróné Zupkó Tímea. Javaslat: a felnõtt oktatásra szánt költségvetés 0,2%-a az alternáló típusú oktatásra lehetne fordítani. Aktívan részt fognak venni a projekt folytatásában, diverzifikációjában, a magasabb részvételi arány biztosításában(MIKOSZ), Központi iroda létrehozása.

Egyetem

A BME akarja folytatni a projektet. Dr. Pennninger Antal a TANOK igazgatója elfogadta az új szervezeti struktúrát.

PHARE - L.Hollán-tanácsadó

Hangsúlyozta, hogy ilyen típusú kezdeményezéshez feltétlenül szükséges minden egyes partner lelkesedése és hite és persze minden partner feladata az optimális keretek biztosítása. A program két irányba kellene, hogy fejlõdjön: új vállalatok bevonása, új felsõoktatási intézmények bevonása.

Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium

A minisztérium képviselõje bemutatta a lehetséges szabályzási és pénzügyi problémákat, melyek felmerülhetnek, egy új oktatási forma bevezetése esetében.

Az ülés befejezõ részében Varga Ildikó pénzügyi koordinátor mindennapi tapasztalataiból kiindulva ajánlások fogalmazódtak meg (lásd Varga Ildikó által készített jegyzéket).

1997. november 13. Budapest, Fr. Neumann Alapítvány

Dr. Thomas Pfau tárgyalt a Neumann Alapítvány vezetõjével, egy lehetséges pénzügyi támogatásról, melyet a német alapítvány nyújtana azoknak a német vállalatoknak, amelyek részt fognak venni a projekt fejlesztésében.

1997.november 17-18. A projekt kiterjesztését támogató tevékenységek. Franco-fórum.

1 nap. Francia-magyar vállalat és egyetem közötti kapcsolatok, címû kollokviumon a projekt koordinátora bemutatta a program tevékenységét.

2.nap A Franco-fórum (állásbörze típusú rendezvény, melynek szervezõi voltak három magyar felsõoktatási intézmény hallgatói) látogatói információkat kaptak a SANDWICH típusú képzésrõl.

Ugyan ezekben a napokban magas beosztású diplomaták (Franciaország és Belgium nagykövetei ), magyar politikusok, a francia vállalatok képviselõi, más oktatási intézmények hallgatói látogatását fogadtuk. Charles Sol úr és Moson Péter úr eredményes tárgyalásokat folytattak a Peyrusaubes úrral a Francia-Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara elnökével.

  1. január. Tervek a folytatásra, kiterjesztésre. A koordinátor egy stratégiai tervet készített a projekt kiterjesztésére (egyeztetve Móróné Zupkó Timeával /Dunaferr/, Charles Sollal /CNAM/, Dr. Penninger Antallal /BME/). Eszerint a fõ célkitûzés a részvevõ vállalatok és felsõoktatási intézmények számának növelése. Feladat megosztás: Dunaferr (újabb vállalatok bevonása, változtatások kezdeményezése a magyar jogrendben az alternáló képzés pénzügyi és jogi támogatására), CNAM (tapasztalatok megosztása az egyetem - gazdaság kapcsolata témában, a projekt nemzetközi jellege megõrzése, további pénzügyi támogatás vizsgálata a Leonardo projekt keretében), BME (egy új egység létrehozása /az Ingénieurs 2000 francia példa alapján/ az egyetem - vállalat kapcsolat és az oktatási folyamat támogatására, további pénzügyi lehetõségek vizsgálata a TEMPUS projekt keretében). A projekt nyitott további partnerek irányába.

Kiterjesztés, reklám tevékenységek

  1. január 26. BME Ipari Nyílt Napok, Budapest. A projektet Dunai László (Acélszerkezetek modul) mutatta be. Az esemény célkitûzései tekintetében lásd 1997. Január 14-15.

1998 január. Mihály Ildikó (munkaügyi Minisztérium) egy cikket publikált a "Magyar Felsõoktatás"-ban, melyben kitér a Szendvics képzésre is.

  1. március 7. A koordinátor részt vett és elõadást tartott Békéscsabán a fiatal magyar közgazdászok "Oktatás és gazdasági fejlõdés" címû ülésszakán.

1998. február 12-14. A koordinátor látogatása a CNAM-nál (Párizs). Francia részrõl Ch. Sol és F. Laulan vettek részt a megbeszéléseken. Moson Péter tájékoztatást adott az oktatás állásáról. A Duneferr, BME és CNAM dokumentumai alapján véglegesítették a kiterjesztési terveket. Eszerint: Dunaferr további magyar vállalatok bevonása, CNAM további külföldi partnerek bevonása, BME további magyar felsõoktatási intézmények bevonása.

  1. február 27. BME modul menedzserek ülése. Részvevõk: Dunai L., Loványi I., Moson P., Perger M., Sárvári J. Korábban kifejtette véleményét: Hóka J., Parti M. 4 kérdés került megtárgyalásra:

1. Phare értékelés. A részvevõk tájékoztatást kaptak a pozitív értékelésrõl,

2. Oktatási folyamat. A tanulók ("elsõ" és "másod" szendvics évesek) a tervek szerint megkezdték az ipari szakaszukat. Vita volt az idegen nyelv és menedzsment távoktatásáról, az elsõéves hallgatók szakmai feladatai véglegesítésérõl, a hallgatók nyilvántartásáról a BME NEPTUN rendszere keretében.

3. Jelentések. A 4. Periódus (97. Szept. 1. -98. Febr. 28.) modul jelentéseit a koordinátor 1998. Március 15.-re kéri. 1998. Június 11-13-án Balatonszéplakon a Phare projekt egy közös konferenciát tart. A projektet legalább 4 részvevõ képviseli majd, közöttük diák is.

4.Kiterjesztés. Megvitatásra kerültek a tervek (lásd a koordinátor párizsi látogatása), az egyes szereplõk konkrét feladatai.

A kollégák felvetették a már meglévõ hallgatók képzése folytatásának problémáját a projekt utáni idõben. A koordinátor megvizsgálja a pénzügyi és szervezeti kérdéseket, 2 héten belül tájlkoztatja az érdekelteket.

  1. március 6. Ülés a BME-n. Részvevõk: Penninger A. (TANOK igazgató), Dunai l., Moson P., Perger M., Varga I. Az alternatív képzés folytatása, kiterjesztése került megtárgyalásra. Penninger A. értesítette a részvevõket döntésérõl, hogy létrehozza a képzés szervezeti egységét a TANOK-ban.

Kiterjesztés, reklám tevékenység.

  1. tele. Horváth István a Dunaferr Rt. elnök vezérigazgatója írt egy dokumentumot a vállalati tapasztalatokról, a jövõre vonatkozó javaslatokkal.

Az anyag elsõ része (5 oldal) a projektet sikeresnek értékeli, leírja az oktatási kísérlet fõ elveit, részletezi az elsõ ipari szakaszt (a diákok munkája, tutorálás, értékelés).

A második rész (4 oldal) jogi, pénzügyi és szervezeti kérdéseket vet fel, javaslatokat tartalmaz.

A dokumentumot eljuttatták a Mûvelõdésügyi és Közoktatási Minisztériumba.

Udvardi Lakos Endre a fenti minisztérium fõtanácsosa felterjesztést készített (1998. Március 11.) az ipar - felsõoktatás kapcsolatai finanszírozásáról. A javaslat fõ változatai:

- engedélyezni a szakképzési hozzájárulás (a teljes béralap 1.5%-a) egy részét (0.2-0.5 %) felhasználását felsõoktatási célokra is,

- megnövelni a fenti adót e célból 0.5%-kal,

- adókedvezményt adni a hasonló tevékenységet folytató vállalatoknak.

A kérdés kormányzati szinten megtárgyalásra kerül.

1998. március. Részvétel további EU projektekben.

Jelentõs munka folyik a Leonardo (CNAM, Laulan, Sol) és a TEMPUS (BME, Moson) projektek elkészítésére. A partnerek (Dunaferr, CNAM, BME, egyéb magyar, német részvevõk) rendszeresen egyeztetik véleményüket.

Jelentõs munka folytatunk (elsõsorban a Dunaferr) további vállalkozások, kamarák bevonására. Több pozitív felelet érkezett.

A koordinátor rendszeresen konzultál egyéb érdekelt szervezetekkel (Magyar, Francia TEMPUS Iroda, Magyar Rektori Konferencia stb.).

A leendõ diákokat is tájékoztatjuk különbözõ módszerekkel (pl. cikk a BME diák újságában a Jövõ mérnökében).

Értékelés.

A korábbi periódusokhoz hasonlóan a tevékenységek a tervek szerint haladnak, nincsen jelentõs változás a projekt szakmai részében.

Az oktatási folyamat (egyetemi szemeszter, az ipari szakasz elõkészítése) az elõzõ év gyakorlata szerint történt és már "megszokottá" vált. Az oktatás összességében pozitívan értékelhetõ. Mindamellett még sok kérdés megoldásra vár, ezek egy része a gálosfai projekt ülésen megvitatásra került.

E munkaperiódus fõ feladata az elért eredmények értékelése és (kiterjesztésen alapuló) fenntarthatósága biztosítása volt. A projekt bebizonyította a sikeres alternáló képzés bevezetésének lehetõségét (különösen módszertani szempontokból).Tartós együttes munka alakult ki a Dunaferr, CNAM és BME között, néhány más konzorciumi tag is aktív volt. Sikerült bizonyos eredményeket elérni a jogi, pénzügyi háttér biztosítása, további vállalatok bevonásában, e területeken azonban még nagyon sok a tennivaló, nyitott a pályatér.

Kockázati tényezõk.

Visszatérünk illetve kiegészítjük az elõzõ jelentésben megfogalmazott fõ kockázati tényezõket:

Egy ilyen típusú képzés sikere függ az ipar érdeklõdésétõl, igényeitõl.

A Dunaferr (különösen Horváth István elnök vezérigazgató) nagyon aktívan tevékenykedett ez irányban (cikkek publikálása, levelek más vezérigazgatókhoz). Érkeztek is pozitív feleletek, szándék nyilatkozatok a legnagyobb magyar vállalatok részérõl, de ezek tényleges részvétele a képzésben még a jövõ feladata.
Egy további kockázati tényezõ az adminisztrációs munkatársak gyakori cseréje, az általános technikai és emberi tényezõ szint az információ technológia felhasználásában.

Ez a tényezõ együtt az iroda és a szerver más helyre költöztetésével több problémát okozott. A BME elhatározta, hogy egy új irodát hoz létre állandó személyzettel, ez várhatóan megoldja a kérdéseket.

Az oktatás kari szinten történik. Ennek vannak elõnyei, de 9 almodul koordinálása nagyon bonyolult feladat.

A harmonizáció kérdése részletesen terítékre került Gálosfán. A probléma kezelése az új iroda feladata lesz.

Bizonyos esetekben a vállalat részérõl megvan a kereslet, de a hallgatók nem érdeklõdnek eléggé.

A diákok érdeklõdése függ a szakmájuktól, az adott típusú mérnök iránti szükséglettõl. Ahol ez a kereslet jelentõs (pl. informatika), ott más módszerek bevezetése látszik célszerûnek.

A képzés hosszú távú finanszírozása nem fog megoldódni a projekt vége elõtt.

Az átmeneti idõszak problémái elkerülésére két további projektet (TEMPUS, Leonardo) nyújtottunk be. A BME-n létrejött iroda, és a Dunaferr aktivitása segít a kérdés megoldásában.

PHARE támogatás: ECU.

PHARE alapból kiadás: ECU:

Az adott idõszakban vásárolt eszközök listája:

Lásd pénzügyi beszámoló.

2.C. Humán erõforrás, személyi jellegû ráfordítások

Lásd pénzügyi beszámoló.

A projekt végéig tervezett tevékenységek

Az oktatás folytatódik (ebben az értelemben, még ha nem is lenne folytatás, a projekt akkor is 1999 nyaráig tart). A BME kész új modulok megindítására.

A konzorciumi tagok folytatják a kiterjesztésre irányuló munkájukat.

Magától értetõdõen elkészítünk minden a Phare által megkövetelt jelentést, bemutatót.